Philips 6914930PH User Manual page 42

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
bardziej pastelowego koloru (rys. a). Ostatecznie uzyskać można
kolor biały.
-Ściemnianie. Zwiększ (
) lub zmniejsz (
pomocą przycisków ściemniania (rys. f).
4.Wyłącz lampę LivingColors, naciskając krótko przycisk „0" (wył.).
Ostatnie ustawienie koloru zostanie zapamiętane w urządzeniu (rys. c.).
Dodatkowe funkcje lampki LivingColors:
1.Tryb automatycznej zmiany kolorów
Przesuń palcem po pierścieniu kolorów (jeden raz dookoła) i naciśnij
krótko przycisk „I"(„wł."), co spowoduje włączenie w lampce
LivingColors trybu automatycznej zmiany kolorów.
Istnieje możliwość dostosowania szybkości zmiany kolorów. Szybkość
można dostosować w prawo od największej (kolor ciemnoniebieski na
pierścieniu sterującym kolorami) do najmniejszej (kolor fioletowy) (rys.
g). Wystarczy dotknąć pierścienia sterującego kolorami w dowolnym
miejscu. W trybie automatycznej zmiany kolorów można także
dostosować nasycenie i jasność kolorów.
Aby przełączyć urządzenie z powrotem w tryb zatrzymania barwy,
przesuń ponownie palcem po pierścieniu sterującym kolorami i naciśnij
przycisk „0". Można także wyłączyć i włączyć lampkę LivingColors,
ponownie naciskając kolejno przyciski „0" i „I". (rys. a)
Usterki:
Problem
Lampka LivingColors nie
świeci się.
Lampka LivingColors nie
reaguje na polecenia pilota.
Nie można połączyć kilku
lampek LivingColors.
Nie można uruchomić
trybu automatycznej
zmiany kolorów.
Lampka LivingColors nadal
nie działa prawidłowo.
37
MA0 000 021.indd 37
) intensywność światła za
Prawdopodobna przyczyna
Lampka nie jest prawidłowo podłączona
do źródła zasilania.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.
Pilot nie jest połączony z lampką.
Duże natężenie ruchu w sieci
bezprzewodowej (np. w routerze
bezprzewodowym).
Przycisk „I" był wciśnięty zbyt krótko.
Występuje niezgodność wersji lampek
LivingColors.
Przesunięcie palcem po pierścieniu
sterującego kolorami zostało wykonane
nieprawidłowo.
Inny problem
2.
Łączenie lampek LivingColors
1. Za pomocą jednego pilota można sterować wieloma lampkami
LivingColors. Lampki LivingColors będą świeciły w tym samym
kolorze (lub będą jednocześnie zmieniać kolory). Aby połączyć kilka
lampek LivingColors z pojedynczym pilotem, zbliż pilota do logo
Philips umieszczonego w górnej części lampki i naciśnij przycisk „I"
(„wł."). Lampka LivingColors mignie 3 razy, a następnie mignie krótko
na zielono. Możesz teraz zwolnić przycisk. Połączone lampki przełączą
się na ostatnie ustawienie pilota.
– Powtórz tę czynność w przypadku każdej lampki LivingColors, którą
chcesz połączyć.
– Aby ponownie używać lampek oddzielnie, połącz każdą lampkę z
innym pilotem, korzystając z powyższych instrukcji.
2. Możliwe jest także sterowanie pojedynczą lampką LivingColors
za pomocą kilku pilotów. Aby to wykonać, w pierwszej kolejności
zresetuj jeden z pilotów, naciskając i przytrzymując przycisk „0"
oraz przycisk ( ) jednocześnie przez 5 sekund. Następnie zbliż dwa
piloty do siebie i na obydwu pilotach naciśnij i przytrzymaj przez 7
sekund przycisk „I". Możesz teraz połączyć nowego pilota z lampką
LivingColors w sposób opisany powyżej.
- Lampki LivingColors połączone z kilkoma pilotami mogą być
sterowane za pomocą dowolnego z nich.
- Aby odłączyć pilota od lampki LivingColors, zbliż pilota do lampki
LivingColors, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „0" przez trzy
sekundy. Lampka LivingColors zamiga 3 razy. Przytrzymaj przycisk „0"
jeszcze przez chwilę, a lampka stopniowo wyłączy się. W ten sposób
pilot oraz lampka zostaną rozłączone.
Rozwiązanie
Sprawdź połączenie przewodu sieciowego z lampką.
Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka
elektrycznego.
Zapoznaj się z następującą częścią:
Sprawdź baterie w pilocie. Baterie powinny być umieszczone
prawidłowo (+ i -) oraz naładowane. Jeśli pilot nadal nie działa,
wymień baterie.
Połącz pilota z lampką LivingColors, wykonując procedurę opisaną w
części „2. Łączenie lampek LivingColors".
Odsuń lampkę LivingColors od punktu dostępowego sieci
bezprzewodowej.
Upewnij się, że wszystkie lampki LivingColors połączone z pilotem są
włączone. W przeciwnym razie po wykonaniu tej czynności przestaną
reagować.
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „0" oraz ( ) przez co
najmniej 5 sekund, aby przełączyć się na inny kanał (wszystkie lampki
LivingColors migną na zielono celem potwierdzenia). Tę procedurę
można powtórzyć maksymalnie 3 razy – najlepiej z innego miejsca.
Powtórz procedurę opisaną w części „2. Łączenie lampek
LivingColors". Jeśli łączenie powiodło się, lampka mignie 1 raz
na zielono. W przeciwnym razie lampka natychmiast powróci do
poprzednich ustawień bez mignięcia na zielono.
Sprawdź, czy na obu pilotach (z tyłu) oraz na samych lampkach (na
podstawie), których nie da się połączyć, widnieje znak „G2". Lampek
nie można połączyć, jeśli na jednej z nich brakuje wspomnianego logo
(można ją jednak połączyć z innymi lampkami bez logo G2).
Jeśli następuje zmiana koloru na inny (statyczny), ale nie uruchamia
się pętla, oznacza to, że przesunięcie palcem zostało wykonane
nieprawidłowo. Należy spróbować ponownie.
Skontaktuj się z Centrum kontaktów Philips Lighting (patrz
Gwarancja i serwis).
2009-08-13 10:20:43

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2