Download  Print this page

Cÿeýåa濸¾E Ÿpå¸aªæe²¸Oc¹Å; Š®Aμa¸åø Ÿo º¹Åæåμaýåå - Siemens MK82 SERIES Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Oc¸o­¸o¼ ¢æo®
Heåcÿpa­¸oc¹¿:
¥på¢op ÿpe®pa¹åæ pa¢o¹º.
oμ¯o²¸aø ÿpåñå¸a:
¥på¢op ¢¾æ ÿepe¨pº²e¸ (¸aÿp., ¸acaª®a
μa¢æo®åpo­a¸a ÿpoªº®¹o¯) å ­ peμºæ¿-
¹a¹e õ¹o¨o cpa¢o¹aæ õæe®¹po¸¸¾¼ ÿpeª-
oxpa¸å¹eæ¿.
šc¹pa¸e¸åe:
¥epe­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼ ÿepe®æ÷-
ña¹eæ¿ ­ ÿoæo²e¸åe «0/off».
Åμ­æeñ¿ ­å殺 åμ poμe¹®å.
šc¹pa¸å¹¿ ÿpåñ帺 ÿepe¨pºμ®å.
¥poªoæ²å¹¿ õ®cÿæºa¹aýå÷ ÿpå¢opa.
oμ¯o²¸aø ÿpåñå¸a:
¡¾æa ÿoÿ¾¹®a ºc¹a¸o­å¹¿ c¯ecå¹e濸º÷
ñaòº åæå ¢æe¸ªep ¸a ­®æ÷ñe¸¸¾¼ ÿpå¢op.
šc¹pa¸e¸åe:
¥epe­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼ ÿepe®æ÷-
ña¹eæ¿ ­ ÿoæo²e¸åe «0/off».
šc¹a¸o­å¹¿ c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº
åæå ¢æe¸ªep.
¥poªoæ²å¹¿ õ®cÿæºa¹aýå÷ ÿpå¢opa.
C¯ecå¹e濸aø ñaòa/®p¾ò®a/
ÿpå¸aªæe²¸oc¹å
Heåcÿpa­¸oc¹¿:
¥på¢op ¸e ­®æ÷ñae¹cø.
oμ¯o²¸aø ÿpåñå¸a:
©e¹aæå ºc¹a¸o­æe¸¾ ¸eÿpa­å濸o.
šc¹pa¸e¸åe:
¥epe­ec¹å ÿo­opo¹¸¾¼ ÿepe®æ÷-
ña¹eæ¿ ­ ÿoæo²e¸åe «0/off».
šc¹a¸o­å¹¿ ªe¹aæå co¨æac¸o coo¹-
­e¹c¹­º÷óå¯ º®aμa¸åø¯ ­ ªa¸¸o¼
å¸c¹pº®ýåå.
a²¸oe ÿpå¯eña¸åe
Ecæå ¹a®å¯ o¢paμo¯ ¸e ºªaæoc¿
ºc¹pa¸å¹¿ ¸eåcÿpa­¸oc¹¿, ÿo²a-
溼c¹a, o¢pa¹å¹ec¿ ­ cep­åc¸º÷
c溲¢º (c¯. aªpeca cep­åc¸¾x
ýe¸¹po­ ­ ®o¸ýe õ¹o¼ ¢poò÷p¾).
Cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²-
¸oc¹å
(å¯e÷¹cø ­ cÿeýåaæåμåpo­a¸¸o¼
¹op¨o­æe, ecæå ¸e¹ ­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å)
©åc® ªæø ®ap¹oíeæø ípå
(MZ5PS02)
©æø ¸apeμ®å c¾po¨o ®ap¹oíeæø ªæø ®ap¹o-
íeæø ípå.
©åc® ªæø ¸apeμ®å o­oóe¼ ªæø
¢æ÷ª aμåa¹c®o¼ ®ºx¸å (MZ5JS01)
Hapeμae¹ ípº®¹¾ å o­oóå ¹o¸®å¯å ÿoæoc-
®a¯å ªæø o­oó¸¾x ¢æ÷ª aμåa¹c®o¼ ®ºx¸å.
©åc®-¹ep®a, cpeª¸e (MZ5RS02)
©æø ¸a¹åpa¸åø c¾po¨o ®ap¹oíeæø,
¹­epªo¨o c¾pa (¸aÿp., «¥ap¯eμa¸a»),
oxæa²ªe¸¸o¨o òo®oæaªa å opexo­.
©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-peμ®a/-
ò帮o­®a (MZ5KP01)
©æø ¸a¹åpa¸åø c¾po¨o ®ap¹oíeæø, ¸aÿp.,
ªæø ®ap¹oíe濸¾x oæaªå¼ åæå ªpa¸å®o­.
®
©æø ¸apeμ
å ípº®¹o­ å o­oóe¼
æo¯¹å®a¯å.
š®aμa¸åø ÿo º¹åæåμaýåå
©a¸¸¾¼ ÿpå¢op å¯ee¹ o¢oμ¸añe-
¸åe co¨æac¸o ¹pe¢o­a¸åø¯
ªåpe®¹å­¾ EC 2012/19/EC o¢
o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo®
õæe®¹påñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x
ÿpå¢opax (waste electrical and
electronic equipment — WEEE).
 õ¹o¼ ªåpe®¹å­e ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa,
ªe¼c¹­º÷óåe ¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC,
ÿo ÿpåe¯º å º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx
c­o¼ cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广
º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.
êì
NVR

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mk88 seriesMk86 series