Download Print this page

Siemens MQ5N2 Series Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

ÇÉ
aÉìíëÅÜ
Éå
båÖäáëÜ
Ñê
cê~å´~áë
áí
fí~äá~åç
åä
kÉÇÉêä~åÇë
Ç~
a~åëâ
åç
kçêëâ
ëî
pîÉåëâ~
Ñá
pìçãá
Éë
bëé~¥çä
éí
mçêíìÖìÆë
Éä
ÅëëçíéêÜ
íê
Türkçe
éä
Polski
Üì
Magyar
ìâ
š®paï¸c¿®a
êì
Pºcc®å¼
jnRkOKK
jnRkPKK
jnRkRKK
jnRkSKK
VMMMSQTMUS
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ
léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë
kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå
fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç
dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ
_êìÖë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
h®óíí∏çÜàÉ
fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç
fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatý
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Siemens MQ5N2 Series

 • Page 1 ÇÉ aÉìíëÅÜ Éå båÖäáëÜ Ñê cê~å´~áë áí fí~äá~åç åä kÉÇÉêä~åÇë Ç~ a~åëâ åç kçêëâ ëî pîÉåëâ~ Ñá pìçãá Éë bëé~¥çä éí mçêíìÖìÆë Éä ÅëëçíéêÜ íê Türkçe éä Polski Üì Magyar ìâ š®paï¸c¿®a êì Pºcc®å¼ ~ê jnRkOKK jnRkPKK jnRkRKK jnRkSKK VMMMSQTMUS dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ...
 • Page 2 ÇÉ R jáñÑì≈ eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë= hìåëíëíçÑÑ=E~F=çÇÉê=jÉí~ää=EÄF= åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=pfbjbkpK EàÉ å~ÅÜ jçÇÉääFK a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI= S pÅÜåÉÉÄÉëÉå=ãáí=dÉíêáÉÄÉîçêë~íò ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå= pÅÜåÉÉÄÉëÉå=E~F=ãìëë=áå=dÉíêáÉÄÉJ mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê= îçêë~íò EÄF=Éáåê~ëíÉåK fåíÉêåÉíëÉáíÉK T jáñÄÉÅÜÉê=ãáí=aÉÅâÉä a~ë=^êÄÉáíÉå=áã=jáñÄÉÅÜÉê=E~F=îÉêÜáåÇÉêí= aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëJ Ç~ë=péêáíòÉå=îçå=jáñÖìíK=aÉÅâÉä=EÄF=òìã= ΩÄäáÅÜÉê=jÉåÖÉå=áã=e~ìëÜ~äí=çÇÉê=áå=Ü~ìëÜ~äíëJ ^ìÑÄÉï~ÜêÉå=îÉê~êÄÉáíÉíÉê=iÉÄÉåëãáííÉä= ®ÜåäáÅÜÉåI=åáÅÜíJÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=^åïÉåÇìåÖÉå= ~ìÑ=ÇÉå=jáñÄÉÅÜÉê=ëÉíòÉåK ÄÉëíáããíK=e~ìëÜ~äíë®ÜåäáÅÜÉ=^åïÉåÇìåÖÉå= ìãÑ~ëëÉå=òK=_K=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=áå=jáí~êÄÉáíÉêJ ÄÉá=ÉáåáÖÉå=jçÇÉääÉå=EëáÉÜÉ=jçÇÉääJ§ÄÉêëáÅÜíFW âΩÅÜÉå=îçå=i®ÇÉåI=_ΩêçëI=ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= U råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê=E~F=ãáí=^ìÑë~íò=EÄFI= ìåÇ=~åÇÉêÉå=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=_ÉíêáÉÄÉåI=ëçïáÉ=ÇáÉ= aÉÅâÉä=EÅF=ìåÇ=fÅÉJ`êìëÜJjÉëëÉê=EÇF= kìíòìåÖ=ÇìêÅÜ=d®ëíÉ=îçå=mÉåëáçåÉåI=âäÉáåÉå= ^ìÑë~íò=òìã=wÉêâäÉáåÉêå=~ìÑ=ÇÉå= eçíÉäë=ìåÇ=®ÜåäáÅÜÉå=tçÜåÉáåêáÅÜíìåÖÉåK råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê=ëÉíòÉå=ìåÇ=áã= a~ë=dÉê®í=åìê=ÑΩê=Ü~ìëÜ~äíëΩÄäáÅÜÉ= rÜêòÉáÖÉêëáåå=ÇêÉÜÉåI=Äáë=Éê=Ü∏êÄ~ê= sÉê~êÄÉáíìåÖëãÉåÖÉå=ìåÇ=JòÉáíÉå=ÄÉåìíòÉåK=...
 • Page 3 ÇÉ mÉêëçåÉå=E~ìÅÜ=háåÇÉêF=ãáí=îÉêãáåÇÉêíÉê= táÅÜíáÖÉê=eáåïÉáë â∏êéÉêäáÅÜÉå=páååÉëï~ÜêåÉÜãìåÖ=çÇÉê= ÖÉáëíáÖÉå=c®ÜáÖâÉáíÉå=çÇÉê=ãáí=ã~åÖÉäåÇÉê= pÅÜ~äíÉí=Ç~ë=dÉê®í=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê= bêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=táëëÉåI=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí= _ÉåìíòìåÖ=~ÄI=áëí=ÇáÉ=§ÄÉêä~ëíJ ÄÉÇáÉåÉå=ä~ëëÉåI=~ì≈Éê=ëáÉ=ïÉêÇÉå= ëáÅÜÉêìåÖ=~âíáîáÉêíK= ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖí=çÇÉê=Ü~ííÉå=ÉáåÉ=báåïÉáëìåÖ= dÉê®í=~ÄëÅÜ~äíÉå=ìåÇ=kÉíòëíÉÅâÉê=  ÄÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉë=dÉÄê~ìÅÜë=ÇÉë=dÉê®íÉë=ÇìêÅÜ= òáÉÜÉåK ÉáåÉ=mÉêëçåI=ÇáÉ=ÑΩê=áÜêÉ=páÅÜÉêÜÉáí= dÉê®í=R=jáåìíÉå=~ÄâΩÜäÉå=ä~ëëÉåK=  îÉê~åíïçêíäáÅÜ=áëíK k~ÅÜ=àÉÇÉã=dÉÄê~ìÅÜ=kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåI= kÉíòâ~ÄÉä=îçääëí®åÇáÖ=~ÄïáÅâÉäåK  ÉÄÉåëç=îçê=ÇÉã=oÉáåáÖÉå=ìåÇ=wìë~ããÉåJ jáñÑì≈ Ä~ìÉåI=îçê=ÇÉã=sÉêä~ëëÉå=ÇÉë=o~ìãÉë=ìåÇ= ÄÉáã=^ìÑíêÉíÉå=ÉáåÉê=pí∏êìåÖK wìã=jáñÉå=îçå=j~óçåå~áëÉåI=p~ìÅÉåI= aáÉ=wìäÉáíìåÖ=Ç~êÑ=åáÅÜí=áå=ìåãáííÉäÄ~êÉê=k®ÜÉ= jáñÖÉíê®åâÉåI=_~Äóå~ÜêìåÖ=ìåÇ=òìã= îçå=ëÅÜ~êÑÉå=h~åíÉå=ìåÇ=ÜÉá≈Éå=cä®ÅÜÉå= wÉêâäÉáåÉêå=îçå=ÖÉâçÅÜíÉã=lÄëí=ìåÇ= äáÉÖÉåK dÉãΩëÉK oÉé~ê~íìêÉå=~ã=dÉê®íI=ïáÉ=òK=_K=ÇÉê= aÉê=pí~ÄãáñÉê=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí=ÑΩê=ÇáÉ= ^ìëí~ìëÅÜ=ÉáåÉê=ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉå=wìäÉáíìåÖI= wìÄÉêÉáíìåÖ=îçå=h~êíçÑÑÉäéΩêÉÉK= ÇΩêÑÉå=åìê=ÇìêÅÜ=ìåëÉêÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí= ~ìëÖÉÑΩÜêí=ïÉêÇÉåI=ïÉáä=ëç=dÉÑ®ÜêÇìåÖÉå= _áäÇ=R îÉêãáÉÇÉå=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK jáñÑì≈=~ìÑ=Ç~ë=dêìåÇÖÉê®í=ëÉíòÉå=ìåÇ= ...
 • Page 4 ÇÉ råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê qáééW _Éá=ÇÉê=sÉê~êÄÉáíìåÖ=îçå=òK=_K=oçíâçÜä= wìã=wÉêâäÉáåÉêå=îçå=hê®ìíÉêåI=wïáÉÄÉäåI=lÄëíI= ÉåíëíÉÜÉå=sÉêÑ®êÄìåÖÉå=~å=ÇÉå= dÉãΩëÉI=báëI=e~êíâ®ëÉ=ìåÇ=cäÉáëÅÜ=EëáÉÜÉ= hìåëíëíçÑÑíÉáäÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÉáåáÖÉå=qêçéÑÉå= ~ìÅÜ=łqáééë=òìã=wÉêâäÉáåÉêå=áã= péÉáëÉ∏ä=ÉåíÑÉêåí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê“FK jáí=fÅÉJ`êìëÜJjÉëëÉê=EÄÉá=ÉáåáÖÉå=jçÇÉääÉåF= jáñÑì≈=êÉáåáÖÉå â∏ååÉå=páÉ=báë=òÉêâäÉáåÉêåK=léíáã~äÉ= jáñÑì≈=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=çÇÉê=ãáí=ÉáåÉê=  sÉê~êÄÉáíìåÖëãÉåÖÉW=QÓS=báëïΩêÑÉäåK _ΩêëíÉ=ìåíÉê=ÑäáÉ≈ÉåÇÉã=t~ëëÉê=êÉáåáÖÉåK ^ÅÜíìåÖ> jáñÑì≈=áå=~ìÑêÉÅÜíÉê=mçëáíáçå=EjáñÉêãÉëëÉê=  sçê=ÇÉã=wÉêâäÉáåÉêå=îçå=cäÉáëÅÜ=håçêéÉäI= å~ÅÜ=çÄÉåF=íêçÅâåÉå=ä~ëëÉåI=ëç=Ç~ëë= håçÅÜÉå=ìåÇ=pÉÜåÉå=ÉåíÑÉêåÉåK ÉáåÖÉÇêìåÖÉåÉë=t~ëëÉê=ÜÉê~ìëä~ìÑÉå= â~ååK aÉê=råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí= òìã=wÉêâäÉáåÉêå=îçå=h~ÑÑÉÉÄçÜåÉå=ìåÇ= pÅÜåÉÉÄÉëÉå=êÉáåáÖÉå oÉííáÅÜK=aÉå=råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê=åìê=ãáí= pÅÜåÉÉÄÉëÉå=îçã=dÉíêáÉÄÉîçêë~íò= ã~ñáã~äÉê=aêÉÜò~Üä=ÄÉíêÉáÄÉåK  ~ÄåÉÜãÉåK _áäÇ=U aÉê=pÅÜåÉÉÄÉëÉå=â~åå=áå=ÇÉê=  råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê=~ìÑ=Öä~ííÉ=ìåÇ=  péΩäã~ëÅÜáåÉ=ÖÉêÉáåáÖí=ïÉêÇÉåI=ÇÉå= ë~ìÄÉêÉ=^êÄÉáíëÑä®ÅÜÉ=ëíÉääÉå=ìåÇ= dÉíêáÉÄÉîçêë~íò=åìê=ÑÉìÅÜí=~ÄïáëÅÜÉåK ~åÇêΩÅâÉåK...
 • Page 5 ÇÉ qáééë=òìã=wÉêâäÉáåÉêå=áã=råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê e∏ÅÜëíãÉåÖÉ sçêÄÉêÉáíìåÖ wÉáí=EpÉâìåÇÉåF mÉíÉêëáäáÉ N=_ìåÇ pí®åÖÉä=ÉåíÑÉêåÉå NMÓOM wïáÉÄÉäå NMM=Ö îáÉêíÉäå RÓNM _~Äóå~ÜêìåÖ NTR=Ö âçÅÜÉå=ìåÇ=áå=tΩêÑÉä= NMÓOM ëÅÜåÉáÇÉå ãáííÉäÜ~êíÉê=h®ëÉ=EòK _K bããÉåí~äÉêF OMM=Ö âΩÜäÉå=Eáã=hΩÜäëÅÜê~åâF e~êíâ®ëÉ NMM=Ö áå=N=Åã=Öêç≈É=tΩêÑÉä= OMÓPM ëÅÜåÉáÇÉå íêçÅâÉåÉë=_êçí NRM=Ö áå=píΩÅâÉ=ëÅÜåÉáÇÉå NRÓOM cäÉáëÅÜ OMM=Ö áå=N=Åã=Öêç≈É=tΩêÑÉä= NRÓOR ëÅÜåÉáÇÉå OMM=Ö âΩÜäÉå=Eáã=hΩÜäëÅÜê~åâF a∏êêçÄëí=E =cÉáÖÉåI= =mÑä~ìãÉåI= =eçåáÖF...
 • Page 6 Éå T _äÉåÇÉê=àìÖ=ïáíÜ=äáÇ `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê= rëáåÖ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=E~F=ïáää=éêÉîÉåí=íÜÉ= åÉï=pfbjbkp=~ééäá~åÅÉK áåÖêÉÇáÉåíë=Ñêçã=ëéä~ëÜáåÖK=mä~ÅÉ=íÜÉ=äáÇ=EÄF= få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI= çå=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=íç=âÉÉé=áå=íÜÉ=éêçÅÉëJ ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK= ëÉÇ=áåÖêÉÇáÉåíëK vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê= ëçãÉ=ãçÇÉäë=EëÉÉ=çîÉêîáÉï=çÑ=ãçÇÉäëFW éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK U råáîÉêë~ä=ÅìííÉê=E~F=ïáíÜ=~íí~ÅÜãÉåí=EÄFI= qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ= äáÇ=EÅF=~åÇ=áÅÉ=ÅêìëÜÉê=Ää~ÇÉ=EÇF åçêã~ä=ÜçìëÉÜçäÇ=èì~åíáíáÉë=áå=íÜÉ=ÜçãÉ=çê= mä~ÅÉ=ÅìííáåÖ=~íí~ÅÜãÉåí=çå=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä= ëáãáä~ê=èì~åíáíáÉë=áå=åçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåëK= ÅìííÉê=~åÇ=êçí~íÉ=áå=~=ÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå= kçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåë=áåÅäìÇÉ=ÉKÖK=ìëÉ=áå= ìåíáä=áí=“ÅäáÅâëÒ=áåíç=éçëáíáçåK=mä~ÅÉ=íÜÉ=äáÇ=çå= ÉãéäçóÉÉ=âáíÅÜÉåë=áå=ëÜçéëI=çÑÑáÅÉëI=~ÖêáJ íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê=íç=âÉÉé=áå=íÜÉ= Åìäíìê~ä=~åÇ=çíÜÉê=ÅçããÉêÅá~ä=ÄìëáåÉëëÉëI=~ë= éêçÅÉëëÉÇ=áåÖêÉÇáÉåíëK ïÉää=~ë=ìëÉ=Äó=ÖìÉëíë=áå=Äç~êÇáåÖ=ÜçìëÉëI=ëã~ää= fÑ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê=áë=åçí=áåÅäìÇÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ= ÜçíÉäë=~åÇ=ëáãáä~ê=ÇïÉääáåÖëK Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=EëÉÉ=çîÉêîáÉï=çÑ=ãçÇÉäëFI=áí=Å~å= rëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê éêçÅÉëëáåÖ=åçêã~ä= ÄÉ=çêÇÉêÉÇ=Ñêçã=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=EçêÇÉê=åçK= èì~åíáíáÉë=çÑ=ÑççÇ=Ñçê=ÇçãÉëíáÅ=ìëÉK=qÜÉëÉ= çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=êÉÑÉê=íç=î~êáçìë=ãçÇÉäëK= QU=MPVTX=áÅÉ=ÅêìëÜÉê=Ää~ÇÉ=åçí=áåÅäìÇÉÇFK ^å=çîÉêîáÉï=çÑ=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=ãçÇÉäë=Å~å=ÄÉ= táíÜ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê=ìëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~í=Ñìää= ÑçìåÇ=çå=íÜÉ=áääìëíê~íÉÇ=é~ÖÉëK...
 • Page 7 Éå qç=éêÉîÉåí=áåàìêóI=êÉé~áêë=ëìÅÜ=~ë=êÉéä~ÅáåÖ= pÉí=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=ëéÉÉÇK=cáêãäó=ÜçäÇ=  ~ Ç~ã~ÖÉÇ=ÅçêÇI=ëÜçìäÇ=çåäó=ÄÉ=Å~êêáÉÇ= íÜÉ Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=~åÇ=àìÖK=qç=éêÉîÉåí= çìí Äó=çìê=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK íÜÉ áåÖêÉÇáÉåíë=Ñêçã=ëéä~ëÜáåÖI=Çç=åçí= éêÉëë=íÜÉ=lå=Äìííçå=ìåíáä=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí= aç=åçí=ìëÉ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=ïáíÜ=Ç~ãé=Ü~åÇë= Ü~ë=ÄÉÉå=áããÉêëÉÇ=áå=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíëK ~åÇ=Çç=åçí=çéÉê~íÉ=áí=~í=åç=äç~ÇK léÉê~íÉ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=ïáíÜ=çêáÖáå~ä= ^äï~óë=ëïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=ÄÉÑçêÉ= ~ÅÅÉëëçêáÉë=çåäóK í~âáåÖ=áí=çìí=çÑ=íÜÉ=éêçÅÉëëÉÇ=ÑççÇK `~ìíáçå=ïÜÉå=éêçÅÉëëáåÖ=Üçí=äáèìáÇëK= tÜáëâ iáèìáÇë ã~ó=ëéä~ëÜ=ÇìêáåÖ=éêçÅÉëëáåÖK= aç åçí áããÉêëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áå=äáèìáÇ=~ÄçîÉ= cçê=ïÜáééáåÖ=ÅêÉ~ãI=ÄÉ~íáåÖ=ÉÖÖ=ïÜáíÉë=~åÇ= íÜÉ ÄäÉåÇÉê=ÑççíJÄ~ëÉ=ìåáí=ÅçååÉÅíáçå=éçáåíK ã~âáåÖ=ãáäâ=ëÜ~âÉë=EÅçäÇ=ãáäâI=ã~ñK=U=ø`FK= kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=ÖÉ~ê=~íí~ÅÜãÉåí=áå=äáèìáÇK `~ìíáçå> kÉîÉê=áåëÉêí=íÜÉ=ïÜáëâ=áåíç=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí= oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉL ïáíÜçìí=íÜÉ=ÖÉ~ê=~íí~ÅÜãÉåíK êçí~íáåÖ=ÇêáîÉ> cáÖK=S kÉîÉê=Öêáé=íÜÉ=Ää~ÇÉ=çå=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê= mä~ÅÉ=íÜÉ=ÖÉ~ê=~íí~ÅÜãÉåí=çå=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí= ÑççíLìåáîÉêë~ä=ÅìííÉêK=kÉîÉê=ÅäÉ~å= ...
 • Page 8 Éå ^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉL `äÉ~åáåÖ=íÜÉ=ïÜáëâ ÅäÉ~åáåÖ oÉãçîÉ=íÜÉ=ïÜáëâ=Ñêçã=íÜÉ=ÖÉ~ê=  ~íí~ÅÜãÉåíK t~êåáåÖ> qÜÉ=ïÜáëâ=Å~å=ÄÉ=ÅäÉ~åÉÇ=áå=íÜÉ=ÇáëÜJ  ï~ëÜÉêI=Äìí=ïáéÉ=íÜÉ=ÖÉ~ê=~íí~ÅÜãÉåí= kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=çê= ïáíÜ ~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=çåäóK íÜÉ ÖÉ~ê=~íí~ÅÜãÉåí=áå=ï~íÉê=~åÇ= Çç=åçí=ÅäÉ~å=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêK `äÉ~åáåÖ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê aç=åçí=ìëÉ=~=ëíÉ~ã=ÅäÉ~åÉê> `äÉ~åáåÖ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí `~ìíáçå> kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê= mìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK  ~íí~ÅÜãÉåí=áå=ï~íÉê=~åÇ=Çç=åçí= mêÉëë=íÜÉ=êÉäÉ~ëÉ=Äìííçåë=~åÇ=êÉãçîÉ=  ÅäÉ~å=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêK íÜÉ ÄäÉåÇÉê=ÑççíLÖÉ~ê=~íí~ÅÜãÉåí=Ñêçã= íÜÉ Ä~ëÉ=ìåáíK mìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK  táéÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=ïáíÜ=~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=  oÉãçîÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=Ñêçã=íÜÉ=~íí~ÅÜJ  ~åÇ íÜÉå=ïáéÉ=ÇêóK ãÉåíK qÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=Å~å=ÄÉ=ÅäÉ~åÉÇ=áå= ...
 • Page 9 Éå Ñê aáëéçë~ä sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä= qÜáë=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=áÇÉåíáÑáÉÇ= pfbjbkp=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë= áå ~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=bìêçéÉ~å= ÅçêÇá~äÉãÉåíK sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä= ÇáêÉÅíáîÉ=OMMOLVSLbd=çå=t~ëíÉ= ¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ= bäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=bäÉÅíêçåáÅ=bèìáéãÉåí=Ó= èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò= tbbbK=qÜÉ=aáêÉÅíáîÉ=é~îÉë=íÜÉ=ï~ó= ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK Ñçê ÉÑÑÉÅíáîÉ=brJïáÇÉ=ïáíÜÇê~ï~ä=~åÇ= ìíáäáò~íáçå=çÑ=ï~ëíÉ=~ééäá~åÅÉëK= `Éí=~éé~êÉáä=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶=ä~=éê¨é~ê~íáçå=ÇÉ= mäÉ~ëÉ=~ëâ=óçìê=ÇÉ~äÉê=çê=áåèìáêÉ=~í=óçìê=äçÅ~ä= èì~åíáí¨ë=Ü~ÄáíìÉääÉãÉåí=å¨ÅÉëë~áêÉë=Ç~åë= ~ìíÜçêáíó=~Äçìí=ÅìêêÉåí=ãÉ~åë=çÑ=Çáëéçë~äK ìå ÑçóÉêI=çì=Ç~åë=ÇÉë=~ééäáÅ~íáçåë=åçå=éêçJ ÑÉëëáçååÉääÉë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉêK= dì~ê~åíÉÉ iÉë ~ééäáÅ~íáçåë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉê= ÅçãéêÉååÉåí=éK=ÉñK=äÛìíáäáë~íáçå=Ç~åë=äÉë=ÅçáåëJ qÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉ= ÅìáëáåÉ=Çì=éÉêëçååÉä=ÇÉ=ã~Ö~ëáåëI=ÇÉ=ÄìêÉ~ìñI= ~êÉ=~ë=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=çìê=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=áå=íÜÉ= ÇÛÉåíêÉéêáëÉë=~ÖêáÅçäÉë=Éí=~ìíêÉë=ÉåíêÉéêáëÉë= Åçìåíêó=áå=ïÜáÅÜ=áí=áë=ëçäÇK=aÉí~áäë=êÉÖ~êÇáåÖ= ÅçããÉêÅá~äÉë=Éí=áåÇìëíêáÉääÉëI=~áåëá=èìÉ= íÜÉëÉ=ÅçåÇáíáçåë=Å~å=ÄÉ=çÄí~áåÉÇ=Ñêçã=íÜÉ= äÛìíáäáë~íáçå=é~ê=äÉë=ÅäáÉåíë=ÇÉ=éÉåëáçåëI=éÉíáíë= ÇÉ~äÉê=Ñêçã=ïÜçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ï~ë= Ü∑íÉäë=Éí=áããÉìÄäÉë=ÇÛÜ~Äáí~íáçå=ëáãáä~áêÉK éìêÅÜ~ëÉÇK fä=åÛÉëí=é~ë=ÇÉëíáå¨=¶=ÇÉë=Ñáåë=éêçÑÉëëáçååÉääÉëK= qÜÉ=Äáää=çÑ=ë~äÉ=çê=êÉÅÉáéí=ãìëí=ÄÉ=éêçÇìÅÉÇ=...
 • Page 10 Ñê `çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨ Q qçìÅÜÉë=ÇÉ=ǨîÉêêçìáää~ÖÉ mçìê=êÉíáêÉê=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=L=äÛÉãÄçìí= oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå=> ǨãìäíáéäáÅ~íÉìêI=~ééìóÉò=ëáãìäí~å¨ãÉåí= kÉ=Äê~åÅÜÉò=Éí=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ= ëìê=äÉë=íçìÅÜÉë=ÇÉ=ǨîÉêêçìáää~ÖÉK ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=áåÇáÅ~íáçåë=ÑáÖìê~åí=ëìê= R máÉÇ=ãáñÉìê ä~ éä~èìÉ=ëáÖå~ä¨íáèìÉK j~íá≠êÉ=éä~ëíáèìÉ=E~F=çì=ã¨í~ä=EÄF= kÉ=äÛìíáäáëÉò=èìÉ=ëá=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå= EëÉäçå äÉ ãçÇ≠äÉFK Éí äÛ~éé~êÉáä=åÉ=éê¨ëÉåíÉåí=~ìÅìå=ǨÖßíK S cçìÉí=~îÉÅ=ÉãÄçìí=ǨãìäíáéäáÅ~íÉìê °äçáÖåÉò=äÉë=ÉåÑ~åíë=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK fä=Ñ~ìí=Ñ~áêÉ=ÅäáéëÉê=äÉ=ÑçìÉí=E~F=Ç~åë=äÛÉãÄçìí= iÉë=éÉêëçååÉë=EÉåÑ~åíë=ÅçãéêáëF=ëçìÑÑê~åí= ǨãìäíáéäáÅ~íÉìê=EÄFK ÇÛìå=Ü~åÇáÅ~é=éÜóëáèìÉI=ëÉåëçêáÉä=çì=ãÉåí~äI= çì=åÉ=ǨíÉå~åí=é~ë=äÛÉñé¨êáÉåÅÉ=Éí=äÉë=ÅçåJ T _çä=ãáñÉìê=~îÉÅ=ÅçìîÉêÅäÉ å~áëë~åÅÉë=å¨ÅÉëë~áêÉëI=åÉ=ÇçáîÉåí=é~ë=ìíáäáëÉê= ríáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=Ç~åë=äÉ=Äçä=ãáñÉìê=E~F= äÛ~éé~êÉáäI=ë~ìÑ=ëá=èìÉäèìÛìå=äÉë=ëìêîÉáääÉ=~ì= éçìê=ÉãéÆÅÜÉê=äÉë=éêçàÉÅíáçåë=ÇÛ~äáãÉåíëK= Åçìêë=ÇÉ=ÅÉííÉ=çé¨ê~íáçå=çì=ëá=ä~=éÉêëçååÉ= mçìê=ÅçåëÉêîÉê=äÉë=~äáãÉåíë=íê~áí¨ë=Ç~åë=äÉ= êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=äÉìê=ë¨Åìêáí¨=äÉìê=~=Ñçìêåá=ÇÉë= Äçä=ãáñÉìêI=ÅçáÑÑÉòJäÉ=ÇÉ=ëçå=ÅçìîÉêÅäÉ=EÄFK áåëíêìÅíáçåë=êÉä~íáîÉë=¶=ëçå=ìíáäáë~íáçåK ^éê≠ë=ÅÜ~èìÉ=ìíáäáë~íáçåI=ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ= ëìê=ÅÉêí~áåë=ãçÇ≠äÉë=Eîçáê=äÉìê=ê¨Å~éáíìä~íáÑF=W ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíI=ÇÉ=ãÆãÉ=~î~åí=ÇÉ=...
 • Page 11 Ñê ríáäáë~íáçå fåë¨êÉò=äÉ=ÑçìÉí=Ç~åë=äÛÉãÄçìí=  ǨãìäíáéäáÅ~íÉìê=éìáë=ÅäáéëÉòJäÉK mêìÇÉåÅÉ=> _ê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=Ç~åë=ä~=éêáëÉ=  ÇÉ Åçìê~åíK kÉ=éçëÉò=Éí=åÉ=êÉíáêÉò=äÉ=éáÉÇ= sÉêëÉò=äÉë=~äáãÉåíë=Ç~åë=äÉ=Äçä=ãáñÉìêK  ãáñÉìêI=äÛÉãÄçìí=ǨãìäíáéäáÅ~íÉìê=Éí= o¨ÖäÉò=äÛ~éé~êÉáä=ëìê=ä~=îáíÉëëÉ=îçìäìÉK=  ä~=ÅçáÑÑÉ=Çì=ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉä=èìÛìåÉ= EoÉÅçãã~åÇ~íáçå=W=îáíÉëëÉ=¨äÉî¨ÉF Ñçáë=èìÉ=äÛ~éé~êÉáä=ëÛÉëí=áããçÄáäáë¨K qÉåÉò=ÑÉêãÉãÉåí=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=  Éí äÉ Äçä=ãáñÉìêI=éìáë=~ééìóÉò=ëìê= oÉã~êèìÉ=áãéçêí~åíÉ ä~ íçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåíK pá=äÛ~éé~êÉáä=ëÛ¨íÉáåí=éÉåÇ~åí= _êçóÉìê=ìåáîÉêëÉä äÛìíáäáë~íáçåI=ÅÛÉëí=èìÉ=äÉ=ÇáëàçåÅíÉìê= ~åíáJëìêÅÜ~êÖÉ=ëÛÉëí=~Åíáî¨K= fä=ëÉêí=¶=ÄêçóÉê=ÇÉë=ÜÉêÄÉë=Åìäáå~áêÉëI=çáÖåçåëI= °íÉáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáä=Éí=ǨÄê~åÅÜÉò=  ÇÉë=Ñêìáíë=Éí=ä¨ÖìãÉëI=ÇÉ=ä~=Öä~ÅÉI=Çì=Ñêçã~ÖÉ= ä~ ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK Çìê=Éí=ÇÉ=ä~=îá~åÇÉ=Eîçáê=~ìëëá=äÉë= `çåëÉáäë= i~áëëÉò=äÛ~éé~êÉáä=êÉÑêçáÇáê=éÉåÇ~åí= éçìê=ÄêçóÉê=~îÉÅ=äÉ=ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉä...
 • Page 12 Ñê kÉííçó~ÖÉ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ kÉííçó~ÖÉ=Çì=ÑçìÉí a¨í~ÅÜÉò=äÉ=ÑçìÉí=ÇÉ=äÛÉãÄçìí= a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=   ǨãìäíáéäáÅ~íÉìêK ÇÉ Åçìê~åíK iÉ=ÑçìÉí=éÉìí=ëÉ=ä~îÉê=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK= ^ééìóÉò=ëìê=äÉë=íçìÅÜÉë=ÇÉ=ǨîÉêêçìáää~ÖÉ=   kÛÉëëìóÉò=äÛÉãÄçìí=ǨãìäíáéäáÅ~íÉìê= éìáë=Ǩí~ÅÜÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=L=äÛÉãÄçìí= èìÛ~îÉÅ=ìå=ÅÜáÑÑçå=ÜìãáÇÉK ǨãìäíáéäáÅ~íÉìê=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉK bëëìóÉò=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=~îÉÅ=ìå=ÅÜáÑÑçå=  kÉííçó~ÖÉ=Çì=ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉä ÜìãáÇÉ=éìáë=~îÉÅ=ìå=ÅÜáÑÑçå=ëÉÅ=éçìê= äÉ ë¨ÅÜÉêK mêìÇÉåÅÉ=> iÉ=Äçä=ãáñÉìê=î~=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK  kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=ä~=ÅçáÑÑÉ=Çì= ^ëíìÅÉW ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉä=Ç~åë=äDÉ~ìI=åÉ= ä~ ä~îÉò=à~ã~áë=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK içêëèìÉ=îçìë=éê¨é~êÉò=é~ê=ÉñÉãéäÉ=Çì=ÅÜçì= êçìÖÉI=äÉë=éá≠ÅÉë=Éå=éä~ëíáèìÉ=ëÉ=íÉáåíÉåí= a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=  Éå êçìÖÉK=sçìë=éçìêêÉò=ëìééêáãÉê=ÅÉííÉ= ÇÉ Åçìê~åíK Åçäçê~íáçå=¶=äÛ~áÇÉ=ÇÉ=èìÉäèìÉë=ÖçìííÉë=ÇÛÜìáäÉ= a¨í~ÅÜÉò=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=ÇÉ=ä~=ÅçáÑÑÉK ...
 • Page 13 Ñê áí jáëÉ=~ì=êÉÄìí `çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç= `Éí=~éé~êÉáä=~=¨í¨=ä~Ĩäáë¨=Éå=ÅçåÑçêãáí¨= åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=pfbjbkpK ~îÉÅ=ä~=ÇáêÉÅíáîÉ=Åçããìå~ìí~áêÉ= `çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç= ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá= Éìêçé¨ÉååÉ=OMMOLVSL`b=îáë~åí=äÉë= áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç= ~éé~êÉáäë=¨äÉÅíêáèìÉë=Éí=¨äÉÅíêçåáèìÉë= ëáíç=fåíÉêåÉíK ìë~Ö¨ë=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ= ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=`ÉííÉ=ÇáêÉÅíáîÉ=ÑáñÉ= nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÇÉëíáå~íç=~ää~=ä~îçê~J äÉ Å~ÇêÉI=Éå=îáÖìÉìê=ëìê=íçìí=äÉ=íÉêêáíçáêÉ=ÇÉ= òáçåÉ=Çá=èì~åíáí¶=ìëì~äá=éÉê=ä~=Ñ~ãáÖäá~=ç=éÉê= äÛrbI=ÇÛìåÉ=êÉéêáëÉ=Éí=ÇÛìå=êÉÅóÅä~ÖÉ=ÇÉë= áãéáÉÖÜá=åçå=éêçÑÉëëáçå~äáI=ëáãáäá=~=èìÉääç= ~éé~êÉáäë=ìë~Ö¨ëK= ÇçãÉëíáÅçK=däá=áãéáÉÖÜá=ëáãáäá=~=èìÉääç=ÇçãÉëJ mçìê=Åçåå~≤íêÉ=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=~ÅíìÉääÉë= íáÅç=ÅçãéêÉåÇçåç=~Ç=ÉëK=äÛáãéáÉÖç=ÅìÅáåÉ=éÉê= êÉä~íáîÉë=¶=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìíI=êÉåëÉáÖåÉòJîçìë= áä éÉêëçå~äÉ=áå=åÉÖçòáI=ìÑÑáÅáI=~òáÉåÇÉ=~ÖêáÅçäÉ= ~ìéê≠ë=ÇÉ=îçíêÉ=êÉîÉåÇÉìê=çì=ÇÉ=îçíêÉ= É ~äíêÉ=~òáÉåÇÉ=Çá=éêçÇìòáçåÉI=åçåÅܨ=äDìëç=Ç~= ãìåáÅáé~äáí¨K é~êíÉ=Çá=çëéáíá=Çá=éÉåëáçåáI=éáÅÅçäá=ÜçíÉä=É=ëáãáäá= ëíêìííìêÉ=~Äáí~íáîÉK d~ê~åíáÉ rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=éÉê=ä~îçê~êÉ=èì~åíáí¶= iÉë=ÅçåÇáíáçåë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=~ééäáÅ~ÄäÉë=ëçåí= ~ÇÉÖì~íÉ=ÉÇ=áå=íÉãéá=ìëì~äá=éÉê=ä~=Ñ~ãáÖäá~K= få èìÉëíÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç=ëá=ÇÉëÅêáîçåç= ÅÉääÉë=éìÄäá¨Éë=é~ê=åçíêÉ=ÇáëíêáÄìíÉìê=Ç~åë=äÉ= ÇáîÉêëá=ãçÇÉääáK=kÉääÉ=é~ÖáåÉ=Åçå=ÑáÖìêÉ= é~óë=çª=~=¨í¨=ÉÑÑÉÅíì¨=äÛ~ÅÜ~íK=iÉ=êÉîÉåÇÉìê=...
 • Page 14 áí S cêìëí~=éÉê=ãçåí~êÉ=Åçå=~Ç~íí~íçêÉ fä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=åçå=ÇÉîÉ=íêçî~êëá=åÉääÉ= áããÉÇá~íÉ=~Çá~ÅÉåòÉ=Çá=ëéáÖçäá=îáîá=É=Çá=ëìéÉêJ i~=Ñêìëí~=éÉê=ãçåí~êÉ=E~F=ÇÉîÉ=áååÉëí~êëá= ÑáÅá=ãçäíç=Å~äÇÉK åÉääÛ~Ç~íí~íçêÉ=EÄFK mÉê=Éîáí~êÉ=éÉêáÅçäáI=äÉ=êáé~ê~òáçåá=~ääÛ~éé~êÉÅJ T _áÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=Åçå=ÅçéÉêÅÜáç ÅÜáçI=ÅçãÉ=éK=ÉëK=ä~=ëçëíáíìòáçåÉ=ÇÉä=Å~îç= fãéÉÇáëÅÉ=Öäá=ëéêìòòá=Çìê~åíÉ=áä=ä~îçêç= Çá ~äáãÉåí~òáçåÉ=Ç~ååÉÖÖá~íçI=ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ= åÉä ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=E~FK=^ééäáÅ~êÉ= ÉëÉÖìáíÉ=ëçäç=Ç~ä=åçëíêç=ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~= áä ÅçéÉêÅÜáç=EÄF=ëìä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ= ÅäáÉåíáK éÉê ÅçåëÉêî~êÉ=Öäá=~äáãÉåíá=ä~îçê~íáK kçå=ìë~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=Åçå= áå=~äÅìåá=ãçÇÉääá=EîÉÇá=ëéÉÅÅÜáÉííç=ÇÉá=ãçÇÉääáFW äÉ ã~åá=ìãáÇÉI=å¨=Ñ~êäç=Ñìåòáçå~êÉ=~=îìçíçK U jáåá=íêáí~íìííç=E~F=Åçå=~Ç~íí~íçêÉ=EÄFI= rë~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=ëçäç=Åçå=Öäá=~ÅÅÉëëçêá= çêáÖáå~äáK ÅçéÉêÅÜáç=EÅF=É=ä~ã~=íêáí~ÖÜá~ÅÅáç=EÇF ^ííÉåòáçåÉ=Çìê~åíÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=Çá=äáèìáÇá= ^ééäáÅ~êÉ=äÛ~Ç~íí~íçêÉ=éÉê=íêáí~êÉ=ëìä= ÄçääÉåíáK=aìê~åíÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=á=äáèìáÇá=éçëJ ãáåá íêáí~íìííç=É=êìçí~êäç=áå=ëÉåëç=çê~êáçI= ëçåç=ÉãÉííÉêÉ=ëéêìòòáK=kçå=áããÉêÖÉêÉ=äÛ~éé~J ÑáåÅܨ=åçå=ëá=ëÉåíÉ=äç=ëÅ~ííç=ÇÛ~êêÉëíçK= êÉÅÅÜáç=åÉä=äáèìáÇç=ä~îçê~íç=çäíêÉ=áä=éìåíç=Çá= ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=ëìä=ãáåá=íêáí~íìííç= ìåáçåÉ=Ñê~=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=ÉÇ=~éé~êÉÅÅÜáç= éÉê...
 • Page 15 áí máÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ ^ííÉåòáçåÉ> mêáã~=Çá=ëãáåìòò~êÉ=ä~=Å~êåÉI=~ëéçêí~êÉ= mÉê=Ñêìää~êÉ=ã~áçåÉëÉI=ë~äëÉI=Ñêìää~íá=Ç~=ÄÉêÉI= Å~êíáä~ÖáåáI=çëëá=É=íÉåÇáåáK ~äáãÉåíá=éÉê=åÉçå~íá=É=éÉê=ëãáåìòò~êÉ=Ñêìíí~= fä=ãáåá=íêáí~íìííç=åçå=≠=áÇçåÉç=éÉê=ëãáåìòò~êÉ= Åçíí~=É=îÉêÇìê~K Å~ÑÑ≠=áå=Öê~åá=É=ê~Ñ~åçK=rë~êÉ=áä=ãáåá=íêáí~íìííç= fä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=åçå=≠=áÇçåÉç= ëçäç=~ää~=ã~ëëáã~=îÉäçÅáí¶K éÉê ä~ éêÉé~ê~òáçåÉ=Çá=éìê≠=Çá=é~í~íÉK= cáÖìê~=U cáÖìê~=R jÉííÉêÉ=áä=ãáåá=íêáí~íìííç=ëì=ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=  fåëÉêáêÉ=áä=éáÉÇÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉ=åÉä=ÄäçÅÅç=  Çá ä~îçêç=äáëÅá~=É=éìäáí~=É=éêÉãÉêäçK ãçíçêÉ=ÉÇ=~êêÉëí~êäçK fåëÉêáêÉ=ä~=ä~ã~K  fåëÉêáêÉ=ä~=ëéáå~K  fåíêçÇìêêÉ=äÛ~äáãÉåíçK  fåíêçÇìêêÉ=äÛ~äáãÉåíç=åÉä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉK  ^ééäáÅ~êÉ=ëìä=ãáåá=íêáí~íìííç=äÛ~Ç~íí~íçêÉ=  oÉÖçä~êÉ=ä~=îÉäçÅáí¶=Çá=êçí~òáçåÉ=ÇÉëáÇÉê~J  É êìçí~êäç=áå=ëÉåëç=çê~êáç=ÑáåÅܨ=åçå= í~K=j~åíÉåÉêÉ=ÄÉå=ÑÉêãá=Ñêìää~íçêÉ=~Ç= ëá ëÉåíÉ=äç=ëÅ~ííç=ÇÛ~êêÉëíçK áããÉêëáçåÉ=É=ÄáÅÅÜáÉêÉK=mÉê=Éîáí~êÉ=ëéêìòòá= fåëÉêáêÉ=áä=ÄäçÅÅç=ãçíçêÉ=ëìääÛ~Ç~íí~íçêÉ=ÉÇ= ...
 • Page 16 áí mìäáêÉ=ä~=Ñêìëí~=éÉê=ãçåí~êÉ pí~ÅÅ~êÉ=áä=ÄäçÅÅç=ãçíçêÉ=Ç~ääÛ~Ç~íí~íçêÉK  oìçí~êÉ=äÛ~Ç~íí~íçêÉ=áå=ëÉåëç=~åíáçê~êáç=  pí~ÅÅ~êÉ=ä~=Ñêìëí~=éÉê=ãçåí~êÉ=  É íçÖäáÉêäç=Ç~ä=ãáåá=íêáí~íìííçK Ç~ääÛ~Ç~íí~íçêÉK ^ÑÑÉêê~êÉ=ä~=ä~ã~=ëìääÛáãéìÖå~íìê~=  i~=Ñêìëí~=éÉê=ãçåí~êÉ=éì∂=ÉëëÉêÉ=ä~î~í~=  Çá éä~ëíáÅ~=ÉÇ=Éëíê~êä~K áå ä~î~ëíçîáÖäáÉI=éìäáêÉ=äÛ~Ç~íí~íçêÉ=áåÖê~J jáåá=íêáí~íìííç=É=ä~ã~=ëçåç=ä~î~Äáäá=  å~ÖÖáç=ëçäç=Åçå=ìå=é~åç=ìãáÇçK áå ä~î~ëíçîáÖäáÉK=mìäáêÉ=äÛ~Ç~íí~íçêÉ=ëçäç= mìäáêÉ=áä=ãáåá=íêáí~íìííç Åçå ìå=é~ååç=ìãáÇçK ^ííÉåòáçåÉW kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=áå=~Åèì~= äÛ~Ç~íí~íçêÉ=ÇÉä=ãáåá=íêáí~íìííç=É=åçå= ä~î~êäç=áå=ä~î~ëíçîáÖäáÉK bëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK  `çåëáÖäá=éÉê=ëãáåìòò~êÉ=åÉä=ãáåá=íêáí~íìííç nì~åíáí¶= mêÉé~ê~òáçåÉ qÉãéç= ã~ëëáã~ EëÉÅçåÇáF mêÉòòÉãçäç N ã~òòÉííç...
 • Page 17 åä R jáñÉêîçÉí e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé= hìåëíëíçÑ=E~F=çÑ=ãÉí~~ä=EÄF= î~å ìï=åáÉìïÉ=pfbjbkpJ~éé~ê~~íK E~ÑÜ~åâÉäáàâ ~å ÜÉí=ãçÇÉäFK eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI= S báïáíâäçééÉê=ãÉí=~~åÇêáàÑÜìäéëíìâ ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK= jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí= aÉ=ÉáïáíâäçééÉê=E~F=ãçÉí=áå=ÜÉí= ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK ~~åÇêáàÑÜìäéëíìâ=EÄF=ïçêÇÉå=î~ëíÖÉâäáâíK T jáñâçã=ãÉí=ÇÉâëÉä aáí=~éé~ê~~í=áë=ÄÉÇçÉäÇ=îççê=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå= dÉÄêìáâ=î~å=ÇÉ=ãáñâçã=E~F=îççêâçãí= ÇáÉ ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉå=Éå=îççê= ëé~ííÉåK=aÉâëÉä=EÄF=çé=ÇÉ=ãáñâçã=ÇçÉå= ÜìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉI=åáÉíJò~âÉäáàâÉ=íçÉé~ëëáåÖÉåK= ~äë ì=ÇÉ=îÉêïÉêâíÉ=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=ïáäí= eìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉ=íçÉé~ëëáåÖÉå=çãî~ííÉå=ÄáàîK= ÄÉï~êÉåK ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=áå=éÉêëçåÉÉäëâÉìâÉåë=î~å=ïáåâÉäëI= â~åíçêÉåI=ä~åÇÄçìïÄÉÇêáàîÉå=Éå=~åÇÉêÉ= Äáà=ëçããáÖÉ=ãçÇÉääÉå=EòáÉ=ÜÉí=ãçÇÉäçîÉêòáÅÜíFW ò~âÉäáàâÉ=ÄÉÇêáàîÉåI=ÉîÉå~äë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Çççê= U råáîÉêëÉäÉ=ÑáàåëåáàÇÉê=E~F=ãÉí=çéòÉíëíìâ= Ö~ëíÉå=î~å=éÉåëáçåëI=âäÉáåÉ=ÜçíÉäë=Éå=ëççêíJ EÄFI=ÇÉâëÉä=EÅF=Éå=áàëÅêìëÜÉêãÉë=EÇF ÖÉäáàâÉ=ïççåîççêòáÉåáåÖÉåK eÉí=ÑáàåëåáàÇÉêçéòÉíëíìâ=çé=ÇÉ=ìåáîÉêëÉäÉ= dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=îççê= ÑáàåëåáàÇÉê=éä~~íëÉå=Éå=ãÉí=ÇÉ=âäçâ=ãÉÉ=...
 • Page 18 åä eçìÇ=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íK _Éä~åÖêáàâÉ=~~åïáàòáåÖ> eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ä~íÉå=ÄÉÇáÉåÉå=Çççê=éÉêëçJ åÉå=Eççâ=âáåÇÉêÉåF=ãÉí=îÉêãáåÇÉêÇÉ=òáåíìáÖäáàJ ^äë=ÜÉí=~éé~ê~~í=òáÅÜòÉäÑ=ìáíëÅÜ~âÉäí= âÉ=ï~~êåÉãáåÖ=çÑ=ÖÉÉëíÉäáàâÉ=îÉêãçÖÉåëI= íáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâI=áë=ÇÉ=çîÉêÄÉä~ëJ çÑ Çççê=éÉêëçåÉå=ãÉí=çåîçäÇçÉåÇÉ=Éêî~êáåÖ= íáåÖëÄÉîÉáäáÖáåÖ=ÖÉ~ÅíáîÉÉêÇK= Éå=âÉååáëI=íÉåòáà=ÇÉòÉ=çåÇÉê=íçÉòáÅÜí=ëí~~å=î~å= ^éé~ê~~í=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=Éå=ÇÉ=ëíÉââÉê=  çÑ=òáàå=ÖÉ≥åëíêìÉÉêÇ=çîÉê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí= ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉåK ~éé~ê~~í=Çççê=ÉÉå=éÉêëççå=ÇáÉ= i~~í=ÜÉí=~éé~ê~~í=R=ãáåìíÉå=  îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=áë=îççê=Üìå=îÉáäáÖÜÉáÇK ~ÑâçÉäÉåK= qêÉâ=ÇÉ=ëíÉââÉê=~äíáàÇ=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=å~= ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íI=îççêÇ~í=ì=ÜÉí= ^~åëäìáíëåçÉê=îçääÉÇáÖ=~ÑïáââÉäÉåK  ~éé~ê~~í=êÉáåáÖíI=ï~ååÉÉê=ì=ÜÉí=îÉêíêÉâ= jáñÉêîçÉí îÉêä~~í çÑ=áåÇáÉå=Éê=ëíçêáåÖ=çéíêÉÉÇíK eÉí=~~åëäìáíëåçÉê=ã~Ö=åáÉí=îä~â=ä~åÖë=ëÅÜÉêéÉ= sççê=ÜÉí=ãáñÉå=î~å=ã~óçå~áëÉI=ë~ìëI= ê~åÇÉå=çÑ=ÜÉíÉ=çééÉêîä~ââÉå=äçéÉåK ãáñÇê~åâÉåI=Ä~ÄóîçÉÇáåÖ=Éå=îççê=ÜÉí= lã=ÖÉî~êÉå=íÉ=îÉêãáàÇÉå=ãçÖÉå=êÉé~ê~íáÉë= Ñáàåã~âÉå=î~å=ÖÉâççâí=Ñêìáí=Éå=ÖêçÉåíÉK ~~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=Ó=ÄáàîK=ÜÉí=îÉêî~åÖÉå=î~å= aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÜÉí= ÉÉå ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=~~åëäìáíëåçÉê=Ó=ìáíëäìáíÉåÇ= ÄÉêÉáÇÉå=î~å=~~êÇ~ééÉäéìêÉÉK= ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=Çççê=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉK ^ÑÄK=R aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=åáÉí=ÖÉÄêìáâÉå=ãÉí=îçÅÜíáÖÉ=...
 • Page 19 åä ^ääÉëëåáàÇÉê qáéW _áà=ÇÉ=îÉêïÉêâáåÖ=î~å=ÄáàîK=êçÇÉâççä=âçãí= sççê=ÜÉí=ÑáàåëåáàÇÉå=î~å=âêìáÇÉåI=ìáÉåI=ÑêìáíI= Éê ÉÉå=ÖÉâäÉìêÇ=ä~~ÖàÉ=çé=ÇÉ=âìåëíëíçÑ= ÖêçÉåíÉI=áàëI=Ü~êÇÉ=â~~ë=Éå=îäÉÉë=EòáÉ=ççâ= çåÇÉêÇÉäÉåK=aáí=âìåí=ì=îÉêïáàÇÉêÉå=ãÉí= łqáéë îççê=ÜÉí=ÑáàåëåáàÇÉå=áå=ÇÉ=ìåáîÉêëÉäÉ= ÉÉå ÄÉÉíàÉ=ëä~çäáÉK ÑáàåëåáàÇÉêÒFK jÉí=ÜÉí=áàëÅêìëÜÉêãÉë=EÄáà=ëçããáÖÉ=ãçÇÉääÉåF= jáñÉêîçÉí=êÉáåáÖÉå âìåí=ì=áàë=âäÉáå=ã~âÉåK=léíáã~äÉ=ÜçÉîÉÉäÜÉáÇW= jáñÉêîçÉí=êÉáåáÖÉå=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~í=  QÓS=áàëÄäçâàÉëK çÑ ãÉí=ÉÉå=ÄçêëíÉä=çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉêK ^ííÉåíáÉ> jáñÉêîçÉí=êÉÅÜíçé=ëí~~åÇ=ä~íÉå=ÇêçÖÉå=  hê~~âÄÉÉåI=ÄÉÉåÇÉêÉå=Éå=òÉÉå=îÉêïáàÇÉêÉå= EãáñÉêãÉë=å~~ê=ÄçîÉåFI=òçÇ~í= îççêÇ~í=ì=îäÉÉë=ÑáàåëåáàÇíK ÄáååÉåÖÉÇêçåÖÉå=ï~íÉê=â~å=ïÉÖäçéÉåK aÉ=ìåáîÉêëÉäÉ=ÑáàåëåáàÇÉê=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê= báïáíâçééÉê=êÉáåáÖÉå ÜÉí=ã~äÉå=î~å=âçÑÑáÉÄçåÉå=Éå=ÜÉí=ÑáàåëåáàÇÉå= báïáíâäçééÉê=î~å=ÜÉí=~~åÇêáàÑÜìäéëíìâ= î~å=ê~ããÉå~ëK=dÉÄêìáâ=ÇÉ=ìåáîÉêëÉäÉ=  åÉãÉåK ÑáàåëåáàÇÉê=~äíáàÇ=çé=ÜÉí=ã~ñáãìã=íçÉêÉåí~äK aÉ=ÉáïáíâäçééÉê=â~å=ïçêÇÉå=ÖÉêÉáåáÖÇ=  ^ÑÄK=U áå...
 • Page 20 åä qáéë=îççê=ÜÉí=ÑáàåëåáàÇÉå=áå=ÇÉ=ìåáîÉêëÉäÉ=ÑáàåëåáàÇÉê j~ñK=ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ sççêÄÉêÉáÇáåÖ qáàÇ=EëÉÅçåÇÉåF mÉíÉêëÉäáÉ N=ÄçëàÉ ëíÉåÖÉäë=îÉêïáàÇÉêÉå NMÓOM ráÉå NMM=Ö áå=îáÉê=ëíìââÉå=ëåáàÇÉå RÓNM _~ÄóîçÉÇáåÖ NTR=Ö âçâÉå=Éå=áå=ÄäçâàÉë=ëåáàÇÉå NMÓOM jáÇÇÉäÜ~êÇÉ=â~~ë= OMM=Ö âçÉäÉå=Eáå=ÇÉ=âçÉäâ~ëíF EÄáàîK ÉããÉåíÜ~äÉêF e~êÇÉ=â~~ë NMM=Ö áå=ÄäçâàÉë=î~å=N=Åã=ëåáàÇÉå OMÓPM aêççÖ=ÄêççÇ NRM=Ö áå=ëíìââÉå=ëåáàÇÉå NRÓOM säÉÉë OMM=Ö áå=ÄäçâàÉë=î~å=N=Åã=ëåáàÇÉå NRÓOR OMM=Ö âçÉäÉå=Eáå=ÇÉ=âçÉäâ~ëíF dÉÇêççÖÇÉ=îêìÅÜíÉå=E =îáàÖÉåI= =éêìáãÉåI= =ÜçåáåÖF ráíëäìáíÉåÇ=îççê=ãçÇÉääÉå= î~å...
 • Page 21 Ç~ R _äÉåÇÉêÑçÇ qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í= ^Ñ=éä~ëí=E~F=ÉääÉê=ãÉí~ä=EÄF= Ñê~ Ñáêã~Éí=pfbjbkpK E~ÑÜ‹åÖÉê=~Ñ=ÇÉå=ÉåâÉäíÉ=ãçÇÉäFK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ S máëâÉêáë=ãÉÇ=ãçíçêÉåÜÉÇ âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK= vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë= máëâÉêáëÉí=E~F=ëâ~ä=Ñ~äÇÉ=êáÖíáÖí=á=Ü~â= éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK á ãçíçêÉåÜÉÇÉå=EÄFK T _äÉåÇÉêÄ‹ÖÉê=ãÉÇ=ä™Ö aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇJ _ä~åÇáåÖ=á=ÄäÉåÇÉêÄ‹ÖÉêÉí=E~F=ÑçêÜáåÇêÉê= åáåÖÉå=ÉääÉê=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉêK= ëí‹åâK=p‹í=ä™ÖÉí=EÄF=é™=ÄäÉåÇÉêÄ‹ÖÉêÉíI= aÉí=ã™=áââÉ=ÄêìÖÉë=íáä=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÄêìÖK= Üîáë=ÇÉ=ÄäÉåÇÉÇÉ=Ñ›ÇÉî~êÉê=ëâ~ä=çéÄÉî~êÉë= sÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉê=Ñçêëí™ë= á=Ä‹ÖÉêÉíK ÑK ÉâëK=ÄêìÖ=á=ãÉÇ~êÄÉàÇÉêâ›ââÉåÉê=á=ÑçêêÉíJ åáåÖÉêI=é™=âçåíçêÉêI=á=ä~åÇÄêìÖëã‹ëëáÖ=çÖ= é™=åçÖäÉ=ãçÇÉääÉê=EëÉ=çîÉêëáÖí=çîÉê=ÇÉ= ~åÇÉå=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÇêáÑí=ë~ãí=ÄêìÖ=é™= ÑçêëâÉääáÖÉ=ãçÇÉääÉêFW éÉåëáçåÉêI=ëã™=ÜçíÉääÉê=çÖ=~åÇêÉ=ÑçêãÉê=Ñçê= U jáåáÜ~ââÉê=E~F=ãÉÇ=é™ë~íë=EÄFI=ä™Ö=EÅF=çÖ= ÄçäáÖÉêI=Üîçê=~éé~ê~íÉí=ÄÉíàÉåÉë=~Ñ=Ö‹ëíÉêåÉ= áÅÉJÅêìëÜJâåáî=EÇF= ëÉäîK ^åÄêáåÖ=é™ë~íëÉå=é™=ãáåáÜ~ââÉêÉå=çÖ=ÇêÉà= _êìÖ=âìå=ã~ëâáåÉå=íáä=ÇÉ=ã‹åÖÇÉê=çÖ=JíáÇÉêI= ÇÉå=ãçÇ=Ü›àêÉI=íáä=ÇÉå=Ñ~äÇÉê=êáÖíáÖí=á=Ü~âK=...
 • Page 22 Ç~ iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=íê‹ââÉë=ÜÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ= _áääÉÇÉ=R â~åíÉê=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~ÇÉêK ^åÄêáåÖ=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=é™=ÖêìåÇãçÇÉääÉå=  oÉé~ê~íáçåÉê=é™=ã~ëâáåÉå=ëçã=ÑKÉâëK= çÖ=íêóâ=ÇÉå=êáÖíáÖí=Ñ~ëíK ìÇëâáÑíåáåÖ=~Ñ=Éå=ÄÉëâ~ÇáÖÉí=ÉäÉâíêáëâ=äÉÇåáåÖ= p‹í=ëíáââÉí=áK  ã™=âìå=ÑçêÉí~ÖÉë=~Ñ=Ñ~ÖÑçäâ=Ñçê=~í=ìåÇÖ™= hçã=ÇÉ=›åëâÉÇÉ=Ñ›ÇÉî~êÉê=á=Ä‹ÖÉêÉíK  ëâ~ÇÉêK fåÇëíáä=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=Ü~ëíáÖÜÉÇK=eçäÇ=Ñ~ëí=á=  e‹åÇÉêåÉ=ã™=áââÉ=î‹êÉ=ÑìÖíáÖÉI=å™ê=ÇÉê= ëí~îÄäÉåÇÉê=çÖ=Ä‹ÖÉêK=cçê=~í=ìåÇÖ™=ëí‹åâ= ~êÄÉàÇÉë=ãÉÇ=ëí~îÄäÉåÇÉêÉåK=_Éåóí=áââÉ= çÖ=ëéê›àíW=qêóâ=Ñ›êëí=é™=ëí~êíí~ëíÉåI=å™ê= ëí~îÄäÉåÇÉêÉå=á=íçãÖ~åÖK ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=Éê=ÇóââÉí=åÉÇ=á=Ñ›ÇÉî~êÉêåÉK pí~îÄäÉåÇÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìÖÉë=ãÉÇ=çêáÖáå~äí= pí~îÄäÉåÇÉêÉå=ëâ~ä=~äíáÇ=î‹êÉ=ëäìââÉíI=Ñ›ê=ÇÉå= íáäÄÉÜ›êK í~ÖÉë=çé=~Ñ=ÇÉ=ÄäÉåÇÉÇÉ=Ñ›ÇÉî~êÉêK o›ê=î~êãÉ=Ñ›ÇÉî~êÉê=ãÉÇ=ÑçêëáÖíáÖÜÉÇK= s‹ëâÉå=â~å=ëéê›àíÉI=å™ê=ÇÉê=~êÄÉàÇÉë=ãÉÇ= máëâÉêáë ã~ëâáåÉåK=aóé=áââÉ=ã~ëâáåÉå=ë™=ä~åÖí=åÉÇ= _ÉåóííÉë=íáä=~í=ä~îÉ=Ñä›ÇÉëâìãI=éáëâÉ= á î‹ëâÉåI=~í=ÑçêÄáåÇÉäëÉëëíÉÇÉí=ãÉääÉã= ‹ÖÖÉÜîáÇÉê=çÖ=ä~îÉ=ãáäâëÜ~âÉ=EâçäÇ=ã‹äâI= ÄäÉåÇÉêÑçÇ=çÖ=ãçíçêÉåÜÉÇ=Éê=Ç‹ââÉí=~Ñ= ã~ñK=U=ø`FK î‹ëâÉK m~ë=é™> aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î‹ëâÉK p‹í=~äÇêáÖ=éáëâÉêáëÉí=á=ÖêìåÇãçÇÉääÉå=ìÇÉå= hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ= ãçíçêÉåÜÉÇÉåK...
 • Page 23 Ç~ oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ÄäÉåÇÉêÑçÇ p‹í=é™ë~íëÉå=é™=ãáåáÜ~ââÉêÉå=çÖ=ÇêÉà=ÇÉå=  ãçÇ=Ü›àêÉ=áåÇíáä=ëíçéK p‹í=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉå=ÉääÉê=  p‹í=ÖêìåÇãçÇÉääÉå=é™=é™ë~íëÉå=çÖ=âäáâ=  êÉåÖ›ê=ÇÉå=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK ë~ããÉåK _äÉåÇÉêÑçÇÉå=ëâ~ä=ëí™=êÉí=çé=EãÉÇ=  p‹í=ëíáââÉí=áK  ÄäÉåÇÉêâåáîÉå=çé~ÇF=ìåÇÉê=í›êêáåÖÉåI= eçäÇ=Ñ~ëí=á=ÖêìåÇãçÇÉä=çÖ=ãáåáÜ~ââÉêK=  ë™ ÉîíK=î~åÇ=á=ÑçÇÉå=â~å=ä›ÄÉ=ìÇK qêóâ é™=ëí~êíí~ëíÉåK oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=éáëâÉêáëÉí bÑíÉê=~êÄÉàÇÉíLêÉåÖ›êáåÖ q~Ö=éáëâÉêáëÉí=~Ñ=ãçíçêÉåÜÉÇÉåK  máëâÉêáëÉí=â~å=ë‹ííÉë=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåI=  m~ë=é™> ãçíçêÉåÜÉÇÉå=ã™=âìå=í›êêÉë=~Ñ=ãÉÇ=Éå= aóé=~äÇêáÖ=ÇêÉîI=é™ë~íë=çÖ=ãçíçêJ ÑìÖíáÖ=âäìÇK ÉåÜÉÇ=á=î~åÇ=çÖ=ë‹í=ÇÉã=~äÇêáÖ= á çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ãáåáÜ~ââÉêÉå ^åîÉåÇ=áââÉ=åçÖÉå=Ç~ãéêÉåëÉê> s‹ê=ÑçêëáÖíáÖ> oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ÖêìåÇãçÇÉä aóé=~äÇêáÖ=é™ë~íëÉå=é™=ãáåáÜ~âJ qê‹â=ëíáââÉí=ìÇK ...
 • Page 24 Ç~ åç _çêíëâ~ÑÑÉäëÉ eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ= aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ã‹êâÉí=áÜíK=ÄÉëíÉãJ ~éé~ê~íÉí=Ñê~=pfbjbkpK ãÉäëÉêåÉ=á=ÇÉí=Éìêçé‹áëâÉ=ÇáêÉâíáî= aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ= ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK= OMMOLVSLbc=çã=~ÑÑ~äÇ=~Ñ=ÉäÉâíêáëâ= sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê= çÖ ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóê=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä= ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK ~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= aáêÉâíáîÉí=áåÇÉÜçäÇÉê=ÄÉëíÉããÉäëÉê= aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ= ãÜíK=êÉíìê=çÖ=ÄêìÖ=~Ñ=Ö~ããÉäí=ÉäÉâíêáëâ= ~î î~åäáÖÉ=ãÉåÖÇÉê=Ñçê=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=çÖ=áââÉ= çÖ=ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóêI=ÇÉê=Ö‹äÇÉê=á=ÜÉäÉ= Ñçê=áåÇìëíêáÉäí=ÄêìâK=oçã=ãÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëJ brJçãê™ÇÉíK= éêÉÖÉí=Äêìâ=â~å=î‹êÉ=ÑK=ÉâëK=Äêìâ=á=ãÉÇ~êJ _êìÖ=ÖÉåÄêìÖëçêÇåáåÖÉêåÉ=Ñçê=ÉãÄ~ää~ÖÉ= ÄÉáÇÉêâà›ââÉå=á=ÄìíáââÉêI=é™=âçåíçêÉêI= çÖ ‹äÇêÉ=~éé~ê~íÉê=çÖ=î‹ê=ãÉÇ=íáä=~í=ëâ™åÉ= ä~åÇÄêìâëJ=ÉääÉê=~åÇêÉ=éêçÇìâëàçåëÄÉÇêáÑíÉêI= ãáäà›ÉíK=bê=ÇÉê=íîáîä=çã=çêÇåáåÖÉêåÉ=çÖ=Üîçê= ë™ëçã=Äêìâ=~î=ÖàÉëíÉê=á=éÉåëàçå~íÉêI=ëã™= ÖÉåÄêìÖëéä~ÇëÉêåÉ=Éê=éä~ÅÉêÉíI=â~å= ÜçíÉääÉê=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉ=çééÜçäÇëÉåÜÉíÉêK âçããìåÉå=âçåí~âíÉëK ^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìâÉë=Ñçê=ãÉåÖÇÉê=çÖ=íáÇÉê= ëçã=î~åäáÖÉ=á=ÜìëÜçäÇåáåÖÉåK=f=ÇÉååÉ=ÄêìâëJ d~ê~åíá ~åîáëåáåÖÉå=Ääáê=ÑçêëâàÉääáÖÉ=ãçÇÉääÉê=ÄÉëâêÉJ îÉíK=m™=ÄáäÇÉåÉ=ÑáååÉë=Éå=çîÉêëáâí=çîÉê= m™=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=óÇÉê=pfbjbkp=N=™êë=Ö~ê~åíáK= ÇÉ...
 • Page 25 åç T jáâëÉÄÉÖÉê=ãÉÇ=äçââ pí~îãáâëÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=ãÉÇ=çêáÖáå~äí= íáäÄÉÜ›êK ^êÄÉáÇ=ãÉÇ=ãáâëÉÄÉÖÉêÉí=E~F=ÑçêÜáåÇêÉê= cçêëáâíáÖ=ãÉÇ=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ=~î=î~êãÉ=î‹ëâÉêK= ~í ÇÉí=ëéêìíÉêK=içââÉí=EÄF=â~å=ëÉííÉë=é™=ëäáâ= s‹ëâÉå=â~å=ëéêìíÉ=ìí=ìåÇÉê=~êÄÉáÇÉíK= ~í=íáåÖÉåÉ=ëçã=Éê=ÄÉ~êÄÉáÇÉí=ÜçäÇÉê=ëÉÖ= ^éé~ê~íÉí=ã™=áââÉ=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î‹ëâÉ= ÑÉêëâÉK íáä ìí çîÉê=ÑçêÄáåÇÉäëÉå=ãÉääçã=ãáâëÉÑçíÉå= îÉÇ=åçÉå=ãçÇÉääÉê=EëÉ=ãçÇÉääçîÉêëáâíÉåFW çÖ ãçíçêâ~ëëÉåK U råáîÉêë~äâìííÉê=E~F=ãÉÇ=é™ë~íë=EÄFI= aêáîÑçêë~íëÉå=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î‹ëâÉK äçââ EÅF=çÖ=fÅÉJ`êìëÜJâåáî=EÇF c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êé= m™ë~íëÉå=Ñçê=âìííÉêÉå=ëÉííÉë=é™=ìåáîÉêë~äJ âåáîLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî> âìííÉêÉå=çÖ=ÇêÉáÉë=á=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=áååíáä= ÇÉå=ëãÉââÉê=é™K=içââÉí=â~å=ëÉííÉë=é™=ëäáâ= dêáé=~äÇêá=áåå=á=âåáîÉå=é™=ãáâëÉÑçíÉåL ~í=íáåÖÉåÉ=ëçã=Éê=ÄÉ~êÄÉáÇÉí=ÜçäÇÉê=ëÉÖ= ìåáîÉêë~äâìííÉêÉåK=jáâëÉâåáîÉå=ã™= ÑÉêëâÉK ~äÇêá=êÉåÖà›êÉë=ãÉÇ=Ä~êÉ=ÜÉåÇÉêK= _êìâ=Ä›êëíÉK=hìííÉâåáîÉå=ã™=âìå= aÉêëçã=ìåáîÉêë~äâìííÉêÉå=áââÉ=Éê=ãÉÇ=îÉÇ= ÜçäÇÉë=á=âìåëíëíçÑÑÜ™åÇí~âÉíK äÉîÉêáåÖÉå=EëÉ=ãçÇÉääçîÉêëáâíÉåFI=â~å=ÇÉååÉ= ÄÉëíáääÉë=îá~=âìåÇÉëÉêîáÅÉ=EÄÉëíK=åêK=QU=MPVTX= _ÉíàÉåáåÖ áååÉÜçäÇÉê=áââÉ=fÅÉJ`êìëÜJâåáîFK jÉÇ=ìåáîÉêë~äâìííÉêÉå=åóííÉê=Çì=ÇÉå=ÑìääÉ=óíÉäëÉå= s‹ê=ÑçêëáâíáÖ>...
 • Page 26 åç bííÉê=~êÄÉáÇÉíLêÉåÖà›êáåÖ sáëé cçê=îáëéáåÖ=~î=âêÉãÑä›íÉI=ÉÖÖÉÜîáíÉ=çÖ= lÄë> ãÉäâÉëâìã=Eâ~äÇ=ãÉäâI=ã~âëK=U=ø`FK _~ëáëã~ëâáåÉå=çÖ=ÇêáîÑçêë~íëÉå=ã™= lÄë> ~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~åå=çÖ=ã™=áââÉ= sáëéÉå=ã™=~äÇêá=ëÉííÉë=áåå=á=Ä~ëáëã~ëâáåÉå= êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK ìíÉå=ÇêÉîÑçêë~íëÉåK fââÉ=Äêìâ=Ç~ãéêÉåëÉê> _áäÇÉ=S oÉåÖà›êáåÖ=~î=Ä~ëáëã~ëâáåÉå pÉíí=ÇêáîÑçêë~íëÉå=é™=Ä~ëáëã~ëâáåÉå=çÖ=  ä~ ÇÉå=ëãÉââÉ=é™K qêÉââ=á=ëí›éëÉäÉíK  pÉíí=îáëéÉå=áåå=á=ÇêáîÑçêë~íëÉå=çÖ=ä~=ÇÉå=  qêóââ=ÑêáÖà›êáåÖëâå~ééÉåÉ=çÖ=ëâáää=  ëãÉââÉ=é™K ãáâëÉÑçíÉåLÇêáîÑçêë~íëÉå=Ñê~= píáââ=áåå=ëí›éëÉäÉíK Ä~ëáëã~ëâáåÉåK  cóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉê=á=ãáâëÉÄÉÖÉêÉíK q›êâ=~î=Ä~ëáëã~ëâáåÉå=ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=   píáää=áåå=›åëâÉí=íìêí~ää= âäìí çÖ=í›êâ=ÇÉå=ÇÉêÉííÉêK  E~åÄÉÑ~äáåÖW Ü›óí íìêí~ääFK jáâëÉÄÉÖÉêÉí=â~å=êÉåÖà›êÉë= ...
 • Page 27 åç qáéë=Ñçê=âìííáåÖ=á=ìåáîÉêë~äâìííÉê e›óÉëíÉ=ãÉåÖÇÉ cçêÄÉêÉÇÉäëÉ qáÇ=EëÉâìåÇÉêF mÉêëáääÉ N=Äìåí ÑàÉêå=ëíáäâÉå NMÓOM i›â NMM=Ö ëâà‹ê=á=ÑáêÉ=Ä™íÉê RÓNM _~Äóâçëí NTR=Ö âçâÉë=çÖ=ëâà‹êÉë=á=ÄáíÉê NMÓOM jáÇÇÉäë=Ü~êÇ=çëí= OMM=Ö âà›äÉë=á=âà›äÉëâ~éÉí EÑK=ÉâëKëîÉáíëÉêçëíF e~êÇ=çëí NMM=Ö ëâà‹êÉë=á=N=Åã=ëíçêÉ=ëíóââÉê OMÓPM q›êí=Äê›Ç NRM=Ö ëâà‹êÉë=á=ëíóââÉê NRÓOM hà›íí OMM=Ö ëâà‹êÉë=á=N=Åã=ëíçêÉ=ëíóââÉê NRÓOR OMM=Ö âà›äÉë=á=âà›äÉëâ~éÉí q›êâÉí=Ñêìâí=E =ÑáâÉåI= =ëîáëâÉêI= =ÜçååáåÖF hìå=Ñçê=ãçÇÉääÉê=ãÉÇ=TRM= ï~ííW eçååáåÖ=é™äÉÖÖ...
 • Page 28 ëî T jáñÉêÄ®Ö~êÉ=ãÉÇ=äçÅâ sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î= ^åî®åÇ=Ä®Ö~êÉå=E~F=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=ëí®åâK= Éå éêçÇìâí=Ñê™å=pfbjbkpK _É~êÄÉí~ÇÉ=äáîëãÉÇÉä=â~å=Ñ∏êî~ê~ë= aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå= á Ä®Ö~êÉå=ãÉÇ=äçÅâÉí=EÄF=é™K ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK= é™=îáëë~=î~êá~åíÉê=EëÉ=ãçÇÉää∏îÉêëáâíÉåFW jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê= Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK U jáåáÜ~Åâ~êÉ=E~F=ãÉÇ=∏îÉêÇÉä=EÄFI=äçÅâ=EÅF= çÅÜ=fÅÉ=`êìëÜJâåáî=EÇF aÉåå~=éêçÇìâí=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí= p®íí=∏îÉêÇÉäÉå=é™=ãáåáÜ~Åâ~êÉå=çÅÜ=îêáÇ= ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ää= ãÉÇìêë=íáääë=Çì=Ü∏ê=~íí=ÇÉå=Ñ~ëíå~êK= çÅÜ=Ç®êãÉÇ=~ääíë™=áåíÉ=~îëÉÇÇ=Ñ∏ê=âçåíáåìÉêäáÖ= _É~êÄÉí~ÇÉ=äáîëãÉÇÉä=â~å=Ñ∏êî~ê~ë= ~åî®åÇåáåÖK=jÉÇ=áÅâÉ=óêâÉëã®ëëáÖ~=ÜìëÜ™ää= á ãáåáÜ~Åâ~êÉå=ãÉÇ=äçÅâÉí=é™K ~îëÉë=íKÉñK=Ñáâ~êìã=Ñ∏ê=~åëí®ääÇ~=á=Éå=~ÑÑ®êI=Éíí= âçåíçêI=Éíí=ä~åíÄêìâ=çÅÜ=~åÇê~=óêâÉëã®ëëáÖ~= lã=ãáåáÜ~Åâ~êÉå=áåíÉ=Ñ∏äàÉê=ãÉÇ=äÉîÉê~åëÉå= Ñ∏êÉí~Ö=ë~ãí=å®ê=Ö®ëíÉê=é™=Éíí=éÉåëáçå~íI=äáíÉí= EëÉ=ãçÇÉää∏îÉêëáâíÉåF=â~å=ÇÉå=ÄÉëí®ää~ë=îá~= ÜçíÉää=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=áåëíáíìíáçåÉê=~åî®åÇÉê= âìåÇíà®åëí=E_ÉëíKåêK=QU=MPVTX=fÅÉ=ÅêìëÜJâåáî= éêçÇìâíÉåK ãÉÇÑ∏äàÉê=áåíÉFK ^åî®åÇ=éêçÇìâíÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí= jáåáÜ~Åâ~êÉåë=Ñìää~=éêÉëí~åÇ~=îáë~ë=å®ê=íçêâ~Ç= ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí= Ñêìâí=ÑáåÑ∏êÇÉä~ë=çÅÜ=ÜçåìåÖëé™ä®ÖÖ=ÑáåÑ∏êÇÉä~ë= ÜìëÜ™ääK=aÉíë~ãã~=Ö®ääÉê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëíáÇÉêå~K= EìåÇÉê=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=~íí=á=êÉÅÉéíÉí=~åÖáîÉå=...
 • Page 29 ëî pâ~Ççê=é™=â∏âëã~ëâáåÉåI=íKÉñK=çã=ëä~ÇÇÉå= _áäÇ=R ëâìääÉ=ëâ~Ç~ëI=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=êÉé~êÉê~ë=~î=ëÉêîáÅÉK= p®íí=ãáñÉêÑçíÉå=é™=ãçíçêÇÉäÉå=çÅÜ=íêóÅâ=  aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=çäóÅâçêK íáääë=ÇÉå=Ñ~ëíå~êK q~=áåíÉ=á=ëí~îãáñÉêå=ãÉÇ=î™í~=Ü®åÇÉê=çÅÜ= p®íí=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=Éíí=î®ÖÖìíí~ÖK  ä™í áåíÉ=ëí~îãáñÉêå=Ö™=é™=íçãÖ™åÖK i®ÖÖ=ÇÉí=Ñ∏êÄÉêÉÇÇ~=äáîëãÉÇäÉí=  á ãáñÉêÄ®Ö~êÉåK q~=áåíÉ=á=ëí~îãáñÉêå=ãÉÇ=î™í~=Ü®åÇÉê=çÅÜ= pí®ää=áå=∏åëâ~í=î~êîí~äK=e™ää=çêÇÉåíäáÖí= ä™í áåíÉ=ëí~îãáñÉêå=Ö™=é™=íçãÖ™åÖK  á ëí~îãáñÉê=çÅÜ=ãáñÉêÄ®Ö~êÉK=p®íí=åÉÇ= ^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=çêáÖáå~äíáääÄÉÜ∏êK ãáñÉêÑçíÉå=á=ÇÉí=ëçã=ëâ~=ÄÉ~êÄÉí~ëK= s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=å®ê=ÜÉí~=î®íëâçê=ÄÉ~êÄÉí~ë=ë™=~íí= qêóÅâ Ñ∏êëí=Ç®êÉÑíÉê=é™=ëíê∏ãÄêóí~êÉåK= ÇÉí=áåíÉ=ëí®åâÉêK=açéé~=~äÇêáÖ=ÇÉí=ëí®ääÉ=Ç®ê= aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=ëí®åâK ãáñÉêÑçíÉå=ë®ííë=áå=á=ãçíçêÇÉäÉå=á=î®íëâ~K pí®åÖ=~ääíáÇ=~î=ëí~îãáñÉêå=áåå~å=ÇÉå=í~ë=ìéé= açéé~=~äÇêáÖ=Çêáî~ñÉäå=á=î®íëâ~K ìê ÇÉí=ëçã=ÄÉ~êÄÉí~íëK s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê= sáëéÉå ÇáÖ=é™=ÇÉå=î~ëë~=âåáîÉå=ÉääÉê=ÇÉå= i®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=îáëé~=Öê®ÇÇÉI=®ÖÖîáí~=çÅÜ= êçíÉê~åÇÉ=Çêáî~ñÉäå>...
 • Page 30 ëî oÉåÖ∏ê~=ãáñÉêÑçíÉå p®íí=é™=∏îÉêÇÉäÉå=é™=Ä®Ö~êÉå=çÅÜ=îêáÇ=  ãÉÇìêë=íáääë=Çì=Ü∏ê=~íí=ÇÉå=Ñ~ëíå~êK jáñÉêÑçíÉå=â~å=êÉåÖ∏ê~ë=á=Çáëâã~ëâáå=ÉääÉê=  p®íí=ãçíçêÇÉäÉå=íáää=ëí~îãáñÉêå=é™=∏îÉêJ  ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉå=ãÉÇ=ÇáëâÄçêëíÉK ÇÉäÉå=çÅÜ=íêóÅâ=íáääë=ÇÉå=Ñ~ëíå~êK i™í=ãáñÉêÑçíÉå=íçêâ~=á=äçÇê®íí=ä®ÖÉ=EâåáîÉå=  p®íí=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=Éíí=î®ÖÖìíí~ÖK  ìéé™íF=ë™=~íí=î~ííÉå=ëçã=íê®åÖí=áå=â~å=êáåå~= e™ää=çêÇÉåíäáÖí=á=ãçíçêÇÉä=çÅÜ=Ä®Ö~êÉ=  ìíK çÅÜ íêóÅâ=é™=ëíê∏ãÄêóí~êÉåK oÉåÖ∏ê~=îáëéÉå bÑíÉê=~êÄÉíÉíLoÉåÖ∏êáåÖ içëë~=îáëéÉå=Ñê™å=Çêáî~ñÉäåK  sáëéÉå=â~å=êÉåÖ∏ê~ë=á=Çáëâã~ëâáåK=  lÄë> aêáî~ñÉäå=íçêâ~ë=ÉåÇ~ëí=êÉå=ãÉÇ=ÑìâíáÖ= açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÇÉäÉå=íáää=ëí~îJ ÇìâK ãáñÉêå=ÉääÉê=Çêáî~ñÉäå=á=î~ííÉåK= oÉåÖ∏ê=ÇÉã=~äÇêáÖ=á=Çáëâã~ëâáåK oÉåÖ∏ê~=ãáåáÜ~Åâ~êÉå ^åî®åÇ=~äÇêáÖ=™åÖêÉåÖ∏ê~êÉ=ëçã= sáâíáÖí> êÉåÖ∏ê=ãÉÇ=™åÖíêóÅâ> açéé~=~äÇêáÖ=ãáåáÜ~Åâ~êÉåë=∏îÉêÇÉä= jçíçêÇÉä á=î~ííÉåK=oÉåÖ∏ê=ÇÉå=~äÇêáÖ=á=ÇáëâJ aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK ...
 • Page 31 ëî Ñá aÉå=Ö~ãä~=ã~ëâáåÉå lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=pfbjbkpK aÉåå~=éêçÇìâí=ìééÑóääÉê=âê~îÉå=Ñ∏ê= rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë= ÇÉí ÉìêçéÉáëâ~=ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd= âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í= áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK çã=ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ÉäÉâíêçåáëâ~= ÜìëÜ™ääëéêçÇìâíÉê=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ= q®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ã®®êáääÉI=àçíâ~=çî~í= ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= åçêã~~äÉà~=âçíáí~äçìëâ®óí∏ëë®=í~á=ëááÜÉå= aáêÉâíáîÉí=~åÖÉê=ê~ãÉå=Ñ∏ê=™íÉêí~Ö~åÇÉ= êáåå~ëíÉíí~î~ëë~=â®óí∏ëë®K= çÅÜ=™íÉêîáååáåÖ=~î=Ö~ãä~=éêçÇìâíÉê= pÉ Éá ëçîÉääì ~ãã~ííáã~áëÉÉå=â®óíí∏∏åK= áåçã=brK hçíáí~äçìëâ®óíí∏∏å êáåå~ëíÉíí~î~=â®óíí∏= e∏ê=ãÉÇ=Çáå=âçããìå=ÉääÉê=ÇÉí=ëí®ääÉ=Ç®ê=Çì= â®ëáíí®®=ÉëáãK=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=äááââÉáÇÉåI= â∏éí=éêçÇìâíÉå=î~ê=Çì=ä®ãå~ê=Éå=Ö~ãã~ä= íçáãáëíçàÉåI=ã~~í~äçìëJ=à~=ãìáÇÉå=~ãã~íáäJ â∏âëã~ëâáåÉåK äáëíÉå=óêáíóëíÉå=ÜÉåâáä∏âìåå~å=âÉáííá∏íáäçáëë~I= ëÉâ®=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=éáÉåáÉå=ÜçíÉääáÉå=à~= hçåëìãÉåíÄÉëí®ããÉäëÉê é~äîÉäìí~äçàÉå=~ëá~â~ëJ=à~=îáÉê~ëíáäçáëë~K kçìÇ~í~=í®ëë®=áäãçáíÉííìà~=î~äãáëíìëã®®êá®=à~=J f=pîÉêáÖÉ=Ö®ääÉê=~î=bei=~åí~Öå~=âçåëìãÉåíJ ~áâçà~K=h®óíí∏çÜàÉ=çå=í~êâçáíÉííì=Éêá=ã~ääÉáääÉK= ÄÉëí®ããÉäëÉêK=aÉå=Ñìääëí®åÇáÖ~=íÉñíÉå=Ñáååë= hìî~ëáîìáää~=çå=í~ìäìââç=Éêá=ã~ääÉáëí~K Üçë=Çáå=Ü~åÇä~êÉK=pé~ê=âîáííçíK p®áäóí®=â®óíí∏çÜàÉ=ÜìçäÉääáëÉëíáK=jìáëí~=~åí~~=ëÉ= ä~áííÉÉå=ã~ÜÇçääáëÉääÉ=ììÇÉääÉ=çãáëí~à~ääÉK...
 • Page 32 Ñá T h~ååÉääáåÉå=âìäÜç ûä®=â®óí®=ë~ìî~ëÉâçáíáåí~=ã®êáää®=â®ëáää®= í~á íóÜà®â®óååáää®K h®óíí®ã®ää®=âìäÜç~=E~F=î®äíóí=êçáëâìãáëÉäí~K= h®óí®=ë~ìî~ëÉâçáíáåí~=î~áå=óÜÇÉëë®= ^ëÉí~=â~åëá=EÄF=âìäÜçå=é®®ääÉI=âìå=â®óí®í= ~äâìéÉê®áëî~êìëíÉáÇÉå=â~åëë~K âìäÜç~=î~äãááâëá=â®ëáíÉäíóàÉå=Éäáåí~êîáâJ s~êç=âìå=â®ëáííÉäÉí=âììãá~=åÉëíÉáí®I=åÉ=îçáî~í= âÉáÇÉå=ë®áäóíí®ãáëÉÉåK êçáëâì~=íó∏ëâÉåíÉäóå=~áâ~å~K=s~êç=â®óí∏å= î~áå=àçáëë~áå=ã~ääÉáëë~=Eâ~íëç=í~ìäìââçFW ~áâ~å~I=ÉííÉá=ëÉâçáíìëî~êêÉå=à~=éÉêìëä~áííÉÉå= U jáåáäÉáââìêá=E~F=àçëë~=óä®çë~=EÄFI=à~=â~åëá= äááíçëâçÜí~=ìééç~=åÉëíÉÉëÉÉåK EÅF=à~=à®®åãìêëâ~áåíÉê®=EÇF= ûä®=ìéçí~=âçëâ~~å=~Ç~éíÉêá~=åÉëíÉÉëÉÉåK ^ëÉí~=óä®çë~=ãáåáäÉáââìêáå=é®®ääÉ=à~=â®®åå®= s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®Léó∏êáî®®= ãó∏í®é®áî®®åI=âìååÉë=ëÉ=å~éë~Üí~~= â®óíí∏~âëÉäá~=Ó= âììäìî~ëíá=é~áâçáääÉÉåK=^ëÉí~=â~åëá=ãáåáJ äÉáââìêáå=é®®ääÉI=âìå=â®óí®í=âìäÜç~= äçìââ~~åíìãáëî~~ê~> ÜáÉåçååÉííìàÉå=Éäáåí~êîáââÉáÇÉå=ë®áäóíí®J ûä®=í~êíì=ëÉâçáíìëî~êíÉÉåLãáåáäÉáâJ ãáëÉÉåK âìêááå=âááååáíÉííóóå=íÉê®®åK=ûä®=éìÜJ Çáëí~=ëÉâçáíìëíÉê®®LÜáÉåçååìëíÉê®®= gçë=ãáåáäÉáââìêá=Éá=âììäì=î~âáçî~êìëíÉáëááå= é~äà~áå=â®ëáåK=h®óí®=éÉëÉãáëÉÉå= Eâ~íëç=í~ìäìââçFI=îçáí=íáä~í~=ëÉå=Üìçäíçé~äîÉJ Ü~êà~~K=q~êíì=ÜáÉåçååìëíÉê®®å= äìëí~=Eíáä~ìëåêç=QU=MPVTX=äáë®î~êìëíÉÉëë~=Éá=çäÉ= î~áå ãìçîáâ~Üî~ëí~K à®®åãìêëâ~áåíÉê®®FK jáåáäÉáââìêáää~=îçáí=â®óíí®®=Üó∏Çóâëá=ä~áííÉÉå=âçâç= h®óíí∏...
 • Page 33 Ñá h®óí∏å=à®äâÉÉåLéìÜÇáëíìë s~äáíëÉ=Ü~äì~ã~ëá=åçéÉìëK=máÇ®=âááååá=  ë~ìî~ëÉâçáííáãÉëí~=à~=âìäÜçëí~K= gçíí~ î®äíóí êçáëâÉáäí~I=é~áå~=î~êëáçë~= eìçãK> Éåëáå ëÉâçáíÉíí~îááå=~áåÉâëááå=à~=â®óååáëí®= ûä®=ìéçí~=éÉêìëä~áíÉíí~=í~á=~Ç~éíÉêá~= î~ëí~=ëáííÉå=ä~áíÉ=â®óååáëíóëâóíâáãÉää®K îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=åááí®=~ëíá~åéÉëìJ hóíâÉ=ë~ìî~ëÉâçáíáå=~áå~=éçáë=é®®äí®I=ÉååÉå= âçåÉÉëë~K âìáå=åçëí~í=ëÉå=éçáë=ëÉâçáíÉíí~îáëí~=~áåÉâëáëí~K ûä®=â®óí®=Ü∏óêóéìÜÇáëíáåí~> m~ääçîáëéáä® mÉêìëâçåÉÉå=éìÜÇáëíìë s~íâ~~=âÉêã~J=à~=î~äâì~áëî~~ÜÇçå=à~=î~~ÜJ fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~K  Ççíí~~=ã~áÇçå=Eâóäã®=ã~áíçI=ã~ñK=U=ø`FK m~áå~=~î~~ãáëé~áåáââÉáí~=à~=áêêçí~=  eìçãK> ëÉâçáíìëî~êëáL~Ç~éíÉêá=éÉêìëä~áííÉÉëí~K ûä®=~ëÉí~=âçëâ~~å=é~ääçîáëéáä®®=áäã~å=~Ç~éíÉêá~= móóÜá=éÉêìëä~áíÉ=éìÜí~~âëá=âçëíÉ~ää~=äááå~ää~=  éÉêìëä~áííÉÉëÉÉåK à~=âìáî~~=äçéìâëáK hìî~=S hìäÜçå=îçáí=éÉëí®=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K  ^ëÉí~=~Ç~éíÉêá=éÉêìëä~áííÉÉëÉÉå=à~=äìâáíëÉ=  sáåââáW é~áâçáääÉÉåK gçë=ÉëáãÉêâáâëá=éìå~â~~äáëí~=ä®ÜíÉÉ=î®êá®= qó∏åå®=é~ääçîáëéáä®=~Ç~éíÉêááå=à~=äìâáíëÉ= ...
 • Page 34 Ñá lÜàÉáí~=ÜáÉåçåí~ãáëÉÉå=ãáåáäÉáââìêáää~ j~âëáãáã®®ê® s~äãáëíÉäìí h®óíí∏~áâ~= EëÉâìååÉáëë~F mÉêëáäà~ åáéìääáåÉå éçáëí~=î~êêÉí NMÓOM páéìäáí NMM=Ö äÉáââ~~=Q=çë~~å RÓNM s~ìî~åêìçâ~ NTR=Ö î~äãáëí~=à~=é~äçáííÉäÉ NMÓOM mìçäáâçî~=àììëíç= OMM=Ö à®®ÜÇóí®=Eà®®â~~éáëë~F EÉëáãK ÉããÉåí~äF hçî~=àììëíç NMM=Ö äÉáââ~~=åçáå=ëÉåíáå=âçâçáëáâëá= OMÓPM é~äçáâëá hìáî~=äÉáé® NRM=Ö é~äçáííÉäÉ NRÓOM iáÜ~ OMM=Ö äÉáââ~~=åçáå=ëÉåíáå=âçâçáëáâëá= NRÓOR é~äçáâëá hìáî~íÉíìí=ÜÉÇÉäã®í= OMM=Ö à®®ÜÇóí®=Eà®®â~~éáëë~F =îááâìåçáí~I= =äììãìà~I= =Üìå~à~~F...
 • Page 35 Éë Ó dáê~åÇç=Éä=ã~åÇç=Éå=ÇáêÉÅÅáμå=~=Ó= båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç= ëÉ êÉÇìÅÉ=Éä=å∫ãÉêç=ÇÉ=êÉîçäìÅáçåÉëK ~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=pfbjbkpK Ó dáê~åÇç=Éä=ã~åÇç=Éå=ÇáêÉÅÅáμå=~=H= `çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ ëÉ ~ìãÉåí~=Éä=å∫ãÉêç=ÇÉ=êÉîçäìÅáçåÉëK= Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK Q qÉÅä~ë=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉç j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë= éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~= mìäë~ê=ëáãìäí•åÉ~ãÉåíÉ=ä~ë=íÉÅä~ë=ÇÉ=ÇÉëJ é•Öáå~=ïÉÄK ÄäçèìÉç=é~ê~=Éñíê~Éê=Éä=éáÉ=ÇÉä=ÅìÉêéç= ÇÉ ä~=Ä~íáÇçê~K bëíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=é~ê~=ä~=Éä~Äçê~J R máÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~ Åáμå=ÇÉ=~äáãÉåíçë=Éå=Å~åíáÇ~ÇÉë=ìëì~äÉë= aÉ=éä•ëíáÅç=E~F=ç=ãÉí~ä=EÄF= Ççã¨ëíáÅ~ëI=èìÉÇ~åÇç=ÉñÅäìáÇç=ëì=ìëç= EëÉÖ∫å=Éä=ãçÇÉäç=ÇÉ=~é~ê~íç=ÅçåÅêÉíçFK áåÇìëíêá~äK=mçê=~éäáÅ~ÅáçåÉë=ëÉãÉà~åíÉë=~=ä~ë= ÇÉ=ÜçÖ~êÉë=é~êíáÅìä~êÉë=ëÉ=ÉåíáÉåÇÉå=~èì¨ää~ë= S s~êáää~=Ä~íáÇçê~=é~ê~=ãçåí~ê=Åä~ê~ëI=Åçå= Éå=ÅçÅáå~ë=ÇÉ=éÉêëçå~ä=Éå=çÑáÅáå~ëI=ÅçãÉêJ ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=~ÅÅáçå~ãáÉåíç ÅáçëI=Éñéäçí~ÅáçåÉë=~Öê∞Åçä~ëI=ÉíÅKI=~ë∞=Åçãç= i~=î~êáää~=E~F=íáÉåÉ=èìÉ=ÉåÅ~à~ê=Éå= ÅçÅáå~ë=é~ê~=ìëç=éçê=Üì¨ëéÉÇÉë=ç=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ= Éä ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=EÄFK éÉåëáçåÉëI=Üçëí~äÉëI=Å~ë~ë=ÇÉ=Üì¨ëéÉÇÉë=ÉíÅK T s~ëçI=Åçå=í~é~ ^ëáãáëãç=åç=ëÉ=ÇÉÄÉê•å=ëçÄêÉé~ë~ê=ä~ë=...
 • Page 36 Éë ^ÇîÉêíÉåÅá~ë=ÖÉåÉê~äÉë= flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë= ÇÉ ëÉÖìêáÇ~Ç ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉä=~ÅÅáçå~J ãáÉåíç=Öáê~íçêáç> flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~=Éä¨ÅíêáÅ~> flkç=áåíêçÇìÅáê=åìåÅ~=ä~ë=ã~åçë=Éå= `çåÉÅí~ê=ó=ìë~ê=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=ÇÉ=ÅçåÑçêJ Éä=éáÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=ç=Éä=~ÅÅÉëçêáç= ãáÇ~Ç=Åçå=äçë=Ç~íçë=èìÉ=ÑáÖìê~å=Éå=ä~=éä~Å~= éáÅ~Ççê>=flká=äáãéá~ê=åìåÅ~=ä~=ÅìÅÜáää~= ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ÇÉä=ãáëãçK ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=ç=ÇÉ=ä~=éáÅ~Ççê~= kç=ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~= Åçå ä~ë=ã~åçë>=ríáäáò~ê=ëáÉãéêÉ= Éå Å~ëç=ÇÉ=éêÉëÉåí~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå= ìå ÅÉéáääçK=pìàÉí~ê=ä~=ÅìÅÜáää~=éáÅ~J ç Éä ~é~ê~íç=ãáëãç=ÜìÉää~ë=îáëáÄäÉë=ÇÉ=ÇÉëéÉêJ Ççê~=ëμäç=éçê=Éä=~ë~=ÇÉ=éä•ëíáÅç=èìÉ= ÑÉÅíçëK áåÅçêéçê~K j~åíÉåÉê=Éä=~é~ê~íç=ÑìÉê~=ÇÉä=~äÅ~åÅÉ=ÇÉ=äçë= j~åÉàç=ÇÉä=~é~ê~íç åá¥çëK kç=éÉêãáíáê=èìÉ=ä~ë=éÉêëçå~ë=EáåÅäìáÇçë=äçë=åá¥çëF= fl^íÉåÅáμå> Åìó~ë=Ñ~Åìäí~ÇÉë=ëÉåëçêá~äÉë=ç ãÉåí~äÉë=Éëí¨å= ^åíÉë=ÇÉ=ãçåí~ê=ç=ÇÉëãçåí~ê= ãÉêã~Ç~ë=ç èìÉ=Å~êÉòÅ~å=ÇÉ=ëìÑáÅáÉåíÉë= Éä éáÉ ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~I=Éä=ãÉÅ~åáëãç= ÅçåçÅáãáÉåíçë=ó=ÉñéÉêáÉåÅá~I=ã~åÉàÉå= ÇÉ=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=ó=Éä=~Ç~éí~Ççê= ó...
 • Page 37 Éë ^àìëí~ê=ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àç=ÇÉëÉ~Ç~K= jçåí~ê=ä~=ÅìÅÜáää~=Éå=Éä=ÅìÉêéç=ÇÉ=   pìàÉí~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ó=Éä=î~ëçK=m~ê~=áãéÉÇáê= ä~ éáÅ~Ççê~K èìÉ=ëÉ=éêçÇìòÅ~å=ë~äéáÅ~Çìê~ë=Çìê~åíÉ= `çäçÅ~ê=äçë=~äáãÉåíçë=èìÉ=ëÉ=ÇÉëÉ~å=  ä~ Éä~Äçê~Åáμå=ÇÉ=äçë=~äáãÉåíçëI=éìäë~ê= Éä~Äçê~ê=Åçå=ä~=éáÅ~Ççê~K ä~ íÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ëμäç=ìå~=îÉò=èìÉ= jçåí~ê=Éä=~Ç~éí~Ççê=Éå=ä~=éáÅ~Ççê~X=Öáê~êäç=  ëÉ Ü~=ëìãÉêÖáÇç=Éä=éáÉ=ÇÉä=~é~ê~íç=Éå=äçë= Ü~Åá~=ä~=ÇÉêÉÅÜ~=EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=ÇÉ=ä~ë= ~äáãÉåíçë=èìÉ=ëÉ=î~å=~=Éä~Äçê~ê=Éå=Éä=î~ëçK ~Öìà~ë=ÇÉä=êÉäçàFI=Ü~ëí~=èìÉ=ÉåÅ~àÉ=ÇÉ= aÉëÅçåÉÅí~ê=ëáÉãéêÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=~åíÉë= ãçÇç=~ìÇáÄäÉK ÇÉ Éñíê~Éêä~=ÇÉä=~äáãÉåíç=Éä~Äçê~ÇçK jçåí~ê=ó=ÉåÅ~à~ê=ä~=ìåáÇ~Ç=Ä•ëáÅ~=Éå=Éä=  ~Ç~éí~ÇçêK s~êáää~=Ä~íáÇçê~=é~ê~=ãçåí~ê=Åä~ê~ë fåíêçÇìÅáê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=Éå=ä~=íçã~=  m~ê~=éêÉé~ê~ê=å~í~I=ãçåí~ê=ä~=Åä~ê~=ÇÉ=ÜìÉîç= ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK ~ éìåíç=ÇÉ=åáÉîÉ=ç=Ä~íáê=äÉÅÜÉ=EäÉÅÜÉ=Ñê∞~I= pìàÉí~ê=ä~=ìåáÇ~Ç=Ä•ëáÅ~=ó Éä ~ÅÅÉëçêáç= ...
 • Page 38 Éë iáãéá~ê=ä~=î~êáää~=Ä~íáÇçê~=é~ê~=ãçåí~ê= bñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉ=ä~=íçã~=  ÇÉ ÅçêêáÉåíÉK Åä~ê~ë aÉëÉåÅ~à~ê=ä~=ìåáÇ~Ç=Ä•ëáÅ~=ÇÉä=  oÉíáê~ê=ä~=î~êáää~=ÇÉä=ãÉÅ~åáëãç=  ~Ç~éí~ÇçêK ÇÉ ~ÅÅáçå~ãáÉåíçK dáê~ê=Éä=~Ç~éí~Ççê=Ü~Åá~=ä~=áòèìáÉêÇ~=  i~î~ê=ä~=î~êáää~=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ëK=  EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=Åçåíê~êáç=~ä=ÇÉ=ä~ë= bä ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=ëμäç= ~Öìà~ë=ÇÉ=êÉäçàF=ó=êÉíáê~êäç=ÇÉä=~ÅÅÉëçêáç= ëÉ äáãéá~=Åçå=ìå=é~¥ç=Ü∫ãÉÇçK éáÅ~ÇçêK pìàÉí~ê=ä~=ÅìÅÜáää~=éçê=Éä=~ë~=ÇÉ=éä•ëíáÅç=  iáãéá~ê=Éä=~ÅÅÉëçêáç=éáÅ~Ççê=ìåáîÉêë~ä ó êÉíáê~êä~K bä=~ÅÅÉëçêáç=éáÅ~Ççê=ó=ä~=ÅìÅÜáää~=ëÉ= fl^íÉåÅáμå>  éìÉÇÉå=ä~î~ê=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ëK=iáãéá~ê=Éä= flkç=ëìãÉêÖáê=åìåÅ~=Éä=~Ç~éí~Ççê= ~Ç~éí~Ççê=ëμäç=Åçå=ìå=é~¥ç=Ü∫ãÉÇçK Éå Éä=~Öì~>=flkç=ä~î~ê=åìåÅ~= Éä ~Ç~éí~Ççê=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ë> `çåëÉàçë=éê•ÅíáÅçë=é~ê~=Éä=íê~Ä~àç=Åçå=Éä=~ÅÅÉëçêáç= éáÅ~Ççê...
 • Page 39 Éë `çåëÉàçë=é~ê~=ä~=Éäáãáå~Åáμå= ~Åçãé~¥~ê•=Åçå=Éä=~é~ê~íç=Åì~åÇç=~åíÉ=ä~= ÉîÉåíì~äáÇ~Ç=ÇÉ=ìå~=~îÉê∞~=äç=íÉåÖ~=èìÉ=ääÉî~ê= ÇÉ ÉãÄ~ä~àÉë=ó=Éä=ÇÉëÖì~ÅÉ= ~ä q~ääÉê=^ìíçêáò~ÇçK ÇÉ ~é~ê~íçë=ìë~Ççë i~=áåíÉêîÉåÅáμå=Éå=Éä=~é~ê~íç=éçê=éÉêëçå~ä=~àÉåç= bä=éêÉëÉåíÉ=~é~ê~íç=áåÅçêéçê~=ä~ë= ~ä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=éçê=pfbjbkpI= ã~êÅ~ë=éêÉëÅêáí~ë=éçê=ä~=ÇáêÉÅíáî~= ëáÖåáÑáÅ~=ä~=é¨êÇáÇ~=ÇÉ=Ö~ê~åí∞~K ÉìêçéÉ~=`bLOMMOLVS=êÉä~íáî~=~=ä~= dr^oab=mlo=q^kql=i^=c^`qro^=ab= êÉíáê~Ç~=ó=Éä=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë= `ljmo^K=qçÇçë=åìÉëíêçë=í¨ÅåáÅçë=î~å= Éä¨ÅíêáÅçë=ó=ÉäÉÅíêμåáÅçë=ìë~Ççë= éêçîáëíçë=ÇÉä=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=Å~êåÉí=~î~ä~Çç= EtbbbFK=bëí~=ÇáêÉÅíáî~=ÅçåëíáíìóÉ=Éä= éçê=^kcbi=E^ëçÅá~Åáμå=k~Åáçå~ä=ÇÉ=c~ÄêáÅ~åíÉë= ã~êÅç=êÉÖä~ãÉåí~êáç=é~ê~=ìå~=êÉíáê~Ç~= ÇÉ=bäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅçëF=èìÉ=äÉ=~ÅêÉÇáí~=Åçãç= ó=ìå=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=ìë~Ççë= pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=pfbjbkpK= Åçå=î~äáÇÉò=é~ê~=íçÇ~=ä~=råáμå= bñáà~ ëì áÇÉåíáÑáÅ~ÅáμåK bìêçéÉ~K= jlabilW bJkêKW cK=`ljmo^W pçäáÅáíÉ=ìå~=áåÑçêã~Åáμå=ÇÉí~ää~Ç~=ó=~Åíì~ä= ~ ÉëíÉ=êÉëéÉÅíç=~=ëì=ÇáëíêáÄìáÇçê= ç ^Çãáåáëíê~Åáμå=äçÅ~äK d~ê~åí∞~ `lkaf`flkbp=ab=d^o^kqf^=m^b= pfbjbkpI=ëÉ=ÅçãéêçãÉíÉ=~=êÉé~ê~ê=ç=êÉéçåÉê=...
 • Page 40 éí Q qÉÅä~ë=ÇÉ=ÇÉëíê~î~ãÉåíç jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç= m~ê~=ÇÉëãçåí~ê=ç=é¨=íêáíìê~ÇçêLÉåÖêÉå~J ìã åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=pfbjbkpK ÖÉã=~Ç~éí•îÉäI=éêÉãáê=ëáãìäí~åÉ~ãÉåíÉ= léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç= ~ë=íÉÅä~ë=ÇÉ=ÇÉëíê~î~ãÉåíçK ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK= R m¨=íêáíìê~Ççê k~ åçëë~ é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•= ÉåÅçåíê~ê=ã~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ= aÉ=éä•ëíáÅç=E~F=çì=ãÉí~ä=EÄF= çë åçëëçë=éêçÇìíçëK EÅçåÑçêãÉ ç ãçÇÉäçFK S _~íÉÇçê=Åçã=ÉåÖêÉå~ÖÉã=~Ç~éí•îÉä bëíÉ=~é~êÉäÜç=ÇÉëíáå~JëÉ=~=ëÉê=ìíáäáò~Çç=åç= l=Ä~íÉÇçê=E~F=íÉã=èìÉ=ÉåÅ~áñ~ê= éêçÅÉëë~ãÉåíç=ÇÉ=èì~åíáÇ~ÇÉë=Ü~Äáíì~áë= å~ ÉåÖêÉå~ÖÉã=~Ç~éí•îÉä=EÄFK åìã~=Ñ~ã∞äá~=çì=Éã=~éäáÅ~´πÉë=ëáãáä~êÉë=É=å©ç= é~ê~=ìëç=áåÇìëíêá~äK=ríáäáò~´πÉë=ëÉãÉäÜ~åíÉë= T `çéç=ãáëíìê~Ççê=Åçã=í~ãé~ ~ ìã=ä~ê=~Äê~åÖÉãI=éK=ÉñKI=~=ìíáäáò~´©ç= ^ç=íê~Ä~äÜ~êJëÉ=Åçã=ç=Åçéç=ãáëíìê~Ççê= Éã ÅçòáåÜ~ë=é~ê~=Åçä~Äçê~ÇçêÉë=ÇÉ=äçà~ëI= E~FI=Éîáí~ãJëÉ=çë=ë~äéáÅçë=Çìê~åíÉ=~ ãáëJ ÉëÅêáíμêáçëI=ÉãéêÉë~ë=~Öê∞Åçä~ë=É=ÇÉ=çìíêçë= íìê~=Ççë=~äáãÉåíçëK=`çäçÅ~ê=~=í~ãé~=EÄF= ê~ãçë=ÇÉ=~ÅíáîáÇ~ÇÉI=ÄÉã=Åçãç=~=ìíáäáò~´©ç=...
 • Page 41 éí fåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~ ríáäáò~´©ç mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç> `ìáÇ~Çç> iáÖ~ê=É=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=ÇÉ=~ÅçêÇç= jçåí~ê=É=ÇÉëãçåí~ê=ç=é¨=íêáíìê~ÇçêI= Åçã=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=Åçåëí~åíÉë=Ç~=éä~Å~= ~=ÉåÖêÉå~ÖÉã=~Ç~éí•îÉä=É=~=é~êíÉ= ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëK ëìéÉêáçê=ÇÉ=ÉåÅ~áñÉ=Çç=éáÅ~Ççê= ríáäáò~ê=ëμI=ëÉ=ç=Å~Äç=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=É=ç=~é~J ìåáîÉêë~ä=ëçãÉåíÉ=èì~åÇç= êÉäÜç=å©ç=~éêÉëÉåí~êÉã=èì~áëèìÉê=Ç~åçëK ç ~é~êÉäÜç=ÉëíáîÉê=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ= é~ê~ÇçK j~åíÉê=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=Çç=~é~êÉäÜçK k©ç=éÉêãáíáê=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=ëÉà~=ìíáäáò~Çç=éçê= fåÇáÅ~´©ç=áãéçêí~åíÉ éÉëëç~ë=EÉ=í~ãĨã=Åêá~å´~ëF=Åçã=äáãáí~´πÉë= ëÉåëçêá~áëI=Ñ∞ëáÅ~ë=çì=ãÉåí~áë=çìI=~áåÇ~I=ëÉã= pÉ=ç=~é~êÉäÜç=ÇÉáñ~ê=ÇÉ=íê~Ä~äÜ~ê= ÉñéÉêáÆåÅá~=É=ëÉã=ÅçåÜÉÅáãÉåíçë=ëçÄêÉ= èì~åÇç=Éã=ìíáäáò~´©çI=áëëç=ëáÖåáÑáÅ~= èìÉ=Ñçá=~Åíáî~Ç~=~=ëÉÖìê~å´~= ç ~é~êÉäÜçI=~=ãÉåçë=èìÉ=ëÉà~ã=îáÖá~Ç~ë=çì= ÇÉ ëçÄêÉÅ~êÖ~K= èìÉ=íÉåÜ~ã=êÉÅÉÄáÇç=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ= ~ ìíáäáò~´©ç=Çç=ãÉëãçI=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ìã~= aÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜç=É=êÉíáê~ê=~=ÑáÅÜ~=  éÉëëç~=êÉëéçåë•îÉä=éÉä~=ëì~=ëÉÖìê~å´~K Ç~ íçã~Ç~K aÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~I=ÇÉéçáë=ÇÉ=Å~Ç~= aÉáñ~ê=ç=~é~êÉäÜç=~êêÉÑÉÅÉê=Çìê~åíÉ= ...
 • Page 42 éí iáãé~ê=ç=~é~êÉäÜç=Ä~ëÉ jçåí~ê=É=ÉåÅ~áñ~ê=ç=Ä~íÉÇçê=å~=  ÉåÖêÉå~ÖÉã=~Ç~éí•îÉäK aÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K  iáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=¶=íçã~Ç~K  mêÉãáê=~ë=íÉÅä~ë=ÇÉ=ÇÉëíê~î~ãÉåíç=  `çäçÅ~ê=çë=~äáãÉåíçë=ÇÉåíêç=Çç=ÅçéçK  É êÉíáê~ê=ç=é¨=íêáíìê~ÇçêLÉåÖêÉå~ÖÉã= oÉÖìä~ê=~ë=êçí~´πÉë=éêÉíÉåÇáÇ~ë=  ~Ç~éí•îÉä=Çç=ãμÇìäç=Ä~ëÉK EêÉÅçãÉåÇ~´©çW=êçí~´πÉë=ÉäÉî~Ç~ëFK iáãé~ê=ç=~é~êÉäÜç=Åçã=ìã=é~åç=Ü∫ãáÇç=  pÉÖìê~ê=Åçã=ÑáêãÉò~=åç=ãμÇìäç=Ä~ëÉ=  ÉI=ÇÉ=ëÉÖìáÇ~I=ëÉÅ•Jäç=ÄÉãK É åç Åçéç=ãáëíìê~Ççê=É=éêÉãáê=~=íÉÅä~= l=Åçéç=ãáëíìê~Ççê=éçÇÉ=ëÉê=ä~î~Çç= ÇÉ ÇÉ=äáÖ~´©çK  å~ ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K máÅ~Ççê=ìåáîÉêë~ä pìÖÉëí©çW m~ê~=éáÅ~ê=Éêî~ë=~êçã•íáÅ~ëI=ÅÉÄçä~ëI=Ñêìí~I= k~=éêÉé~ê~´©ç=ÇÉI=éK=ÉñKI=ÅçìîÉ=êçñ~I=éçÇÉã= äÉÖìãÉëI=ÖÉäçI=èìÉáàç=ÇìêçI=É=Å~êåÉ= ëìêÖáê=ã~åÅÜ~ë=ÅçäçêáÇ~ë=å~ë=ÅçãéçåÉåíÉë= EîÉê í~ãĨã=Â`çåëÉäÜçë=é~ê~=íê~Ä~äÜ~ê=Åçã ç= ÇÉ=éä•ëíáÅçI=~ë=èì~áëI=éçÇÉã=ëÉê=Éäáãáå~Ç~ë= éáÅ~Ççê=ìåáîÉêë~äÊFK Åçã=~äÖìã~ë=Öçí~ë=ÇÉ=μäÉç=~äáãÉåí~êK...
 • Page 43 éí `çåëÉäÜçë=é~ê~=éáÅ~ê=~äáãÉåíçë=åç=éáÅ~Ççê=ìåáîÉêë~ä nì~åíáÇ~ÇÉ= mêÉé~ê~´©ç qÉãéç= ã•ñáã~ EëÉÖìåÇçëF p~äë~ N=ê~ãç êÉíáê~ê=çë=Å~ìäÉë NMÓOM `ÉÄçä~ë NMM=Ö Åçêí~Ç~=Éã=èì~êíçë RÓNM ^äáãÉåíçë=é~ê~=ÄÉĨë NTR=Ö ÅçòÉê=É=Åçêí~ê=Éã=éÉÇ~´çë NMÓOM nìÉáàç=ãÉáç=êáàç=EéK ÉñK bãÉåí~äF OMM=Ö êÉÑêáÖÉê~ê=åç=ÑêáÖçêáÑáÅç nìÉáàç=êáàç NMM=Ö Åçêí~ê=Éã=ÅìÄçë=ÇÉ=N=Åã OMÓPM m©ç=Çìêç NRM=Ö Åçêí~ê=Éã=éÉÇ~´çë NRÓOM `~êåÉ OMM=Ö Åçêí~ê=Éã=ÅìÄçë=ÇÉ=N=Åã NRÓOR OMM=Ö êÉÑêáÖÉê~ê=åç=ÑêáÖçêáÑáÅç cêìí~=ëÉÅ~=E =ÑáÖçëI= =~ãÉáñ~ëI= =ãÉäF ^éÉå~ë=é~ê~=ãçÇÉäçë=...
 • Page 44 Éä ÓôñïöÞ ðñïò ôï Ó ìåéþíåé ôïí – Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò áñéèìü óôñïöþí. óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï SIEMENS. ÓôñïöÞ ðñïò ôï H áõîÜíåé ôïí – Ì' áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò áñéèìü óôñïöþí. ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ.
 • Page 45 Éä V ÓõãêñÜôçóç ôïß÷ïõ Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ôï ðñïóÜñôçìá ìåôÜäïóçò êßíçóçò ìÝóá óå õãñü. Ãéá ôç öýëáîç ôïõ ìßîåñ ÷åéñüò. Óôåñåþóôå ôç óõãêñÜôçóç ôïß÷ïõ Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ìå 2 âßäåò (ðáñáäßäïíôáé ìáæß) óå ôï êïöôåñü ìá÷áßñé/ôçí êáôÜëëçëç êÜèåôç åðéöÜíåéá. ðåñéóôñåöüìåíç êßíçóç! NM ÓõíïðôéêÞ...
 • Page 46 Éä  Ñõèìßóôå ôïí åðéèõìçôü áñéèìü Ðñïóï÷Þ! óôñïöþí. ÊñáôÞóôå ôï ìðëÝíôåñ/ìßîåñ Ðñéí ôï êüøéìï êñÝáôïò áöáéñåßôå ôïõò ÷åéñüò êáé ôï ðïôÞñé ãåñÜ. Ãéá íá ÷üíäñïõò, ôá êüêáëá êáé ôïõò ôÝíïíôåò. åìðïäßóåôå ôá ðéôóéëßóìáôá áðü ôá Ï êüöôçò ãåíéêÞò ÷ñÞóçò äåí åßíáé áíáìéãíõüìåíá...
 • Page 47 Éä ÓõìâïõëÞ: Êáèáñéóìüò ôïõ êüöôç ãåíéêÞò ÊáôÜ ôçí åðåîåñãáóßá ð. ÷. êüêêéíïõ ÷ñÞóçò ëÜ÷áíïõ âÜöïõí ôá ðëáóôéêÜ ìÝñç. Ðñïóï÷Þ! Ôï ÷ñþìá öåýãåé ìå ëßãåò óôáãüíåò âñþóéìïõ ëáäéïý. Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ìÝóá óå íåñü ôï åðßèåìá ôïõ êüöôç ãåíéêÞò Êáèáñéóìüò ôïõ ðïäéïý áíÜìéîçò ÷ñÞóçò...
 • Page 48 Éä Áðüóõñóç óå åëáôôùìáôéêüôçôÜ ôçò åêôüò áí ï ôåëéêüò êáôáíáëùôÞò áðïäåßîåé ôï Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá áíôßèåôï. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96 åããýçóçò ðáñÝ÷ïíôáé äùñåÜí ôï Å. Ê. ðåñß çëåêôñéêþí êáé áíôáëëáêôéêÜ, ç åñãáóßá åðéóêåõÞò êáé çëåêôñïíéêþí...
 • Page 49: Genel Bakýþ

  íê EEE yönetmeliðine uygundur Q Çözme tuþlarý Yeni bir SIEMENS cihazý satýn aldýðýnýz Karýþtýrýcý ucunu/Diþli ara parçayý ana için sizi candan kutluyoruz. cihazdan çýkarmak için, çözme Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek tuþlarýna ayný anda basýlmalýdýr. kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ...
 • Page 50: Güvenlik Bilgileri

  íê Güvenlik bilgileri Keskin býçaktan/Dönen tahrik sisteminden dolayý yaralanma Elektrik çarpma tehlikesi! tehlikesi söz konusudur! Cihazý sadece tip levhasýndaki bilgilere uygun bir þekilde elektrik prizine baðlayýp Mikser býçaðýný/doðrama býçaðýný çalýþtýrýnýz. kesinlikle çýplak elleriniz ile temizlemeyiniz. Temizleme iþlemi Cihazý ancak baðlantý kablosunda veya için fýrça kullanýnýz.
 • Page 51 íê  Çýrpma teli Ana cihazý üst ara parçanýn üzerine takýnýz ve yerine oturmasýný saðlayýnýz. Kremþanti, yumurta aký ve süt köpüðü  Elektrik fiþini prize takýnýz. (soðuk süt, azm. 8 °C) çýrpmak için  Ana cihazý ve üniversal doðrayýcýyý sabit kullanýlýr.
 • Page 52 íê  Üniversal doðrayýcýnýn temizlenmesi Üst ara parçayý saatin çalýþma yönünün tersine doðru çeviriniz ve üniversal Dikkat! doðrayýcýdan ayýrýp çýkarýnýz.  Býçaðý plastik sapýndan tutunuz ve Üniversal doðrayýcýnýn üst ara genel doðrayýcýdan dýþarý çýkarýnýz. parçasýný kesinlikle suya  Genel doðrayýcý ve býçak bulaþýk sokmayýnýz ve bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygundur.
 • Page 55: Opis Urz¹Dzenia

  éä Q Przyciski zwalniania blokady Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu W celu zdjêcia koñcówki miksuj¹cej/ nowego urzadzenia firmy SIEMENS. przystawki przekładni nacisn¹ć Tym samym wybór Pañstwa padł na nowo- równoczeœnie przyciski zwalniania blokady. czesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie R Koñcówka miksuj¹ca gospodarstwa domowego.
 • Page 56: Wskazówki Bezpieczeñstwa

  éä Wskazówki bezpieczeñstwa Niebezpieczeñstwo zranienia ostrym no¿em/obracaj¹cym Niebezpieczeñstwo pora¿enia siê napêdem! pr¹dem elektrycznym! Do czyszczenia u¿yć szczotki. Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego No¿e rozdrabniacza chwytać tylko i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi za uchwyt z tworzywa sztucznego. na tabliczce znamionowej. Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać...
 • Page 57 éä Po pracy/czyszczenie Koñcówka do ubijania Do ubijania œmietany, piany z białek i pianki Uwaga! z mleka (zimne mleko, maks. 8 °C). Korpusu urz¹dzenia i przystawki Uwaga! przekładni nie wolno nigdy zanurzać Nigdy nie wkładać do urz¹dzenia koñcówki w wodzie ani myć w zmywarce do ubijania bez przystawki przekładni.
 • Page 58: Wskazówki Dotycz¹Ce Usuwania Zu¿Ytego Urz¹Dzenia

  éä Nasadkê przekrêcić w kierunku przeciwnym Rozdrabniacz uniwersalny i nó¿ rozdrabnia-   do ruchu wskazówek zegara i zdj¹ć cza mo¿na myć w zmywarce do naczyñ. z rozdrabniacza uniwersalnego. Nasadkê wytrzeć tylko wilgotn¹ œcierk¹. Nó¿ chwycić za uchwyt z tworzywa ...
 • Page 59: A Készülék Részei

  Üì R Keverõ Szívbõl gratulálunk új SIEMENS készüléke Mûanyag (a) vagy fém (b) megvásárlásához. (modelltõl függõen). Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási S Habverõ hajtómûegységgel készülék mellett döntött. A termékeinkkel kapcsolatos további A habverõnek (a) be kell kattannia információkat az internetes oldalunkon a hajtómûegységbe (b).
 • Page 60: A Készülék Kezelése

  Üì A hálózati csatlakozódugót húzza ki minden hasz- 5. ábra nálat után, valamint tisztítás és összeszerelés Tegye föl a keverõt az alapgépre,  elõtt, a helyiség elhagyásakor, és ha zavar lép fel. és reteszelje. A csatlakozóvezeték ne legyen éles szélek Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
 • Page 61 Üì Tegye föl a rátétet az univerzális aprítóra, A keverõ tisztítása  és fordítsa el az óramutató járásával mege- A keverõt mosogatógépben vagy folyó  gyezõ irányban, míg hallhatóan reteszel. víz alatt kefével tisztítsa. Csatlakoztassa az alapgépet a rátétre  A keverõt függõleges helyzetben ...
 • Page 62: Garanciális Feltételek

  Üì ìâ Ártalmatlanítás Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o A készülék a 2002/96/EG, ÿpåæaªº íip¯å SIEMENS. az elektromos és elektronikus használt å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­åco®oø®ic¸å¼ készülékekrõl szóló (waste electrical and ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª. electronic equipment – WEEE) európai ©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº...
 • Page 63 ìâ S i¸åño® ªæø μ¢å­a¸¸ø μ ÿpåc¹a­- He ®opåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯, ø®óo ò¸ºp ²å­æe¸¸ø i ÿpåæaª ¯a÷¹¿ ¢ºª¿-ø®i ®o÷ ÿpå­oªº ÿoò®oª²e¸¸ø. i¸åño® ªæø μ¢å­a¸¸ø (a) ÿo­å¸e¸ ™på¯a¼¹e ÿpåæaª ÿooªaæ¿ ­iª ªi¹e¼. μaíi®cº­a¹åcø ­ ÿpåc¹a­ýi ÿpå­oªº (b). He ªoÿºc®a¼¹e e®cÿæºa¹aýiï ÿpåæaªº T Ñaòa ¢æe¸ªepa μ ®påò®o÷ oco¢a¯å...
 • Page 64 ì⠍å®opåc¹a¸¸ø Maæ÷¸o® 6  Haªi¸¿¹e ÿpåc¹a­®º ÿpå­oªº ¸a O¢epe²¸o! oc¸o­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº ¹a®, óo¢ ­o¸a ñº¹¸o μac®oñåæa ­ ÿaμ. Hi²®º ¢æe¸ªepa, ÿpåc¹a­®º  ÿpå­oªº ¹a ¸acaª®º c¹po¯i¹¿ ­i¸åño® ªo ÿpåc¹a­®å º¸i­epca濸o¨o ÿoªpi¢¸÷­aña ÿpå­oªº ¹a®, óo¢ ­i¸ ñº¹¸o μac®oñå­ ¯o²¸a ­c¹a­æø¹å ñå μ¸i¯a¹å ­...
 • Page 65 ìâ ¥icæø po¢o¹å/Ñåc¹®a Ñåc¹®a ­i¸åñ®a ªæø μ¢å­a¸¸ø  å¼¯i¹¿ ­i¸åño® iμ ÿpåc¹a­®å ÿpå­oªº. š­a¨a!  i¸åño® ¯o²¸a ¯å¹å ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e μa¸ºp÷¼¹e ¯aòå¸i, a ÿpåc¹a­®º ÿpå­oªº ÿpo¹pi¹¿ oc¸o­¸o¨o ¢æo®º ÿpåæaªº æåòe ­oæo¨o÷ ¨a¸ñip®o÷. i ÿpåc¹a­®º ÿpå­oªº ­ ­oªº i ¸e ¯å¼¹e ïx ­...
 • Page 66 ìâ ¥opaªå ªæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø ÿpoªº®¹i­ ­ º¸i­epca濸o¯º ÿoªpi¢¸÷­añi ¯a®cå¯a濸a ÿiª¨o¹o­®a ñac (ce®º¸ª) ®iæ¿®ic¹¿ ÿe¹pºò®a 1 ÿºño® ­iªpi²¹e c¹e¢æa 10—20 ý墺æø 100 ¨ ÿopi²¹e ñe¹­ep¹å¸®a¯å 5—10 ÿ÷pe ªæø ¸e¯o­æø¹ 175 ¨ ÿpoªº®¹å ­iª­apå¹å 10—20 i ÿopiμa¹å ®º¢å®a¯å cåp cepeª¸¿oï ¹­epªoc¹i 200 ¨ oc¹ºªå¹å...
 • Page 67 êì Q K¸oÿ®å paμ¢æo®åpo­®å O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac Õ¹å ®¸oÿ®å åcÿoæ¿μº÷¹cø ªæø c¸ø¹åø c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾ ¸o²®å ¢æe¸ªepa/peªº®¹op¸o¼ ÿpå- SIEMENS. c¹a­®å, ¸a ¸åx cæeªºe¹ ¸a²å¯a¹¿ ¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o- oª¸o­pe¯e¸¸o. ®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op. R Ho²®a ¢æe¸ªepa ©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷...
 • Page 68 êì V Hac¹e¸¸¾¼ ªep²a¹eæ¿ ¡ºª¿¹e oc¹opo²¸¾ ÿpå ÿepe¯eòå­a¸åå ¨opøñåx ²åª®oc¹e¼. ™a® ®a® ²åª®oc¹å Õ¹o¹ ªep²a¹eæ¿ ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ¯o¨º¹ ÿpå õ¹o¯ paμ¢p¾μ¨a¹¿cø. xpa¸e¸åø ÿo¨pº²¸o¨o ¢æe¸ªepa. Õæe®¹poÿpå¢op ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ²åª- ¥på®peÿå¹e ªep²a¹eæ¿ c ÿo¯oó¿÷ ®oc¹¿ ­¾òe ¯ec¹a coeªå¸e¸åø ¸acaª®å ª­ºx å¯e÷óåxcø ­ ®o¯ÿæe®¹e ªæø...
 • Page 69 êì Påcº¸o® 5 C ÿo¯oó¿÷ ¸o²a Ice-Crush (å¯ee¹cø ­ ¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx) ¯o²¸o åμ¯eæ¿-  ¥påcoeªå¸å¹e ¸o²®º ¢æe¸ªepa ña¹¿ æeª. Oÿ¹å¯a濸oe ®oæåñec¹­o 濪a: ® oc¸o­¸o¯º ¢æo®º å μaíå®cåpº¼¹e ee.  c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º. 4—6 ®º¢å®o­.  ³a¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾ ­ c¹a®a¸ ªæø ¸å¯a¸åe! c¯eòå­a¸åø.
 • Page 70 êì Pe®o¯e¸ªaýåø: Ñåc¹®a º¸å­epca濸o¨o ¥på ÿepepa¢o¹®e, ¸aÿpå¯ep, ®pac¸o- åμ¯eæ¿ñå¹eæø ®oña¸¸o¼ ®aÿºc¹¾ ¸a ÿæac¹¯acco­¾x Oc¹opo²¸o! ªe¹aæøx ¢æe¸ªepa o¢paμºe¹cø ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹, ®o¹op¾¼ ¯o²¸o ºªaæ广 c ÿo¯o- Hå®o¨ªa ¸e ÿo¨pº²a¼¹e ­ ­oªº ó¿÷ ¸ec®oæ¿®åx ®aÿeæ¿ pac¹å¹e濸o¨o å ¸e ¯o¼¹e ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯acæa. ¯aòå¸e ¸acaª®º º¸å­epcaæ¿- ¸o¨o åμ¯eæ¿ñå¹eæø.
 • Page 71 êì š¹åæåμaýåø šcæo­åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op å¯ee¹ o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o ¥oæºñ广 åcñepÿ¾­a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷ ¹pe¢o­a¸åø¯ ©åpe®¹å­¾ o¢ ºcæo­åøx ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø EC 2002/96/EG o¢ o¹c溲å­òåx ¾ ¯o²e¹e ­ aòe¯ ¢æå²a¼òe¯ c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx å a­¹opåμo­a¸¸o¯ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe åæå õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax (waste ­...
 • Page 72 ~êJQ...
 • Page 73 ~êJP...
 • Page 74 ~êJO...
 • Page 75 ~êJN...
 • Page 76 Online Auftragsstatus, Filterbeutel- Fax: 033 21 35 13 155 00 Praha 5 Konfigurator und viele weitere mailto:delicnanda@hotmail.com Tel.: 0251 095 546 Infos unter: www.siemens-home.de Fax: 0251 095 549 BE Belgique, België, Belgium www.siemens-home.com Reparaturservice* BSH Home Appliances S.A. (Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar)
 • Page 77 P.O. Box 90449 Accessoires: Kereskedelmi Kft. Jdeideh 1202 2040 0 892 698 009 Háztartási gépek márkaszervize (0,34 € TTC/mn) Tel.: 01 255 211 www.siemens-home.fr Királyhágó tér 8-9. Fax: 01 257 359 1126 Budapest GB Great Britain mailto:Info@Teheni-Hana.com Hibabejelentés BSH Home Appliances Ltd.
 • Page 78 Tel.: 02 6446 3643 Tel.: 021 480 590 Fax: 21 4250 701 Fax: 02 6446 3643 Fax: 021 480 598 mailto: mailto:lapap@aplan.com.mt siemens.electrodomesticos.pt@ TR Türkiye, Turkey bshg.com BSH Ev Aletleri Sanayi www.siemens-home.com NL Nederland, Netherlands ve Ticaret A.S. BSH Huishoudapparaten B.V.
 • Page 79 Siemens Info Line Garantiebedingungen (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) DEUTSCHLAND (DE) Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu Kleinen Hausgeräten: DE-Tel.: 01805 54 74 36* Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen oder unter und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen siemens-info-line@bshg.com die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus *) 0,14 €/Min.

This manual is also suitable for:

Mq5n3 seriesMq5n5 seriesMq5n6 series