Download Print this page

Philips 6914930PH User Manual page 76

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BG
Указания за употреба на LivingColors
Благодарим ви, че закупихте лампата за таван Philips LivingColors!
LivingColors е специално конструирана за създаване на собствена
атмосфера у дома посредством цветове и светлина.
Когато използвате LivingColors за първи път, прочетете внимателно
тези указания и ги запазете за справка в бъдеще. Ако следвате
нашите напътствия, ще се възползвате от пълната функционалност
на Philips LivingColors.
Важно:
-Внимателно извадете детайлите от опаковката.
-Проверете дали всички детайли са налични.
-Производителят препоръчва осветителните тела да се използват
по надлежния начин. Затова винаги следвайте тези инструкции, за
да гарантирате правилен и безопасен монтаж и функциониране на
осветителното тяло. Пазете инструкциите за бъдещи справки.
-Осветителното тяло е подходящо само за свързване директно с
електрическата мрежа.
-Осветителното тяло е подходящо само за монтаж на тавана.
-Ако не сте сигурни, консултирайте се с квалифициран
електротехник или се обърнете към търговския обект, от който
сте закупили продукта. Уверете се, че монтирате осветителното
тяло в съответствие с приложимите нормативни актове. Някои
нормативни актове постановяват, че осветителните тела трябва
да се монтират от квалифициран електротехник (напр. Част P за
Великобритания)
-Винаги затягайте здраво винтовете на клемите.
-Осветителното тяло е подходящо за монтиране върху
леснозапалими повърхности.
-Монтирайте осветителното тяло на място, където ще бъде извън
достъпа на деца.
-Ако осветителното тяло се монтира върху метална повърхност,
тя трябва да бъде свързана със защитния проводник за
заземяване или с проводника за изравняване на потенциалите на
електрическата инсталация.
-Внимавайте да не засегнете при пробиване с бормашината по
време на монтаж електрически кабели или други прегради в
стената или тавана.
-Ако осветителното тяло се монтира върху разпределителна кутия
на тавана или стената, капакът на кутията трябва да се сложи
предварително. (напр. Холандия)
-Електрическите проводници не трябва да бъдат притиснати или
усукани между осветителното тяло и монтажната повърхност.
-Винаги вземайте предвид всички технически характеристики на
осветителното тяло. Проверете данните, посочени на етикета на
осветителното тяло и в това ръководство.
Монтиране на лампата за таван LivingColors
1. Винаги спирайте мрежовото захранване, преди да предприемете
монтаж, поддръжка или ремонт.
2.Оголвайте проводниците според указаното на диаграмата
3.Ако имате разпределителна кутия за лампи на тавана, свържете
лампата директно, като завинтите плочата й за кутията (фиг. 3)
4.Ако нямате разпределителна кутия за лампи на тавана, намерете
мястото, където кабелите излизат от тавана. Пробийте две дупки
в тавана, както е показано на фиг. 4. Поставете първо пластмасови
дюбели, след което завинтете плочата за тавана.
5.Свържете заземителния кабел (обикновено жълт с черни
ивици) със заземителната клема (обозначена с
осветителното тяло (фиг. 5).
6.Спазвайте правилното оцветяване на проводниците по време
на монтаж: синьо (нула) и кафяво (фаза). Свържете съобразно с
това двата проводника от електрическата мрежа до клемите в
основата на таванното осветително тяло.
7.Поставете осветителното тяло на плочата, която преди това сте
завинтили за тавана. Фиксирайте го от двете страни с винтове
(фиг. 7).
71
MA0 000 021.indd 71
8.Поставете свързващия щепсел на триножника в лампата. Трябва
да чуете леко щракване (фиг. 8).
9.Поставете лампата на триножника и насочете LivingColors
към тавана (фиг. 9). LivingColors ще покаже кратко въведение в
цветовите си възможности. Можете да регулирате дължината
на осветителното тяло, като завъртите шайбата, намираща
се в средата на стойката, издърпате горната част на стойката
до желаната дължина и завъртите шайбата обратно, за да
застопорите положението (фиг. 10). Можете също да преместите
осветителното тяло в едната или другата посока, за да намерите
най-доброто положение.
Запознаване:
1.Отворете отделението за батерии на дистанционното управление,
като плъзнете бутона на задната му страна. Поставете 3 батерии тип
AAA (+ и – както е показано) (фиг. a).
2.Включете LivingColors с кратко натискане на "I" (включено) на
бутона за вкл./изкл. на дистанционното управление (фиг. c).
3.Създаване на собствена атмосфера чрез:
-Намиране на желания цвят върху колелото на цветовете. Можете
да движите пръста си по колелото на цветовете, за да настроите
фино цвета (фиг. d)
-Промяна на насищането на цвета (увеличаване на процента на
бялото в текущия цвят). Натиснете (
(
) за по-пастелни тонове (фиг. a). Накрая ще достигнете до
белия цвят.
-Затъмняване. Увеличете (
на светлината чрез бутоните за затъмняване (фиг. f).
4.Изключете LivingColors, като натиснете кратко бутона "0"
(изключено). LivingColors ще запомни последната настройка на
цветовете за следващото използване (фиг. c).
Допълнителни функции на LivingColors:
1.Режим на автоматична промяна на цветовете
Плъзнете пръста си по колелото на цветовете (една пълна
обиколка) и натиснете кратко "I" ("Включено"). LivingColors ще
премине в режим на автоматична промяна на цветовете: лампата ще
започне да сменя цветовете си автоматично.
Можете да регулирате скоростта, с която се сменят цветовете.
Скоростта може да се регулира по часовниковата стрелка, от бързо
(тъмносин цвят на колелото на цветовете) до бавно (виолетов
цвят) (фиг. g). Можете да натиснете навсякъде върху колелото
на цветовете. И при включен режим на автоматична промяна на
цветовете можете да регулирате тяхната наситеност и яркост.
За да превключите обратно към режим на статичен цвят, плъзнете
отново пръста си по колелото на цветовете, след което натиснете
"0". Можете също да изключите "0" LivingColors и след това да я
включите "I" отново. (фиг. a)
2.Свързване на лампи LivingColors
) в основата на
1. Можете да управлявате няколко LivingColors с едно
дистанционно управление. В такъв случай лампите LivingColors ще
светят в еднакъв цвят (или ще сменят цвета си едновременно).
За да свържете няколко LivingColors към едно дистанционно
управление, поставете дистанционното управление близо до
логото на Philips на горната страна на лампата и натиснете "I"
("Включено"). LivingColors ще премигне 3 пъти, след което ще
премигне кратко в зелен цвят. Вече можете да отпуснете
) за по-дълбок цвят или
) или намалете (
) интензивността
2009-08-13 10:20:56

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2