Download Print this page

Philips 6914930PH User Manual page 46

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Dálkový ovladač:
Baterie:
3 x alkalická baterie Philips Powerlife AAA LR03, 1,5 V.
Technické údaje o bezdrátovém přenosu:
Frekvenční pásmo bezdrátového rádiového režimu: 2405–2475 MHz
Protokol bezdrátové komunikace:
Provozní kanály:
Údaje o prostředí:
Teplota (provoz):
Teplota (skladování):
Relativní vlhkost:
Likvidace starého výrobku
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a
komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a
opětovně použít.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého
kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU
2002/96/EC
Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a
elektronických výrobků.
Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky
do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku
pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní
prostředí a lidské zdraví.
SK
Návod na použitie svietidla LivingColors
Ďakujeme, že ste si zakúpili nástenné svietidlo Philips LivingColors!
Svietidlo LivingColors je špeciálne navrhnuté, aby vám umožnilo
vytvoriť u vás doma vašu vlastnú atmosféru, a to pomocou farby a
svetla.
Pred prvým použitím svietidla LivingColors si pozorne prečítajte
tieto pokyny a odložte si ich pre prípad použitia v budúcnosti.
Dodržiavaním našich pokynov si naplno vychutnáte všetky funkcie
svietidla Philips LivingColors.
Dôležité:
- Opatrne vyberte súčasti z balenia.
- Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky súčasti.
- Výrobca odporúča používať svietidlá správnym spôsobom! Preto
vždy dodržiavajte tieto pokyny, aby bola zaručená správna a bezpečná
inštalácia a funkčnosť svietidla a odložte si ich na budúce použitie.
- Svietidlo je vhodné len pre zapojenie priamo do elektrickej siete.
- Svietidlo je vhodné len na montáž na stenu
- V prípade pochybností sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom alebo
sa obráťte na koncového predajcu. Svietidlo vždy montujte podľa
príslušných nariadení. Určité nariadenia vyžadujú, že svietidlo musí
namontovať kvalifikovaný elektrikár (napr. diel P pre Veľkú Britániu)
- Pripájacie skrutky vždy pevne dotiahnite.
- Svietidlo je vhodné na montáž na bežné horľavé povrchy.
- Svietidlo namontujte mimo dosahu detí.
- Ak montujete svietidlo na kovový povrch, tento povrch musí
byť spojený s ochranným zemniacim vodičom alebo vodičom na
vyrovnávanie potenciálu inštalácie.
- Dávajte pozor, aby ste počas inštalácie nevŕtali cez elektrické vodiče
ani žiadne iné prekážky v stene alebo strope.
- Ak montujete svietidlo na stropnú skrinku alebo nástennú skrinku, je
nevyhnutné najskôr zakryť túto skrinku vekom. (napr. Holandsko)
- Elektrické vodiče sa nikdy nesmú pricviknúť ani skrútiť medzi svietidlo
a montážny povrch.
- Vždy zohľadnite všetky technické špecifikácie svietidla. Skontrolujte
informácie na štítku svietidla a v tejto príručke.
41
MA0 000 021.indd 41
Záruka:
Dvouletá záruka společnosti Philips je platná, pokud byl výrobek
používán v souladu s tímto návodem k použití a k účelu, k jakému byl
vyroben. Nárok na reklamaci bude uznán po předložení původního
dokladu o nákupu (faktura, účtenka nebo příjmový doklad), který
IEEE 802.15.4)
obsahuje datum nákupu, jméno prodejce a popis výrobku.
kanály 11, 15, 20 nebo 25
Záruka společnosti Philips je neplatná, jestliže:
– Na dokladu o nákupu nebo popisu výrobku bylo cokoliv změněno,
0...40 °C
přeškrtnuto, smazáno nebo učiněno nečitelným.
-25...60 °C
– K chybám došlo v důsledku poškození, chybného připojení nebo
5...95 % bez kondenzace
nesprávného použití.
– Závada je způsobena extrémními okolnostmi, které nesouvisí s
přístrojem, jako například bleskem, zatopením, ohněm, nesprávným
použitím nebo z nedbalosti.
– Svítidlo LivingColors bylo otevřeno nebo rozebráno.
Záruka a servis:
Pro informace a v případě jakýchkoliv problému navštivte web
společnosti Philips na adrese www.philips.com/livingcolors nebo se
obraťte na kontaktní centrum společnosti Philips Lighting na bezplatné
lince: 00800-PHILIPSL nebo 00800-74454775
Montáž nástenného svietidla LivingColors
1.Predtým, ako začnete s inštaláciou, údržbou alebo opravou, vždy
zaizolujte napájanie.
2.Olúpte vodiče podľa vyobrazenia
3.Ak máte na stene pripojovaciu krabicu pre nástenné svietidlá, pripojte
nástenné svietidlo priamo priskrutkovaním montážnej podložky k
pripojovacej krabici (nákres 3)
4.Ak na stene nemáte pripojovaciu krabicu pre nástenné svietidlá,
nájdite miesto, kde káble vychádzajú zo steny. Do steny vyvŕtajte dve
diery podľa nákresu 4, vložte do nich najskôr plastové hmoždinky a
potom priskrutkujte podložku na stenu.
5.Pripojte uzemňovací vodič (zvyčajne žltý s čiernymi pruhmi) k
uzemňovacej prípojke (označená ikonou
svietidla (nákres 5).
6.Pri inštalácii dodržte správnu farbu vodičov: modrá (N) a hnedá (L).
Tieto dva vodiče zapojte podľa vašej elektrickej siete na svorkové
bloky v základni stropného svietidla.
7.Upevnite svietidlo k podložke, ktorú ste predtým priskrutkovali ku
stene – na oboch stranách ho zaistite zaskrutkovaním skrutky
(nákres 7).
8.Zasuňte pripojovaciu zástrčku z trojramenného stojana do svietidla –
musíte počuť, ako zaskočí na miesto (nákres 8).
9.Umiestnite svietidlo LivingColors na trojramenný stojan a nasmerujte
ho na stenu (nákres 9). Svietidlo LivingColors zobrazí krátky náhľad
možností farebných efektov. Dĺžku svietidla môžete nastaviť otočením
krúžku v strede stojana. Vrchnú časť stojana potom vytiahnite do
požadovanej dĺžky a zaistite ho v tejto polohe otočením krúžku
v opačnom smere (nákres 10). Na dosiahnutie optimálnej polohy
môžete posúvať svietidlo na jednu alebo druhú stranu.
Začíname:
1.Posunutím tlačidla na zadnej strane otvorte priestor pre batérie na
diaľkovom ovládaní. Vložte 3 batérie typu AAA (dodržte označenú
polaritu + a –) (nákres a).
2.Svietidlo LivingColors zapnite krátkym zatlačením na symbol „I"
(zapnuté) na vypínači na diaľkovom ovládaní (nákres c).
) vo vnútri základne
2009-08-13 10:20:44

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2