Download Print this page

Philips 6914930PH User Manual page 47

Led wall lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3.Vlastnú atmosféru môžete vytvoriť:
-Dotknutím sa požadovanej farby na farebnom kruhu. Pohybom prsta
po farebnom kruhu môžete jemne doladiť farbu (nákres d)
-Zmenou sýtosti farby (zvýšením intenzity bielej v aktuálnej farbe).
Stlačením tlačidla (
) dosiahnete sýtejšiu farbu a stlačením tlačidla
(
) získate viac pastelovú farbu (nákres a). Nakoniec sa farba zmení
na bielu.
-Stlmenie intenzity svetla. Môžete zvýšiť (
intenzitu svetla pomocou tlačidiel na stlmenie intenzity (nákres f).
4.Svietidlo LivingColors vypnete krátkym stlačením tlačidla „0" (vyp.).
Svietidlo LivingColors si zapamätá vaše posledné farebné nastavenie pre
nasledujúce použitie (nákres c).
Ďalšie funkcie svietidla LivingColors:
1.Režim s automatickým prepínaním farby
Prejdite prstom dookola po farebnom kruhu (jeden celý kruh) a krátko
stlačte tlačidlo „I" (zap.). Svietidlo LivingColors sa prepne do režimu s
automatickým prepínaním farby: lampa začne automaticky meniť farby.
Môžete nastaviť rýchlosť, akou sa budú meniť farby. Rýchlosť možno
nastaviť v smere pohybu hodinových ručičiek od rýchlej (tmavomodrá
farba na farebnom kruhu) až po pomalú (purpurová) (nákres g). Môžete
poklepať kdekoľvek na farebnom kruhu. Keď je svietidlo v režime s
automatickým prepínaním farby, môžete tiež nastaviť sýtosť a jas farieb.
Ak ho chcete prepnúť späť na režim s jednou nemennou farbou, znova
prejdite prstom dookola po farebnom kruhu a stlačte tlačidlo „0".
Prípadne môžete svietidlo LivingColors vypnúť „0" a znova zapnúť „I".
(nákres a)
Vyhľadávanie chýb:
Problém
Svietidlo LivingColors
nesvieti
Svietidlo LivingColors
nereaguje na diaľkové
ovládanie
Nedarí sa mi prepojiť
viacero svietidiel
LivingColors
Nemôžem spustiť režim s
automatickým prepínaním
farby
Svietidlo LivingColors stále
nefunguje podľa očakávaní
42
MA0 000 021.indd 42
) alebo znížiť (
)
Možná príčina
Svietidlo nie je správne zapojené
Diaľkové ovládanie nefunguje
Diaľkové ovládanie nefunguje
Diaľkové ovládanie nie je prepojené so
svietidlom
Intenzívny prenos v bezdrôtovej dátovej sieti
(napr. bezdrôtový smerovač)
Tlačidlo „I" ste nestláčali dostatočne dlho
Svietidlá LivingColors patria k rozdielnym
verziám
Prechod prstom nebol vykonaný správne
Iný problém
2.Prepojenie svietidiel LivingColors
1. Môžete ovládať viac svietidiel LivingColors pomocou jedného
diaľkového ovládania. Svietidlá LivingColors budú potom svietiť
rovnakou farbou (alebo budú meniť farby súčasne). Ak chcete prepojiť
niekoľko svietidiel LivingColors s jedným diaľkovým ovládaním, presuňte
diaľkové ovládanie do blízkosti loga Philips vo vrchnej časti svietidla a
stlačte tlačidlo „I" (zap.). Svietidlo LivingColors 3 razy blikne a potom
krátko blikne zelenou farbou. Teraz môžete uvoľniť tlačidlo. Prepojené
svietidlá sa prepnú na posledné nastavenie diaľkového ovládania.
- Tento postup zopakujte pri každom svietidle LivingColors, ktoré chcete
prepojiť s ostatnými.
- Ak chcete svietidlo LivingColors používať znova samostatne, prepojte
ho s iným diaľkovým ovládaním rovnakým spôsobom, ako je popísaný
vyššie.
2. Rovnako je možné ovládať jedno svietidlo LivingColors viacerými
diaľkovými ovládaniami. Ak chcete vykonať tento postup, najskôr
vynulujte jedno z diaľkových ovládaní – súčasne stlačte a 5 sekúnd
podržte tlačidlo „0" a tlačidlo ( ). Potom podržte obe diaľkové
ovládania blízko seba a na oboch stlačte a 7 sekúnd podržte tlačidlo „I".
Teraz môžete prepojiť nové diaľkové ovládanie k svietidlu LivingColors
rovnakým spôsobom, ako je popísaný vyššie.
- Svietidlá LivingColors, ktoré sú prepojené s dvoma (alebo viacerými)
diaľkovými ovládaniami, možno ovládať ľubovoľným z týchto diaľkových
ovládaní.
- Ak chcete odpojiť diaľkové ovládanie od svietidla LivingColors, podržte
diaľkové ovládanie blízko svietidla LivingColors a na tri sekundy stlačte
tlačidlo „0". Svietidlo LivingColors 3-krát zabliká. Podržte tlačidlo „0"
trochu dlhšie a postupne začne slabnúť. Diaľkové ovládanie a svietidlo
LivingColors sú teraz odpojené.
Riešenie
Skontrolujte pripojenie kábla k svietidlu
Skontrolujte, či je adaptér správne zapojený v sieťovej zásuvke
Pozrite si nasledujúcu časť
Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní. Batérie musia byť
správne orientované (+ a -) a musia byť vložené. Ak diaľkové
ovládanie aj napriek tomu nefunguje, skúste vymeniť batérie.
Prepojte diaľkové ovládanie so svietidlom LivingColors podľa
postupu v bode „2. Prepojenie svietidiel LivingColors"
Presuňte svietidlo LivingColors ďalej od bezdrôtového
prístupového bodu
Skontrolujte, či sú všetky svietidlá LivingColors prepojené
s týmto diaľkovým ovládaním zapnuté. V opačnom prípade
nebudú po tomto kroku reagovať.
Súčasne stlačte a aspoň 5 sekúnd podržte tlačidlá „0"
a ( ), čím prepnete prenos na iný kanál (všetky svietidlá
LivingColors na potvrdenie bliknú zelenou farbou). Tento
postup môžete zopakovať až 3-krát, najlepšie z inej polohy.
Zopakujte postup z bodu „2. Prepojenie svietidiel
LivingColors". Pri úspešnom pripojení svietidlo 1-krát blikne
zelenou farbou. Pri neúspešnom pripojení sa okamžite vráti na
predchádzajúce nastavenie bez bliknutia zelenou farbou.
Skontrolujte, či obe svietidlá, ktoré sa vám nedarí prepojiť,
majú na zadnej časti diaľkového ovládania a spodnej časti
samotného svietidla značku „G2". Ak ju jedno zo svietidiel
nemá, nie je ho možné prepojiť s druhým svietidlom, ktoré
túto značku má (môžete ho však prepojiť s tými svietidlami,
ktoré značku G2 nemajú).
Ak sa farba zmení na inú (nepohyblivú) farbu, ale nespustí sa
cyklus striedania farieb, váš prechod prstom nebol vykonaný
správne – skúste ho vykonať ešte raz
Obráťte sa na kontaktné stredisko zákazníkov spoločnosti
Philips Lighting (pozrite si informácie v časti Záruka a servis)
2009-08-13 10:20:44

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 6914930PH

This manual is also suitable for:

6914948phLivingcolors generation2