Download  Print this page

Kendi Güvenliðiniz Için - Siemens MK82 SERIES Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
EEE yönetmeliðine uygundur
Yeni bir SIEMENS cihazý satýn aldýðýnýz
için sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
bakýnýz.

Kendi güvenliðiniz için

Bu cihaz için güvenlik ve kullaným bilgileri elde etmek için,
cihazý kullanmaya baþlamadan önce iþbu kýlavuzu itinayla
okuyunuz.
Cihazýn doðru kullanýmý için verilmiþ olan talimatlara dikkat
edilmemesi veya uyulmamasý halinde söz konusu olan hasarlardan
üretici sorumlu deðildir.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil, evde veya ev ortamýna
benzer mekanlarda kullanýlan normal miktarlar için tasarlanmýþtýr.
Ev ortamýna benzer mekanlardaki kullaným, örn. dükkanlarýn,
bürolarýn, çiftlik veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi iþlet-
melerinin elemanlarýnýn kullandýðý mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca
pansiyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri mesken tertibatlarýnýn
misafirlerinin kullanýmýný kapsar. Cihazý sadece evde iþlenilen
miktar ve süreler için kullanýnýz. Ýzin verilen azami miktarlarý (bakýnýz
"Kullaným örnekleri") aþmayýnýz!
Bu cihaz, besinlerin karýþtýrýlmasý, yoðrulmasý, çýrpýlmasý, kesilmesi
ve rendelenmesi için uygundur. Üretici tarafýndan izin verilmiþ
aksesuarýn kullanýlmasý halinde, baþka uygulamalar da mümkün-
dür. Baþka cisimlerin ya da maddelerin iþlenmesi için kullanýlamaz.
Cihazý sadece orijinal aksesuarlarý ile birlikte kullanýnýz.
Kullanma kýlavuzunu itinalý bir þekilde okuyunuz ve ileride lazým
olma ihtimalinden dolayý saklayýnýz. Cihazý baþka birine verecek
veya satacak olursanýz, kullanma kýlavuzunu da veriniz.
, Genel güvenlik bilgi ve uyarýlarý
Elektrik çarpma tehlikesi
Bu cihaz çocuklar tarafýndan kullanýlmamalýdýr.
Cihaz ve baðlantý hattý çocuklardan uzak tutulmalýdýr.
Cihazlar, fiziksel, algýsal veya zihinsel yetenekleri düþük kiþiler veya
yeterli tecrübesi ya da bilgisi olmayan kiþiler tarafýndan ancak
denetim altýnda veya güvenli kullaným ve buna baðlý tehlikeler
hususunda eðitilmiþ ve anlamýþ olmalarý þartýyla kullanýlabilir.
Çocuklarýn cihaz ile oynamasýna izin vermeyiniz.
Ýçindekiler
Kendi güvenliðiniz için . . . . . . . . . . 163
Genel bakýþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Cihazýn kullanýlmasý . . . . . . . . . . . . 166
Muhafaza edilmesi . . . . . . . . . . . . . 173
Arýza durumunda yardým . . . . . . . . . 173
Özel aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . 174
Giderme bilgileri . . . . . . . . . . . . . . 174
Garanti kosullari . . . . . . . . . . . . . . 174
Kullaným örnekleri . . . . . . . . . . . . . 177
íê
NSP

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mk88 seriesMk86 series