Download  Print this page

Cihazýn Kullanýlmasý - Siemens MK82 SERIES Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
íê
18 Tahrik eksenli küp kesici *
a) Tahrik ekseni
b) Ana mesnet
c) Kilitleme mandallarý
d) Býçak ünitesi
e) Kesme diski
f) Býçak kapaðý
g) Kesme ýzgarasý temizleyici
19 Genel doðrayýcý *
a) Tahrikli kap
b) Kapak
20 Mikser
a) Tahrikli karýþtýrma kabý
b) Kapak
c) Malzeme ilave etme veya
doldurma aðzý
d) Huni
21 Aksesuar çantasý *
* Bütün modellerde yoktur.
Cihazýn kullanýlmasý
Cihazý ilk kez kullanmaya baþlamadan
önce, cihazý ve aksesuarlarýný iyice
temizleyiniz, bkz. "Temizlenmesi ve
Bakýmý".
Dikkat!
Cihazý sadece döner þalter (1) ile açýnýz ve
kapatýnýz. Cihazýn kapak açýlarak durdurul-
masý (6, 19b, 20b), cihazýn hasar
görmesine neden olur.
Önemli!
Kap (5), üniversal doðrayýcýnýn kapaðý/
kabý (19) ve karýþtýrma kabý (20a) mikro-
dalga fýrýnda kullanýlmaya elveriþli deðildir!
Hazýrlanmasý
Ana cihazý düz, saðlam ve temiz bir
zemin üzerine yerleþtiriniz.
Elektrik kablosunu ihtiyaç duyduðunuz
uzunluða kadar, kablo gözünden çekip
dýþarý çýkarýnýz.
NSS
Kap ve aksesuarlar/aletler
Dönen alet ve takýmlardan
dolayý yaralanma tehlikesi
söz konusudur!
Cihaz çalýþýrken elinizi karýþtýrma kabýnýn,
yani çanaðýn içine kesinlikle sokmayýnýz.
Malzemeleri cihazýn içine itmek için daima
týkacý (7) kullanýnýz. Cihaz kapatýldýktan
sonra, tahrik sistemi (motor) kýsa bir
süre hareket etmeye devam eder.
Cihaza takýlan aletleri sadece cihazýn
tahrik sistemi (motor) dururken
deðiþtiriniz.
Dikkat!
Kabýn içinde yapýlan çalýþmalarda, cihaz
sadece kap takýlý olduðunda ve ayrýca
kapak takýlý ve sýkýþtýrýlmýþ olduðunda
devreye sokulabilir.
Üniversal býçak (10)
doðrama ve kýyma için.
Keskin býçaklardan dolayý
yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Üniversal býçaðý sadece plastik tutamak
kenarýndan tutunuz.
Üniversal býçaðý kullanýlmadýðýnýz zaman,
daima býçak koruyucu parçasýnda
muhafaza ediniz.
Yoðurma kancasý (11)
hamurun karýþtýrýlmasý ve
yoðrulmasý ve doðranmamasý gereken
malzemelerin hamura karýþtýrýlmasý için.
Karýþtýrma teli (12)
Kaymak, kremþanti ve hafif
hamurlar için kullanýlýr.
Katý malzemeler için uygun
deðildir.
Çýrpma telini, kullanmadan evvel cihaza
takýnýz.
Çýrpma telini ana cihaza takýnýz
ve yerine tam oturmasýný saðlayýnýz
(Resim
-5b).

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mk88 seriesMk86 series