Download  Print this page

Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ O¢Μop; Õ®Cÿæºa¹Aýåø - Siemens MK82 SERIES Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
êì
 ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
oÿåc¾­a÷¹cø paμæåñ¸¾e ¯oªeæå.
Ha c¹pa¸åýax c påcº¸®a¯å ÿpå­eªe¸ o¢μop
paμæåñ¸¾x ¯oªeæe¼ (påcº¸o®
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop
¥o²a溼c¹a, o¹®po¼¹e c¹pa¸åý¾
c påcº¸®a¯å.
Påcº¸o®
Oc¸o­¸o¼ ¢æo®
1 ¥o­opo¹¸¾¼ ÿepe®æ÷ña¹eæ¿
«0/off» = oc¹a¸o­®a
«M» = ¯¨¸o­e¸¸oe ­®æ÷ñe¸åe
¸a ¯a®cå¯a濸oe ñåcæo o¢opo¹o­,
ºªep²å­a¹¿ ÿepe®æ÷ña¹eæ¿ ­ ¹eñe¸åe
¸eo¢xoªå¯o¨o ­pe¯e¸å ÿepepa¢o¹®å.
«min»/«max» = pa¢oñaø c®opoc¹¿
ÿæa­¸o pe¨ºæåpºe¹cø o¹ ¸åμ®o¨o
ªo ­¾co®o¨o ñåcæa o¢opo¹o­.
«Pulse» = ÿoæo²e¸åe ÿepe®æ÷ña¹eæø
ªæø ÿpep¾­åc¹o¨o pe²å¯a pa¢o¹¾
c ¯a®cå¯a濸¾¯ ñåcæo¯ o¢opo¹o­.
Pe®o¯e¸ªºe¹cø ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø,
¸aÿp., ¯oæoñ¸¾x ®o®¹e¼æe¼
­ ¢æe¸ªepe.
2 Ÿªå®a¹op pa¢oñe¨o coc¹oø¸åø
C­e¹å¹cø ­o ­pe¯ø pa¢o¹¾.
Må¨ae¹ ­ cæºñae oòå¢o® ºÿpa­æe¸åø
ÿpå¢opo¯, ÿpå cpa¢a¹¾­a¸åå
õæe®¹po¸¸o¨o ÿpeªoxpa¸å¹eæø
åæå ÿpå ¸eåcÿpa­¸oc¹å ÿpå¢opa,
c¯. paμªeæ «¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e-
¸åå ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼».
3 ¥på­oª
4 O¹ce® ªæø ce¹e­o¨o ò¸ºpa
C¯ecå¹e濸aø ñaòa c ÿpå¸aªæe²-
¸oc¹ø¯å
5 C¯ecå¹e濸aø ñaòa
6 Kp¾ò®a
7 a) ™oæ®a¹eæ¿
b) c¹a­®a ¹oæ®a¹eæø
Hacaª®å
8 ¥på­oª¸aø oc¿
9 ©ep²a¹eæ¿ ªæø ¸acaªo®
10 š¸å­epca濸¾¼ ¸o² c μaó幸¾¯
ñexæo¯
11 Mecå濸aø ¸acaª®a
12 e¸ñå® ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø
13 ©ep²a¹eæ¿ ªæø ªåc®o­
NUS
14 ©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-peμ®a —
¹oæc¹¾e/¹o¸®åe æo¯¹å®å
15 ©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-ò帮o­®a —
).
®pºÿ¸o/¯eæ®o
16 ©åc® ªæø ®ap¹oíeæø ípå G
17 Co®o­¾²å¯aæ®a ªæø ýå¹pºco­¾x G
a) Cå¹o
b) Ko¸ºc co®o­¾²å¯aæ®å
18 Hacaª®a ªæø ¸apeμ®å ®º¢å®a¯å
c ÿpå­oª¸o¼ oc¿÷ G
a) ¥på­oª¸aø oc¿
b) Oc¸o­a¸åe
c) ³a²å¯¾
d) Ho²e­aø ­c¹a­®a
e) Pe²ºóå¼ ªåc®
f) Kp¾ò®a ¸o²a
g) ¥påcÿoco¢æe¸åe ªæø ñåc¹®å
pe²ºóe¼ peòe¹®å
19 š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ G
a) C¹a®a¸ c ÿpå­oªo¯
b) Kp¾ò®a
20 ¡æe¸ªep
a) C¹a®a¸ ¢æe¸ªepa c ÿpå­oªo¯
b) Kp¾ò®a
c) ³a¨pºμoñ¸oe o¹­epc¹åe
d) opo¸®a
21 Cº¯®a ªæø ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ G
G====He ­o ­cex ¯oªeæøx.
Õ®cÿæºa¹aýåø
¥epeª ÿep­¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ ¹óa¹eæ¿-
¸o ÿoñåc¹å¹¿ ÿpå¢op å ÿpå¸aªæe²¸oc¹å,
c¯. «Ñåc¹®a å ºxoª».
®æ÷ña¹¿ å ­¾®æ÷ña¹¿ ÿpå¢op ¯o²¸o
åc®æ÷ñå¹e濸o c ÿo¯oó¿÷ ÿo­opo¹¸o¨o
ÿepe®æ÷ña¹eæø (1).
¾®æ÷ñe¸åe ÿº¹e¯ o¹®p¾­a¸åø ®p¾ò®å
(6, 19b, 20b) ÿpå­oªå¹ ® ÿo­pe²ªe¸å÷
ÿpå¢opa.
C¯ecå¹e濸aø ñaòa (5), ®p¾ò®a/c¹a®a¸
º¸å­epca濸o¨o åμ¯eæ¿ñå¹eæø (19)
å c¹a®a¸ ¢æe¸ªepa (20a) ¸e ÿpå¨oª¸¾ ªæø
åcÿoæ¿μo­a¸åø ­ ¯å®po­oæ¸o­o¼ ÿeñå!
¸å¯a¸åe!
a²¸o!

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mk88 seriesMk86 series