Download Print this page

Komma Igång - Philips 6914930PH User Manual

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SV
LivingColors – Användarinstruktioner
Tack för att du har köpt Philips LivingColors-vägglampa!
LivingColors har utformats särskilt för att du ska kunna skapa en egen
stämning i hemmet, med färg och ljus.
Läs igenom de här instruktionerna noggrant innan du använder
LivingColors för första gången, och spara dem för framtida bruk. Genom
att följa våra anvisningar kommer du att kunna dra nytta av samtliga
funktioner hos Philips LivingColors.
Viktigt:
-Ta försiktigt ut delarna ur förpackningen.
-Kontrollera att alla delar finns med.
-Tillverkaren uppmanar att använda armaturer på rätt sätt! Följ därför
alltid följande instruktioner för att garantera att armaturen installeras
och fungerar korrekt. Spara dem för framtida bruk.
-Armaturen är endast avsedd för anslutning direkt till eluttaget.
-Armaturen är endast avsedd för väggmontering
-Om du är osäker kontaktar du en behörig elektriker eller
återförsäljaren. Se till att alltid installera armaturen enligt gällande
bestämmelser. Vissa bestämmelser indikerar att armaturer ska
installeras av en behörig elektriker (t.ex. SS 4364661/ELSÄK-FS
2008:1-4 i Sverige för elinstallationer)
-Dra alltid åt kontaktskruvarna ordentligt.
-Armaturen är avsedd för montering på icke brandfarligt underlag.
-Montera armaturen utom räckhåll för barn.
-Om armaturen monteras på underlag av metall, måste ytan förbindas
med ledaren för skyddsjord eller med installationens ledare för
ekvipotentialförbindning
-Se till att du inte borrar genom elkablar eller något annat hinder i
väggen eller taket under installationen.
-Om armaturen monteras på en tak- eller väggbox måste boxen först
täckas med ett lock. (t.ex. Nederländerna)
-Elkablage får inte klämmas eller vridas mellan armaturen och
monteringsunderlaget.
-Ta alltid alla tekniska specifikationer för armaturen i beaktning.
Kontrollera informationen på armaturens etikett och i den här
handboken.
Så här monterar du din LivingColors-vägglampa
1.Koppla alltid bort strömmen innan du utför installation, underhåll
eller reparation.
2.Skala av ledningarna enligt diagrammet
3.Om du har en kontaktdosa för vägglampor på väggen kan du ansluta
vägglampan direkt genom att skruva plattan mot anslutningen
(ritning 3)
4.Om du har en kontaktdosa för vägglampor på väggen går du till den
plats där det kommer ut kablar från väggen. Borra två hål i väggen,
enligt ritning 4. Sätt först i plastpluggar och skruva sedan fast plattan
på väggen.
5.Anslut jordkabeln (vanligen gul med svarta ränder) till jordkontakten
(identifieras av ikonen
) i armaturens bas (ritning 5).
6.Observera rätt färg på ledningarna under installationen: blå (N) och
brun (L). Anslut de här två ledningarna på rätt sätt från strömkällan till
kopplingsplintarna i taklampans bas.
7.Placera armaturen på den platta du tidigare skruvat fast på väggen.
Fäst den på båda sidorna genom att skruva i en skruv (ritning 7).
8.Sätt i kontakten från stativet i lampan. Se till att du hör ett klickljud
(ritning 8).
9.Placera lampan på stativet och rikta LivingColors mot väggen (ritning
9). LivingColors visar en kort introduktion till färgmöjligheterna. Du
kan justera längden på armaturen genom att vrida på ringen mitt på
stativet, dra den övre delen av foten till önskad längd och sedan vrida
tillbaka ringen för att låsa positionen (ritning 10). Du kan också föra
armaturen åt ena eller andra sidan för att hitta lämplig position.
18
MA0 000 021.indd 18
Komma igång:
1.Öppna batterifacket på fjärrkontrollen genom att skjuta på knappen
på baksidan. Sätt i tre AAA-batterier (+ och - enligt anvisningarna)
(ritning a).
2.Slå på LivingColors genom att trycka kort på "I" (på) på på/av-knappen
på fjärrkontrollen (ritning c).
3.Skapa en egen stämning genom att:
-Peka på önskad färg på färgratten. Du kan justera färgen genom att röra
fingret längs färgratten (ritning d)
-Ändra färgmättnaden (lägg till mer vitt i den aktuella färgen). Tryck på
(
) för djupare färg eller på (
) för pastellfärger (ritning a). Till sist
kommer du till den vita färgen.
-Dimmer. Öka (
) eller minska (
dimmerknappen (ritning f).
4.Slå av LivingColors genom att trycka kort på knappen "0" (av).
LivingColors kommer ihåg dina senaste färginställningar inför nästa
användning (ritning c).
Gör mer med LivingColors:
1.Automatiskt färgändringsläge
Dra med fingret runt färghjulet (en hel cirkel) och tryck kort på "I"
(på). LivingColors ändras då till det automatiska färgändringsläget.
Lampan börjar ändra färg automatiskt.
Du kan justera hastigheten som färgerna ändras på. Hastigheten kan
justeras medurs, från snabbt (mörkblå på färghjulet) till långsamt (lila)
(ritning g). Du kan trycka var som helst på färghjulet. I det automatiska
färgändringsläget kan du även justera färgmättnad och färgstyrka.
När du vill växla tillbaka till statiskt färgläge drar du runt färghjulet
igen och trycker sedan på "0". Du kan även slå av "0" och på "I"
LivingColors igen (ritning a).
2.Koppla LivingColors-lampor
1. Du kan styra flera LivingColors med en fjärrkontroll. LivingColors-
lamporna ger då samma färg (eller ändrar färg samtidigt). Om du vill
koppla flera LivingColors till en fjärrkontroll för du fjärrkontrollen
nära Philips-logotypen längst upp på lampan och trycker på "I"
(på). LivingColors blinkar 3 gånger och blinkar sedan till i grönt. Nu
kan du släppa knappen. De kopplade lamporna sätts i den senaste
inställningen på fjärrkontrollen.
– Upprepa åtgärden för alla LivingColors som du vill koppla till de
övriga.
– Om du vill använda LivingColors separat igen kopplar du den till en
annan fjärrkontroll på samma sätt som beskrivs ovan.
2. Det är också möjligt att styra en LivingColors-lampa med flera
fjärrkontroller. I så fall återställer du först den ena av fjärrkontrollerna
genom att trycka på och hålla ned knapparna "0" och (
i 5 sekunder. Sedan håller du två fjärrkontroller nära varandra och
trycker på knappen "I" på båda två i 7 sekunder. Du kan nu koppla den
nya fjärrkontrollen till LivingColors på samma sätt som beskrivs ovan.
– LivingColors som är kopplad till två (eller fler) fjärrkontroller kan
styras av båda fjärrkontrollerna.
– Om du vill koppla bort en fjärrkontroll från en LivingColors håller du
fjärrkontrollen nära LivingColors och trycker på "0" i tre sekunder.
LivingColors blinkar 3 gånger. Håll ned knappen "0" lite längre så
släcks den långsamt. Fjärrkontrollen och LivingColors har nu kopplats
ifrån.
) ljusintensiteten med
) samtidigt
2009-08-13 10:20:38

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2