Download  Print this page

Özel Aksesuarlar; Giderme Bilgileri; Garanti Kosullari - Siemens MK82 SERIES Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
íê
Kap/kapak/aksesuar
Arýza:
Cihaz harekete geçmiyor.
Muhtemel nedeni:
Parçalar doðru takýlmamýþ.
Giderilmesi:
Döner þalteri 0/off konumuna
ayarlayýnýz.
Parçalarý, bu kýlavuzdaki ilgili talimatlara
göre takýnýz.
Önemli not
Eðer arýza bu þekilde
giderilemiyorsa, lütfen yetkili servise
(bu kýlavuzun sonundaki yetkili
servislerin adreslerine bakýnýz)
baþvurunuz.
Özel aksesuarlar
(Teslimat kapsamýna dahil deðilse, yetkili
satýcýlarda bulabilirsiniz.)
Kýzartmalýk patates kesme diski
(MZ5PS02)
Patates kýzartmasý için çið patates kesmek
için kullanýlýr.
Asya türü sebze diski (MZ5JS01)
Asya türü sebze yemekleri için ince þeritler
þeklinde meyve ve sebze keser.
Rendeleme diski, orta incelikte
(MZ5RS02)
Çið patates, sert peynir (örn. parmýcan),
soðutulmuþ çikolata ve fýndýk türleri
rendelemek için kullanýlýr.
Çevrilebilir kesme/raspalama diski
(MZ5KP01)
Örn. rendelenmiþ patates kýzartmasý veya
patates hamuru kýzartmasý için çið patates
rendelemekte kullanýlýr. Ayrýca kalýn dilimler
þeklinde meyve ve sebze kesmek için
kullanýlýr.
NTQ

Giderme bilgileri

Bu cihaz, elektro ve elektronik
eski cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE)
ile ilgili, 2012/19/AT numaralý
Avrupa direktifine uygun olarak
iþaretlenmiþtir.
Bu direktif, eski cihazlarýn geri alýnmasý
ve deðerlendirilmesi için, AB dahilinde
geçerli olan bir uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.

Garanti kosullari

Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilcilikleri-
mizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde
bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
Örn. rendelenmiþ patates kýzartmasý veya
patates hamuru kýzartmasý için çið patates
rendelemekte kullanýlýr. Ayrýca kalýn dilimler
þeklinde meyve ve sebze kesmek için
kullanýlýr.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mk88 seriesMk86 series