Philips 6914930PH User Manual page 44

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
CS
Pokyny pro použití svítidla LivingColors
Děkujeme, že jste si zakoupili nástěnné svítidlo LivingColors od
společnosti Philips!
Svítidlo LivingColors bylo speciálně navrženo tak, aby pomocí barev a
světla vytvářelo v domácnosti Vaše vlastní prostředí.
Před prvním použitím svítidla LivingColors si pozorně přečtěte tento
návod a uchovejte jej pro další použití. Dodržováním pokynů budete
moci využít plnou funkčnost svítidla LivingColors společnosti Philips.
Pozor:
-Opatrně vyjměte součásti z balení.
-Zkontrolujte, zda se v balení nacházejí všechny části.
-Výrobce doporučuje správné použití svítidel! Proto se vždy řiďte
těmito pokyny, čímž zajistíte správnou a bezpečnou instalaci a funkci
svítidel. Pokyny si uschovejte pro pozdější použití.
-Svítidlo je vhodné pouze pro přímé připojení do rozvodné sítě.
-Svítidlo je vhodné pouze pro montáž na zeď
-V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem nebo
kontaktujte prodejce. Vždy se ujistěte, že svítidla instalujete podle
příslušných předpisů. Některé předpisy uvádějí doporučení přenechat
instalaci svítidel kvalifikovanému elektrikáři (např. část P – britské)
-Vždy pevně utáhněte šrouby svorek.
-Svítidlo je vhodné pouze pro montáž na běžně hořlavé povrchy.
-Svítidlo montujte mimo dosah dětí.
-Pokud je svítidlo namontováno na kovový povrch, musí tento povrch
být připojen k ochrannému zemnícímu vodiči nebo vodiči instalace
ochrany propojením.
-Ujistěte se, že při montáži nevrtáte skrz elektrické vedení nebo
překážky ve zdi nebo stropě.
-Pokud je svítidlo namontováno na stropní nebo nástěnné krabici, je
nutné nejprve krabici zakrýt víkem. (např. v Nizozemí)
-Elektrické vedení nesmí nikdy být stisknuto nebo zkrouceno mezi
svítidlem a povrchem, na který je montováno.
-Vždy zvažte všechny technické údaje svítidla. Informace si ověřte na
štítku svítidla a v uživatelské příručce.
Připevnění nástěnného svítidla LivingColors
1. Před každou montážní prací, údržbou nebo opravou odpojte napájení.
2. Vodiče odizolujte podle schématu
3.Jestliže se ve vaší stěně nachází rozvodná komora pro nástěnné lampy,
připojte nástěnnou lampu přímo tak, že přišroubujete její desku k
připojení (nákres 3)
4.Jestliže se ve vaší stěně rozvodná komora pro nástěnné lampy
nenachází, vyhledejte místo, kde ze stěny vycházejí kabely. Podle
nákresu 4 vyvrtejte do stěny dva otvory. Nejprve do nich zasuňte
plastové hmoždinky a poté přišroubujte destičku na stěnu.
5.Kabel uzemnění (většinou žlutý s černými pruhy) připevněte k
přípojce uzemnění (označené ikonou
(nákres 5).
6.Během montáže věnujte pozornost správnému barevnému značení
vodičů: modrý (N) a hnědý (L). Tyto dva vodiče napájení připojte
shodně v rozvodné síti i na svorkách uvnitř základny stropního svítidla.
7.Přiložte svítidlo základnou na destičku, kterou jste předtím
přišroubovali ke stěně, a na obou stranách ji připevněte pomocí
šroubu (nákres 7).
8.Zástrčku z trojnožky zasuňte do lampy – ujistěte se, že jste slyšeli
„klapnutí" (nákres 8).
9.Lampu umístěte na trojnožku a svítidlo LivingColors nasměrujte
na stěnu (nákres 9). Svítidlo LivingColors zobrazí krátkou ukázku
barevných možností. Délku ramene svítidla je možné nastavit –
uvolněte otočením prstenec ve středu stojanu, vytáhněte horní
část do požadované délky a prstenec opět utáhněte. Tím horní část
upevníte ve zvolené poloze (nákres 10). Můžete také naklonit svítidlo
na jednu nebo druhou stranu a vyhledat tak nejlepší polohu.
39
MA0 000 021.indd 39
Začínáme:
1.Posunutím tlačítka na zadní straně dálkového ovládání otevřete
přihrádku na baterie. Vložte 3 baterie typu AAA (póly + a - umístěte tak,
jak je znázorněno na obrázku) (nákres a).
2.Zapněte svítidlo LivingColors krátkým stisknutím symbolu „I"
(zapnuto) na tlačítku zap/vyp na dálkovém ovládání (nákres c).
3.Vytvořte si své vlastní prostředí:
-Dotkněte se požadované barvy na barevném kolečku. Pohybem prstu
-Změna sytosti barev (přidání bílé do aktuální barvy). Hlubších barev
-Ztlumení. Intenzitu světla zvýšíte (
4.Krátkým stisknutím tlačítka „0" (vypnuto) svítidlo LivingColors
vypnete. Svítidlo LivingColors si bude pro další použití pamatovat
poslední nastavení (nákres c).
Další možnosti svítidla LivingColors:
1.Režim automatické změny barev
2.Propojení svítidel LivingColors
) uvnitř základny svítidla
po barevném kolečku můžete barvu ještě změnit (nákres d)
dosáhnete stisknutím symbolu (
), stisknutím symbolu (
dosáhnete pastelovějších barev (nákres a). Krajní možností je nastavení
bílé barvy.
tlačítek pro ztlumení (nákres f).
Přejeďte prstem po barevném kolečku (jeden plný kruh) a krátce
stiskněte symbol „I" („Zapnuto"); svítidlo LivingColors se poté přepne
do režimu automatické změny barev: lampa poté začne automaticky
měnit barvy.
Je možné upravit rychlost, s jakou dochází ke směně barev. Rychlost
lze upravit po směru hodinových ručiček, a to od rychlé (tmavě modrá
barva na barevném kolečku) po pomalou (fialová) (nákres g). Klepnout
lze kdekoli na barevném kolečku. V režimu automatické změny barev
lze též nastavit sytost a jas barev.
Chcete-li přístroj přepnout zpět do režimu stálé barvy, přejeďte
znovu prstem dokola po barevném kolečku a stiskněte tlačítko „0".
Případně můžete svítidlo LivingColors vypnout „0" a znovu zapnout
„I". (nákres a)
1. Jedním dálkovým ovladačem lze ovládat více svítidel LivingColors.
Svítidla LivingColors budou v takovém případě promítat stejnou barvu
(nebo budou současně měnit barvu). Chcete-li propojit několik svítidel
LivingColors s jedním dálkovým ovladačem, přineste dálkový ovladač
do blízkosti loga společnosti Philips na horní části lampy a stiskněte
tlačítko „I" („Zapnuto"). Svítidlo LivingColors třikrát blikne a poté
krátce blikne zeleně. Nyní můžete uvolnit tlačítko. Propojená svítidla
se přepnou na poslední nastavení dálkového ovladače.
–Opakujte tento postup pro každé svítidlo LivingColors, které chcete
propojit.
– Chcete-li svítidlo LivingColors opět používat samostatně, propojte
jej výše popsaným způsobem k jinému dálkovému ovladači.
)
) nebo snížíte (
) pomocí
2009-08-13 10:20:43

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2