Download  Print this page

Xpa¸e¸åe; O¯oó¿ Ÿpå ºc¹Pa¸e¸åå ¸Eåcÿpa­¸oc¹E¼ - Siemens MK82 SERIES Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
êì
Ñåc¹®a ¢æe¸ªepa
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø
o¢ oc¹p¾e ¸o²å!
He ¹po¨a¹¿ ¸o²å ¢æe¸ªepa ¨o澯å
pº®a¯å. ©æø ñåc¹®å åcÿoæ¿μo­a¹¿ óe¹®º.
¡æe¸ªep æºñòe ­ce¨o ÿoñåc¹å¹¿ cpaμº
ÿocæe åcÿoæ¿μo­a¸åø.
™a® oc¹a¹®å ÿpoªº®¹o­ ¸e ÿpåcox¸º¹,
å ÿæac¹¯acca ¸e ¢ºªe¹ paμ½eªe¸a (¸aÿp.,
õíåp¸¾¯å ¯acæa¯å åμ ÿpø¸oc¹e¼).
C¹a®a¸ ¢æe¸ªepa, ®p¾ò®º å ­opo¸®º
¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
Ho²e­º÷ ­c¹a­®º ¯¾¹¿ ¸e ­ ÿocºªo¯oeñ-
¸o¼ ¯aòå¸e, a ÿoª ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªo¼.
He oc¹a­æø¹¿ æe²a¹¿ ­ ­oªe!
Pe®o¯e¸ªaýåø: Haæ广 ¸e¯¸o¨o ­oª¾
co cpeªc¹­o¯ ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ­ ºc¹a-
¸o­æe¸¸¾¼ ¢æe¸ªep.
®æ÷ñ广 ¸a ¸ec®oæ¿®o ce®º¸ª c¹ºÿe¸¿
«M». ¾æ广 ­oªº å ÿpo¯¾¹¿ ñåc¹o¼
­oªo¼.
Paμ¢op®a ¢æe¸ªepa
Påcº¸o®
¥o­ep¸º¹¿ ¸o²e­º÷ ­c¹a­®º μa
ÿæoc®åe ­¾c¹ºÿ¾ ÿpo¹å­ ñaco­o¼
c¹peæ®å. Ho²e­aø ­c¹a­®a paμ¢æo-
®åpºe¹cø.
¾¸º¹¿ ¸o²e­º÷ ­c¹a­®º å c¸ø¹¿
ºÿæo¹¸å¹e濸oe ®oæ¿ýo.
C¢op®a ¢æe¸ªepa
Haªe¹¿ ºÿæo¹¸å¹e濸oe ®oæ¿ýo
¸a ¸o²e­º÷ ­c¹a­®º.
c¹a­å¹¿ ¸o²e­º÷ ­c¹a­®º c¸åμº
­ c¹a®a¸ ¢æe¸ªepa.
¥æo¹¸o ÿpå®pº¹å¹¿ ¸o²e­º÷ ­c¹a­®º
ÿo ñaco­o¼ c¹peæ®e, ºªep²å­aø
ee μa ÿæoc®åe ­¾c¹ºÿ¾.
¥på õ¹o¯ ÿo­opañå­a¹¿ ®a® ¯å¸å¯º¯
ªo ¹ex ÿop, ÿo®a oªå¸ åμ ÿæoc®åx
­¾c¹ºÿo­ ¸e μa®poe¹ ¯ap®åpo­®º
¸a c¹a®a¸e ¢æe¸ªepa (ÿpa­å濸oe
ÿoæo²e¸åe —> påcº¸o®
Ñåc¹®a º¸å­epca濸o¨o
åμ¯eæ¿ñå¹eæø
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø
o¢ oc¹p¾e ¸o²å!
He ¹po¨a¹¿ ¸o²å º¸å­epca濸o¨o
åμ¯eæ¿ñå¹eæø ¨o澯å pº®a¯å.
©æø ñåc¹®å åcÿoæ¿μo­a¹¿ óe¹®º.
NVQ
-6).
š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ æºñòe
­ce¨o ÿo¯¾¹¿ cpaμº ÿocæe åcÿoæ¿μo-
­a¸åø.
™a® oc¹a¹®å ÿpoªº®¹o­ ¸e ÿpåcox¸º¹,
å ÿæac¹¯acca ¸e ¢ºªe¹ paμ½eªe¸a (¸aÿp.,
õíåp¸¾¯å ¯acæa¯å åμ ÿpø¸oc¹e¼).
Kp¾ò®º ¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼
¯aòå¸e.
C¹a®a¸ c ÿpå­oªo¯ ¯¾¹¿ ¸e ­ ÿocº-
ªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e, a ÿoª ÿpo¹oñ¸o¼
­oªo¼ c ÿo¯oó¿÷ óe¹®å.
He oc¹a­æø¹¿ æe²a¹¿ ­ ­oªe!
©æø cºò®å ÿoc¹a­å¹¿ c¹a®a¸ ÿpå­oªo¯
®­epxº.
Xpa¸e¸åe
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø!
¥på ¸eåcÿoæ¿μo­a¸åå ÿpå¢opa åμ­æeñ¿
­å殺 åμ poμe¹®å.
Påcº¸o®
šæo²å¹¿ ¸acaª®å å ªåc®å-åμ¯eæ¿-
ñå¹eæå ­ cº¯®º ªæø ÿpå¸aªæe²-
¸oc¹e¼.
©æø xpa¸e¸åø º¸å­epca濸o¨o ¸o²a
­ce¨ªa ÿo¯eóa¹¿ e¨o ­ μaó幸¾¼
ñexoæ.
š¢pa¹¿ ®a¢eæ¿ ®opo¹®å¯å ¹oæñ®a¯å
­ o¹ce® ªæø ®a¢eæø.
¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå
¸eåcÿpa­¸oc¹e¼
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø!
¥epeª ºc¹pa¸e¸åe¯ ¸eåcÿpa­¸oc¹å
åμ­æeñ¿ ­å殺 åμ poμe¹®å.
a²¸oe ÿpå¯eña¸åe
Ha oò墮º ­ ºÿpa­æe¸åå ÿpå¢opo¯,
cpa¢a¹¾­a¸åe õæe®¹po¸¸¾x ÿpe-
ªoxpa¸å¹eæe¼ åæå ¸eåcÿpa­¸oc¹¿
ÿpå¢opa º®aμ¾­ae¹ ¯å¨a÷óå¼
帪å®a¹op pa¢oñe¨o coc¹oø¸åø.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mk88 seriesMk86 series