Download  Print this page

Apa¸¹Å¼¸¾E ºcæo­åø; Pe®O¯e¸ªaýåå Ÿo Ÿpå¯e¸e¸å - Siemens MK82 SERIES Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
êì
¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø
©æø ªa¸¸o¨o ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa ªe¼c¹-
­º÷¹ ¨apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø, oÿpeªeæe¸-
¸¾e ¸aòå¯ ÿpeªc¹a­å¹eæ¿c¹­o¯ ­ c¹pa¸e,
­ ®o¹opo¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ¢¾æ ®ºÿæe¸.
Ÿíop¯aýå÷ o ¨apa¸¹å¼¸¾x ºcæo­åøx ¾
¯o²e¹e ÿoæºñ广 ­ æ÷¢oe ­pe¯ø ­ c­oe¯
cÿeýåaæåμåpo­a¸¸o¯ ¯a¨aμå¸e, ¨ªe ¾
ÿpåo¢peæå c­o¼ ÿpå¢op, åæå o¢pa¹å­òåc¿
¸eÿocpeªc¹­e¸¸o ­ ¸aòe ÿpeªc¹a­å¹eæ¿-
c¹­o ­ coo¹­e¹c¹­º÷óe¼ c¹pa¸e.
¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø ªæø ¦ep¯a¸åå
å aªpeca ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a ÿocæeª¸e¼
c¹pa¸åýe pº®o­oªc¹­a.
Kpo¯e ¹o¨o, ¨apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø
åμæo²e¸¾ ¹a®²e ­ Ÿ¹ep¸e¹e ÿo
º®aμa¸¸o¯º ­e¢-aªpecº.
©æø ÿoæºñe¸åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å-
­a¸åø ­ æ÷¢o¯ cæºñae ¸eo¢xoªå¯o
ÿpeª½ø­å¹¿ ªo®º¯e¸¹, ÿoª¹­ep²ªa÷óå¼
ía®¹ ÿo®ºÿ®å.
Pe®o¯e¸ªaýåå ÿo ÿpå¯e-
¸e¸å÷
š¸å­epca濸¾¼ ¸o²
©æø åμ¯eæ¿ñe¸åø å pº¢®å.
š¸å­epca濸¾¼ ¸o² åcÿoæ¿μºe¹cø
¸a c¹ºÿe¸øx «M» å «max».
pe¯ø pa¢o¹¾ μa­åcå¹ o¹ ¸eo¢xoªå¯o¼
c¹eÿe¸å åμ¯eæ¿ñe¸åø.
¥pø¸o­®ºco­aø μeæe¸¿ (®po¯e μeæe-
¸o¨o 溮a), 10—50 ¨
Åμ¯eæ¿ña¹¿ ­ cºxo¼ c¯ecå¹e濸o¼
ñaòe ¸a c¹ºÿe¸å «max».
Ñec¸o®, ¯a®c. 500 ¨
Åμ¯eæ¿ña¹¿ ¸a c¹ºÿe¸å «M».
Peÿña¹¾¼ 溮, ¯a®c. 500 ¨
Paμpeμa¹¿ 溮o­åý¾ ¸a ñe¹¾pe ñac¹å.
Åμ¯eæ¿ña¹¿ ¸a c¹ºÿe¸å «M».
NVS
O­oóå åæå ®ap¹oíeæ¿, c¾p¾e,
100—500 ¨
Hapeμa¹¿ o­oóå/®ap¹oíeæ¿
¸a ®ºcoñ®å.
Åμ¯eæ¿ña¹¿ ¸ec®oæ¿®o paμ
ÿo 2 ce®º¸ª¾ ¸a c¹ºÿe¸å «M».
Opexå åæå ¯å¸ªaæ¿, 100—500 ¨
Åμ¯eæ¿ña¹¿ ¸a c¹ºÿe¸å «max».
™­epª¾¼ c¾p (¸aÿp., «¥ap¯eμa¸»),
100—500 ¨
Åμ¯eæ¿ña¹¿ ¸a c¹ºÿe¸å «max».
¡ºæoñ®å, ñepc¹­¾e, 1—6 ò¹º®
Paμpeμa¹¿ ¢ºæoñ®å ¸a ñe¹¾pe ñac¹å.
Åμ¯eæ¿ña¹¿ ¸a c¹ºÿe¸å «max».
Møco åæå ÿeñe¸¿, 100—500 ¨
Oñåc¹å¹¿ ¯øco o¹ xpøóe¼, ®oc¹e¼,
®o²å å cºxo²åæå¼.
Hapeμa¹¿ ¯øco ¸a ®ºcoñ®å.
Åμ¯eæ¿ña¹¿ ¸a c¹ºÿe¸å «max».
©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø íapòa, ¯øc¸o¼
¸añ帮å å ÿaò¹e¹a ¯øco cæeªºe¹
ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ­¯ec¹e c ÿpåÿpa­a¯å.
K溢¸åñ¸¾¼ cop¢e¹
(¸a 2—4 ñeæo­e®a)
250 ¨ μa¯opo²e¸¸o¼ ®æº¢¸å®å
100 ¨ caxap¸o¼ ÿºªp¾
150 ¯æ cæå­o®
Ÿ¨peªåe¸¹¾ ÿepe¯eòå­a¹¿ ¸a
c¹ºÿe¸å «max» ªo ¹ex ÿop, ÿo®a
¸e o¢paμºe¹cø ®pe¯oo¢paμ¸oe
¯opo²e¸oe.
Pe®o¯e¸ªaýåø: ¥o õ¹o¯º peýeÿ¹º ¯o²¸o
¹a®²e ÿpå¨o¹o­å¹¿ cop¢e¹ åμ ªpº¨åx μa¯o-
po²e¸¸¾x ípº®¹o­, ¹a®åx ®a® ¯aæå¸a,
ñep¸å®a å c¯opoªå¸a.
Mecå濸aø ¸acaª®a
©æø ÿepe¯eòå­a¸åø å μa¯eòå-
­a¸åø ¹ec¹a, a ¹a®²e ªæø ÿoª¯eòå-
­a¸åø 帨peªåe¸¹o­, ®o¹op¾e ¸e ÿpeª-
¸aμ¸añe¸¾ ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø.
Mecå濸aø ¸acaª®a åcÿoæ¿μºe¹cø ¸a
c¹ºÿe¸å «min» å ¸a cpeª¸åx o¢opo¹ax.

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mk88 seriesMk86 series