Download  Print this page

Muhafaza Edilmesi; Arýza Durumunda Yardým - Siemens MK82 SERIES Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Karýþtýrma bardaðý, kapak ve huni bulaþýk
makinesinde yýkanabilir.
Býçak ünitesini bulaþýk makinesinde
yýkamayýnýz; musluktan akan su altýnda
yýkayýnýz. Suyun içinde býrakmayýnýz!
Yararlý bilgi: Bunun için, ana cihaza
takýlý olan miksere biraz bulaþýk deterjanlý
su doldurunuz. Mikseri birkaç saniye
çalýþtýrýnýz (Kademe M). Deterjanlý suyu
döküp boþaltýnýz ve mikseri temiz su ile
durulayýnýz.
Mikserin parçalarýna ayrýlmasý
Resim
Mikser parçasýný kanatlarýndan saatin
çalýþma yönünün tersine doðru
çeviriniz. Mikser parçasý çözülür.
Mikser parçasýný ve contayý çýkarýnýz.
Mikserin parçalarýnýn monte edilmesi
Contayý býçak parçasýna takýnýz.
Býçak parçasýný alt taraftan mikser
bardaðý içine yerleþtiriniz.
Býçak parçasýný kanatlar üzerinden
saatin çalýþma yönünde çevirerek
sýkýþtýrýnýz. Bu iþlemi yaparken, býçaðý
öyle çeviriniz ki, bir kanat karýþtýrma
bardaðýndaki iþaretin üzerini
örtecek konumda olsun
(konum —> Resim
Üniversal doðrayýcýnýn
temizlenmesi
Keskin býçaklardan dolayý
yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Üniversal doðrayýcýya çýplak elle dokun-
mayýnýz. Temizleme iþlemi için bir fýrça
kullanýnýz.
Üniversal doðrayýcý ile iþiniz sona erdikten
sonradoðrayýcýyý hemen temizlemeniz iyi
olur. Böylelikle artýklar kuruyup yapýþmaz
ve plastik kýsýmlara zarar verilmez (örn.
baharatlarýn ihtiva ettiði eterli yaðlardan
dolayý).
Kapak bulaþýk makinesinde yýkanabilir.
Tahrikli kabý bulaþýk makinesinde deðil,
bir fýrça ile musluktan akan su altýnda
temizleyiniz. Suyun içinde býrakmayýnýz!
Kabý kuruturken, tahrik yukarýya bakacak
þekilde koyunuz.
-6).

Muhafaza edilmesi

Yaralanma tehlikesi!
Cihaz kullanýlmadýðý zaman, elektrik fiþini
prizden çekip çýkarýnýz.
Resim
Aletleri ve doðrama disklerini aksesuar
çantasýna yerleþtiriniz.
Üniversal býçaðý her zaman býçak
koruma parçasýna koyarak muhafaza
ediniz.
Kabloyu kablo bölmesine küçük itme
hareketleri ile sokunuz.
Arýza durumunda yardým
Yaralanma tehlikesi!
Bir arýza giderilmeden önce, elektrik
fiþi çekilip prizden çýkarýlmalýdýr.
Önemli not
Cihazýn kullanýmýndaki bir hata,
elektronik güvenlik donanýmlarýnýn
(sigorta) devreye girmesi ya da
cihazda bir bozukluk, iþletme göster-
gesinin yanýp sönmesi ile gösterilir.
Ana cihaz
Arýza:
Cihaz artýk çalýþmýyor.
Muhtemel nedeni:
Cihazda aþýrý yüklenme söz konusu oldu
(örn. alet bir besin tarafýndan bloke edildi)
ve elektronik sigorta devreye girdi.
Giderilmesi:
Döner þalteri 0/off konumuna
ayarlayýnýz.
Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
Aþýrý yüklenme sebebini gideriniz.
Cihaz tekrar çalýþtýrýnýz.
Muhtemel nedeni:
Açýk olan cihaza kap veya mikser takýlmaya
çalýþýldý.
Giderilmesi:
Döner þalteri 0/off konumuna
ayarlayýnýz.
Kabý veya mikseri takýnýz.
Cihaz tekrar çalýþtýrýnýz.
íê
NTP

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mk88 seriesMk86 series