Download  Print this page

Genel Bakýþ; Kullanýlmasý - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 51 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
Bu kullanma kýlavuzunda farklý cihaz
modelleri tarif edilmektedir.
Resimli sayfalarda farklý modellere genel
bir bakýþ sunulmaktadýr (Resim
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
Resim
1 Ana cihaz
2 Elektrik kablosu
3 Devir sayýsý ayarlamasý
Çalýþma hýzý en düþük (
(12) devir sayýsý arasýnda kademesiz
ayarlanabilir (sadece 4a tuþu ile birlikte).
4 Çalýþtýrma (açma) tuþu
a Ayarlanabilir hýz (devir sayýsý
ayarlamasý 3 vardýr)
b Turbo hýz
Ana þalter (a veya b) basýlý olduðu
sürece, çubuk mikser (el blenderi)
açýktýr.
Turbo hýzý genel doðrayýcý (eðer tesli-
mat kapsamýna dahilse) için kullanýlýr.
5 Çözme tuþlarý
Karýþtýrma ucunu çýkarmak için, her iki
kilit açma tuþuna ayný anda basýlmalýdýr.
6 Karýþtýrma ayaðý
Plastikten veya metaldendir (cihaz
modeline baðlý). Karýþtýrýcý ucu cihaza
takýlmalý ve yerine oturmasý saðlan-
malýdýr.
7 Karýþtýrma ucu býçaðý
8 Mikser kabý
Karýþtýrma kabý içinde çalýþýlmasý, karýþ-
týrýlan maddenin etrafa sýçramasýný önler.
Modele baðlý olarak:
9 Karýþtýrma kabý kapaðý
Kapak iþlenmiþ besinleri muhafaza
etmek için, karýþtýrma kabýnýn üzerine
kapatýlmalýdýr.
10 Diþli düzenekli çýrpma teli
11 Diþli düzenekli ezme ünitesi
12 Genel doðrayýcý
13 Genel doðrayýcý kapaðý
Kapak, iþlenmiþ besinleri muhafaza
etmek için, genel doðrayýcýnýn.
Eðer genel doðrayýcý cihazýn teslimat kap-
samýna dahil deðilse, yetkili servis üzerin-
den ýsmarlanabilir (sipariþ no. 657248).
Genel doðrayýcý ile, ekmek üstüne sürmek
için ballý tereyaðý hazýrlanmasýnda cihazýn
tam gücünü ve performansýný kullanmýþ
).
olursunuz (ilgili tarifte bildirilen koþullara
uyulmasý halinde). Bu tarifi genel doðrayý-
cýnýn kullanma kýlavuzunda bulabilirsiniz.
Cihazýn kullanýlmasý
Bu cihaz mayonez, sos, karýþýk içecek,
bebek mamasý, piþmiþ meyve ve sebze
karýþtýrmaya elveriþlidir.
Çorba pürelemek için kullanýlýr.
) ve en yüksek
Çið besinleri (soðan, sarmýsak, otsu
baharatlar) doðramak/kýymak için umumi
doðrayýcýyý kullanýnýz!
Cihaz ile çalýþmak için, teslimat kapsa-
mýndaki karýþtýrma kabýnýn kullanýlmasý
tavsiye edilir. Fakat baþka uygun kaplar
da kullanýlabilir.
Dikkat!
Kullanýlan kabýn tabaný çýkýntýlý veya
kademeli olmamalýdýr.
Resim
Cihazý ilk kez kullanmadan önce, tüm
parçalarý temizleyiniz.
Elektrik kablosu tamamen açýlmalýdýr.
Karýþtýrma ucunu ana cihaza takýnýz
ve yerine oturmasýný saðlayýnýz.
Elektrik fiþini prize takýnýz.
Besinleri karýþtýrma kabýna veya baþka
bir yüksek kaba doldurunuz.
Ýþlenecek besinlerde bir sývý mevcut
olduðu zaman, blender daha iyi çalýþýr.
Ýstediðiniz devir sayýsýný, devir sayýsý
ayar düzeni ile ayarlayýnýz
(Resim
-5).
Sývýlarda ve karýþtýrýlacak sýcak malze-
melerde ve ek maddelerin mevcut
malzemelere karýþtýrýlmasýnda (örn.
kahvaltýlýk tahýl gevreðinin yoðurda
karýþtýrýlmasý), düþük bir devir sayýsý
kademesi kullanýlmasý tavsiye edilir.
Yüksek devir sayýsý kademelerinin katý
besinlerin iþlenmesi için kullanýlmasý
tavsiye edilir.
El blenderini ve kabý sabit tutunuz.
Blenderi, istediðiniz devreye sokma
tuþuna basarak devreye sokunuz.
Blenderi devreye sokarken hafif eðik
tutarak, karýþtýrma kabýnýn tabanýna
"emme sonucu tutulma" olmasýný
önleyiniz. Ana þalter (a veya b) basýlý
olduðu sürece, çubuk mikser açýktýr.
tr
51

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series