Download  Print this page

Table Of Contents; Ãéá Ôçí Áóöüëåéü Óáò - Siemens MK82 SERIES Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Éä
Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò
óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï SIEMENS.
Ì' áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò
ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ.
ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ
ìå ôá ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí
éóôïóåëßäá ìáò.

Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò

Ðñéí ôç ÷ñÞóç äéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ ôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò, þóôå
íá ãíùñßæåôå óçìáíôéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò êáé ÷åéñéóìïý ãéá
ôçí ðáñïýóá óõóêåõÞ.
Ç ìç ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí ãéá ôç óùóôÞ ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò
áðïêëåßåé ôçí åõèýíç ôïõ êáôáóêåõáóôÞ ãéá æçìéÝò ðïõ ðñïêýð-
ôïõí áðü áõôÞ.
Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ðïóïôÞôùí,
óõíÞèùí ãéá ôï íïéêïêõñéü Þ óå ìç åðáããåëìáôéêÝò åöáñìïãÝò,
ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü. Ïé ðáñüìïéåò ìå ôï íïéêïêõñéü åöáñ-
ìïãÝò ðåñéëáìâÜíïõí ð. ÷. ôç ÷ñÞóç óå êïõæßíåò ãéá ôïõò õðáëëÞ-
ëïõò êáôáóôçìÜôùí, ãñáöåßùí, áãñïôéêþí êáé Üëëùí åðé÷åéñÞ-
óåùí, êáèþò êáé ôç ÷ñÞóç áðü åíïéêéáóôÝò îåíþíùí, ìéêñþí
îåíïäï÷åßùí êáé ðáñïìïßùí êáôïéêéþí. ×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ
ìüíï ãéá ðïóüôçôåò êáé ÷ñüíïõò åðåîåñãáóßáò, óõíÞèåéò ãéá ôçí
ïéêéáêÞ ÷ñÞóç. Ìçí õðåñâåßôå ôéò åðéôñåðôÝò ìÝãéóôåò ðïóüôçôåò
(âë. "Ðáñáäåßãìáôá åöáñìïãÞò")!
Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ôçí áíÜäåõóç, ôï æýìùìá,
÷ôýðçìá, êüøéìï êáé ôñßøéìï ôñïößìùí. Ìå ôç ÷ñÞóç ôùí áðü
ôïí êáôáóêåõáóôÞ åãêåêñéìÝíùí åîáñôçìÜôùí åßíáé äõíáôÝò
ðåñáéôÝñù åöáñìïãÝò. Äåí åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß
ãéá ôçí åðåîåñãáóßá Üëëùí áíôéêåéìÝíùí Þ áíôßóôïé÷á ïõóéþí.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ìå ôá áõèåíôéêÜ åîáñôÞìáôá.
Ðáñáêáëåßóèå íá öõëÜîåôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò.
ÊáôÜ ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò óõóêåõÞò óå ôñßôïõò äþóôå ìáæß
ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò.
, ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò
Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ äåí åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü
ðáéäéÜ. ÊñáôÜôå ôç óõóêåõÞ êáé ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéü ôçò
ìáêñéÜ áðü ðáéäéÜ.
Ïé óõóêåõÝò ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü ðñüóùðá
ìå ìåéùìÝíåò öõóéïëïãéêÝò, áéóèçôÞñéåò Þ íïçôéêÝò éêáíüôçôåò
NQQ
Ðåñéå÷üìåíá
Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò . . . . . . . . . . . . .144
Ìå ìéá ìáôéÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
×åéñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Öýëáîç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Áíôéìåôþðéóç âëáâþí . . . . . . . . . . . . .155
ÅéäéêÜ åîáñôÞìáôá . . . . . . . . . . . . . . . .155
Áðüóõñóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . .156
ÓõóôÜóåéò åöáñìïãÞò . . . . . . . . . . . . .157

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mk88 seriesMk86 series