Garantija Un Apkalpošana - Philips 6914930PH User Manual

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3.Savietojamība ar taimeriem
LivingColors iespējams izmantot kopā ar taimeri (nav ietverts
komplektā). Ja LivingColors ieslēdz kopā ar taimeri, tā parādīs pēdējo
izmantoto iestatījumu (statisko krāsas režīmu vai automātiskas krāsu
maiņas režīmu).
Tīrīšana un apkope:
Izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
Lai nesaskrāpētu LivingColors lampu, tālvadības pulti un adapteri, tie
jātīra, tikai ar mīkstu un sausu drāniņu.
Nelietojiet šķīdinātājus, kā arī parastos vai abrazīvos tīrīšanas līdzekļus.
Nepieļaujiet, ka šķidrums nokļūst uz jebkuras no elektriskajām daļām.
Drošības norādes:
Neglabājiet kontaktdakšu un LivingColors lampu šķidrumu tuvumā un
mitrumā.
-LivingColors paredzēts izmantot tikai telpās. Nelietojiet to mitrās
vietās, piemēram, vannas istabā vai ārpus telpām.
-LivingColors nav rotaļlieta, ar ko rotaļāties bērniem.
-Nenovietojiet uz karstām virsmām.
-Drošības apsvērumu dēļ un garantijas perioda laikā LivingColors un
kontaktdakšu nedrīkst atvērt.
-Izmantojiet tikai komplektā iekļauto adapteri: ja izmantosiet citu
adapteri, LivingColors var tik sabojāta.
Vide:
Ja laika gaitā izmetat ierīci, iznīciniet to atbilstoši vietējās pašvaldības
norādēm. Izmetot tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas. Neizmetiet
baterijas kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Tās jānodod
oficiālā savākšanas punktā vai Philips izplatītājam, jo šādi baterijas tiks
utilizētas videi draudzīgā veidā.
Gaismekļa strāvas patēriņš: līdz 15,4 W
Tālvadības pults:
Baterijas: 3 x Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.
Bezvadu pieslēguma specifikācija:
Bezvadu RF režīma frekvenču josla:
Bezvadu sakaru protokols:
Darba kanāli:
Apkārtējās vides specifikācija:
Temperatūra (darba):
Temperatūra (uzglabāšanas):
Relatīvais mitrums:
48
MA0 000 021.indd 48
Atbrīvošanās no vecā izstrādājuma
Lūdzam iepazīties ar vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas sistēmu.
Lūdzam ievērot vietējos noteikumus un neizmest vecos izstrādājumus
kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Pareizi atbrīvojoties no vecajiem
izstrādājumiem, jūs palīdzat novērst potenciāli negatīvas sekas, kas
iespaido vidi un cilvēku veselību.
Garantija:
Ierīcei ir spēkā Philips divu gadu garantija, ja to izmanto paredzētajam
nolūkam un saskaņā ar norādījumiem. Pretenzijas tiks pieņemtas, tikai
iesniedzot pirkumu apliecinoša dokumenta oriģinālu (rēķinu, čeku
vai kvīti), kurā ir norādīts iegādes datums, izplatītāja nosaukums un
izstrādājuma apraksts.
Philips garantija zaudē spēku, ja:
- uz iegādes apstiprinājuma vai izstrādājuma apraksta būs atrodamas
izmaiņas, svītrojumi, dzēsumi vai nesalasāmas zīmes.
- kļūdas izraisīja bojājums, nepareizi savienojumi vai ļaunprātīga
izmantošana.
– defektu izraisīja ārkārtēji apstākļi, kas nav saistīti ar LivingColors,
piemēram, zibens, plūdi, ugunsgrēks, nepareiza lietošana vai nolaidība.
– LivingColors tikusi atvērta vai izjaukta.
Garantija un apkalpošana:
Sīkākai informācijai un jebkādu problēmu gadījumā, lūdzu, apmeklējiet
Philips tīmekļa vietni www.philips.com/livingcolors vai sazinieties ar
Philips Apgaismes sakaru centru bez maksas: 00800-PHILIPSL vai
00800-74454775
2405~2475 MHz
IEEE 802.15.4)
kanāli 11, 15, 20 vai 25
0...40 °C
-25...60 °C
5...95 % bez kondensācijas
Šis izstrādājums ir projektēts un ražots no augstas kvalitātes
izejmateriāliem un sastāvdaļām, kuras var pārstrādāt un
izmantot atkārtoti.
Ja izstrādājumam pievienots simbols ar pārsvītrotu riteņu
atkritumu tvertni, tad izstrādājums atbilst Eiropas direktīvai
2002/96/EC
2009-08-13 10:20:46

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

  Related Content for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2