Download Print this page

Čistenie A Údržba; Životné Prostredie - Philips 6916231PU Manual

Colored & white light table lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Nemožno.spustiť.režim.s.automatickým.prepínaním.farby.
Príčinou.môže.byť.to,.že.diaľkové.ovládanie.nerozpoznalo.váš.pohyb.
prstom..Skúste.to.znova,.pričom.dbajte.na.to,.aby.sa.prst.dotýkal.
farebného.kruhu.počas.celého.pohybu.po.kruhu.
Chcel.by.som.pripojiť.svietidlo.LivingColors.k.časovaču..Je.to.možné?
Áno..Svietidlo.Philips.LivingColors.s.farebným.a.bielym.svetlom.môžete.
používať.s.časovačom.(nie.je.súčasťou.dodávky)..Pri.zapnutí.pomocou.
časovača.sa.na.svietidle.LivingColors.obnoví.posledné.nastavenie..Uistite.
sa,.že.posledné.nastavenie.nie.je.„vypnuté".
Moja.otázka.tu.nie.je.uvedená
Požiadajte.o.pomoc.spoločnosť.Philips.(pozrite.si.časť.7,.„Ďalšia.
podpora").
7. Ďalšia podpora
Servis:
Na.získanie.informácií.a.v.prípade.akéhokoľvek.problému.navštívte.
webovú.stránku.spoločnosti.Philips.na.lokalite.www.consumer.philips.
com.alebo.sa.bezplatne.obráťte.na.kontaktné.stredisko.spoločnosti.
Philips.Lighting.na.čísle:.00800-PHILIPSL.alebo.00800-74454775
Záruka:
Dvojročná.záruka.spoločnosti.Philips.platí,.ak.sa.produkt.používa.v.
súlade.s.pokynmi.a.na.jeho.určený.účel..Záručné.nároky.sa.akceptujú.
len.na.základe.predloženia.originálneho.dokladu.o.kúpe.(faktúra,.
pokladničný.doklad.alebo.účtenka),.ktorý.obsahuje.dátum.zakúpenia,.
názov.predajcu.a.popis.produktu.
Záruka.spoločnosti.Philips.zaniká,.ak:
-.sa.na.doklade.o.zakúpení.alebo.v.popise.produktu.čokoľvek.zmenilo,.
vyčiarklo,.odstránilo.alebo.stalo.nečitateľným,
-.sa.vyskytli.chyby.spôsobené.poškodením,.chybnými.pripojeniami.alebo.
zneužitím,
-.chybu.spôsobili.extrémne.okolnosti.nesúvisiace.so.svietidlom.
LivingColors,.napríklad.zásah.bleskom,.záplava,.požiar,.nesprávne.
použitie.alebo.nedbalosť,
-.svietidlo.LivingColors.bolo.otvárané.alebo.rozoberané.
Čistenie a údržba:
Vytiahnite.zástrčku.z.elektrickej.zásuvky.
Aby.nedošlo.k.poškriabaniu,.stolové.svietidlo.LivingColors.s.farebným.a.
bielym.svetlom,.diaľkové.ovládanie.a.adaptér.čistite.len.jemnou.a.suchou.
tkaninou.
HU
LivingColors – Használati utasítás
Köszönjük,.hogy.a.Philips.LivingColors.színes.és.fehér.fényű.asztali.
lámpa.mellett.döntött!.Ezzel.a.különleges.lámpával.minden.hangulathoz.
megtalálhatja.a.megfelelő.világítást.
Ez.az.útmutató.az.alábbiakhoz.nyújt.segítséget:
Az.első.lépések
A.fényforrások.színének.beállítása.
Egyedi.hangulatvilágítás.beprogramozása.a.színes.és.a.fehér.fényforráson
Fénybeállítások.létrehozása
Újabb.fényforrások.társítása.a.Philips.LivingColors.színes.és.fehér.fényű.
lámpa.távvezérlőjéhez
Gyakran.ismételt.kérdések.
További.támogatás.
1. Az első lépések
Helyezze.be.a.két.izzót.a.készülékbe.
Csatlakoztassa.a.hálózati.csatlakozódugót.a.fali.konnektorba...
A.Philips.LivingColors.színes.és.fehér.fényű.asztali.lámpa.bekapcsol,.felül.
narancssárga,.körben.pedig.fehér.fényt.bocsátva.ki..
Nepoužívajte.čistiace.prostriedky.
Bezpečnostné.pokyny:.
Adaptér.a.svietidlo.LivingColors.s.farebným.a.bielym.svetlom.
uchovávajte.mimo.dosahu.tekutín.a.vlhkosti.
Svietidlo.LivingColors.s.farebným.a.bielym.svetlom.je.určené.len.na.
používanie.v.interiéri..Nepoužívajte.ho.na.vlhkých.miestach,.napr..v.
kúpeľniach.alebo.exteriéri.
Svietidlo.LivingColors.s.farebným.a.bielym.svetlom.nie.je.hračka.určená.
na.hranie.pre.deti.
Svietidlo.neumiestňujte.na.horúce.povrchy..
Z.bezpečnostných.dôvodov.a.v.súlade.so.záručnými.podmienkami.
nesmiete.svietidlo.LivingColors.s.farebným.a.bielym.svetlom.ani.adaptér.
otvárať..
Používajte.len.dodávaný.adaptér:.pri.použití.iného.adaptéra.môže.dôjsť.
k.poškodeniu.svietidla.LivingColors.s.farebným.a.bielym.svetlom.
Životné prostredie:
Pri.vyradení.zariadenie.zlikvidujte.v.súlade.s.pokynmi.miestnych.
orgánov..Pri.likvidácii.diaľkového.ovládania.vyberte.batérie..Batérie.
nevyhadzujte.spolu.s.bežným.domácim.odpadom,.ale.ich.odovzdajte.na.
mieste.oficiálneho.zberu.alebo.u.predajcu.spoločnosti.Philips,.kde.budú.
zlikvidované.spôsobom.šetrným.pre.životné.prostredie.
Technické.parametre:.
.
Vstup:.
.
......................50.–.60.Hz
.
Spotreba.energie:.
Biele.svetlo:.max..2.x.30.W
Farebné.svetlo:.max..15.W.
.
Diaľkové.ovládanie:
Batérie:.
.
Špecifikácie.bezdrôtového.pripojenia:
Frekvenčné.pásmo.bezdrôtového.režimu.RF:.2405~2475.MHz.
Protokol.bezdrôtovej.komunikácie:.IEEE.802.15.4..
Prevádzkové.kanály:.
Špecifikácie.prostredia:
Teplota.(prevádzka):.
Teplota.(skladovanie):.
Relatívna.vlhkosť:.
Nyissa.ki.az.elemtartó.rekeszt.a.távvezérlő.hátoldalán.található.gomb.
eltolásával..Helyezze.be.a.csomagban.található.3.darab.AAA.típusú.
elemet.(a.„+".és.„–".jelzéseknek.megfelelő.polaritással).
.
2. A fényforrások színének beállítása
A.lámpa.két.fényforrásának.színét.egyszerre.is.módosíthatja,.de.a.
fehér.és.színes.fényt.sugárzó.fényforrását.külön-külön.is.beállíthatja..
A.sugárzott.fény.színének.módosításához.először.ki.kell.választania.a.
fényforrást..Ehhez.használja.a.fényforrásválasztó.gombokat..A.kiválasztás.
után.a.fényforrás.felvillan,.és.a.távvezérlőn.lévő.fényforrásválasztó.
jelzőfény.(villanykörte).világítani.kezd..Most.már.elvégezheti.a.fényforrás.
beállítását..
Ha.nincs.kiválasztva.fényforrás.(a.fényforrásválasztó.jelzőfény.nem.
világít),.a.beállítások.megváltoztatása.valamennyi.csatlakoztatott.
fényforrást.érinteni.fogja.(így.például.egyszerre.csökkentheti.a.fehér.és.
a.színes.fény.erejét).
A.fényforrások.beállításának.sorrendjét.is.megváltoztathatja.(például,.
hogy.a.színes.fény.beállítása.minden.esetben.csak.a.fehér.fény.után.
jöjjön).Ehhez.a.következőt.kell.tennie:.irányítsa.a.távvezérlőt.a.fehér.
54
200.–.240.V...
3.x.Philips.AAA.LR03,.1,5.V.
kanály.11,.15,.20.alebo.25.
.
0...40.°C
.
-25...60.°C
.
5...95.%.bez.kondenzácie

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6916231PU

  Related Manuals for Philips 6916231PU

This manual is also suitable for:

6916260pu6916260ph6916231phLivingcolors 69162 series