Download  Print this page

Genel Bakýþ - Siemens MK82 SERIES Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Keskin býçaklarýndan/dönen tahrik sisteminden (motordan)
dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!
Mikser cihaza takýlýyken kesinlikle miksere elinizi sokmayýnýz!
Mikseri cihazdan çýkaracaðýnýz/cihaza takacaðýnýz zaman cihazýn
durur vaziyette olmasýna özellikle dikkat ediniz!
Mikserin býçaklarýna çýplak elleriniz ile dokunmayýnýz.
Temizleme iþlemi için bir fýrça kullanýnýz.
Haþlanma tehlikesi!
Mikserde sýcak malzeme iþlendiði zaman, kapakdaki huniden sýcak
buhar çýkar. En fazla 0,4 litre sýcak veya köpüren sývý doldurunuz.
, Cihazdaki ya da aksesuarlardaki sembollerin açýklamasý
Kullanma kýlavuzunun talimatlarýna uyunuz.
Dikkat: Dönen býçaklar.
Dikkat: Dönen aletler.
Elinizi malzeme ilave etme aðzý içine sokmayýnýz.
Bu kullanma kýlavuzunda farklý cihaz
modelleri tarif edilmektedir.
Resimli sayfalarda farklý modellere genel
bir bakýþ sunulmaktadýr (Resim
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
Resim
Ana cihaz
1 Döner þalter
0/off = Stop
M = Azami devir sayýsýna sahip moment
fonksiyonu, istenilen karýþtýrma süresi
için, bu düðme ilgili konumda sabit
tutulmalýdýr.
=min/max (asg./azm.) = Çalýþma
hýzý, düþük devir sayýsýndan yüksek
devir sayýsýna kadar kademesiz
ayarlanabilir.
Pulse = en yüksek devir sayýsýnda
fasýlalý çalýþma için þalter konumu.
Örneðin mikserle milkshake yapmak
için önerilir.
2 Ýþletme göstergesi
Cihaz çalýþtýðý zaman yanar. Cihazýn
kullanýmýndaki hatalarda, elektronik
güvenliðin (sigorta) devreye girmesinde
ya da cihazda bir bozukluk olmasý halinde
yanýp söner, bakýnýz bölüm "Arýza
durumda yardým".
3 Tahrik sistemi
4 Kablo gözü
Kap ve aksesuarlar
).
5 Kap
6 Kapak
7 a) Týkaç
b) Týkaç parçasý
Aletler
8 Tahrik ekseni
9 Alet tutucu
10 Býçak koruyucu parçasý ile birlikte
üniversal býçak
11 Yoðurma kancasý
12 Karýþtýrma teli
13 Disk mesnedi
14 Çevrilebilen kesme diski — kalýn/
ince
15 Çevrilebilen raspalama diski —
kaba/ince
16 Patates kýzartmasý diski *
17 Narenciye sýkma ünitesi *
a) Süzme sepeti
b) Sýkma konisi
íê
NSR

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mk88 seriesMk86 series