Download Print this page

Philips 6914930PH User Manual page 45

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2. Je též možné ovládat jedno svítidlo LivingColors pomocí několika
dálkových ovladačů. Chcete-li tak učinit, resetujte nejprve jeden z
dálkových ovladačů stisknutím a podržením tlačítek „0" a ( ) po
dobu 5 sekund. Poté dejte oba ovladače k sobě a na obou stiskněte
na 7 sekundy tlačítko „I". Nový dálkový ovladač lze připojit ke svítidlu
LivingColors výše popsaným způsobem.
– Svítidla LivingColors, která jsou propojena ke dvěma (nebo více)
dálkovým ovladačům, lze ovládat libovolným dálkovým ovladačem.
– Chcete-li dálkový ovladač odpojit od svítidla LivingColors, podržte
jej v blízkosti svítidla LivingColors a stiskněte na 3 sekundy tlačítko
„0". Svítidlo LivingColors třikrát blikne. Podržte tlačítko „0" o
trochu déle a svítidlo se pomalu vypne. Dálkový ovladač a svítidlo
LivingColors jsou nyní odpojeny.
Hledání poruch:
Problém
Svítidlo LivingColors
nesvítí
Svítidlo LivingColors
neodpovídá na dálkový
ovladač
Nemohu propojit více
svítidel LivingColors
dohromady
Nemohu spustit režim
automatické změny
barev
Svítidlo LivingColors
stále nepracuje
standardním způsobem
Čištění a údržba:
Vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky.
Svítidlo LivingColors, dálkový ovladač a adaptér by měly být čištěny
pouze suchým a měkkým hadříkem. Předejdete tak poškrábání.
Nepoužívejte čisticí prostředky brusiva ani rozpouštědla. Zabraňte
kontaktu kapalin s elektrickými součástmi.
Bezpečnostní pokyny:
Svítidlo LivingColors a síťovou šňůru chraňte před tekutinami a vlhkostí.
-Svítidlo LivingColors je určeno pouze pro použití v interiéru.
Nepoužívejte jej na vlhkých místech, např. venku nebo v koupelně.
-Svítidlo LivingColors není hračka určená dětem.
-Neumisťujte svítidlo na horký povrch
-Z bezpečnostních důvodů a podle záručních podmínek nesmí dojít k
otevření svítidla LivingColors.
-Používejte pouze dodaný adaptér: použití jiného adaptéru může
způsobit poškození svítidla LivingColors.
40
MA0 000 021.indd 40
Možná příčina
Svítidlo není řádně zapojeno
Dálkový ovladač nefunguje
Dálkový ovladač nefunguje
Dálkový ovladač není propojen se
svítidlem
Silný provoz bezdrátové datové sítě
(např. bezdrátový router)
Tlačítko „I" nebylo stisknuto
dostatečně dlouhou dobu
Svítidla LivingColors náleží
k odlišným verzím
Přejetí po svítidle nebylo provedeno
správně
Jiný problém
3.Kompatibilita s časovači
Svítidlo LivingColors lze použít s časovačem (není součástí dodávky). Je-
li svítidlo LivingColors zapnuto pomocí časovače, zobrazí vaše poslední
nastavení (režim stálé barvy nebo režim automatické změny barev)
Řešení
Zkontrolujte připojení šňůry ke svítidlu
Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zasunuta v síťové zásuvce
Viz následující část
Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači. Baterie by měly být v dálkovém
ovladači a měly by být ve správné pozici(+ a -). Jestliže dálkový ovladač stále
nefunguje, zkuste vyměnit baterie.
Dálkový ovladač propojte se svítidlem LivingColors podle postupu v části
„2". Propojení svítidel LivingColors
Umístěte svítidlo LivingColors dále od bezdrátového přístupového bodu
Ujistěte se, že jsou všechna svítidla LivingColors připojená k tomuto ovladači
zapnutá. V opačném případě nebudou po této akci odpovídat.
Na dobu alespoň 5 sekund stiskněte zároveň tlačítka „0" a ( ). Tím
provedete přepnutí na jiný kanál (všechna svítidla LivingColors potvrdí akci
zeleným bliknutím). Tento postu lze opakovat až třikrát, nejlépe z jiné pozice.
Opakujte postup uvedený v části „2". Propojení svítidel LivingColors
Jestliže bylo svítidlo úspěšně připojeno, krátce zeleně blikne. Jestliže bylo
propojení neúspěšné, svítidlo se bez zeleného bliknutí okamžitě vrátí zpět do
předchozího nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou svítidla, která nemůžete propojit, označena na zadní
straně dálkového ovladače a na spodní straně svítidla nápisem „G2". Jestliže
jím jedno ze svítidel není označeno, nelze jej propojit s jiným svítidlem, které
jím je označeno (ale lze jej propojit s jinými svítidly, která nejsou označena
nápisem „G2").
Jestliže se barva změní na jinou (stálou) barvu, ale nespustí se barevná
smyčka, pak jste po svítidle nepřejeli správně. Opakujte akci
Obraťte se na kontaktní středisko společnosti Philips Lighting (viz Záruka
a servis)
Životní prostředí:
Jestliže se budete zbavovat zařízení, zbavte se jej podle pokynů místních
úřadů. Před likvidací vyjměte z dálkového ovladače baterie. Nevyhazujte
baterie společně s běžným domácím odpadem. Baterie je třeba odevzdat
na oficiálním sběrném místě nebo prodejci výrobků společnosti Philips.
Takto budou baterie zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu
prostředí.
Spotřeba energie svítidla:
až 15,4 W
2009-08-13 10:20:43

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2