Philips 6914930PH User Manual page 77

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
бутона. Свързаните лампи ще приемат последната настройка на
дистанционното устройство.
- Повторете тази операция за всяка лампа LivingColors, която искате
да свържете с останалите.
- За да използвате отново LivingColors отделно, свържете я към
друго дистанционно управление по гореописания начин.
2. Възможно е също да управлявате една лампа LivingColors с
няколко дистанционни управления. За да направите това, първо
нулирайте едно от дистанционните управления, като натиснете и
задържите бутоните "0" и ( ) едновременно в продължение на
5 секунди. След това поставете двете дистанционни управления
близо едно до друго и натиснете бутона "I" и на двете за 7 секунди.
Сега можете да свържете новото дистанционно управление към
LivingColors по гореописания начин.
- LivingColors, които са свързани към две (или повече) дистанционни
управления, могат да бъдат управлявани с всяко от тях.
- За да премахнете свързването на LivingColors с дистанционно
управление, поставете дистанционното управление близо до
LivingColors и натиснете "0" за три секунди. LivingColors ще
премигне 3 пъти. Задръжте още малко бутона "0" и той бавно
ще угасне до изключено положение. Свързването между
дистанционното управление и LivingColors вече е премахнато.
Проследяване на неизправности:
Проблем
LivingColors не
Лампата не е включена
излъчва светлина
правилно в контакта
Дистанционното управление
не работи
LivingColors
Дистанционното управление
не отговаря на
не работи
дистанционното
управление
Дистанционното управление
не е свързано с лампата
Усилен трафик по безжична
мрежа за данни (напр.,
безжичен маршрутизатор)
Не мога да
Бутонът "I" не е бил натиснат
свържа няколко
достатъчно дълго време
лампи LivingColors
Лампите LivingColors са от
различни модели
Не мога да
Не сте плъзнали пръста си
включа режима
правилно
на автоматична
промяна на
цветовете
LivingColors
Друг проблем
продължава да
не работи по
предназначението
си
72
MA0 000 021.indd 72
Вероятна причина
Проверете свързването на кабела към лампата
Проверете дали щепселът е включен правилно в електрическия
контакт
Вижте следващия раздел
Проверете батериите в дистанционното управление. Батериите
трябва да бъдат правилно поставени (+ и -) и трябва да са заредени.
Ако дистанционното управление все още не работи, сменете
батериите.
Свържете дистанционното управление с лампата LivingColors,
като следвате процедурата, описана в "2. Свързване на лампи
LivingColors"
Преместете LivingColors на по-голямо разстояние от безжичната
точка за достъп
Уверете се, че всички LivingColors, свързани със съответното
дистанционно управление, са включени. В противен случай те ще
спрат да отговарят след гореописаното действие.
Натиснете едновременно "0" и ( ) в продължение на не по-малко от
5 секунди, за да превключите на друг канал (всички LivingColors ще
премигнат в зелен цвят за потвърждение). Можете да повторите тази
процедура до 3 пъти, за предпочитане от различно място.
Повторете процедурата, описана в "2. Свързване на лампи
LivingColors". Ако е свързана успешно, лампата ще премигне веднъж
в зелен цвят. Ако свързването е неуспешно, тя ще се върне веднага
към предишните си настройки, без да премигва в зелено.
Проверете дали и двете лампи, които не можете да свържете, имат
знака "G2" на гърба на дистанционното управление и на долната
страна на самата лампа. Ако една от лампите няма този знак, тя
не може да бъде свързана с лампа, която го има (но може да бъде
свързана с други лампи, които нямат знака G2).
Ако цветът се смени с друг (статичен) цвят, но цветовете не започнат
да се редуват, значи не сте плъзнали пръста си правилно. Опитайте
отново.
Обърнете се към Центъра за връзки с клиенти на Philips Lighting (вж.
"Гаранция и сервиз")
3.Съвместимост с таймери
Можете да използвате LivingColors с таймер (не е включен в
комплекта). Когато бъде включена с таймер, LivingColors ще работи
съгласно последната ви настройка (статичен цвят или режим на
автоматична промяна на цветовете)
Решение
2009-08-13 10:20:56

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2