Download  Print this page

Cihazýn Temizlenmesi Ve Bakýmý - Siemens MK82 SERIES Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Kapaðý yerine takýp, sonuna kadar
saatin çalýþma yönünde çeviriniz.
Kapaktaki dil, mikser kulpundaki yarýk
içindeki temas parçasýna (sonuna)
kadar çevrilip oturtulmalýdýr!
Döner þalteri istediðiniz kademeye
ayarlayýnýz.
Malzeme ilave etmek için, döner þalteri
0/off konumuna ayarlayýnýz.
Kapaðý açýp alýnýz ve malzemeleri
doldurunuz
veya
huniyi çýkarýnýz ve katý malzemeleri
iþlendikçe ilave etme aðzý üzerinden
ilave ediniz
veya
sývý malzemeleri huni üzerinden ilave
ediniz.
Mikser kapatýldýktan sonra
Döner þalteri 0/off konumuna
ayarlayýnýz.
Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
Mikseri saatin çalýþma yönünün tersine
doðru çeviriniz ve çýkarýnýz.
Kapaðý saatin çalýþma yönünün tersine
doðru çeviriniz ve çýkarýnýz.
Yararlý bilgi: Mikser ile iþiniz sona erdikten
sonra, mikseri hemen temizlemeniz iyi olur,
"Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý"
bölümüne bakýnýz.
Genel doðrayýcý
az miktarda et, sert peynir, soðan,
maydanoz, sarýmsak, meyve
ve sebzenin doðranmasý için.
Kahve çekirdekleri, tane karabiber, þeker,
haþhaþ ve kara turplarýn doðranmasý uygun
deðildir.
Keskin býçaklarýndan/dönen
tahrik sisteminden (motordan)
dolayý yaralanma tehlikesi
söz konusudur!
Üniversal doðrayýcýnýn içine elinizi asla
sokmayýnýz. Doðranmýþ gýda maddelerini
almak için uygun bir yardýmcý alet (örneðin
kaþýk) kullanýnýz.
Üniversal doðrayýcýyý sadece cihaz
duruyorken çýkarýnýz.
Üniversal doðrayýcý sadece takýlarak
kilitlenmiþ kapak ile çalýþýr.
Resim
Karýþtýrma kabýný takýnýz (kap üzerindeki
ok iþareti, cihaz üzerindeki noktaya
denk gelmelidir) ve saatin çalýþma
yönünde sonuna kadar çeviriniz.
Doðranacak gýda maddelerini bardaða
doldurunuz.
Kapaðý yerine takýp, sonuna kadar
saatin çalýþma yönünde çeviriniz.
Kapaðýn dili sonuna kadar kaptaki
yuvaya girip oturmalýdýr.
Döner þalteri M kademesine çeviriniz
ve tutunuz.
Cihaz ne kadar uzun çalýþýrsa, malzeme
o kadar ince kesilir.
Ýstenilen doðrama sonucuna otsu
baharatlarda çok kýsa bir süre sonra
eriþilebilir. M kademesine kýsa
bir "dokunma" yeterli olabilir.
Ýþiniz sona erdikten sonra
Döner þalteri býrakýnýz.
Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
Üniversal doðrayýcýyý saatin çalýþma
yönünün tersine doðru çeviriniz
ve çýkarýnýz.
Üniversal doðrayýcýyý çeviriniz, doðran-
mýþ gýda maddeleri kapaða düþecektir.
Kabý saatin çalýþma yönünün tersine
doðru çeviriniz ve çýkarýnýz.
Doðranmýþ gýda maddelerinin artýklarýný
uygun bir yardýmcý alet (örneðin kaþýk)
ile alýnýz.
Tüm parçalarý temizleyiniz, bakýnýz
"Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý".
Cihazýn temizlenmesi
ve bakýmý
Cihazýn bakýma ihtiyacý yoktur!
Ýtinalý bir temizlik, uzun süreli bir dayanýklýlýk
saðlar.
Ýlave bilgiler kýsa kullanma kýlavuzunda
bulunmaktadýr.
Elektrik çarpma tehlikesi!
Ana cihaz asla suya sokulmamalýdýr, asla
akan su altýnda tutulmamalýdýr ve bulaþýk
makinesinde yýkanmamalýdýr.
Dikkat!
Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz.
Cihazýn yüzeyi zarar görebilir.
íê
NTN

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mk88 seriesMk86 series