Download  Print this page

Kullanýlmasý; Cihazýn Temizlenmesi; Tarifler Ve Yararlý Bilgiler - Siemens MQ64 SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ64_de-ar.book Seite 47 Mittwoch, 14. Januar 2015 6:56 06
Yetkili servis üzerinden bir üniversal doðra-
yýcý sipariþi verilebilir (sipariþ no. 657248).
Genel doðrayýcý ile, ekmek üstüne sürmek
için ballý tereyaðý hazýrlanmasýnda cihazýn
tam gücünü ve performansýný kullanmýþ
olursunuz (ilgili tarifte bildirilen koþullara
uyulmasý halinde). Bu tarifi genel doðrayý-
cýnýn kullanma kýlavuzunda bulabilirsiniz.
Cihazýn kullanýlmasý
Bu cihaz mayonez, sos, karýþýk içecek,
bebek mamasý, piþmiþ meyve ve sebze
karýþtýrmaya elveriþlidir.
Çorba pürelemek için kullanýlýr.
Çið besinleri (soðan, sarmýsak, otsu
baharatlar) doðramak/kýymak için
umumi doðrayýcýyý kullanýnýz!
Cihaz ile çalýþmak için, teslimat kapsa-
mýndaki karýþtýrma kabýnýn kullanýlmasý
tavsiye edilir. Fakat baþka uygun kaplar
da kullanýlabilir.
Dikkat!
Kullanýlan kabýn tabaný çýkýntýlý veya
kademeli olmamalýdýr.
Cihazý ilk kez kullanmadan önce, tüm
parçalarý temizleyiniz.
Resim
Elektrik kablosu tamamen açýlmalýdýr.
Karýþtýrma ucunu ana cihaza takýnýz
ve yerine oturmasýný saðlayýnýz.
Elektrik fiþini prize takýnýz.
Besinleri karýþtýrma kabýna veya baþka
bir yüksek kaba doldurunuz.
Ýþlenecek besinlerde bir sývý mevcut
olduðu zaman, blender daha iyi çalýþýr.
El blenderini ve kabý sabit tutunuz.
Blenderi, istediðiniz devreye sokma
tuþuna basarak devreye sokunuz
(Normal/Turbo hýz).
Genel olarak besinlerin iþlenmesi için
turbo hýzýn kullanýlmasý tavsiye edilir.
Karýþtýrýlacak sývý ve sýcak malze-
melerde normal hýzý kullanýnýz.
Blenderi devreye sokarken hafif eðik
tutarak, karýþtýrma kabýnýn tabanýna
"emme sonucu tutulma" olmasýný
önleyiniz. Ana þalter (a veya b) basýlý
olduðu sürece, çubuk mikser açýktýr.
Karýþtýrýlan besinin sýçramasýný önlemek
için, ana þaltere (açma/kapatma
þalteri) ancak karýþtýrma ucu
karýþtýrýlacak besinin içine sokulduktan
sonra basýnýz.
Çubuk mikseri (el blenderini) daima,
karýþtýrma ucunu karýþtýrýlan besinin
içinden çýkarmadan önce kapatýnýz.
Besinleri iþleme süresinden sonra,
devreye sokma tuþunu serbest
býrakýnýz.
Ýþiniz sona erdikten sonra:
Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
Kilitlemeyi çözme tuþlarýna basýnýz
ve karýþtýrma ucunu ana cihazdan
çýkarýnýz.
Cihazýn temizlenmesi
Dikkat!
Ana cihaz kesinlikle suya sokulmamalýdýr
ve bulaþýk makinesinde yýkanmamalýdýr.
Buharlý temizleme cihazlarý kullanmayýnýz!
Cihazýn yüzeyi zarar görebilir. Ovalama
gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz.
Örn. kýrmýzý lahana ve havuç iþlerken,
plastik parçalarda renk deðiþimleri
oluþur ve bu renk deðiþimleri birkaç
damla sývý yemek yaðý ile temizlenebilir.
Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz!
Ana cihazý nemli bir bez ile siliniz
ve ardýndan kurulayýnýz.
Karýþtýrma kabý bulaþýk makinesinde
temizlenebilir.
Karýþtýrma ayaðýný bulaþýk makinesinde
veya bir fýrça ile musluktan akan
su altýnda temizleyiniz.
Karýþtýrma ucunu dik konumda
(karýþtýrma ucu býçaðý yukarý doðru)
kurumaya býrakarak, içine girmiþ olan
suyun dýþarý akmasýný saðlayýnýz.
Tarifler ve yararlý bilgiler
Mayonez
1 yumurta (yumurta sarýsý ve yumurta aký)
1 çorba kaþýðý hardal
1 çorba kaþýðý limon suyu veya sirke
200—250 ml sývý yað
Aðýz tadýnýza göre bir miktar tuz ve kara-
biber
Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr!
Malzemeleri kabýn içine doldurunuz.
tr
47

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mq66 series