Advertisement

Quick Links

MK82...
MK86...
MK88...
9000953229

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Siemens MK82 SERIES

 • Page 1 MK82... MK86... MK88... 9000953229...
 • Page 2 ÇÉ aÉìíëÅÜ =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K P Éå båÖäáëÜ =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NV Ñê cê~å´~áë= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K ==PQ áí fí~äá~åç =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =RP åä kÉÇÉêä~åÇë K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =SU Ç~ a~åëâ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =UQ åç kçêëâK=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =VV ëî pîÉåëâ~ =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NNQ Ñá pìçãá=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NOV Éä ÅëëçíéêÜ K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NQQ íê qΩêâ´ÉK=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =NSP êì...
 • Page 3 ÇÉ fåÜ~äí eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë= wì=fÜêÉê=páÅÜÉêÜÉáí= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=pfbjbkpK ^ìÑ=ÉáåÉå=_äáÅâ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI= _ÉÇáÉåÉå=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= oÉáåáÖÉå=ìåÇ=mÑäÉÖÉå=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NN tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå= ^ìÑÄÉï~ÜêìåÖ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NO mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê= eáäÑÉ=ÄÉá=pí∏êìåÖÉå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NO fåíÉêåÉíëÉáíÉK pçåÇÉêòìÄÉÜ∏ê==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NP eáåïÉáëÉ=òìê=båíëçêÖìåÖ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NP d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NP ^åïÉåÇìåÖëÉãéÑÉÜäìåÖÉå= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NP wì=fÜêÉê=páÅÜÉêÜÉáí iÉëÉå=páÉ=ÇáÉëÉ=^åäÉáíìåÖ=ëçêÖÑ®äíáÖ=îçê=ÇÉã=dÉÄê~ìÅÜI=ìã= ïáÅÜíáÖÉ=páÅÜÉêÜÉáíëJ=ìåÇ=_ÉÇáÉåÜáåïÉáëÉ=ÑΩê=ÇáÉëÉë=dÉê®í=òì= ÉêÜ~äíÉåK a~ë=káÅÜíÄÉ~ÅÜíÉå=ÇÉê=^åïÉáëìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=êáÅÜíáÖÉ=^åïÉåÇìåÖ=ÇÉë= dÉê®íÉë=ëÅÜäáÉ≈í=ÉáåÉ=e~ÑíìåÖ=ÇÉë=eÉêëíÉääÉêë=ÑΩê=Ç~ê~ìë=êÉëìäíáÉêÉåÇÉ= pÅÜ®ÇÉå=~ìëK aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëΩÄäáÅÜÉê=jÉåÖÉå=áã= e~ìëÜ~äí=çÇÉê=áå=Ü~ìëÜ~äíë®ÜåäáÅÜÉåI=åáÅÜíJÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=^åïÉåÇìåÖÉå= ÄÉëíáããíK=e~ìëÜ~äíë®ÜåäáÅÜÉ=^åïÉåÇìåÖÉå=ìãÑ~ëëÉå=òK _K ÇáÉ=sÉêJ ïÉåÇìåÖ=áå=jáí~êÄÉáíÉêâΩÅÜÉå=îçå=i®ÇÉåI=_ΩêçëI=ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=...
 • Page 4 ÇÉ háåÇÉê=ÇΩêÑÉå=åáÅÜí=ãáí=ÇÉã=dÉê®í=ëéáÉäÉåK dÉê®í=åìê=ÖÉã®≈=^åÖ~ÄÉå=~ìÑ=ÇÉã=qóéÉåëÅÜáäÇ=~åëÅÜäáÉ≈Éå=ìåÇ= ÄÉíêÉáÄÉåK=kìê=òìê=sÉêïÉåÇìåÖ=áå=ÖÉëÅÜäçëëÉåÉå=o®ìãÉåK=kìê= ÄÉåìíòÉåI=ïÉåå=wìäÉáíìåÖ=ìåÇ=dÉê®í=âÉáåÉ=_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖÉå=~ìÑïÉáëÉåK a~ë=dÉê®í=áëí=ÄÉá=åáÅÜí=îçêÜ~åÇÉåÉê=^ìÑëáÅÜí=ìåÇ=îçê=ÇÉã=wìë~ããÉåJ Ä~ìI=ÇÉã=^ìëÉáå~åÇÉêåÉÜãÉå=çÇÉê=oÉáåáÖÉå=ëíÉíë=îçã=kÉíò=òì=íêÉååÉåK= wìäÉáíìåÖ=åáÅÜí=ΩÄÉê=ëÅÜ~êÑÉ=h~åíÉå=çÇÉê=ÜÉá≈É=cä®ÅÜÉå=òáÉÜÉåK= tÉåå=ÇáÉ=^åëÅÜäìëëäÉáíìåÖ=ÇáÉëÉë=dÉê®íÉë=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïáêÇI=ãìëë= ëáÉ ÇìêÅÜ=ÇÉå=eÉêëíÉääÉê=çÇÉê=ëÉáåÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=çÇÉê=ÉáåÉ=®ÜåäáÅÜ= èì~äáÑáòáÉêíÉ=mÉêëçå=ÉêëÉíòí=ïÉêÇÉåI=ìã dÉÑ®ÜêÇìåÖÉå=òì=îÉêãÉáÇÉåK oÉé~ê~íìêÉå=~ã dÉê®í=åìê=ÇìêÅÜ=ìåëÉêÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=îçêåÉÜãÉå= ä~ëëÉåK , páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ=ÑΩê=ÇáÉëÉë=dÉê®í sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê> píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê> _Éá píêçãìåíÉêÄêÉÅÜìåÖ=ÄäÉáÄí=Ç~ë=dÉê®í=ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉí=ìåÇ=ä®ìÑí=å~ÅÜ= ÇÉê=råíÉêÄêÉÅÜìåÖ=ïáÉÇÉê=~åK= wìÄÉÜ∏ê=ìåÇ=tÉêâòÉìÖ=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=EaêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìÑ=MLçÑÑF=ìåÇ= ÖÉòçÖÉåÉã=kÉíòëíÉÅâÉê=ïÉÅÜëÉäåK sçê=ÇÉã=^ìëïÉÅÜëÉäå=îçå=wìÄÉÜ∏ê=çÇÉê=wìë~íòíÉáäÉåI=ÇáÉ=áã=_ÉíêáÉÄ= ÄÉïÉÖí=ïÉêÇÉåI=ãìëë=Ç~ë=dÉê®í=~ìëÖÉëÅÜ~äíÉí=ìåÇ=îçã=kÉíò=ÖÉíêÉååí= ïÉêÇÉåK a~ë=dêìåÇÖÉê®í=åáÉ=áå=cäΩëëáÖâÉáíÉå=í~ìÅÜÉåI=åáÉ=ìåíÉê=ÑäáÉ≈ÉåÇÉë=t~ëëÉê= Ü~äíÉå=ìåÇ=åáÅÜí=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=êÉáåáÖÉåK= sçê=_ÉÜÉÄìåÖ=ÉáåÉê=pí∏êìåÖ=kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=êçíáÉêÉåÇÉ=tÉêâòÉìÖÉ> t®ÜêÉåÇ=ÇÉë=_ÉíêáÉÄÉë=åáÉ=áå=ÇáÉ=pÅÜΩëëÉä=ÖêÉáÑÉåK=wìã=k~ÅÜÇêΩÅâÉå= îçå=wìí~íÉå=áããÉê=ÇÉå=píçéÑÉê=îÉêïÉåÇÉåK=k~ÅÜ=ÇÉã=^ìëëÅÜ~äíÉå=ä®ìÑí= ÇÉê=^åíêáÉÄ=åçÅÜ=âìêòÉ=wÉáí=å~ÅÜK=tÉêâòÉìÖ=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=ÇÉë= ^åíêáÉÄÉë=ïÉÅÜëÉäåK= sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ=jÉëëÉê> råáîÉêë~äãÉëëÉê=åìê=~ã=hìåëíëíçÑÑJdêáÑÑê~åÇ=~åÑ~ëëÉåK=_Éá=káÅÜíJ ÖÉÄê~ìÅÜ=råáîÉêë~äãÉëëÉê=áããÉê=áã=jÉëëÉêëÅÜìíò=~ìÑÄÉï~ÜêÉåK káÅÜí=áå=ÇáÉ=k~ÅÜÑΩää∏ÑÑåìåÖ=ÖêÉáÑÉåK=wìã k~ÅÜëÅÜáÉÄÉå=åìê=ÇÉå=píçéÑÉê= îÉêïÉåÇÉåK káÅÜí=áå=ÇáÉ=ëÅÜ~êÑÉå=jÉëëÉê=ìåÇ=h~åíÉå=ÇÉê=wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉå= ÖêÉáÑÉåK=wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉå=åìê=~ã=o~åÇ=~åÑ~ëëÉå>...
 • Page 5 ÇÉ sÉêÄêΩÜìåÖëÖÉÑ~Üê> _Éáã=sÉê~êÄÉáíÉå=îçå=ÜÉá≈Éã=jáñÖìí=íêáíí=a~ãéÑ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=qêáÅÜíÉê=áã= aÉÅâÉä=~ìëK=j~ñáã~ä=MIQ=iáíÉê=ÜÉá≈É=çÇÉê=ëÅÜ®ìãÉåÇÉ=cäΩëëáÖâÉáí= ÉáåÑΩääÉåK , bêä®ìíÉêìåÖ=ÇÉê=póãÄçäÉ=~ã=dÉê®í=ÄòïK=wìÄÉÜ∏ê ^åïÉáëìåÖÉå=ÇÉê=dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄÉÑçäÖÉåK sçêëáÅÜí>=oçíáÉêÉåÇÉ=jÉëëÉêK sçêëáÅÜí>=oçíáÉêÉåÇÉ=tÉêâòÉìÖÉK káÅÜí=áå=ÇáÉ=k~ÅÜÑΩää∏ÑÑåìåÖ=ÖêÉáÑÉåK få=ÇáÉëÉê=dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ïÉêÇÉå= tÉêâòÉìÖÉ îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=jçÇÉääÉ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK=^ìÑ=ÇÉå= U ^åíêáÉÄë~ÅÜëÉ _áäÇëÉáíÉå=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=ÉáåÉ=§ÄÉêëáÅÜí=ÇÉê= V tÉêâòÉìÖíê®ÖÉê îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=jçÇÉääÉ=E_áäÇ= FK NM råáîÉêë~äãÉëëÉê=ãáí=jÉëëÉêëÅÜìíò NN håÉíÜ~âÉå ^ìÑ=ÉáåÉå=_äáÅâ NO oΩÜêÄÉëÉå _áííÉ=_áäÇëÉáíÉå=~ìëâä~ééÉåK= NP pÅÜÉáÄÉåíê®ÖÉê _áäÇ=  NQ tÉåÇÉJpÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉ=Ó=ÇáÅâLÇΩåå NR tÉåÇÉJo~ëéÉäëÅÜÉáÄÉ=Ó=ÖêçÄLÑÉáå dêìåÇÖÉê®í NS mçããÉë=ÑêáíÉëJpÅÜÉáÄÉ=G N aêÉÜëÅÜ~äíÉê...
 • Page 6 ÇÉ _ÉÇáÉåÉå håÉíÜ~âÉå=ENNF= òìã=oΩÜêÉå=ìåÇ=òìã=håÉíÉå=îçå=qÉáÖ= dÉê®í=ìåÇ=wìÄÉÜ∏ê=îçê=ÇÉã=ÉêëíÉå=dÉÄê~ìÅÜ= ìåÇ=òìã=råíÉêãáëÅÜÉå=îçå=wìí~íÉåI=ÇáÉ=åáÅÜí= ÖêΩåÇäáÅÜ=êÉáåáÖÉåI=ëáÉÜÉ=łoÉáåáÖÉå=ìåÇ= òÉêâäÉáåÉêí=ïÉêÇÉå=ëçääÉåK mÑäÉÖÉå“K oΩÜêÄÉëÉå=ENOF ÑΩê=p~ÜåÉI=báëÅÜåÉÉ=ìåÇ=äÉáÅÜíÉ=qÉáÖÉK= ^ÅÜíìåÖ> káÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí=ÑΩê=ÑÉëíÉ=wìí~íÉåK sçê=ÇÉê=sÉêïÉåÇìåÖ=oΩÜêÄÉëÉå=ãçåíáÉêÉåK dÉê®í=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ãáí=ÇÉã=aêÉÜëÅÜ~äíÉê=ENF= oΩÜêÄÉëÉå=áå=dÉíêáÉÄÉÖÉÜ®ìëÉ=ëíÉÅâÉå=ìåÇ=  ÉáåJ=ìåÇ=~ìëëÅÜ~äíÉåK=báå=^ìëëÅÜ~äíÉå=ÇìêÅÜ= Éáåê~ëíÉå=ä~ëëÉå=E_áäÇ= JRÄFK  £ÑÑåÉå=ÇÉë=aÉÅâÉäë=ESI=NVÄI=OMÄF=ÑΩÜêí=òì= _áäÇ= pÅÜ®ÇÉå=~ã=dÉê®íK  pÅÜΩëëÉä=~ìÑëÉíòÉå=EmÑÉáä=~å=pÅÜΩëëÉä=~ìÑ=  mìåâí=~ã=dÉê®íF=ìåÇ=áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå=Äáë= táÅÜíáÖ> òìã=^åëÅÜä~Ö=ÇêÉÜÉåK råáîÉêë~äãÉëëÉêLhåÉíÜ~âÉå=ÉáåëÉíòÉåW pÅÜΩëëÉä=ERFI=aÉÅâÉäL_ÉÅÜÉê=ÇÉë=råáîÉêë~äJ  Ó ^åíêáÉÄë~ÅÜëÉ=Äáë=òìã=báåê~ëíÉå=áå=ÇÉå= òÉêâäÉáåÉêÉêë=ENVF=ìåÇ=jáñÄÉÅÜÉê=EOM~F=ëáåÇ= tÉêâòÉìÖíê®ÖÉê=ÇêΩÅâÉåK åáÅÜí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=áå=ÇÉê=jáâêçïÉääÉ= Ó tÉêâòÉìÖíê®ÖÉê=áå=ÇáÉ=pÅÜΩëëÉä= ÖÉÉáÖåÉí>= ÉáåëÉíòÉåK Ó...
 • Page 7 ÇÉ pÅÜÉáÄÉ=ãìëë=~ìÑ=ÇÉå=ëÉáíäáÅÜÉå=w~éÑÉå= wÉêâäÉáåÉêìåÖëJpÅÜÉáÄÉå= ÇÉë=pÅÜÉáÄÉåíê®ÖÉêë=~ìÑäáÉÖÉåK sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ= pÅÜÉáÄÉåíê®ÖÉê=ãáí=äÉáÅÜíÉê=aêÉÜìåÖ=~ìÑ=  jÉëëÉê> ÇáÉ=^åíêáÉÄë~ÅÜëÉ=~ìÑëÉíòÉåK káÅÜí=áå=ÇáÉ=ëÅÜ~êÑÉå=jÉëëÉê=ìåÇ=h~åíÉå=ÇÉê= sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ= wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉå=ÖêÉáÑÉåK= jÉëëÉê> wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉå=åìê=~ã=o~åÇ= ~åÑ~ëëÉå> káÅÜí=áå=ÇáÉ=k~ÅÜÑΩää∏ÑÑåìåÖ=ÖêÉáÑÉåK=wìã= k~ÅÜëÅÜáÉÄÉå=åìê=ÇÉå=píçéÑÉê=îÉêïÉåÇÉåK tÉåÇÉJpÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉ=Ó= ÇáÅâLÇΩåå=ENQF aÉÅâÉä=~ìÑëÉíòÉå=EmÑÉáä ~ã aÉÅâÉä=~ìÑ=  òìã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå=lÄëí=ìåÇ=dÉãΩëÉK mìåâí=~å=pÅÜΩëëÉäF=ìåÇ áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå= ÇêÉÜÉåK _ÉòÉáÅÜåìåÖ=~ìÑ=ÇÉê=tÉåÇÉJpÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉW= łN“=ÑΩê=ÇáÉ=ÇáÅâÉ=pÅÜåÉáÇëÉáíÉ aÉÅâÉäå~ëÉ=ãìëë=Äáë=òìã=^åëÅÜä~Ö= áã pÅÜäáíò=ÇÉë=pÅÜΩëëÉäÖêáÑÑë=ëáíòÉåK łP“=ÑΩê=ÇáÉ=ÇΩååÉ=pÅÜåÉáÇëÉáíÉ píçéÑÉê=ìåÇ=píçéÑÉêÉáåë~íò=ÉáåëÉíòÉåK ^ÅÜíìåÖ>  kÉíòëíÉÅâÉê=ÉáåëíÉÅâÉåK aáÉ=tÉåÇÉJpÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉ=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí=  òìã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå=e~êíâ®ëÉI=_êçíI=_ê∏íÅÜÉå= aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìÑ=ÖÉïΩåëÅÜíÉ=píìÑÉ=ëíÉääÉåK ...
 • Page 8 ÇÉ pÅÜΩëëÉä=ÖÉÖÉå=ÇÉå=rÜêòÉáÖÉêëáåå=ÇêÉÜÉå= tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉê  ìåÇ=~ÄåÉÜãÉåK tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉê=òìã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå= ^ääÉ=qÉáäÉ=êÉáåáÖÉåI=ëáÉÜÉ=łoÉáåáÖÉå=ìåÇ=  iÉÄÉåëãáííÉäå=áå=tΩêÑÉäÑçêãK mÑäÉÖÉå“K sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ= wáíêìëéêÉëëÉ jÉëëÉêLêçíáÉêÉåÇÉå=^åíêáÉÄ> òìã=^ìëéêÉëëÉå=îçå=wáíêìëÑêΩÅÜíÉåI= káÉ=áå=ÇÉå=~ìÑÖÉëÉíòíÉå=tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉê= òK _K lê~åÖÉåI=dê~éÉÑêìáíëI=wáíêçåÉåK= ÖêÉáÑÉå>= tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉê=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=ÇÉë= ^ÅÜíìåÖ> ^åíêáÉÄë=~ÄåÉÜãÉåL~ìÑëÉíòÉåK= aÉê=tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉê=~êÄÉáíÉí=åìê=ãáí= wáíêìëéêÉëëÉ=åìê=áå=âçãéäÉíí=òìë~ããÉåJ ÑÉëíÖÉÇêÉÜíÉã=aÉÅâÉäK= ÖÉëÉíòíÉã=wìëí~åÇ=îÉêïÉåÇÉåK _Éáã=^ìëÉáå~åÇÉêåÉÜãÉåLwìë~ããÉåÄ~ì= ÇÉë=tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉêë=ÇáÉ=pÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉ= _áäÇ=  åìê=~ã=hìåëíëíçÑÑâå~ìÑ=áå=ÇÉê=jáííÉ=ÖêÉáÑÉåK pÅÜΩëëÉä=~ìÑëÉíòÉå=EmÑÉáä=~å=pÅÜΩëëÉä=~ìÑ=  mìåâí=~ã=dÉê®íF=ìåÇ=áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå=Äáë= òìã=^åëÅÜä~Ö=ÇêÉÜÉåK ^ÅÜíìåÖ>= ^åíêáÉÄë~ÅÜëÉ=áå=ÇáÉ=pÅÜΩëëÉä=ÉáåëÉíòÉåK  eáåïÉáëÉ=òìê=^åïÉåÇìåÖ> páÉÄâçêÄ=~ìÑ=^åíêáÉÄë~ÅÜëÉ=~ìÑëÉíòÉå= ...
 • Page 9 ÇÉ tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉê=ãìëë=îçääëí®åÇáÖ=~ìÑ=ÇÉê= táÅÜíáÖÉê=eáåïÉáë ^åíêáÉÄë~ÅÜëÉ=ëáíòÉå>=_Éá=_ÉÇ~êÑ=ãáí=eáäÑÉ= _Éá=ÇÉê=^êÄÉáí=ãáí=ÇÉã=tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉê= ÇÉê=jÉëëÉê~ÄÇÉÅâìåÖ=ÇÉå=jÉëëÉêÉáåë~íò= áëí=ÇáÉ=ãáí=ÇÉã=tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉê=ÖÉäáÉÑÉêíÉ= áå=êáÅÜíáÖÉ=mçëáíáçå=ÇêÉÜÉå=E_áäÇ= JSFK  ^åíêáÉÄë~ÅÜëÉ=òì=îÉêïÉåÇÉå=E_áäÇ= JOFK=  jÉëëÉê~ÄÇÉÅâìåÖ=~ÄåÉÜãÉåK  aÉÅâÉä=~ìÑëÉíòÉå=EmÑÉáä=~ã=aÉÅâÉä=~ìÑ=  ^êÄÉáíëÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê=òì= mìåâí=~å=pÅÜΩëëÉäF=ìåÇ=áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå= ëÅÜåÉáÇÉåÇÉå=iÉÄÉåëãáííÉä=ï®ÜäÉåK ÇêÉÜÉåK káÉÇêáÖÉ=^êÄÉáíëÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí=Ełãáå“FW aÉÅâÉäå~ëÉ=ãìëë=Äáë=òìã=^åëÅÜä~Ö= ÖÉâçÅÜíÉ=h~êíçÑÑÉäåI=h~êçííÉå=ìåÇ=báÉêI= áã pÅÜäáíò=ÇÉë=pÅÜΩëëÉäÖêáÑÑë=ëáíòÉåK dìêâÉåI=_~å~åÉåI=bêÇÄÉÉêÉåI=jÉäçåÉåK píçéÑÉê=ìåÇ=píçéÑÉêÉáåë~íò=ÉáåëÉíòÉåK  jáííäÉêÉ=^êÄÉáíëÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíW kÉíòëíÉÅâÉê=ÉáåëíÉÅâÉåK  êçÜÉ=h~êíçÑÑÉäå=ìåÇ=h~êçííÉåI=ïÉáÅÜÉ=cäÉáëÅÜJ aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìÑ=ÖÉïΩåëÅÜíÉ=^êÄÉáíëëíìÑÉ=  ïìêëí=EòK _K=jçêí~ÇÉää~FI=pÅÜåáííâ®ëÉI=e~êíJ ëíÉääÉåK â®ëÉI=m~éêáâ~I=qçã~íÉåI=wïáÉÄÉäåI=ûéÑÉäI=háïáK wì=ëÅÜåÉáÇÉåÇÉ=iÉÄÉåëãáííÉä=áå=ÇÉå= ...
 • Page 10 ÇÉ råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉê sÉêÄêΩÜìåÖëÖÉÑ~Üê> òìã=wÉêâäÉáåÉêå=âäÉáåÉêÉê=jÉåÖÉå= îçå=cäÉáëÅÜI=e~êíâ®ëÉI=wïáÉÄÉäåI= _Éáã=sÉê~êÄÉáíÉå=îçå=ÜÉá≈Éã=jáñÖìí=íêáíí= mÉíÉêëáäáÉI=håçÄä~ìÅÜI=lÄëí=ìåÇ= a~ãéÑ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=qêáÅÜíÉê=áã=aÉÅâÉä=~ìëK= dÉãΩëÉK= j~ñáã~ä=MIQ=iáíÉê=ÜÉá≈É=çÇÉê=ëÅÜ®ìãÉåÇÉ= a~ë=wÉêâäÉáåÉêå=îçå=h~ÑÑÉÉÄçÜåÉåI=mÑÉÑÑÉêJ cäΩëëáÖâÉáí=ÉáåÑΩääÉåK â∏êåÉêåI=wìÅâÉêI=jçÜå=ìåÇ=jÉÉêêÉííáÅÜ=áëí= åáÅÜí=òìä®ëëáÖK ^ÅÜíìåÖ> jáñÉê=â~åå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK= sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ= hÉáåÉ íáÉÑÖÉÑêçêÉåÉå=wìí~íÉå=E~ìëÖÉåçããÉå= jÉëëÉêLêçíáÉêÉåÇÉå=^åíêáÉÄ> báëïΩêÑÉäF=îÉê~êÄÉáíÉåK=jáñÉê=åáÅÜí=äÉÉê= káÉ=áå=ÇÉå=_ÉÅÜÉê=ÇÉë=råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉêë= ÄÉíêÉáÄÉåK ÖêÉáÑÉå>=wìã=båíÑÉêåÉå=ÇÉê=òÉêâäÉáåÉêíÉå= jáñÉå iÉÄÉåëãáííÉä=ÖÉÉáÖåÉíÉ=eáäÑëãáííÉä= ^ÅÜíìåÖ> EòK _K i∏ÑÑÉäF=ÄÉåìíòÉåK wìã=_ÉíêáÉÄ=ÇÉë=jáñÉêë=ãìëë=ÇÉê=jáñÉêÇÉÅâÉä= råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=ÇÉë= ~ìÑÖÉëÉíòí=ìåÇ=ÑÉëíÖÉÇêÉÜí=ëÉáåK ^åíêáÉÄë=~ÄåÉÜãÉåK= _áäÇ= aÉê=råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê=~êÄÉáíÉí=åìê=ãáí=  jáñÄÉÅÜÉê=~ìÑëÉíòÉå=EmÑÉáä=~ã=_ÉÅÜÉê=~ìÑ= ÑÉëíÖÉÇêÉÜíÉã=aÉÅâÉäK  mìåâí=~ã=dÉê®íF=ìåÇ=áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå=Äáë= _áäÇ= ...
 • Page 11 ÇÉ oÉáåáÖÉå=ìåÇ=mÑäÉÖÉå _áäÇ=  _ÉëÉå=îçêëáÅÜíáÖ=îçå=ÇÉê=e~äíÉêìåÖ=  a~ë=dÉê®í=áëí=ï~êíìåÖëÑêÉá>= ~ÄòáÉÜÉå=ìåÇ=ÇÉå=aÉÅâÉä=~ÄåÉÜãÉåK= dêΩåÇäáÅÜÉ=oÉáåáÖìåÖ=ÖÉï®ÜêäÉáëíÉí=ÉáåÉ=ä~åÖÉ= dÉíêáÉÄÉ=îçêëáÅÜíáÖ=ãáí=ÉáåÉê=_ΩêëíÉ=êÉáåáÖÉåK  e~äíÄ~êâÉáíK= aÉê=_ÉëÉå=â~åå=áã=dÉëÅÜáêêëéΩäÉê=ÖÉêÉáåáÖí=  tÉáíÉêÉ=^åÖ~ÄÉå=â∏ååÉå=ÇÉê=hìêò~åäÉáíìåÖ= ïÉêÇÉåK ÉåíåçããÉå=ïÉêÇÉåK k~ÅÜ=ÇÉê=oÉáåáÖìåÖ=òìë~ããÉåëÉíòÉåK  wáíêìëéêÉëëÉ=êÉáåáÖÉå píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê> ^ääÉ=qÉáäÉ=ëáåÇ=ëéΩäã~ëÅÜáåÉåÑÉëíK= a~ë=dêìåÇÖÉê®í=åáÉ=áå=cäΩëëáÖâÉáíÉå=í~ìÅÜÉåI= ^ìëéêÉëëâÉÖÉä=~ã=ÄÉëíÉå=ëçÑçêí=å~ÅÜ= åáÉ=ìåíÉê=ÑäáÉ≈ÉåÇÉë=t~ëëÉê=Ü~äíÉå=ìåÇ=åáÅÜí= dÉÄê~ìÅÜ=îçå=~ääÉå=pÉáíÉå=ìåíÉê=ÑäáÉ≈ÉåÇÉã= áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=êÉáåáÖÉåK t~ëëÉê=~ÄëéΩäÉåK=pç=íêçÅâåÉå=oΩÅâëí®åÇÉ= åáÅÜí=~åK ^ÅÜíìåÖ> tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉê=êÉáåáÖÉå hÉáåÉ=ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä= îÉêïÉåÇÉåK=lÄÉêÑä®ÅÜÉå=â∏ååÉå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí= sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ= ïÉêÇÉåK jÉëëÉê> qáééëW= _Éáã=^ìëÉáå~åÇÉêåÉÜãÉåLwìë~ããÉåÄ~ì= Ó _Éá=ÇÉê=sÉê~êÄÉáíìåÖ=îçå=òK _K=j∏ÜêÉå=ìåÇ= ÇÉë=tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉêë=ÇáÉ=pÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉ= oçíâçÜä=ÉåíëíÉÜÉå=sÉêÑ®êÄìåÖÉå=~å=ÇÉå= hìåëíëíçÑÑíÉáäÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÉáåáÖÉå=qêçéÑÉå=...
 • Page 12 ÇÉ ^ìÑÄÉï~ÜêìåÖ jÉëëÉêÉáåë~íò=åáÅÜí=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉI= ëçåÇÉêå=ìåíÉê=ÑäáÉ≈ÉåÇÉã=t~ëëÉê=êÉáåáÖÉåK= káÅÜí=áã=t~ëëÉê=äáÉÖÉå=ä~ëëÉå>= sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê> qáééW=bíï~ë=t~ëëÉê=ãáí=péΩäãáííÉä=áå=ÇÉå= ~ìÑÖÉëÉíòíÉå=jáñÉê=ÖÉÄÉåK=cΩê=ïÉåáÖÉ= _Éá=káÅÜíÄÉåìíòìåÖ=ÇÉë=dÉê®íÉë=ÇÉå= pÉâìåÇÉå=~ìÑ=píìÑÉ=j=ëíÉääÉåK=t~ëëÉê= kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK ~ìëëÅÜΩííÉå=ìåÇ=jáñÉê=ãáí=âä~êÉã=t~ëëÉê= ~ìëëéΩäÉåK _áäÇ= jáñÉê=òÉêäÉÖÉå tÉêâòÉìÖÉ=ìåÇ=wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉå=áå=  _áäÇ=  ÇÉê=wìÄÉÜ∏êí~ëÅÜÉ=îÉêëí~ìÉåK aÉå=jÉëëÉêÉáåë~íò=~å=ÇÉå=cäΩÖÉäå=ÖÉÖÉå=  wìã=^ìÑÄÉï~ÜêÉå=ÇÉë=råáîÉêë~äãÉëëÉêë= ÇÉå=rÜêòÉáÖÉêëáåå=ÇêÉÜÉåK=aÉê=jÉëëÉêJ áããÉê=ÇÉå=jÉëëÉêëÅÜìíò=~ìÑëÉíòÉåK Éáåë~íò=ïáêÇ=ÖÉä∏ëíK h~ÄÉä=ãáí=âìêòÉå=pÅÜΩÄÉå=áã=h~ÄÉäÑ~ÅÜ=  jÉëëÉêÉáåë~íò=ÉåíåÉÜãÉå=ìåÇ=ÇÉå= îÉêëí~ìÉåK=  aáÅÜíìåÖëêáåÖ=ÉåíÑÉêåÉåK eáäÑÉ=ÄÉá=pí∏êìåÖÉå jáñÉê=òìë~ããÉåëÉíòÉå aáÅÜíìåÖëêáåÖ=~ã=jÉëëÉêÉáåë~íò=  ~åÄêáåÖÉåK sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê> jÉëëÉêÉáåë~íò=îçå=ìåíÉå=áå=ÇÉå=  jáñÉêÄÉÅÜÉê=ÉáåëÉíòÉåK sçê=_ÉÜÉÄìåÖ=ÉáåÉê=pí∏êìåÖ=kÉíòëíÉÅâÉê= jÉëëÉêÉáåë~íò=~å=ÇÉå=cäΩÖÉäå=áã=...
 • Page 13 ÇÉ d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå pÅÜΩëëÉäLaÉÅâÉäLwìÄÉÜ∏ê pí∏êìåÖW cΩê=ÇáÉëÉë=dÉê®í=ÖÉäíÉå=ÇáÉ=îçå=ìåëÉêÉê=àÉïÉáäë= dÉê®í=ä®ìÑí=åáÅÜí=~åK òìëí®åÇáÖÉå=i~åÇÉëîÉêíêÉíìåÖ=ÜÉê~ìëÖÉJ ÖÉÄÉåÉå=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉåI=áå=ÇÉã=Ç~ë= j∏ÖäáÅÜÉ=rêë~ÅÜÉW dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=ïìêÇÉK=páÉ=â∏ååÉå=ÇáÉ=d~ê~åíáÉJ qÉáäÉ=åáÅÜí=êáÅÜíáÖ=~ìÑÖÉëÉíòíK ÄÉÇáåÖìåÖÉå=àÉÇÉêòÉáí=ΩÄÉê=fÜêÉå=c~ÅÜÜ®åÇäÉêI= _ÉÜÉÄìåÖW ÄÉá=ÇÉã=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=Ü~ÄÉåI=çÇÉê= aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìÑ=MLçÑÑ=ëíÉääÉåK  ÇáêÉâí=ÄÉá=ìåëÉêÉê=i~åÇÉëîÉêíêÉíìåÖ=~åÑçêÇÉêåK= qÉáäÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉå=Ç~òìÖÉÜ∏êáÖÉå=  aáÉ=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=ÑΩê=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ= ^åïÉáëìåÖÉå=ÇáÉëÉê=^åäÉáíìåÖ=~ìÑëÉíòÉåK ÇáÉ=^ÇêÉëëÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ÇÉê=eÉÑíêΩÅâëÉáíÉK táÅÜíáÖÉê=eáåïÉáë a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ëáåÇ=ÇáÉ=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå= ~ìÅÜ=áã=fåíÉêåÉí=ìåíÉê=ÇÉê=ÄÉå~ååíÉå= pçääíÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=pí∏êìåÖ=ëç=åáÅÜí= tÉÄ~ÇêÉëëÉ=ÜáåíÉêäÉÖíK=cΩê=ÇáÉ=få~åëéêìÅÜJ ÄÉëÉáíáÖÉå=ä~ëëÉåI=ïÉåÇÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÄáííÉ= ~å=ÇÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=EëáÉÜÉ=hìåÇÉåJ å~ÜãÉ=îçå=d~ê~åíáÉäÉáëíìåÖÉå=áëí=áå=àÉÇÉã=c~ää= ÇáÉåëí~ÇêÉëëÉå=~ã=båÇÉ=ÇáÉëÉë=eÉÑíÉëFK ÇáÉ=sçêä~ÖÉ=ÇÉë=h~ìÑÄÉäÉÖÉë=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK ^åïÉåÇìåÖëÉãéÑÉÜäìåÖÉå pçåÇÉêòìÄÉÜ∏ê Eáã=c~ÅÜÜ~åÇÉä=ÉêÜ®äíäáÅÜI=ïÉåå=åáÅÜí=áã= råáîÉêë~äãÉëëÉê iáÉÑÉêìãÑ~åÖ=ÉåíÜ~äíÉåF wìã=wÉêâäÉáåÉêå=ìåÇ=e~ÅâÉåK mçããÉë=ÑêáíÉëJpÅÜÉáÄÉ=EjwRmpMOF a~ë=råáîÉêë~äãÉëëÉê=ïáêÇ=áå=ÇÉå=píìÑÉå=j=ìåÇ= wìã=pÅÜåÉáÇÉå=êçÜÉê=h~êíçÑÑÉäå=ÑΩê=mçããÉë= ã~ñ=îÉêïÉåÇÉíK=aáÉ=báåëÅÜ~äíÇ~ìÉê=êáÅÜíÉí=ëáÅÜ= ÑêáíÉëK...
 • Page 14 ÇÉ máòò~íÉáÖ cäÉáëÅÜ=çÇÉê=iÉÄÉêI=NMMÓRMM Ö håçêéÉäI=håçÅÜÉåI=e~ìí=ìåÇ=pÉÜåÉå=îçã=  dêìåÇêÉòÉéí cäÉáëÅÜ=ÉåíÑÉêåÉåK ORM Ö=jÉÜä cäÉáëÅÜ=áå=píΩÅâÉ=ëÅÜåÉáÇÉåK  NMÓNR Ö=eÉÑÉ=çÇÉê=½=m®ÅâÅÜÉå=qêçÅâÉåÜÉÑÉ= ^ìÑ=píìÑÉ=ã~ñ=òÉêâäÉáåÉêåK  ½=qi=wìÅâÉê cΩê=cäÉáëÅÜíÉáÖÉI=cΩääìåÖÉå=ìåÇ=m~ëíÉíÉå=  N=mêáëÉ=p~äò= cäÉáëÅÜ=òìë~ããÉå=ãáí=ÇÉå=dÉïΩêòÉå= O=bi=£ä îÉê~êÄÉáíÉåK NORÓNRM ãä=ï~êãÉë=t~ëëÉê bêÇÄÉÉêëçêÄÉí wìí~íÉå=âìêò=~ìÑ=píìÑÉ ãáå=îÉêãáëÅÜÉåK  EÑΩê=OÓQ=mÉêëçåÉåF a~åå=N=Äáë=O jáåìíÉå=~ìÑ=ãáííäÉêÉê=píìÑÉ=  ORM Ö=ÖÉÑêçêÉåÉ=bêÇÄÉÉêÉå= âåÉíÉåK= NMM Ö=mìÇÉêòìÅâÉê= e∏ÅÜëíãÉåÖÉW=P=ã~ä=dêìåÇêÉòÉéí NRM ãä=p~ÜåÉ táÉåÉê=píêìÇÉäíÉáÖ...
 • Page 15 ÇÉ oΩÜêÄÉëÉå wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉå cΩê=p~ÜåÉI=báëÅÜåÉÉ=ìåÇ=äÉáÅÜíÉ= tÉåÇÉJpÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉ=Ó= qÉáÖÉK=káÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí=ÑΩê=ÑÉëíÉ= ÇáÅâLÇΩåå= wìí~íÉå=EòK _K _ìííÉêëíΩÅâÉ=~ìë= wìã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå=lÄëí=ìåÇ= ÇÉã=hΩÜäëÅÜê~åâFK dÉãΩëÉK= aÉê=oΩÜêÄÉëÉå=ïáêÇ=áå=ÇÉå=píìÑÉå=ãáå=ìåÇ=ã~ñ= ëçïáÉ=ãáí=ãáííäÉêÉê=aêÉÜò~Üä=îÉêïÉåÇÉíK tÉåÇÉJo~ëéÉäëÅÜÉáÄÉ=Ó= ÖêçÄLÑÉáå wìã=o~ëéÉäå=îçå=dÉãΩëÉI=lÄëí= ìåÇ=h®ëÉI=~ì≈Éê=e~êíâ®ëÉ=EòK=_K=m~êãÉë~åFK= mçããÉë=ÑêáíÉëJpÅÜÉáÄÉ wìã=pÅÜåÉáÇÉå=êçÜÉê=h~êíçÑÑÉäå= ÑΩê=mçããÉë=ÑêáíÉëK ^ääÉ=wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉå ïÉêÇÉå ~ìÑ= báëÅÜåÉÉI=OÓS=báïÉá≈ píìÑÉ ãáå=îÉêïÉåÇÉíK ^ìÑ=píìÑÉ=ã~ñ=ëÅÜä~ÖÉåK  råíÉêÜÉÄÉå=îçå=báëÅÜåÉÉ=~ìÑ=píìÑÉ=ãáåK  pÅÜä~Öë~ÜåÉI=OMMÓRMM Ö ^ìÑ=ãáííäÉêÉê=píìÑÉ=ëÅÜä~ÖÉåK  råíÉêÜÉÄÉå=îçå=pÅÜä~Öë~ÜåÉ=~ìÑ=píìÑÉ=  ãáåK _áëâìáííÉáÖ dêìåÇêÉòÉéí=EòK=_K=péêáåÖÑçêã=Õ=OS=ÅãF oçÜâçëíë~ä~í...
 • Page 16 ÇÉ _äìãÉåâçÜä=ï~ëÅÜÉå=ìåÇ=áå=o∏ëÅÜÉå=íÉáäÉåK aáÉ=dìêâÉå=ìåÇ=Ç~ë=cäÉáëÅÜ==áå=tΩêÑÉä=   ëÅÜåÉáÇÉåK aáÉ=wìí~íÉå=ÑΩê=Ç~ë=aêÉëëáåÖ=áã=jáñÉê=  îÉê~êÄÉáíÉå=ìåÇ=ÇÉå=p~ä~í=Ç~ãáí=ã~êáåáÉêÉåK ^ääÉ=ÖÉïΩêÑÉäíÉå=wìí~íÉå=áå=ÉáåÉê=  p~ä~íëÅÜΩëëÉä=ãáí=ÇÉå=bêÄëÉå=îÉêãáëÅÜÉåK= p~ä~í=~ìÑ=qÉääÉêå=~åêáÅÜíÉå=ìåÇ=cêáëÅÜâ®ëÉ=  Ç~êΩÄÉê=îÉêíÉáäÉåK jáí=p~äò=ìåÇ=mÑÉÑÑÉê=å~ÅÜ=dÉëÅÜã~Åâ=  ïΩêòÉåK wáíêìëéêÉëëÉ jáí=j~óçåå~áëÉ=îÉêãáëÅÜÉå=ìåÇ=~åêáÅÜíÉåK  wìã=^ìëéêÉëëÉå=îçå=wáíêìëJ p~ä~í=łsáå~áÖêÉííÉ“ ÑêΩÅÜíÉåI=òK _K=lê~åÖÉåI= EÑΩê=Å~K=Q=mÉêëçåÉåF dê~éÉÑêìáíëI=wáíêçåÉåK Q=ÖÉâçÅÜíÉI=~ÄÖÉâΩÜäíÉ=h~êíçÑÑÉäå e∏ÅÜëíãÉåÖÉW=NMMM Ö RMM=Ö=ÖÉâçÅÜíÉ=êçíÉ=_ÉÉíÉ aáÉ=wáíêìëéêÉëëÉ=ïáêÇ ~ìÑ=píìÑÉ ãáå=îÉêïÉåÇÉíK O=ÖÉâçÅÜíÉ=h~êçííÉå O=p~äòÖìêâÉå NMM=Ö=bêÄëÉå=ÑÉáå ½=_ìåÇ=i~ìÅÜ=EÅ~K=RM=ÖF p~äò=ìåÇ=mÑÉÑÑÉê NMM=ãä=péÉáëÉ∏ä aáÉ=ÖÉâçÅÜíÉåI=~ÄÉê=ÄÉêÉáíë=~ÄÖÉâΩÜäíÉå= ...
 • Page 17 ÇÉ jáí=p~äò=ìåÇ=mÑÉÑÑÉê=å~ÅÜ=dÉëÅÜã~Åâ=  jáñÉê ïΩêòÉåK òìã=jáëÅÜÉå=ÑäΩëëáÖÉê=ÄòïK=Ü~äÄJ ^ääÉ=wìí~íÉå=îÉêãáëÅÜÉåK=jáí=ë~ìêÉê=p~ÜåÉ=  ÑÉëíÉê=iÉÄÉåëãáííÉäI=òìã=wÉêJ ìåÇ=j~óçåå~áëÉ=~åêáÅÜíÉåK âäÉáåÉêåLe~ÅâÉå=îçå=êçÜÉã=lÄëí=ìåÇ= hê~ÄÄÉåë~ä~í dÉãΩëÉI=òìã=mΩêáÉêÉå=îçå=péÉáëÉåK Ó hÉáåÉ íáÉÑÖÉÑêçêÉåÉå=wìí~íÉå= EÑΩê=Å~K=Q=mÉêëçåÉåF E~ìëÖÉåçããÉå=báëïΩêÑÉäF=îÉê~êÄÉáíÉåK PMM=Ö=ÖÉâçÅÜíÉë=cäÉáëÅÜ Ó j~ñáã~äãÉåÖÉI=ÑäΩëëáÖ=Z=NIR=iáíÉê= PMM=Ö=ÖÉâçÅÜíÉI=~ÄÖÉâΩÜäíÉ=h~êíçÑÑÉäå EëÅÜ®ìãÉåÇÉ=çÇÉê=ÜÉá≈É=cäΩëëáÖâÉáíÉå= OMM=Ö=p~ä~íÖìêâÉ ã~ñáã~ä=MIQ=iáíÉêFK= dêΩåÉê=p~ä~í Ó léíáã~äÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖëãÉåÖÉI=ÑÉëí=Z=UM=ÖK RM=Ö=hê~ÄÄÉåÑäÉáëÅÜ aÉê=jáñÉê=ïáêÇ=áå=ÇÉå=píìÑÉå=ãáåI=ã~ñ=ëçïáÉ= P=Ü~êíÖÉâçÅÜíÉ=báÉê mìäëÉ=îÉêïÉåÇÉíK NRM=Ö=j~óçåå~áëÉ aáÉ=ÖÉâçÅÜíÉåI=~ÄÉê=ÄÉêÉáíë=~ÄÖÉâΩÜäíÉå=  h~êíçÑÑÉäåI=ÇáÉ=báÉêI=ÇáÉ=dìêâÉå=ìåÇ=Ç~ë= hê~ÄÄÉåÑäÉáëÅÜ=áå=tΩêÑÉä=ëÅÜåÉáÇÉåK= a~ë ÖÉâçÅÜíÉ=cäÉáëÅÜ=áå=tΩêÑÉä=ëÅÜåÉáÇÉåK aÉå=ÖêΩåÉå=p~ä~í=âäÉáåÜ~ÅâÉåK= ...
 • Page 18 ÇÉ wìí~íÉå=E~ì≈Éê=£äF=ÉáåáÖÉ=pÉâìåÇÉå=~ìÑ= péçêíJdÉíê®åâ  píìÑÉ ãáå=îÉêãáëÅÜÉåK OTM=Ö=eçåáÖ==E~ìë=ÇÉã=hΩÜäëÅÜê~åâI=R=ø`F dÉê®í=~ìÑ=píìÑÉ ã~ñ=ëÅÜ~äíÉåI=Ç~ë=£ä=  R=Ö=wáãí ä~åÖë~ã=ÇìêÅÜ=ÇÉå=qêáÅÜíÉê=ÖáÉ≈Éå=ìåÇ=ëç= OPM=Ö=jáäÅÜ= ä~åÖÉ=ãáñÉåI=Äáë=ÇáÉ=j~óçåå~áëÉ=ÉãìäÖáÉêíK= eçåáÖ=ìåÇ=wáãí=áå=ÇÉå=jáñÉê=ÖÉÄÉå=ìåÇ=~ìÑ=  e∏ÅÜëíãÉåÖÉW=O=ã~ä=dêìåÇêÉòÉéí píìÑÉ j=ãáñÉåK k~ÅÜ=R=pÉâìåÇÉå=ÇáÉ=jáäÅÜ=Ç~òìÖÉÄÉå=ìåÇ=  P pÉâìåÇÉå=ãáñÉåK råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê wìã=wÉêâäÉáåÉêå=âäÉáåÉêÉê=jÉåÖÉå=îçå=cäÉáëÅÜI=e~êíâ®ëÉI=wïáÉÄÉäåI=mÉíÉêëáäáÉI= håçÄä~ìÅÜI=lÄëí=ìåÇ=dÉãΩëÉK= a~ë=wÉêâäÉáåÉêå=îçå=h~ÑÑÉÉÄçÜåÉåI=mÑÉÑÑÉêâ∏êåÉêåI=wìÅâÉêI=jçÜå=ìåÇ=jÉÉêêÉííáÅÜ=áëí= åáÅÜí=òìä®ëëáÖK= gÉ=ä®åÖÉê=Ç~ë=dÉê®í=ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉí=ÄäÉáÄíI=ÇÉëíç=ÑÉáåÉê=ïáêÇ=Ç~ë=pÅÜåáííÖìíK _Éá=hê®ìíÉêå=â~åå=Ç~ë=ÖÉïΩåëÅÜíÉ=wÉêâäÉáåÉêìåÖëÉêÖÉÄåáë=ëÅÜçå=å~ÅÜ=ëÉÜê=âìêòÉê=báåëÅÜ~äíòÉáí= ÉêêÉáÅÜí=ëÉáåK=báå=âìêòÉë=ł^åíáééÉå“=ÇÉê=píìÑÉ=j=â~åå=ëÅÜçå=~ìëêÉáÅÜÉåK ûåÇÉêìåÖÉå îçêÄÉÜ~äíÉåK...
 • Page 19 Éå `çåíÉåíë `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê= cçê=óçìê=ë~ÑÉíó= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NV åÉï=pfbjbkp=~ééäá~åÅÉK lîÉêîáÉï= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= ON få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI= léÉê~íáçå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= ON ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK= `äÉ~åáåÖ=~åÇ=ëÉêîáÅáåÖ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= OS vçì=Å~å=ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí= píçê~ÖÉ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= OT çìê éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK qêçìÄäÉëÜççíáåÖ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= OU bñíê~=~ÅÅÉëëçêáÉë= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= OU fåëíêìÅíáçåë=çå=Çáëéçë~ä=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= OU t~êê~åíó=ÅçåÇáíáçåë=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= OU ^ééäáÅ~íáçå=Éñ~ãéäÉë= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= OV cçê=óçìê=ë~ÑÉíó _ÉÑçêÉ=ìëÉI=êÉ~Ç=íÜÉëÉ=áåëíêìÅíáçåë=Å~êÉÑìääó=áå=çêÇÉê=íç=ÄÉÅçãÉ= Ñ~ãáäá~ê=ïáíÜ=áãéçêí~åí=ë~ÑÉíó=~åÇ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=Ñçê=íÜáë= ~ééäá~åÅÉK fÑ=íÜÉ=áåëíêìÅíáçåë=Ñçê=ÅçêêÉÅí=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~êÉ=åçí=çÄëÉêîÉÇI= íÜÉ...
 • Page 20 Éå `çååÉÅí=~åÇ=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çåäó=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ëéÉÅáJ ÑáÅ~íáçåë=çå=íÜÉ=ê~íáåÖ=éä~íÉK=låäó=ìëÉ=áåÇççêëK=aç=åçí=ìëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ= áÑ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=~åÇLçê=~ééäá~åÅÉ=~êÉ=Ç~ã~ÖÉÇK= ^äï~óë=ÇáëÅçååÉÅí=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñêçã=íÜÉ=ëìééäó=áÑ=áí=áë=äÉÑí=ìå~ííÉåÇÉÇ= ~åÇ=ÄÉÑçêÉ=~ëëÉãÄäáåÖI=Çáë~ëëÉãÄäáåÖ=çê=ÅäÉ~åáåÖK aç=åçí=éä~ÅÉ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=çîÉê=ëÜ~êé=ÉÇÖÉë=çê=Üçí=ëìêÑ~ÅÉëK= qç éêÉîÉåí=áåàìêóI=~=Ç~ã~ÖÉÇ=éçïÉê=ÅçêÇ=ãìëí=ÄÉ=êÉéä~ÅÉÇ=Äó=íÜÉ= ã~åìÑ~ÅíìêÉê=çê=Üáë=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=çê=~=ëáãáä~êäó=èì~äáÑáÉÇ=éÉêëçåK låäó=çìê=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=ã~ó=êÉé~áê=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK , p~ÑÉíó=áåëíêìÅíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉ oáëâ=çÑ=áåàìêó bäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=êáëâ fÑ=íÜÉ=éçïÉê=áë=áåíÉêêìéíÉÇI=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=êÉã~áåë=ëïáíÅÜÉÇ=çå=~åÇ= êÉëí~êíë=ïÜÉå=íÜÉ=éçïÉê=áë=êÉëíçêÉÇK= `Ü~åÖÉ=~ÅÅÉëëçêáÉë=~åÇ=íççäë=çåäó=ïÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=~í=~=ëí~åÇëíáää= Eêçí~êó=ëïáíÅÜ=çå=MLçÑÑF=~åÇ=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖ=Ü~ë=ÄÉÉå=éìääÉÇ=çìíK= pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=ÇáëÅçååÉÅí=Ñêçã=ëìééäó=ÄÉÑçêÉ=ÅÜ~åÖáåÖ= ~ÅÅÉëëçêáÉë=çê=~ééêç~ÅÜáåÖ=é~êíë=íÜ~í=ãçîÉ=áå=ìëÉK kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=áå=äáèìáÇë=çê=éä~ÅÉ=ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉê=~åÇ= Çç=åçí=ÅäÉ~å=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêK= _ÉÑçêÉ=êÉÅíáÑóáåÖ=~=Ñ~ìäíI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=íÜÉ=êçí~íáåÖ=íççäë> tÜáäÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=çéÉê~íáåÖI=åÉîÉê=éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=ãáñáåÖ=ÄçïäK= ^äï~óë=ìëÉ=íÜÉ=éìëÜÉê=Ñçê=~ÇÇáåÖ=áåÖêÉÇáÉåíëK=^ÑíÉê=ëïáíÅÜáåÖ=çÑÑI= íÜÉ ÇêáîÉ=ÅçåíáåìÉë=êìååáåÖ=Ñçê=~=ëÜçêí=íáãÉK=`Ü~åÖÉ=íççäë=çåäó=ïÜÉå= íÜÉ ÇêáîÉ=áë=~í=~=ëí~åÇëíáääK= oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë> dêáé=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=Ää~ÇÉ=Äó=íÜÉ=ÉÇÖÉ=çÑ=íÜÉ=éä~ëíáÅ=Ü~åÇäÉ=çåäóK= tÜÉå=åçí=áå=ìëÉI=~äï~óë=ëíçêÉ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=Ää~ÇÉ=áå=íÜÉ=Ää~ÇÉ=Öì~êÇK aç=åçí=éìí=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=ÑÉÉÇ=íìÄÉK=låäó=ìëÉ=íÜÉ=éìëÜÉê=ïÜÉå=~ÇÇáåÖ= ãçêÉ=áåÖêÉÇáÉåíëK aç=åçí=Öêáé=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë=çê=ÉÇÖÉë=çÑ=íÜÉ=ÅìííáåÖ=ÇáëÅëK= q~âÉ=ÜçäÇ=çÑ=ÅìííáåÖ=ÇáëÅë=Äó=íÜÉ=ÉÇÖÉ=çåäóK oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉëLêçí~íáåÖ=ÇêáîÉ> kÉîÉê=éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=~íí~ÅÜÉÇ=ÄäÉåÇÉê>=aç=åçí=êÉãçîÉL~íí~ÅÜ= íÜÉ...
 • Page 21 Éå , bñéä~å~íáçå=çÑ=íÜÉ=ëóãÄçäë=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çê=~ÅÅÉëëçêó cçääçï=íÜÉ=áåëíêìÅíáçåë=áå=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëK `~ìíáçå>=oçí~íáåÖ=Ää~ÇÉëK `~ìíáçå>=oçí~íáåÖ=íççäëK aç=åçí=éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=ÑÉÉÇ=íìÄÉK qÜÉëÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=êÉÑÉê=íç=î~êáçìë= NP aáëÅ=ÜçäÇÉê ãçÇÉäëK=^å=çîÉêîáÉï=çÑ=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=ãçÇÉäë= NQ oÉîÉêëáÄäÉ=ëäáÅáåÖ=ÇáëÅ=Ó=íÜáÅâLíÜáå Å~å ÄÉ=ÑçìåÇ=çå=íÜÉ=áääìëíê~íÉÇ=é~ÖÉë=EcáÖK= FK NR oÉîÉêëáÄäÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅ=Ó=Åç~êëÉLÑáåÉ NS `ÜáééÉê=ÇáëÅ=G lîÉêîáÉï NT `áíêìë=éêÉëë=G mäÉ~ëÉ=ÑçäÇ=çìí=íÜÉ=áääìëíê~íÉÇ=é~ÖÉëK= ~F píê~áåÉê=Ä~ëâÉí cáÖK= ÄF mêÉëëáåÖ=ÅçåÉ  NU aáÅÉê=ïáíÜ=ÇêáîÉ=ëÜ~Ñí=G _~ëÉ=ìåáí ~F aêáîÉ=ëÜ~Ñí N oçí~êó=ëïáíÅÜ ÄF _~ëÉ=ÜçäÇÉê MLçÑÑ=Z=píçé ÅF `~íÅÜ...
 • Page 22 Éå cáÖK=  ^íí~ÅÜ=íÜÉ=Äçïä=E~êêçï=çå=Äçïä=çå=Ççí=çå= fãéçêí~åí>  íÜÉ=~ééäá~åÅÉF=~åÇ=êçí~íÉ=~ë=Ñ~ê=~ë=éçëëáÄäÉ= _çïä=ERFI=äáÇLàìÖ=çÑ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê=ENVF= áå=~=ÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçåK ~åÇ ÄäÉåÇÉê=àìÖ=EOM~F=~êÉ=åçí=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=ìëÉ= fåëÉêíáåÖ=ìåáîÉêë~ä=Ää~ÇÉLâåÉ~ÇáåÖ=ÜççâW  áå=íÜÉ=ãáÅêçï~îÉ>= Ó mêÉëë=íÜÉ=ÇêáîÉ=ëÜ~Ñí=áåíç=íÜÉ=íççä=ÜçäÇÉê= ìåíáä=áí=äçÅâë=áåíç=éçëáíáçåK Ó fåëÉêí=íççä=ÜçäÇÉê=áåíç=íÜÉ=ÄçïäK mêÉé~ê~íáçå Ó mä~ÅÉ=ìåáîÉêë~ä=Ää~ÇÉLâåÉ~ÇáåÖ=Üççâ= mä~ÅÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=çå=~=ëãççíÜI=ÅäÉ~å=  áåíç=íÜÉ=íççä=ÜçäÇÉê=~åÇ=äÉí=ÖçK ëìêÑ~ÅÉK fåëÉêíáåÖ=ëíáêêÉêW  mìää=ÅçêÇ=çìí=çÑ=íÜÉ=ÅçêÇ=ëíçêÉ=íç=íÜÉ=  Ó fåëÉêí=ÇêáîÉ=ëÜ~Ñí=áåíç=íÜÉ=ÄçïäK êÉèìáêÉÇ=äÉåÖíÜK Ó ^íí~ÅÜ=ëíáêêÉê=ïáíÜ=~=ëäáÖÜí=êçí~íáçå= íç=íÜÉ=ÇêáîÉ=ëÜ~ÑíK _çïä=ïáíÜ=~ÅÅÉëëçêáÉëLíççäë t~êåáåÖ> oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã= íÜÉ=êçí~íáåÖ=íççäë> ^ÇÇ=áåÖêÉÇáÉåíë=íç=ÄÉ=éêçÅÉëëÉÇ=~äï~óë=~ÑíÉê= tÜáäÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=çéÉê~íáåÖI=åÉîÉê=éä~ÅÉ= íÜÉ=íççä=Ü~ë=ÄÉÉå=áåëÉêíÉÇK=...
 • Page 23 Éå oÉîÉêëáÄäÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅ=Ó= ^ÇÇ=äçåÖ=~åÇ=íÜáå=ëäáÅÉÇ=ÅçåíÉåíë=Äó=ìëáåÖ=  íÜÉ=éìëÜÉêK=qç=Çç=íÜáëI=êÉãçîÉ=éìëÜÉê=áåëÉêíK Åç~êëÉLÑáåÉ=ENRF Ñçê=ëÜêÉÇÇáåÖ=îÉÖÉí~ÄäÉëI=Ñêìáí=~åÇ=ÅÜÉÉëÉI= t~êåáåÖ> ÉñÅÉéí Ñçê=Ü~êÇ=ÅÜÉÉëÉ=EÉKÖK=m~êãÉë~åFK= bãéíó=íÜÉ=Äçïä=ÄÉÑçêÉ=áí=ÄÉÅçãÉë=ëç=Ñìää= aÉëáÖå~íáçå=çå=íÜÉ=êÉîÉêëáÄäÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅW= íÜ~í íÜÉ=ëäáÅÉÇ=çê=ëÜêÉÇÇÉÇ=ÅçåíÉåíë=êÉ~ÅÜ= “OÒ=Ñçê=íÜÉ=Åç~êëÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ëáÇÉ íÜÉ ÇáëÅ=ÜçäÇÉêK “QÒ=Ñçê=íÜÉ=ÑáåÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ëáÇÉ fåëíêìÅíáçåë=Ñçê=ÅìííáåÖ=ÅÜçÅçä~íÉW t~êåáåÖ> ^ÇÇ=ÅÜçÅçä~íÉ=ÄÉÑçêÉ=ëïáíÅÜáåÖ=çå=íÜÉ=~ééäáJ ~åÅÉ=~åÇ=ÅçîÉê=ïáíÜ=íÜÉ=éìëÜÉêK=^ÑíÉê ëïáíÅÜáåÖ= qÜÉ=êÉîÉêëáÄäÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅ=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ= çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=éìëÜ=Ççïå=ïáíÜ=íÜÉ=éìëÜÉêK Ñçê ëÜêÉÇÇáåÖ=åìíëK=pÜêÉÇ=ëçÑí=ÅÜÉÉëÉ=ïáíÜ= íÜÉ Åç~êëÉ=ëáÇÉ=çåäóK ^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ `ÜáééÉê=ÇáëÅ=ENSF pÉí=íÜÉ=êçí~êó=ëïáíÅÜ=íç=MLçÑÑK  cçê=ëäáÅáåÖ=ê~ï=éçí~íçÉë=Ñçê=ÅÜáéëK oÉãçîÉ=ã~áåë=éäìÖK  oçí~íÉ=íÜÉ=äáÇ=áå=~å=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå= kçíÉW  ~åÇ=êÉãçîÉK ^íí~ÅÜ=ÅÜáééÉê=ÇáëÅ=ïáíÜ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=Ñ~ÅÉ=ìéK oÉãçîÉ=íççäW aáëÅë=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=ÑìêíÜÉê=éìêéçëÉë=~êÉ=~î~áä~ÄäÉ=...
 • Page 24 Éå fåëÉêí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK  t~êåáåÖ>= qç=Éñíê~Åí=àìáÅÉ=Ñêçã=íÜÉ=ÑêìáíëI=ëÉí=íÜÉ=  ^ééäáÅ~íáçå=ÖìáÇÉäáåÉë> êçí~êó=ëïáíÅÜ=íç=äçï=ëéÉÉÇ=~åÇ=éêÉëë=íÜÉ= fÑ=íÜÉëÉ=ÖìáÇÉäáåÉë=~êÉ=åçí=çÄëÉêîÉÇI= Ñêìáí=çåíç=íÜÉ=éêÉëëáåÖ=ÅçåÉK íÜÉ ÇáÅÉêI=áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=ÅìííáåÖ=ÖêáÇ=~åÇ= t~êåáåÖ> íÜÉ êçí~íáåÖ=Ää~ÇÉI=ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK `ÜÉÅâ=íÜÉ=äÉîÉäK=j~ñáãìã=éêçÅÉëëáåÖ= fÑ=íÜÉ=ÇáÅÉê=áë=åçí=ìëÉÇ=~ë=áåíÉåÇÉÇI=áë= èì~åíáíóW=NMMM=ãä=Ñêìáí=àìáÅÉK ãçÇáÑáÉÇ=çê=áë=ìëÉÇ=áãéêçéÉêäóI=páÉãÉåëJ= ^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ bäÉÅíêçÖÉê®íÉ=dãÄe=Å~ååçí=~ëëìãÉ=äá~Äáäáíó= pÉí=íÜÉ=êçí~êó=ëïáíÅÜ=íç=MLçÑÑK  Ñçê=~åó=êÉëìäíáåÖ=Ç~ã~ÖÉK oÉãçîÉ=ã~áåë=éäìÖK  ^äëç=ÉñÅäìÇÉÇ=áë=íÜÉ=äá~Äáäáíó=Ñçê=Ç~ã~ÖÉ= oçí~íÉ=íÜÉ=Åáíêìë=éêÉëë=áå=~å=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=  EÉKÖK Ääìåí=çê=ÇÉÑçêãÉÇ=Ää~ÇÉëF=ïÜáÅÜ=êÉëìäí= ÇáêÉÅíáçå=~åÇ=êÉãçîÉK Ñêçã=íÜÉ=éêçÅÉëëáåÖ=çÑ=ìå~ééêçîÉÇ=ÑççÇK oçí~íÉ=íÜÉ=Äçïä=áå=~å=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=  ÇáêÉÅíáçå=~åÇ=êÉãçîÉK fãéçêí~åí=áåÑçêã~íáçå `äÉ~å=~ää=é~êíëI=ëÉÉ=“`äÉ~åáåÖ=~åÇ=  tÜÉå=ïçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=ÇáÅÉêI=ìëÉ= ëÉêîáÅáåÖÒK íÜÉ...
 • Page 25 Éå tçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=ÇáÅÉê _äÉåÇÉê cáÖK=  Ñçê=ÄäÉåÇáåÖ=äáèìáÇ=çê=ëÉãáJëçäáÇ=ÑççÇI= mä~ÅÉ=ÇêáîÉ=ëÜ~Ñí=Ñçê=íÜÉ=ÇáÅÉê=çå=íÜÉ=ÇêáîÉ=  Ñçê ÅìííáåÖLÅÜçééáåÖ=ê~ï=Ñêìáí=~åÇ= çå=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáíK îÉÖÉí~ÄäÉëI=Ñçê=éìê¨ÉáåÖ=ÑççÇK ^íí~ÅÜ=íÜÉ=Äçïä=E~êêçï=çå=Äçïä=çå=Ççí=çå=  íÜÉ=~ééäá~åÅÉF=~åÇ=êçí~íÉ=~ë=Ñ~ê=~ë=éçëëáÄäÉ= oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉëL áå=~=ÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçåK êçí~íáåÖ=ÇêáîÉ> fåëÉêí=íÜÉ=ÇáÅÉêK=  kÉîÉê=éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=~íí~ÅÜÉÇ=ÄäÉåÇÉê> qÜÉ=~êêçï=çå=íÜÉ=ÇáÅÉê=~åÇ=íÜÉ=~êêçï= _äÉåÇÉê=ïáää=åçí=çéÉê~íÉ=ìåíáä=íÜÉ=äáÇ=Ü~ë=ÄÉÉå= çå íÜÉ=Äçïä=ãìëí=ÄÉ=áå=~äáÖåãÉåí> ëÅêÉïÉÇ=çå=íáÖÜíK=aç=åçí=êÉãçîÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê= aáÅÉê=ãìëí=ÄÉ=éçëáíáçåÉÇ=Ñìääó=çå=íÜÉ=ÇêáîÉ= ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=áë=~í=~=ëí~åÇëíáääK ëÜ~Ñí>=fÑ=êÉèìáêÉÇI=íìêå=íÜÉ=Ää~ÇÉ=áåëÉêí=áåíç= íÜÉ=ÅçêêÉÅí=éçëáíáçå=ìëáåÖ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=ÅçîÉê= EcáÖK= JSFK  oáëâ=çÑ=ëÅ~äÇáåÖ> oÉãçîÉ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=ÅçîÉêK  ^íí~ÅÜ=äáÇ=Eã~íÅÜ=~êêçï=çå=äáÇ=çå=Ççí=çå=  fÑ=éêçÅÉëëáåÖ=Üçí=äáèìáÇëI=ëíÉ~ã=ÉëÅ~éÉë= ÄçïäF=~åÇ=êçí~íÉ=áå=~=ÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçåK íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑìååÉä=áå=íÜÉ=äáÇK=^ÇÇ=~=ã~ñK= iáÇ=äìÖ=ãìëí=ÄÉ=äçÅ~íÉÇ=Ñìääó=áå=íÜÉ=ëäçí= MKQ=äáíêÉë=çÑ=Üçí=çê=ÑêçíÜáåÖ=äáèìáÇK...
 • Page 26 Éå `äÉ~åáåÖ=~åÇ=ëÉêîáÅáåÖ oçí~íÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=áå=~å=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=  ÇáêÉÅíáçå=~åÇ=êÉãçîÉK qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=êÉèìáêÉë=åç=ã~áåíÉå~åÅÉ>= oçí~íÉ=íÜÉ=äáÇ=áå=~å=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå=  qÜçêçìÖÜ=ÅäÉ~åáåÖ=Öì~ê~åíÉÉë=~=äçåÖ= ~åÇ=êÉãçîÉK ëÉêîáÅÉ äáÑÉK= qáéW=fí=áë=êÉÅçããÉåÇÉÇ=íç=ÅäÉ~å=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê= cìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=áå=íÜÉ=èìáÅâ= áããÉÇá~íäÉó=~ÑíÉê=ìëÉI=ëÉÉ=“`äÉ~åáåÖ=~åÇ= êÉÑÉêÉåÅÉ=ÖìáÇÉK ëÉêîáÅáåÖÒK råáîÉêë~ä=ÅìííÉê oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ> Ñçê=ÅìííáåÖ=ëã~ääÉê=èì~åíáíáÉë=çÑ=ãÉ~íI= Ü~êÇ=ÅÜÉÉëÉI=çåáçåëI=é~êëäÉóI=Ö~êäáÅI= kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=áå=äáèìáÇë= Ñêìáí=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉëK= çê éä~ÅÉ=ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉê=~åÇ=Çç=åçí= ÅäÉ~å=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêK fí=áë=åçí=éÉêãáííÉÇ=íç=Åìí=ÅçÑÑÉÉ=ÄÉ~åëI=éÉééÉê= ÅçêåëI=ëìÖ~êI=éçééó=ëÉÉÇë=~åÇ=ÜçêëÉê~ÇáëÜK t~êåáåÖ> oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉëL aç=åçí=ìëÉ=~Äê~ëáîÉ=ÅäÉ~åáåÖ=~ÖÉåíëK= pìêÑ~ÅÉë ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK êçí~íáåÖ=ÇêáîÉ> qáéëW= kÉîÉê=êÉ~ÅÜ=áåíç=íÜÉ=àìÖ=çÑ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä= ÅìííÉê>=oÉãçîÉ=íÜÉ=ÅÜçééÉÇ=ÑççÇ=ìëáåÖ= Ó fÑ=éêçÅÉëëáåÖ=ÉKÖK=Å~êêçíë=~åÇ=êÉÇ=Å~ÄÄ~ÖÉI= íÜÉ=éä~ëíáÅ=é~êíë=ïáää=ÄÉÅçãÉ=ÇáëÅçäçìêÉÇI= ~ ëìáí~ÄäÉ=áãéäÉãÉåí=EÉKÖK=ëéççåFK Äó=~=êÉÇ=Ñáäã=ïÜáíÅÜ=Å~å=ÄÉ=êÉãçîÉÇ=ïáíÜ= aç=åçí=êÉãçîÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=...
 • Page 27 Éå `äÉ~åáåÖ=íÜÉ=Åáíêìë=éêÉëë q~âáåÖ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=~é~êí cáÖK=  ^ää=é~êíë=~êÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêJéêççÑK=fí=áë=êÉÅçããÉåJ réçå=íÜÉ=ïáåÖëI=êçí~íÉ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=áåëÉêí= ÇÉÇ=íç=êáåëÉ=íÜÉ=éêÉëëáåÖ=ÅçåÉ=áããÉÇá~íÉäó=  áå ~å=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçåK= ~ÑíÉê=ìëÉ=çå=~ää=ëáÇÉë=ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉêK= qÜÉ=Ää~ÇÉ=áåëÉêí=áë=êÉäÉ~ëÉÇK açáåÖ=ëç=éêÉîÉåíë=êÉëáÇìÉ=Ñêçã=ÇêóáåÖ=çåK q~âÉ=Ää~ÇÉ=áåëÉêí=çìí=~åÇ=êÉãçîÉ=  `äÉ~åáåÖ=íÜÉ=ÇáÅÉê ëÉ~äáåÖ êáåÖK mìííáåÖ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=íçÖÉíÜÉê oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë> ^ééäó=ëÉ~äáåÖ=êáåÖ=çå=Ää~ÇÉ=áåëÉêíK  fåëÉêí=Ää~ÇÉ=áåëÉêí=Ñêçã=ÄÉäçï=áåíç=  tÜÉå=Çáë~ëëÉãÄäáåÖL~ëëÉãÄäáåÖ=íÜÉ=ÇáÅÉêI= ÄäÉåÇÉê àìÖK í~âÉ=ÜçäÇ=çÑ=íÜÉ=ëäáÅáåÖ=ÇáëÅ=Äó=íÜÉ=éä~ëíáÅ= cáêãäó=ëÅêÉï=çå=íÜÉ=Ää~ÇÉ=áåëÉêí=  ëíìÇ=áå=íÜÉ=ÅÉåíêÉ=çåäóK Äó íÜÉ ïáåÖë=áå=~=ÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçåK= oçí~íÉ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=áåëÉêí=~í=äÉ~ëí=ìåíáä= qÜÉ=Ä~ëÉ=ÜçäÇÉê=ENUÄF=áë=ÇáëÜï~ëÜÉêJéêççÑK= ~=ïáåÖ=ÅçîÉêë=íÜÉ=ã~êâ=çå=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê= aç=åçí=ÅäÉ~å=~åó=çíÜÉê=é~êíë=áå=íÜÉ= àìÖ Eéçëáíáçå=Ó[=cáÖK= JSFK ...
 • Page 28 Éå qêçìÄäÉëÜççíáåÖ bñíê~=~ÅÅÉëëçêáÉë E~î~áä~ÄäÉ=Ñêçã=~=ëéÉÅá~äáëí=çìíäÉí=áÑ=åçí=áåÅäìÇÉÇ= ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉF oáëâ=çÑ=áåàìêó> `ÜáééÉê=ÇáëÅ=EjwRmpMOF _ÉÑçêÉ=êÉÅíáÑóáåÖ=~=Ñ~ìäíI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë= cçê=ëäáÅáåÖ=ê~ï=éçí~íçÉë=Ñçê=ÅÜáéëK éäìÖK ^ëá~íáÅ=îÉÖÉí~ÄäÉë=ÇáëÅ=EjwRgpMNF päáÅÉë=Ñêìáí=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉë=áåíç=ÑáåÉ=ëíêáéë= fãéçêí~åí=áåÑçêã~íáçå Ñçê ^ëá~å=îÉÖÉí~ÄäÉ=ÇáëÜÉëK qÜÉ=léÉê~íáåÖ=áåÇáÅ~íçê=Ñä~ëÜÉë=áÑ= dê~íáåÖ=ÇáëÅI=ãÉÇáìãJÑáåÉ=EjwRopMOF íÜÉ ~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=çéÉê~íÉÇ= cçê=Öê~íáåÖ=ê~ï=éçí~íçÉëI=Ü~êÇ=ÅÜÉÉëÉ= áåÅçêêÉÅíäó=çê=íÜÉ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÑìëÉ=Ü~ë= EÉKÖK=m~êãÉë~åFI=ÅççäÉÇ=ÅÜçÅçä~íÉ=~åÇ=åìíëK íêáééÉÇ=çê=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë ÇÉÑÉÅíáîÉK oÉîÉêëáÄäÉ=ëäáÅáåÖLëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅ= _~ëÉ=ìåáí EjwRhmMNF c~ìäíW cçê=Öê~íáåÖ=ê~ï=éçí~íçÉëI=ÉKÖK=Ñçê=éçí~íç=ÑêáííÉêë= ^ééäá~åÅÉ=ÇçÉë=åçí=ïçêâK ~åÇ=êçëíáëK=cçê=ëäáÅáåÖ=Ñêìáí=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉë=áåíç= mçëëáÄäÉ=Å~ìëÉW ëäáÅÉëK qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ï~ë=çîÉêäç~ÇÉÇ=EÉKÖK=íççä= à~ããÉÇ=Äó=ÑççÇF=~åÇ=íÜÉ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÑìëÉ= fåëíêìÅíáçåë=çå=Çáëéçë~ä Ü~ë íêáééÉÇK qÜáë=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=áÇÉåíáÑáÉÇ= oÉãÉÇá~ä=~ÅíáçåW áå...
 • Page 29 Éå ^ééäáÅ~íáçå=Éñ~ãéäÉë håÉ~ÇáåÖ=Üççâ= cçê=ëíáêêáåÖ=~åÇ=âåÉ~ÇáåÖ=ÇçìÖÜ= råáîÉêë~ä=Ää~ÇÉ ~åÇ=Ñçê=ãáñáåÖ=áå=áåÖêÉÇáÉåíë=ïÜáÅÜ= cçê=ÅìííáåÖ=~åÇ=ÅÜçééáåÖK ~êÉ=åçí=íç=ÄÉ=ÅìíK qÜÉ=ìåáîÉêë~ä=Ää~ÇÉ=Ü~ë=íç=ÄÉ=ìëÉÇ=~í=ëÉííáåÖ=j= qÜÉ=âåÉ~ÇáåÖ=Üççâ=Ü~ë=íç=ÄÉ=ìëÉÇ=~í=ëÉííáåÖ= ~åÇ=ã~ñK=qÜÉ=ïçêâáåÖ=Çìê~íáçå=ÇÉéÉåÇë=çå= ãáå=~åÇ=ãÉÇáìã=ëéÉÉÇK íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=ÇÉÖêÉÉ=çÑ=ÅìííáåÖK mä~áíÉÇ=Äìå eÉêÄë=EÉñÅÉéí=ÅÜáîÉëFI=NMÓRM=Ö _~ëáÅ=êÉÅáéÉ `ìí=ìé=áå=~=Çêó=Äçïä=~í=ëÉííáåÖ=ã~ñK  RMM=Ö=Ñäçìê d~êäáÅI=ã~ñK=RMM=Ö OR=Ö=óÉ~ëí=çê=N=é~ÅâÉí=çÑ=ÇêáÉÇ=óÉ~ëí `ìí=ìé=~í=ëÉííáåÖ=jK  ONMÓOOM=ãä=ï~êã=ãáäâ låáçåëI=ã~ñK=RMM=Ö N=ÉÖÖ nì~êíÉê=íÜÉ=çåáçåëK  N=éáåÅÜ=çÑ=ë~äí `ìí=ìé=~í=ëÉííáåÖ=jK  UM=Ö=ëìÖ~ê sÉÖÉí~ÄäÉë=çê=éçí~íçÉëI=ê~ïI=NMMÓRMM=Ö SM=Ö=ãÉäíÉÇ=~åÇ=ÅççäÉÇ=Ñ~í `ìí=íÜÉ=îÉÖÉí~ÄäÉëLéçí~íçÉë=áåíç=éáÉÅÉëK  dê~ÇÉÇ=êáåÇ=çÑ=Ü~äÑ=~=äÉãçå `ìí=ìé=ëÉîÉê~ä=íáãÉë=Ñçê=O=ëÉÅçåÇë=É~ÅÜ=  jáñ=áåÖêÉÇáÉåíë=ÄêáÉÑäó=~í=ëÉííáåÖ=ãáåK ...
 • Page 30 Éå jáñ=áåÖêÉÇáÉåíë=ÄêáÉÑäó=~í=ëÉííáåÖ=ãáåK jáñ=ÑäçìêI=ÅçêåÑäçìê=~åÇ=Ä~âáåÖ=éçïÇÉêK   `çåíáåìÉ=çå=ãÉÇáìã=ëÉííáåÖ=Ñçê=O=ãáåK= pïáíÅÜ=~ééäá~åÅÉ=íç=ëÉííáåÖ=ãáå=~åÇ=~ÇÇ=   íÜÉ=Ñäçìê=ãáñíìêÉ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑÉÉÇ=íìÄÉK _êìëÜ=ÇçìÖÜ=Ä~ääë=ïáíÜ=çáä=~åÇ=äÉ~îÉ=íç=êÉëí=  ìåÇÉê=~=ï~êã=Äçïä=Ñçê=~ééêçñK=PM=ãáåìíÉëK= aç=åçí=ãáñ=Ñçê=äçåÖÉê=íÜ~å=N=ãáåìíÉK  qÜÉå=éêçÅÉëë=ÑìêíÜÉê=~ë=ìëì~ä= j~ñáãìã=èì~åíáíóW=Z=Ä~ëáÅ=êÉÅáéÉ j~ñáãìã=èì~åíáíóW=O=ñ=Ä~ëáÅ=êÉÅáéÉ _~ëÉ=Ñçê=Ñêìáí=Ñä~å `~âÉ=ãáñíìêÉ _~ëáÅ=êÉÅáéÉ _~ëáÅ=êÉÅáéÉ O=ÉÖÖë RMM=Ö=Ñäçìê NOR=Ö=ëìÖ~ê ORM=Ö=ã~êÖ~êáåÉ=çê=ÄìííÉê=Eêççã=íÉãéÉê~íìêÉF _É~í=ÉÖÖë=~åÇ=ëìÖ~ê=Ñçê=R=ãáåìíÉë=  Q=ÉÖÖë ~í ëÉííáåÖ=ã~ñ=ìåíáä=ÑêçíÜóK NOR=Ö=ÖêçìåÇ=Ü~òÉäåìíë ORM=Ö=ëìÖ~ê RM=Ö=ÄêÉ~ÇÅêìãÄë N=é~ÅâÉí=çÑ=î~åáää~=ëìÖ~ê pïáíÅÜ=~ééäá~åÅÉ=íç=ëÉííáåÖ=ãáåI=~ÇÇ= N=é~ÅâÉí=çÑ=Ä~âáåÖ=éçïÇÉê  Ü~òÉäåìíë=~åÇ=ÄêÉ~ÇÅêìãÄë=íÜêçìÖÜ= NRM=ãä=ãáäâ íÜÉ...
 • Page 31 Éå o~ï=îÉÖÉí~ÄäÉ=ë~ä~Ç aáÅÉê EëÉêîÉë=OÓQ=éÉêëçåëF qç=ÇáÅÉ=ÑççÇ=áåíç=ÅìÄÉ=ëÜ~éÉë=Ñçê= Q=Å~êêçíë ìëÉ=áå=ë~ä~ÇëI=ëçìéëI=ë~ìÅÉë=çê=~ë= N=âçÜäê~Äá ~=ëáÇÉ=ÇáëÜK N=~ééäÉ qÜÉ=ÇáÅÉê=Ü~ë=íç=ÄÉ=ìëÉÇ=~í=ëÉííáåÖ ãáåK N=ÅçìêÖÉííÉ N=ÅìÅìãÄÉê ¼=Å~ìäáÑäçïÉê= NMM=Ö=ÑêÉëÜ=ÅÜÉÉëÉ aêÉëëáåÖW NMM=Ö=óçÖÜìêí NMM=Ö=ëçìê=ÅêÉ~ã N=Ö~êäáÅ=ÅäçîÉ “läáîáÉÒ=ë~ä~Ç N=íÄëK=âÉíÅÜìé EÑçê=~ééêçñK=Q=éÉêëçåëF N=éáåÅÜ=çÑ=ë~äí Q=ÄçáäÉÇI=ÅççäÉÇ=éçí~íçÉë N=éáåÅÜ=çÑ=ëìÖ~ê O=ÄçáäÉÇ=Å~êêçíë P=íÄëK=îáåÉÖ~ê Q=Ü~êÇJÄçáäÉÇ=ÉÖÖë `äÉ~å=íÜÉ=Å~êêçíë=ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉê=  OMM=Ö=ÅççâÉÇ=ÅÜáÅâÉå=ÄêÉ~ëí ïáíÜ ~=Åç~êëÉ=ÄêìëÜ=~åÇ=ëÜêÉÇ=ïáíÜ= NÓO=éáÅâäÉÇ=ÖÜÉêâáåë=çê=ã~êáå~ÇÉÇ=ÅìÅìãÄÉêë íÜÉ ëÜêÉÇÇáåÖ=êÉîÉêëáÄäÉ=ÇáëÅK NÓO=ÅìÅìãÄÉêë mÉÉä=íÜÉ=âçÜäê~ÄáI=Åìí=áåíç=íÜáÅâ=ëäáÅÉë=~åÇ=  PMM=Ö=ÖêÉÉå=éÉ~ë=EN=ëã~ää=íáåF ëÜêÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=êÉîÉêëáÄäÉ=ÇáëÅK p~äí=~åÇ=éÉééÉê...
 • Page 32 Éå jáñ=~ää=ÇáÅÉÇ=áåÖêÉÇáÉåíë=áå=~=ë~ä~Ç=Äçïä= ½=äÉÉâ=E~ééêçñK=RM=ÖF  ïáíÜ=íÜÉ=éÉ~ëK= m~êëäÉó=~åÇ=Çáää pÉ~ëçå=íç=í~ëíÉ=ïáíÜ=ë~äí=~åÇ=éÉééÉêK  P=íÄëK=ëçìê=ÅêÉ~ã= aêÉëë=ïáíÜ=ÅççâáåÖ=çáäK  ãìëí~êÇI=ëìÖ~ê aáÅÉ=íÜÉ=ÄçáäÉÇI=Äìí=~äêÉ~Çó=ÅççäÉÇ= “píçäáÅÜåóÒ=ë~ä~Ç  éçí~íçÉë=~åÇ=íÜÉ=ÉÖÖëK EëÉêîÉë=O=éÉêëçåëF aáÅÉ=íÜÉ=ÅìÅìãÄÉêëI=íÜÉ=ê~ÇáëÜÉëI=  NRM=Ö=Ü~ã íÜÉ ë~ìë~ÖÉ=çê=íÜÉ=ÅÜáÅâÉå=ÄêÉ~ëíK P=ÄçáäÉÇI=ÅççäÉÇ=éçí~íçÉë qÜçêçìÖÜäó=ãáñ=ëçìê=ÅêÉ~ãI=ÅÜçééÉÇ=äÉÉâ=  O=éáÅâäÉÇ=ÖÜÉêâáåë=çê=ã~êáå~ÇÉÇ=ÅìÅìãÄÉêë ~åÇ=íÜÉ=ÉÖÖë=ïáíÜ=ãìëí~êÇ=~åÇ=ëìÖ~ê=~åÇ= N=ÄçáäÉÇ=Å~êêçí ÇáäìíÉ=ïáíÜ=~=äáííäÉ=âî~ëëK mÉ~ëI=Ü~äÑ=~=Å~å ^ÇÇ=íÜÉ=ÇáÅÉÇ=áåÖêÉÇáÉåíëI=ÅÜçééÉÇ=  p~äí=~åÇ=éÉééÉê é~êëäÉó=~åÇ=ÇáääK aêÉëëáåÖW pÉ~ëçå=íç=í~ëíÉ=ïáíÜ=ë~äí=~åÇ=éÉééÉêK  ¼=Å~êíçå=çÑ=ëçìê=ÅêÉ~ã _äÉåÇÉê ¼=Öä~ëë=ã~óçåå~áëÉ Ñçê=ãáñáåÖ=äáèìáÇ=çê=ëÉãáJëçäáÇ=ÑççÇI= aáÅÉ=íÜÉ=ÄçáäÉÇI=Äìí=~äêÉ~Çó=ÅççäÉÇ= ...
 • Page 33 Éå `ÜçÅçä~íÉJãáäâ jáñ=áåÖêÉÇáÉåíë=EÉñÅÉéí=çáäF=Ñçê=ëÉîÉê~ä=  ëÉÅçåÇë=~í=ëÉííáåÖ=ãáåK Ej~ñáãìã=èì~åíáíóF= pïáíÅÜ=~ééäá~åÅÉ=íç=ëÉííáåÖ=ã~ñI=ëäçïäó=  NMM=Ö=ÅÜçÅçä~íÉ éçìê=íÜÉ=çáä=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑìååÉä=~åÇ=ÄäÉåÇ= QMM=ãä=Üçí=ãáäâ ìåíáä=íÜÉ=ã~óçåå~áëÉ=ÉãìäëáÑáÉëK= `ìí=ìé=íÜÉ=ÅÜçÅçä~íÉ=~í=ëÉííáåÖ=mìäëÉK  j~ñáãìã=èì~åíáíóW=O=ñ=Ä~ëáÅ=êÉÅáéÉ ^ÇÇ=Üçí=ãáäâ=~åÇ=ÄäÉåÇK  péçêíë=Çêáåâ j~óçåå~áëÉ OTM=Ö=ÜçåÉó=EÑêçã=êÉÑêáÖÉê~íçêI=R=ø`F _~ëáÅ=êÉÅáéÉ R=Ö=Åáåå~ãçå N=ÉÖÖ OPM=Ö=ãáäâ N=íëéK=ãìëí~êÇ mìí=ÜçåÉó=~åÇ=Åáåå~ãçå=áå=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=  N=íÄëK=îáåÉÖ~ê=çê=äÉãçå=àìáÅÉ ~åÇ=ÄäÉåÇ=~í=ëÉííáåÖ=jK N=éáåÅÜ=çÑ=ë~äí ^ÑíÉê=R=ëÉÅçåÇë=~ÇÇ=íÜÉ=ãáäâ=~åÇ=ÄäÉåÇ=  N=éáåÅÜ=çÑ=ëìÖ~ê Ñçê P=ëÉÅçåÇëK NUM=ãä=çáä fåÖêÉÇáÉåíë=ãìëí=ÄÉ=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íÉãéÉê~íìêÉK råáîÉêë~ä=ÅìííÉê cçê=ÅìííáåÖ=Ñ~áêäó=ëã~ää=èì~åíáíáÉë=çÑ=ãÉ~íI=Ü~êÇ=ÅÜÉÉëÉI=çåáçåëI=é~êëäÉóI=Ö~êäáÅI=Ñêìáí= ~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉëK= fí=áë=åçí=éÉêãáííÉÇ=íç=Åìí=ÅçÑÑÉÉ=ÄÉ~åëI=éÉééÉê=ÅçêåëI=ëìÖ~êI=éçééó=ëÉÉÇë=~åÇ= ÜçêëÉê~ÇáëÜK= qÜÉ=äçåÖÉê=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=êÉã~áåë=ëïáíÅÜÉÇ=çåI=íÜÉ=ÑáåÉê=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=~êÉ=ÅìíK...
 • Page 34 Ñê pçãã~áêÉ sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä= mçìê=îçíêÉ=ë¨Åìêáí¨= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K PQ pfbjbkp=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë= sìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K PS ÅçêÇá~äÉãÉåíK ríáäáë~íáçå= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K PT sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä= kÉííçó~ÖÉ=Éí=ÉåíêÉíáÉå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K QP ¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ= o~åÖÉãÉåí= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K QQ èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò= a¨ê~åÖÉãÉåíë=Éí=êÉã≠ÇÉë= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K QQ ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë= ^ÅÅÉëëçáêÉë=Éå=çéíáçå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K QR éêçÇìáíëK `çåëÉáäë=éçìê=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìí= K=K=K=K=K=K=K=K QR `çåÇáíáçåë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K QR = =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K QS mçìê=îçíêÉ=ë¨Åìêáí¨...
 • Page 35 Ñê çì=èìÉ=ëçå=ìíáäáë~íáçå=ëºêÉ=äÉìê=~áí=¨í¨=ÉåëÉáÖå¨É=Éí=èìÛÉääÉë=~áÉåí=Åçãéêáë= äÉë=Ç~åÖÉêë=èìá=Éå=¨ã~åÉåíK kÉ=éÉêãÉííÉò=à~ã~áë=~ìñ=ÉåÑ~åíë=ÇÉ=àçìÉê=~îÉÅ=äÛ~éé~êÉáäK kÉ=Äê~åÅÜÉò=Éí=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ= áåÇáÅ~íáçåë=ÑáÖìê~åí=ëìê=ä~=éä~èìÉ=ëáÖå~ä¨íáèìÉK=kÛìíáäáëÉò=ÅÉí=~éé~êÉáä=èìÉ= Ç~åë=ÇÉë=äçÅ~ìñ=ÑÉêã¨ëK=kÛìíáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=ëá=ëçå=ÅçêÇçå= ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=Éí=äÛ~éé~êÉáä=äìáJãÆãÉ=åÉ=éê¨ëÉåíÉåí=~ìÅìå=Ççãã~ÖÉK a¨Äê~åÅÜÉò=íçìàçìêë=äÛ~éé~êÉáä=Çì=ëÉÅíÉìê=ëÛáä=Ççáí=ëÉ=íêçìîÉê=ë~åë= ëìêîÉáää~åÅÉI=~î~åí=ÇÉ=äÛ~ëëÉãÄäÉêI=ÇÉ=äÉ=ǨãçåíÉê=çì=ÇÉ=äÉ=åÉííçóÉêK= sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÉ=Äê~åÅÜÉãÉåí=åÉ=ÑêçííÉ=é~ë=ëìê=ÇÉë=~êÆíÉë= îáîÉë=çì=ÇÉë=ëìêÑ~ÅÉë=íê≠ë=ÅÜ~ìÇÉëK= ^Ñáå=ÇÛ¨Å~êíÉê=íçìí=Ç~åÖÉêI=ëÉìä=äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åí=çì=ëçå=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉ= çì=ìåÉ=éÉêëçååÉ=ǨíÉå~åí=ìåÉ=èì~äáÑáÅ~íáçå=¨èìáî~äÉåíÉ=Éëí=Ü~Äáäáí¨= ¶ êÉãéä~ÅÉê=ìå=ÅçêÇçå=ÇÉ=Äê~åÅÜÉãÉåí=ÉåÇçãã~Ö¨K iÉë=ê¨é~ê~íáçåë=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=ëçåí=ê¨ëÉêî¨Éë=¶=åçíêÉ=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉK , `çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=éçìê=ÅÉí=~éé~êÉáä oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=> oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå=> pá=ìåÉ=ÅçìéìêÉ=ÇÉ=Åçìê~åí=ëÉ=éêçÇìáíI=äÛ~éé~êÉáä=êÉëíÉ=Éå=éçëáíáçå=~ääìã¨É= Éí=êÉǨã~êêÉê~=Ç≠ë=äÉ=êÉíçìê=Çì=Åçìê~åíK= kÉ=ÅÜ~åÖÉò=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=èìÛ~éé~êÉáä=¨íÉáåí=EáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê= ä~ éçëáíáçå=M=L=çÑÑF=Éí=~éê≠ë=~îçáê=ǨÄê~åÅܨ=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ= ÇÉ Åçìê~åíK=^î~åí=ÇÉ=êÉãéä~ÅÉê=ÇÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=çì=ÇÉë=éá≠ÅÉë= ëìééä¨ãÉåí~áêÉë=Ǩéä~ŨÉë=Éå=ëÉêîáÅÉI=áä=Ñ~ìí=¨íÉáåÇêÉ=äD~éé~êÉáä=Éí= äÉ Ç¨Äê~åÅÜÉê=Çì=ëÉÅíÉìêK kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=Ç~åë=ÇÉë=äáèìáÇÉë=Éí=åÉ=äÉ=ä~îÉò=é~ë= ~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK= ^î~åí=ÇÉ=ëìééêáãÉê=ìå=Ǩê~åÖÉãÉåíI=ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~= éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=Éå=êçí~íáçå=> mÉåÇ~åí=äÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåíI=åÛáåíêçÇìáëÉò=à~ã~áë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äÉ=Äçä= ã¨ä~åÖÉìêK=mçìê=éçìëëÉê=ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíëI=ìíáäáëÉò=íçìàçìêë=äÉ=éáäçå= éçìëëçáêK=^éê≠ë=èìÉ=îçìë=~îÉò=¨íÉáåí=äÛ~éé~êÉáäI=ëçå=ãçíÉìê=ÅçåíáåìÉ=ÇÉ= íçìêåÉê=Äêá≠îÉãÉåíK=kÉ=ÅÜ~åÖÉò=ÇÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=èìÛ~éê≠ë=~îçáê=áããçÄáäáë¨= äÛÉåíê~≤åÉãÉåíK= oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë=íê~åÅÜ~åíÉë=>...
 • Page 36 Ñê oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë=íê~åÅÜ~åíÉë=L=äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=Éå= êçí~íáçå=> kÛáåíêçÇìáëÉò=à~ã~áë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äÉ=ãáñÉìê=Éå=éä~ÅÉ=>=kÉ=êÉíáêÉò=L= éçëÉò=äÉ=ãáñÉìê=èìÛ~éê≠ë=~îçáê=~êêÆí¨=äÛÉåíê~≤åÉãÉåíK=kÉ=íçìÅÜÉò=é~ë=äÉë= ä~ãÉë=Çì=ãáñÉìê=~îÉÅ=äÉë=ã~áåë=åìÉëK=mçìê=åÉííçóÉêI=ìíáäáëÉò=ìåÉ=ÄêçëëÉK oáëèìÉ=ÇÉ=ÄêºäìêÉ=> içêëèìÉ=îçìë=íê~áíÉò=ÇÉë=~äáãÉåíë=ã¨ä~åÖ¨ë=íê≠ë=ÅÜ~ìÇëI=ÇÉ=ä~=î~éÉìê= íê~îÉêëÉ=äÛÉåíçååçáê=ã¨å~Ö¨=Ç~åë=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉK=sÉêëÉò=~ì=ã~ñáãìã=MIQ= äáíêÉ=ÇÉ=äáèìáÇÉ=íê≠ë=ÅÜ~ìÇ=çì=ãçìëë~åíK , bñéäáÅ~íáçå=ÇÉë=ëóãÄçäÉë=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=Éí=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë oÉëéÉÅíÉò=äÉë=áåëíêìÅíáçåë=ÑáÖìê~åí=Ç~åë=ä~=åçíáÅÉ= ÇÛìíáäáë~íáçåK mêìÇÉåÅÉ=>=i~ãÉë=êçí~íáîÉëK mêìÇÉåÅÉ=>=^ÅÅÉëëçáêÉë=êçí~íáÑëK kÛáåíêçÇìáëÉò=é~ë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äÛçêáÑáÅÉ=ÇÛ~àçìíK i~=åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå=î~ìí=éçìê=ÇáÑѨêÉåíë= _çä=ã¨ä~åÖÉìê=~îÉÅ=~ÅÅÉëëçáêÉë= ãçÇ≠äÉëK=råÉ=îìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉë=ÇáÑѨêÉåíë= R `ä¨ ãçÇ≠äÉë=ëÉ=íêçìîÉ=ëìê=äÉë=îçäÉíë=áääìëíê¨ë= S `çìîÉêÅäÉ EcáÖìêÉ T ~F=máäçå=éçìëëçáê= ÄF=fåëÉêí=ÇÉ=éáäçå=éçìëëçáê sìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ ^ÅÅÉëëçáêÉë sÉìáääÉò=ǨéäáÉê=äÉë=îçäÉíë=áääìëíê¨ëK= U ^ñÉ=ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåí cáÖìêÉ=  V mçêíÉJ~ÅÅÉëëçáêÉë NM i~ãÉ=ìåáîÉêëÉääÉ=~îÉÅ=ÑçìêêÉ~ì ^éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ...
 • Page 37 Ñê NV _êçóÉìê=ìåáîÉêëÉä=G ~F=dçÄÉäÉí=~îÉÅ=íê~Åíáçå ^ííÉåíáçå=> ÄF=`çìîÉêÅäÉ pá=îçìë=íê~î~áääÉò=~îÉÅ=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìêI=îçìë= OM jáñÉìê åÉ=éçìêêÉò=~ääìãÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÛ~éê≠ë=~îçáê= ~F=_çä=ãáñÉìê=~îÉÅ=Éåíê~≤åÉãÉåí ãáë=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê=Éå=éä~ÅÉI=éçë¨=Éí=íçìêå¨= ÄF=`çìîÉêÅäÉ äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=¶=ÑçåÇ=àìëèìÛÉå=éçëáíáçå=ÑÉêã¨ÉK ÅF=lìîÉêíìêÉ=éçìê=~àçìí= ÇF=båíçååçáê i~ãÉ=ìåáîÉêëÉääÉ=ENMF= ON p~ÅçÅÜÉ=ÇÛ~ÅÅÉëëçáêÉë=G éçìê=ÄêçóÉê=Éí=Ü~ÅÜÉêK G pÉäçå=äÉ=ãçÇ≠äÉK oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ=äÉë= ríáäáë~íáçå ä~ãÉë=íê~åÅÜ~åíÉë=> kÉ=ë~áëáëëÉò=ä~=ä~ãÉ=ìåáîÉêëÉääÉ=èìÉ=é~ê=ëçå= ^î~åí=ÇÉ=äÉë=ìíáäáëÉê=éçìê=ä~=éêÉãá≠êÉ=ÑçáëI= ÄçêÇJéçáÖå¨É=Éå=éä~ëíáèìÉK åÉííçóÉò=ëçáÖåÉìëÉãÉåí=äÛ~éé~êÉáä=Éí=ëÉë= içêëèìÉ=ä~=ä~ãÉ=ìåáîÉêëÉääÉ=åÉ=ëÉêí=é~ëI= ~ÅÅÉëëçáêÉëI=îçáê=äÉ=ÅÜ~éáíêÉ=áåíáíìä¨=Â= ÅçåëÉêîÉòJä~=íçìàçìêë=Ç~åë=äÉ=ÑçìêêÉ~ìK kÉííçó~ÖÉ=Éí=ÉåíêÉíáÉå=ÊK `êçÅÜÉí=é¨íêáëëÉìê=ENNF= ^ííÉåíáçå=> éçìê=ã¨ä~åÖÉê=Éí=é¨íêáê=ÇÉ=ä~=éßíÉI=Éí= éçìê=áåÅçêéçêÉê=ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=èìÛáä=åÉ=Ñ~ìí= ^ääìãÉò=Éí=¨íÉáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáä=ìåáèìÉãÉåí=é~ê= é~ë=ÄêçóÉêK äÉ=ë¨äÉÅíÉìê=êçí~íáÑ=ENFK=iÉ=Ñ~áí=ÇÛçìîêáê=äÉ= cçìÉí=ã¨ä~åÖÉìê=ENOF ÅçìîÉêÅäÉ=ESI=NVÄI=OMÄF=éçìê=¨íÉáåÇêÉ= éçìê=Ä~ííêÉ=ä~=Åê≠ãÉI=ãçåíÉê=äÉë=ÌìÑë=...
 • Page 38 Ñê `ÜáÑÑêÉ=Â=O=Ê=ëìê=äÉ=ÇáëèìÉ=¶=êßéÉê=ê¨îÉêëáÄäÉI= éçìê ǨëáÖåÉê=äÉ=Å∑í¨=ëÉêî~åí=¶=êßéÉê=¨é~áë ^ííÉåíáçå=> `ÜáÑÑêÉ=Â=Q=Ê=éçìê=äÉ=Å∑í¨=ëÉêî~åí=¶=êßéÉê=ÑáåK kÛ~àçìíÉò=äÉë=éêçÇìáíë=¶=íê~áíÉê=èìÛ~éê≠ë=~îçáê= ^ííÉåíáçå=> ãçåí¨=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉëK= iÉ=ÇáëèìÉ=¶=êßéÉê=ê¨îÉêëáÄäÉ=åÉ=ÅçåîáÉåí=é~ë= éçìê=êßéÉê=äÉë=åçáñK=kÉ=êßéÉò=äÉ=Ñêçã~ÖÉ=¶=éßíÉ= ^àçìíÉò=ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíëK  ãçääÉ=èìÛ~îÉÅ=äÉ=Å∑í¨=ÇÉ=êßé~ÖÉ=ÖêçëëáÉêK mçëÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Eä~=Ñä≠ÅÜÉ=Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=  aáëèìÉ=¶=éçããÉë=ÑêáíÉë=ENSF êÉÖ~êÇÉ=äÉ=éçáåí=ëìê=äÉ=ÄçäF=éìáë=íçìêåÉò= mçìê=ǨÅçìéÉê=ÇÉë=ÑêáíÉë=Ç~åë=äÉë= Ç~åë=äÉ=ëÉåë=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉK éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉ=ÅêìÉëK i~=ë~áääáÉ=Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=Ççáí=îÉåáê=êÉéçëÉê= oÉã~êèìÉ=W àìëèìÛ¶=ä~=Äìí¨É=Ç~åë=ä~=ÑÉåíÉ=ã¨å~Ö¨É= mçëÉò=äÉ=ÇáëèìÉ=¶=éçããÉë=ÑêáíÉë=~îÉÅ=ä~=ä~ãÉ= Ç~åë=ä~=éçáÖå¨É=Çì=ÄçäK íçìêå¨É=îÉêë=äÉ=Ü~ìíK fåíêçÇìáëÉò=äÉ=éáäçå=éçìëëçáê=Éí=äÛáåëÉêí=Çì=  éáäçå=éçìëëçáê aÉë=êßéÉë=~Ç~éí¨Éë=¶=ÇÛ~ìíêÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë= ëçåí=Éå=îÉåíÉ=Ç~åë=äÉ=ÅçããÉêÅÉ=ëé¨Åá~äáë¨= fåíêçÇìáëÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=Ç~åë=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=  Eîçáê=äÉ=ÅÜ~éáíêÉ=Â=^ÅÅÉëëçáêÉë=Éå=çéíáçå=ÊFK Åçìê~åíK o¨ÖäÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê=ä~=éçëáíáçå= cáÖìêÉ=   îçìäìÉK jÉííÉò=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê=Éå=éä~ÅÉ=Eä~=Ñä≠ÅÜÉ= ...
 • Page 39 Ñê sÉêëÉò=äÉë=~äáãÉåíë=¶=¨ãáåÅÉê=çì=êßéÉêK mêÉëëÉJ~ÖêìãÉë  kÉ=Ñ~áíÉë=~î~åÅÉê=äÉë=~äáãÉåíë=¶=¨ãáåÅÉê=çì= fä=ëÉêí=¶=Éñíê~áêÉ=äÉ=àìë=ÇÉë=~ÖêìãÉëI= êßéÉê=èìÛÉå=~ééìó~åí=éÉì=~îÉÅ=äÉ=éáäçå= Ççåí=é~ê=ÉñÉãéäÉ=äÉë=çê~åÖÉëI= éçìëëçáêK é~ãéäÉãçìëëÉë=Éí=ÅáíêçåëK= pçêíÉò=äÉ=éáäçå=éçìëëçáê=Éí=îÉêëÉò=äÉë=  áåÖê¨ÇáÉåíë=é~ê=äÛçêáÑáÅÉ=ÇÛ~àçìíK ^ííÉåíáçå=> o~àçìíÉò=äÉë=~äáãÉåíë=äçåÖë=Éí=ãáåÅÉë=¶=  íê~îÉêë=äÉ=éáäçå=éçìëëçáêK=^=ÅÉííÉ=ÑáåI=êÉíáêÉò= kÛìíáäáëÉò=äÉ=éêÉëëÉJ~ÖêìãÉë=èìÛ¶=äÛ¨í~í= äÛáåëÉêí=Çì=éáäçå=éçìëëçáêK Éåíá≠êÉãÉåí=~ëëÉãÄä¨K ^ííÉåíáçå=> mÉåëÉò=¶=îáÇÉê=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê=~î~åí=èìÛáä=åÉ= cáÖìêÉ=  ëÉ=êÉãéäáëëÉ=~ì=éçáåí=èìÉ=äÉë=~äáãÉåíë= jÉííÉò=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê=Éå=éä~ÅÉ=Eä~=Ñä≠ÅÜÉ=  ¨ãáåŨë=çì=êßé¨ë=~ííÉáÖåÉåí=äÉ=éçêíÉJÇáëèìÉK Çì=Äçä=Ççáí=êÉÖ~êÇÉê=äÉ=éçáåí=ëáíì¨=ëìê= äÛ~éé~êÉáäF=éìáë=íçìêåÉò=Ç~åë=äÉ=ëÉåë=ÇÉë= oÉã~êèìÉ=ÅçåÅÉêå~åí=äÉ=Äêçó~ÖÉ=Çì= ~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=àìëèìÛ¶=ä~=Äìí¨ÉK ÅÜçÅçä~í=W jÉííÉò=äÛ~ñÉ=ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåí=Ç~åë=äÉ=ÄçäK fåíêçÇìáëÉò=äÉ=ÅÜçÅçä~í=~î~åí=äÛ~ääìã~ÖÉ=éìáë=  mçëÉò=äÉ=é~åáÉê=ÑáäíêÉ=ëìê=äÛ~ñÉ= çÄíìêÉò=~îÉÅ=äÉ=éáäçåJéçìëëçáêK=^éê≠ë=~îçáê=  ~ääìã¨I=Ñ~áíÉë=~î~åÅÉê=äÉ=ÅÜçÅçä~í=~îÉÅ=äÉ=éáäçå= ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåí=Eä~=Ñä≠ÅÜÉ=ëìê=äÉ=éêÉëëÉJ éçìëëçáêK ~ÖêìãÉë=êÉÖ~êÇÉ=ä~=Ñä≠ÅÜÉ=Çì=ÄçäF=éìáë=...
 • Page 40 Ñê ^ÅÅÉëëçáêÉ=¶=ǨÅçìéÉê=Éå=Ǩë ^ííÉåíáçå=>= ^ÅÅÉëëçáêÉ=éÉêãÉíí~åí=ÇÉ=ǨÅçìéÉê= `çåëáÖåÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå= äÉë=éêçÇìáíë=~äáãÉåí~áêÉë=Éå=ǨëK pá=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=¶=ǨÅçìéÉê=Éå=Ǩë=~=¨í¨= ìíáäáë¨=¶=ÇÛ~ìíêÉë=ÑáåëI=ãçÇáÑá¨=çì=ìíáäáë¨=ÇÉ= oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë= Ñ~´çå=áåÉñéÉêíÉI=ä~=pí¨=páÉãÉåëJ íê~åÅÜ~åíÉë=L=äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=Éå= bäÉÅíêçÖÉê®íÉ=dãÄe=åÉ=éçìêê~=~ëëìãÉê= kÛáåíêçÇìáëÉò=é~ë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë= ~ìÅìåÉ=êÉëéçåë~Äáäáí¨=ÇÉë=Ççãã~ÖÉë= äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=Éå=éä~ÅÉ=>= ¨îÉåíìÉäëK kÉ=êÉíáêÉò=L=éçëÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=¶=ǨÅçìéÉê=Éå= `Éä~=ÉñÅäìí=~ìëëá=ä~=êÉëéçåë~Äáäáí¨=ÇÉë= Ǩë=èìÛ~éê≠ë=èìÉ=äÉ=ãçíÉìê=ëÉ=ëçáí= Ççãã~ÖÉë=Eé~ê=ÉñÉãéäÉ=ä~ãÉë=¨ãçìëë¨Éë= áããçÄáäáë¨K= çì=ǨÑçêã¨ÉëFI=ÉåÖÉåÇê¨ë=é~ê=äÉ=íê~áíÉãÉåí= iÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=¶=ǨÅçìéÉê=Éå=Ǩë=åÉ= ÇÉ=ÇÉåê¨Éë=~äáãÉåí~áêÉë=åçå=~ÇãáëÉëK ÑçåÅíáçååÉ=èìÛ~éê≠ë=~îçáê=ÑÉêã¨=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉK= içêëèìÉ=îçìë=ǨãçåíÉò=L=êÉãçåíÉò= oÉã~êèìÉ=áãéçêí~åíÉ äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=¶=ǨÅçìéÉê=Éå=ǨëI=åÉ=ë~áëáëëÉò= mçìê=íê~î~áääÉê=~îÉÅ=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ= äÉ=ÇáëèìÉ=¶=ǨÅçìéÉê=èìÉ=é~ê=äÉ=éçããÉ~ì= ¶ ǨÅçìéÉê=Éå=ǨëI=áä=Ñ~ìí=ìíáäáëÉê= Éå=éä~ëíáèìÉ=~ì=ãáäáÉìK äÛ~ñÉ ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåí=äáîê¨=~îÉÅ=ÅÉ= ÇáëèìÉ=EÑáÖK= JOFK=  ^ííÉåíáçå=>= `ÜçáëáëëÉò=ìåÉ=îáíÉëëÉ=~Ç~éí¨É=~ìñ=éêçÇìáíë= `çåëáÖåÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå= ~äáãÉåí~áêÉë=¶=ǨÅçìéÉêK iÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=¶=ǨÅçìéÉê=Éëí=ìåáèìÉãÉåí=...
 • Page 41 Ñê ^ëëÉãÄäÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=¶=ǨÅçìéÉê=äÉë=Ǩë ^éê≠ë=äÉ=íê~î~áä ^ãÉåÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê=ä~=éçëáJ cáÖìêÉ=   íáçå=M=L=çÑÑK jÉííÉò=ä~=ä~ãÉJáåëÉêí=Ç~åë=äÉ=ëìééçêí=ÇÉ=  Ä~ëÉK=qÉåÉò=ÅçãéíÉ=ÇÉë=¨îáÇÉãÉåíë=> a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=  Åçìê~åíK jÉííÉò=äÉ=ÇáëèìÉ=¶=ǨÅçìéÉê=Ç~åë=äÉ=  qçìêåÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Éå=ëÉåë=áåîÉêëÉ=ÇÉë= ëìééçêí=ÇÉ=Ä~ëÉK  ~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=éìáë=êÉíáêÉòJäÉK mçìëëÉò=äÉë=P=ÑÉêãÉíìêÉë=îÉêë=äÉ=Ü~ìí=  mçëÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=ÇÉ=ä~ãÉK àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÛÉääÉë=ÉåÅê~åíÉåíK  pçêíÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=Çì=ÄçäK  ríáäáëÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=¶=ǨÅçìéÉê=Éå=Ǩë qçìêåÉò=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê=Éå=ëÉåë=áåîÉêëÉ=  cáÖìêÉ=  ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=éìáë=êÉíáêÉòJäÉK pìê=äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉI=  oÉíáêÉò=äÛ~ñÉ=ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåíK  éçëÉò=äÛ~ñÉ=ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåí=ÇÉ=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ= ^îÉÅ=äÉ=ÇáëéçëáíáÑ=ÇÉ=åÉííçó~ÖÉI=ÉåäÉîÉò=äÉë=  ¶=ǨÅçìéÉê=Éå=ǨëK ê¨ëáÇìë=~äáãÉåí~áêÉë=èìá=~ÇÜ≠êÉåí=ëìê=ä~= jÉííÉò=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê=Éå=éä~ÅÉ=Eä~=Ñä≠ÅÜÉ=...
 • Page 42 Ñê cáÖìêÉ=  oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë= mçëÉò=äÉ=Äçä=Çì=ãáñÉìê=EÑä≠ÅÜÉ=Çì=Äçä=ëìê=äÉ=  íê~åÅÜ~åíÉë=L=äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=Éå= éçáåí=ëáíì¨=ëìê=äÛ~éé~êÉáäF=éìáë=íçìêåÉòJäÉ= kÛáåíêçÇìáëÉò=à~ã~áë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äÉ= Ç~åë=äÉ=ëÉåë=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ= ÖçÄÉäÉí=Çì=ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉä=>=mçìê=êÉíáêÉê=äÉë= àìëèìÛ¶=ä~=Äìí¨ÉK ~äáãÉåíë=Äêçó¨ëI=ìíáäáëÉò=ìå=~ÅÅÉëëçáêÉ= ^àçìíÉò=ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíëK=  ~ééêçéêá¨=EìåÉ=Åìáää≠êÉ=é~ê=ÉñÉãéäÉF nì~åíáí¨=ã~ñáã~äÉ=ÇÛáåÖê¨ÇáÉåíë=äáèìáÇÉë=Z= kÉ=êÉíáêÉò=äÉ=ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉä=èìÛ~éê≠ë=èìÉ= NIR=äáíêÉë=EiáèìáÇÉë=ãçìëë~åíë=çì=íê≠ë= äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=ëÛÉëí=áããçÄáäáë¨K= ÅÜ~ìÇë=MIQ=äáíêÉë=ã~ñáãìãF= iÉ=ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉä=åÉ=ÑçåÅíáçååÉ=èìÛ~éê≠ë= nì~åíáí¨=çéíáã~äÉ=ëá=äÛ~äáãÉåí=Éëí=ÑÉêãÉ=Z= ~îçáê=íçìêå¨=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=éçìê=äÉ=ëÉêêÉêK UM=Öê~ããÉë mçëÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=éìáë=íçìêåÉòJäÉ=Ç~åë=äÉ=  cáÖìêÉ=  ëÉåë=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉK=i~=ë~áääáÉ= jÉííÉò=äÉ=ÖçÄÉäÉí=Éå=éä~ÅÉ=Eä~=Ñä≠ÅÜÉ=Çì=  Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=Ççáí=~êêáîÉê=Éå=~ëëáëÉ=àìëèìÛ¶= ÖçÄÉäÉí=Ççáí=êÉÖ~êÇÉê=äÉ=éçáåí=ëáíì¨=ëìê= ä~=Äìí¨É=ëáíì¨É=Ç~åë=ä~=ÑÉåíÉ=èìÉ=ÅçãéçêíÉ= äÛ~éé~êÉáäF=éìáë=íçìêåÉò=Ç~åë=äÉ=ëÉåë=ÇÉë= ä~=éçáÖå¨É=Çì=ãáñÉìêK ~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=àìëèìÛ¶=ä~=Äìí¨ÉK o¨ÖäÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê=ä~=éçëáíáçå=  sÉêëÉò=äÉë=~äáãÉåíë=¶=ÄêçóÉê=Ç~åë=äÉ= ...
 • Page 43 Ñê kÉííçó~ÖÉ=Éí=ÉåíêÉíáÉå kÉ=ÅçáåÅÉò=é~ë=äÉë=éá≠ÅÉë=Éå=éä~ëíáèìÉ=Ç~åë= äÉ ä~îÉJî~áëëÉääÉ=Å~ê=ÉääÉë=êáëèìÉåí=ÇÉ=ëÉ= iÛ~éé~êÉáä=åÉ=å¨ÅÉëëáíÉ=~ìÅìå=ÉåíêÉíáÉå=>= ǨÑçêãÉêK rå=åÉííçó~ÖÉ=ëçáÖå¨=Ö~ê~åíáí=ìåÉ=äçåÖìÉ=Çìê¨É= sçìë=éçìîÉò=ǨãçåíÉê=äÉ=ÑçìÉí=ã¨ä~åÖÉìê= ÇÛìíáäáë~íáçåK= éçìê=äÉ=åÉííçóÉêK= aÛ~ìíêÉë=áåÇáÅ~íáçåë=ÑáÖìêÉåí=Ç~åë=ä~=åçíáÅÉ= cáÖìêÉ=  ëìÅÅáåÅíÉK a¨í~ÅÜÉò=éêìÇÉããÉåí=äÉ=ÑçìÉí=ÇÉ=ë~=  Ñáñ~íáçå=éìáë=êÉíáêÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉK= oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå=> kÉííçóÉò=éêìÇÉããÉåí=ä~=íê~åëãáëëáçå=~îÉÅ=  ìåÉ=ÄêçëëÉK kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=Ç~åë= fä=Éëí=éçëëáÄäÉ=ÇÉ=ä~îÉê=äÉ=ÑçìÉí=~ì=ä~îÉJ  ÇÉë=äáèìáÇÉë=Éí=åÉ=äÉ=ä~îÉò=é~ë=~ì=ä~îÉJ î~áëëÉääÉK î~áëëÉääÉK o¨~ëëÉãÄäÉò=~éê≠ë=äÉ=åÉííçó~ÖÉK  ^ííÉåíáçå=> kÉííçóÉê=äÉ=éêÉëëÉJ~ÖêìãÉë kÛìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=ǨíÉêÖÉåí=~Äê~ëáÑK= qçìíÉë=äÉë=éá≠ÅÉë=îçåí=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK= sçìë êáëèìÉò=ÇÛÉåÇçãã~ÖÉê=äÉë=ëìêÑ~ÅÉëK oáåÅÉò=äÉ=Å∑åÉ=ëìê=íçìë=äÉë=Å∑í¨ëI=ëçìë=äÛÉ~ì= ^ëíìÅÉë=W= Çì=êçÄáåÉíI=Éí=ÇÉ=éê¨Ñ¨êÉåÅÉ=áãã¨Çá~íÉãÉåí= Ó içêë=Çì=íê~áíÉãÉåí=ÇÉ=Å~êçííÉë=Éí=ÇÉ=ÅÜçì= ~éê≠ë=ìíáäáë~íáçåK=`ÉÅá=ÉãéÆÅÜÉ=äÉë=ê¨ëáÇìë=ÇÉ= êçìÖÉ=é~ê=ÉñÉãéäÉI=äÉë=éá≠ÅÉë=Éå=éä~ëíáèìÉ=...
 • Page 44 Ñê kÉííçóÉê=äÉ=ãáñÉìê `ÉÅá=ÉãéÆÅÜÉ=äÉë=ê¨ëáÇìë=ÇÉ=ë¨ÅÜÉê=ÇÉÇ~åë=Éí= ÇÛ~íí~èìÉê=äÉ=éä~ëíáèìÉ=Eé~ê=ÉñÉãéäÉ=é~ê=äÉë= ÜìáäÉë=ÉëëÉåíáÉääÉë=éê¨ëÉåíÉë=Ç~åë=äÉë=¨éáÅÉëFK= oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë= iÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=î~=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK íê~åÅÜ~åíÉë=> kÉ=ä~îÉò=é~ë=äÉ=ÖçÄÉäÉí=~îÉÅ=Éåíê~≤åÉãÉåí=~ì= kÉ=íçìÅÜÉò=é~ë=äÉë=ä~ãÉë=Çì=ãáñÉìê=~îÉÅ=äÉë= ä~îÉJî~áëëÉääÉ=ã~áë=~îÉÅ=ìåÉ=ÄêçëëÉ=ëçìë=äÛÉ~ì= ã~áåë=åìÉëK=mçìê=åÉííçóÉêI=ìíáäáëÉò=ìåÉ= Çì=êçÄáåÉíK=kÉ=äÉ=ä~áëëÉò=é~ë=ë¨àçìêåÉê=Ç~åë= ÄêçëëÉK äÛÉ~ì=>= kÉííçóÉò=äÉ=ãáñÉìê=ÇÉ=éê¨Ñ¨êÉåÅÉ=áãã¨Çá~íÉJ mçìê=Ñ~áêÉ=ë¨ÅÜÉê=äÉ=ÖçÄÉäÉí=~îÉÅ=Éåíê~≤åÉãÉåíI= ãÉåí=~éê≠ë=ìíáäáë~íáçåK=`ÉÅá=ÉãéÆÅÜÉ=äÉë= ǨéçëÉòJäÉ=íçìêå¨=îÉêë=äÉ=Ü~ìíK ê¨ëáÇìë=ÇÉ=ë¨ÅÜÉê=ÇÉÇ~åë=Éí=ÇÛ~íí~èìÉê=äÉ= o~åÖÉãÉåí éä~ëíáèìÉ=Eé~ê=ÉñÉãéäÉ=é~ê=äÉë=ÜìáäÉë= ÉëëÉåíáÉääÉë=éê¨ëÉåíÉë=Ç~åë=äÉë=¨éáÅÉëFK= iÉ=Äçä=ãáñÉìêI=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Éí=äÛÉåíçååçáê=îçåí= oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=> ~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK kÉ=ä~îÉòJé~ë=äÉ=éçêíÉJä~ãÉ=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉI= pá=äÛ~éé~êÉáä=åÉ=ëÉêí=é~ëI=ǨÄê~åÅÜÉò=ë~=ÑáÅÜÉ= ã~áë=ëçìë=äÛÉ~ì=Çì=êçÄáåÉíK=kÉ=äÉ=ä~áëëÉò=é~ë= ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK ë¨àçìêåÉê=Ç~åë=äÛÉ~ì=>= cáÖìêÉ= rå=ÅçåëÉáä=W=Ç~åë=äÉ=ãáñÉìê=Éå=éä~ÅÉI=îÉêëÉò= o~åÖÉò=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=Éí=äÉë=ÇáëèìÉë= ìå=éÉì=ÇÛÉ~ì=~ÇÇáíáçåå¨É=ÇÉ=éêçÇìáí=¶=î~áëJ  ¶ ê¨ÇìáêÉ=Ç~åë=ä~=ë~ÅçÅÜÉ=ÇÛ~ÅÅÉëëçáêÉëK ëÉääÉK=o¨ÖäÉò=äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=éÉåÇ~åí=èìÉäèìÉë= ^î~åí=ÇÉ=ê~åÖÉê=ä~=ä~ãÉ=ìåáîÉêëÉääÉI=ãÉííÉò= ëÉÅçåÇÉë=ëìê=ä~=éçëáíáçå=jK=gÉíÉò=ÉåëìáíÉ=äÛÉ~ì= íçìàçìêë=äÉ=ÑçìêêÉ~ì=ÇÉ=ä~ãÉ=Éå=éä~ÅÉK éìáë=êáåÅÉò=äÉ=ãáñÉìê=¶=äÛÉ~ì=Åä~áêÉK...
 • Page 45 Ñê a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ= aáëèìÉ=ê¨îÉêëáÄäÉ=¶=¨ãáåÅÉê=L=êßéÉê=  Åçìê~åíK EjwRhmMNF pìééêáãÉò=ä~=Å~ìëÉ=ÇÉ=ä~=ëìêÅÜ~êÖÉK  mçìê=êßéÉê=ÇÉë=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉ=ÅêìÉëI=é~ê= oÉãÉííÉò=äÛ~éé~êÉáä=Éå=ëÉêîáÅÉK  ÉñÉãéäÉ=éçìê=Ñ~áêÉ=ÇÉë=Ö~äÉííÉë=ÇÉ=éçããÉë=ÇÉ= `~ìëÉ=éçëëáÄäÉ=W íÉêêÉLê∏ëíáK=mçìê=¨ãáåÅÉê=äÉë=Ñêìáíë=Éí=ä¨ÖìãÉë=Éå= sçìë=~îÉò=íÉåí¨=ÇÉ=éçëÉê=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê=çì= íê~åÅÜÉëK äÉ=ãáñÉìê=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=~ääìã¨K `çåëÉáäë=éçìê=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìí oÉã≠ÇÉ=W ^ãÉåÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê=  `Éí=~éé~êÉáä=~=¨í¨=ä~Ĩäáë¨=Éå=ÅçåÑçêJ ä~ éçëáíáçå M=L=çÑÑK ãáí¨=~îÉÅ=ä~=ÇáêÉÅíáîÉ=Åçããìå~ìí~áêÉ= mçëÉò=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê=çì=äÉ=ãáñÉìê=ëìê=  Éìêçé¨ÉååÉ=OMNO=L=NV=L=`b=îáë~åí=äÉë= äÛ~éé~êÉáäK ~éé~êÉáäë=¨äÉÅíêáèìÉë=Éí=¨äÉÅíêçåáèìÉë= oÉãÉííÉò=äÛ~éé~êÉáä=Éå=ëÉêîáÅÉK ìë~Ö¨ë=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=  ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= _çä=L=`çìîÉêÅäÉ=L=^ÅÅÉëëçáêÉ `ÉííÉ=ÇáêÉÅíáîÉ=ÑáñÉ=äÉ=Å~ÇêÉI=Éå=îáÖìÉìê=ëìê=íçìí= a¨ê~åÖÉãÉåí=W äÉ=íÉêêáíçáêÉ=ÇÉ=äÛrbI=ÇÛìåÉ=êÉéêáëÉ=Éí=ÇÛìå= iÛ~éé~êÉáä=åÉ=Ǩã~êêÉ=é~ëK êÉÅóÅä~ÖÉ=ÇÉë=~éé~êÉáäë=ìë~Ö¨ëK= `~ìëÉ=éçëëáÄäÉ=W mçìê=ë~îçáê=ÅçããÉåí=îçìë=ǨÄ~êê~ëëÉê=ÇÉ=...
 • Page 46 Ñê oÉÅçãã~åÇ~íáçåë= mçìê=éê¨é~êÉê=ÇÉë=éßíÉë=¶=ä~=îá~åÇÉI=ÇÉë=  Ñ~êÅÉë=Éí=ÇÉë=éßí¨ëI=ã¨ä~åÖÉò=ä~=îá~åÇÉ= ÇÛìíáäáë~íáçå ~îÉÅ=äÉë=¨éáÅÉëK i~ãÉ=ìåáîÉêëÉääÉ pçêÄÉí=~ìñ=Ñê~áëÉë Eéçìê=OÓQ=éÉêëçååÉëF mçìê=ÄêçóÉê=Éí=Ü~ÅÜÉêK ORM=Ö=ÇÉ=Ñê~áëÉë=ÅçåÖÉä¨Éë= i~=ä~ãÉ=ìåáîÉêëÉääÉ=ëÛìíáäáëÉ=ëìê=äÉë=éçëáíáçåë=j= NMM=Ö=ÇÉ=ëìÅêÉ=Öä~ÅÉ= Éí ã~ñK=i~=Çìê¨É=ÇÉ=ã~áåíáÉå=ÉåÅäÉåÅܨ= NRM=ãä=ÇÉ=Åê≠ãÉ Ç¨éÉåÇ=Çì=ÇÉÖê¨=ÇÉ=ÑáåÉëëÉ=Çì=Äêçó~ÖÉK j¨ä~åÖÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíëI=~îÉÅ=äÉ=êçÄçí=ê¨Öä¨=  ëìê=äÉ=åáîÉ~ì=ã~ñ=àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÛìåÉ=Öä~ÅÉ= Åê¨ãÉìëÉ=ëÉ=ÑçêãÉK ^ëíìÅÉ=W=ëìê=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=ÅÉííÉ=êÉÅÉííÉI=îçìë= éçìêêÉò=éê¨é~êÉê=ÇÉë=ëçêÄÉíë=¨Ö~äÉãÉåí=~îÉÅ= ÇÛ~ìíêÉë=Ñêìáíë=ÅçåÖÉä¨ë=ÅçããÉ=äÉë=Ñê~ãÄçáëÉëI= äÉë=ãóêíáääÉë=Éí=äÉë=ÖêçëÉáääÉëK `êçÅÜÉí=é¨íêáëëÉìê= eÉêÄÉë=Åìäáå~áêÉë=Eë~ìÑ=ä~=ÅáÄçìäÉííÉFI= mçìê=ã¨ä~åÖÉê=Éí=é¨íêáê=ÇÉ=ä~=éßíÉ=Éí= NM=¶=RM=Ö éçìê=áåÅçêéçêÉê=ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=èìÛáä= e~ÅÜÉòJäÉë=Ç~åë=äÉ=Äçä=ëÉÅI=êçÄçí=ê¨Öä¨=ëìê=  åÉ=Ñ~ìí=é~ë=ÄêçóÉêK äÉ=åáîÉ~ì=ã~ñK iÉ=ÅêçÅÜÉí=¶=é¨íêáê=ëÛìíáäáëÉ=ëìê=ä~=éçëáíáçå=ãáå= ^áäI=ã~ñK=RMM=Ö Éí ¶=ä~=îáíÉëëÉ=ãçóÉååÉK e~ÅÜÉòJäÉë=~îÉÅ=äÉ=êçÄçí=ê¨Öä¨=ëìê= ...
 • Page 47 Ñê mßíÉ=¶=éáòò~ cçìÉí=ã¨ä~åÖÉìê oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ= éçìê=Ä~ííêÉ=ä~=Åê≠ãÉI=ãçåíÉê=äÉë= ORM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÉ ÌìÑë=Éå=åÉáÖÉ=Éí=ÑçìÉííÉê=äÉë=éßíÉë= NMÓNR=Ö=ÇÉ=äÉîìêÉ=çì=½=ë~ÅÜÉí=ÇÉ=äÉîìêÉ=Éå= éÉì=¨é~áëëÉëK= éçìÇêÉI= kÉ=ÅçåîáÉåí=é~ë=~îÉÅ=äÉë=áåÖê¨J ½=ÅK=¶=Å~Ѩ=ÇÉ=ëìÅêÉ ÇáÉåíë=ÑÉêãÉë=Eé~ê=ÉñÉãéäÉ=äÉë=ãçêÅÉ~ìñ= N=éáåŨÉ=ÇÉ=ëÉä== ÇÉ ÄÉìêêÉ=ëçêíáë=Çì=ê¨ÑêáÖ¨ê~íÉìêFK iÉ=ÑçìÉí=ãáñÉìê=ëÛìíáäáëÉ=ëìê=äÉë=éçëáíáçåë=ãáå= O=Åìáää≠êÉë=¶=ëçìéÉ=ÇÛÜìáäÉ Éí ã~ñ=~áåëá=èìÛ¶=ä~=îáíÉëëÉ=ãçóÉååÉK NORÓNRM=ãä=ÇÛÉ~ì=ÅÜ~ìÇÉ j¨ä~åÖÉò=Äêá≠îÉãÉåí=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=ëìê=ä~=  éçëáíáçå=ãáåK båëìáíÉI=é¨íêáëëÉò=N=¶=O=ãáåìíÉë=ëìê=  ä~ éçëáíáçå=ãçóÉååÉK= nì~åíáí¨=ã~ñáã~äÉ=W=P=Ñçáë=ÅÉääÉ=ÇÉ=ä~=êÉÅÉííÉ= ÇÉ=Ä~ëÉ mßíÉ=¶=ëíêçìÇÉä=îáÉååçáë ÏìÑë=Éå=åÉáÖÉI=OÓS=Ää~åÅë oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ= _~ííÉò=ä~=Åê≠ãÉ=~îÉÅ=äÉ=êçÄçí=ê¨Öä¨=ëìê=äÉ=  ORM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÉ åáîÉ~ì=ã~ñK N=éáåŨÉ=ÇÉ=ëÉä== oçÄçí=ê¨Öä¨=ëìê=äÉ=åáîÉ~ì=ãáåI=áåÅçêéçêÉò=äÉë=  P=Åìáää≠êÉë=¶=ëçìéÉ=ÇÛÜìáäÉ= Ää~åÅë=ãçåí¨ë=Éå=åÉáÖÉK N=Åìáää≠êÉ=¶=ëçìéÉ=ÇÉ=îáå~áÖêÉ...
 • Page 48 Ñê cçåÇ=ÇÉ=í~êíÉ=~ìñ=Ñêìáíë p~ìÅÉ=W NMM=Ö=ÇÉ=ó~çìêí oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ== NMM=Ö=ÇÉ=Åê≠ãÉ=~áÖêÉ= O=ÌìÑë N=ÖçìëëÉ=ÇÛ~áä= NOR=Ö=ÇÉ=ëìÅêÉ N=Åìáää≠êÉ=¶=ëçìéÉ=ÇÉ=âÉíÅÜìé _~ííÉò=äÉë=ÌìÑë=Éí=äÉ=ëìÅêÉ=Éå=ãçìëëÉ=  N=éáåŨÉ=ÇÉ=ëÉä= éÉåÇ~åí=R=ãáåìíÉëI=~îÉÅ=äÉ=êçÄçí=ê¨Öä¨=ëìê= äÉ åáîÉ~ì=ã~ñK N=éáåŨÉ=ÇÉ=ëìÅêÉ NOR=Ö=ÇÉ=åçáëÉííÉë=Äêçó¨Éë P=Åìáää≠êÉ=¶=ëçìéÉ=ÇÉ=îáå~áÖêÉ RM=Ö=ÇÉ=ÅÜ~éÉäìêÉ pçìë=äÛÉ~ì=Çì=êçÄáåÉíI=ÄêçëëÉò=äÉë=Å~êçííÉë=  o¨ÖäÉò=äÉ=êçÄçí=ëìê=äÉ=åáîÉ~ì=ãáåI=~àçìíÉò= ~îÉÅ=ìåÉ=ÄêçëëÉ=¶=Öêçë=ÅêáåëI=éìáë=êßéÉòJäÉë=  ÑáåÉãÉåí=¶=äÛ~áÇÉ=Çì=ÇáëèìÉ=¶=êßéÉê= äÉë åçáëÉííÉë=Éí=ä~=ÅÜ~éÉäìêÉ=é~ê=äÛçìîÉêíìêÉ=¶= ê¨îÉêëáÄäÉK ÅÉí=ÉÑÑÉíK mÉäÉò=äÉ=ÅÜçìJê~îÉI=ǨÅçìéÉòJäÉ=Éå= kÉ=ã¨ä~åÖÉò=èìÉ=Äêá≠îÉãÉåíK   íê~åÅÜÉë=¨é~áëëÉë=éìáë=êßéÉò=ÅÉë=ÇÉêåá≠êÉë= aáëèìÉë=¶=ê¨ÇìáêÉ ÑáåÉãÉåí=¶=äÛ~áÇÉ=Çì=ÇáëèìÉ=¶=êßéÉê= ê¨îÉêëáÄäÉK aáëèìÉ=¶=ǨÅçìéÉê= i~îÉò=ä~=éçããÉ=Éí=ÅçìéÉòJä~=Éå=èì~íêÉI= ...
 • Page 49 Ñê a¨ÅçìéÉò=äÉë=ÅçêåáÅÜçåë=Éå=ǨëK  ^ÅÅÉëëçáêÉ=¶=ǨÅçìéÉê= a~åë=ìå=ë~ä~ÇáÉêI=ã¨ä~åÖÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=  Éå=Ǩë ǨÅçìé¨ë=Éå=Ǩë=~îÉÅ=äÉë=éÉíáíë=éçáëK== mçìê=ǨÅçìéÉê=Éå=Ǩë=äÉë=éêçÇìáíë= p~äÉò=Éí=éçáîêÉò=éçìê=é~êÑ~áêÉ=äÉ=ÖçºíK  ~äáãÉåí~áêÉë=ÇÉëíáå¨ë=~ìñ=ë~ä~ÇÉëI=ëçìéÉëI= ^ëë~áëçååÉò=~îÉÅ=ÇÉ=äÛÜìáäÉK  ë~ìÅÉë=çì=ÇÉëíáå¨ë=¶=ëÉêîáê=ÇÛ~ÅÅçãé~ÖåÉJ p~ä~ÇÉ=Â=píçäáÅÜåó=Ê ãÉåíK iÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=¶=ǨÅçìéÉê=Éå=Ǩë=ëÛìíáäáëÉ=ëìê=ä~= Eéçìê=O=éÉêëçååÉëF éçëáíáçå=ãáåK NRM=Ö=ÇÉ=à~ãÄçå P=éçããÉ=ÇÉ=íÉêêÉ=ÅìáíÉë=êÉÑêçáÇáÉë= O=ÅçêåáÅÜçåë=~ì=ëÉä=çì=~ì=îáå~áÖêÉ N=Å~êçííÉ=ÅìáíÉ råÉ=ÇÉãáÉ=Äç≤íÉ=ÇÉ=éÉíáíë=éçáë pÉä=Éí=éçáîêÉ p~ìÅÉ=W ¼=ÇÉ=éçí=ÇÉ=Åê≠ãÉ=Ñê~≤ÅÜÉ p~ä~ÇÉ=Â=läáîáÉ=Ê ¼=ÇÉ=îÉêêÉ=ÇÉ=ã~óçåå~áëÉ a¨ÅçìéÉò=Éå=Ǩë=äÉë=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉ= Eéçìê=ÉåîK=Q=éÉêëçååÉëF  ÅìáíÉë=éê¨~ä~ÄäÉãÉåí=êÉÑêçáÇáÉë=Éí=ä~=Å~êçííÉK= Q=éçããÉ=ÇÉ=íÉêêÉ=ÅìáíÉë=êÉÑêçáÇáÉë= a¨ÅçìéÉò=äÉ=à~ãÄçå=Éí=äÉë=ÅçêåáÅÜçåë=Éå=  O=Å~êçííÉë=ÅìáíÉë ǨëK Q=ÌìÑë=Åìáíë=Çìêë a~åë=ìå=ë~ä~ÇáÉêI=ã¨ä~åÖÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë= ...
 • Page 50 Ñê ½=ÄçìèìÉí=ÇÉ=ÅáÄçìäÉííÉ=EÉåîK=RM=ÖF i~áí=~ì=ÅÜçÅçä~í= mÉêëáä=Éí=~åÉíÜ Enì~åíáí¨=ã~ñáã~äÉF== P=Åìáää≠êÉë=¶=ëçìéÉ=ÇÉ=Åê≠ãÉ=Ñê~≤ÅÜÉ NMM=Ö=ÇÉ=ÅÜçÅçä~í= jçìí~êÇÉI=ëìÅêÉ QMM=ãä=ÇÉ=ä~áí=íê≠ë=ÅÜ~ìÇ a¨ÅçìéÉò=Éå=Ǩë=äÉë=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉ=  _êçóÉò=Çì=ÅÜçÅçä~í=ëìê=ä~=éçëáíáçå=mìäëÉK  ÅìáíÉë=éê¨~ä~ÄäÉãÉåí=êÉÑêçáÇáÉë=Éí=äÉë=ÌìÑëK ^àçìíÉò=äÉ=ä~áí=íê≠ë=ÅÜ~ìÇ=Éí=ã¨ä~åÖÉòK  a¨ÅçìéÉò=Éå=Ǩë=äÉë=ÅçêåáÅÜçåëI=äÉë=ê~ÇáëI=  j~óçåå~áëÉ ä~=ë~ìÅáëëÉ=Éí=äÉ=Ää~åÅ=ÇÉ=éçìäÉíK oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ= j¨ä~åÖÉò=ÄáÉå=ä~=Åê≠ãÉ=Ñê~≤ÅÜÉI=ä~=ÅáÄçìäÉííÉ=  N=ÌìÑ Ü~ÅܨÉ=Éí=äÉë=ÌìÑë=~îÉÅ=ä~=ãçìí~êÇÉ=Éí=äÉ= N=ÅK=¶=Å~Ѩ=ÇÉ=ãçìí~êÇÉ ëìÅêÉI=Éí=ÇáäìÉò=~îÉÅ=äÉ=âï~ëK N=Åìáää≠êÉ=¶=ëçìéÉ=ÇÉ=îáå~áÖêÉ=çì=ÇÉ=àìë=ÇÉ=Åáíêçå= o~àçìíÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=ǨÅçìé¨ë=Éå=ǨëI=  äÉ éÉêëáä=Ü~Åܨ=Éí=äÛ~åÉíÜK N=éáåŨÉ=ÇÉ=ëÉä= p~äÉò=Éí=éçáîêÉò=éçìê=é~êÑ~áêÉ=äÉ=ÖçºíK N=éáåŨÉ=ÇÉ=ëìÅêÉ=  NUM=ãä=ÇÛÜìáäÉ jáñÉìê iÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=ÇçáîÉåí=íçìë=ÆíêÉ=¶=ä~=ãÆãÉ= `Éí=~ÅÅÉëëçáêÉ=ÅçåîáÉåí=éçìê= íÉãé¨ê~íìêÉK ã¨ä~åÖÉê=äÉë=éêçÇìáíë=~äáãÉåí~áêÉë= j¨ä~åÖÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=Eë~ìÑ=äÛÜìáäÉF=...
 • Page 51 Ñê _êçóÉìê=ìåáîÉêëÉä mçìê=ÄêçóÉê=ÇÉ=éÉíáíÉë=èì~åíáí¨ë=ÇÉ=îá~åÇÉI=ÇÉ=Ñêçã~ÖÉ=ÇìêI=ÇÛçáÖåçåëI=ÇÉ=éÉêëáäI=ÇÛ~áäI= ÇÉ=Ñêìáíë=Éí=ä¨ÖìãÉëK= iÉ=Äêçó~ÖÉ=ÇÉ=Öê~áåë=ÇÉ=Å~ѨI=ÇÉ=Öê~áåë=ÇÉ=éçáîêÉI=ÇÉ=ëìÅêÉI=ÇÉ=Öê~áåÉë=ÇÉ=é~îçí=Éí=ÇÉ= ê~áÑçêí=åÛÉëí=é~ë=~ÇãáëK= mäìë=äÛ~éé~êÉáä=êÉëíÉ=~ääìã¨=äçåÖíÉãéë=Éí=éäìë=äÉë=~äáãÉåíë=ëçåí=Äêçó¨ë=ÑáåëK ^îÉÅ=äÉë=ÜÉêÄÉë=Åìäáå~áêÉëI=äÉ=ê¨ëìäí~í=ÇÉ=Äêçó~ÖÉ=ëçìÜ~áí¨=éÉìí=ÆíêÉ=~ííÉáåí=~ì=Äçìí=ÇÛìåÉ=é¨êáçÇÉ=ÇÉ= ÑçåÅíáçååÉãÉåí=íê≠ë=ÅçìêíÉK=iÉ=Ñ~áí=ÇÛ~ãÉåÉê=Äêá≠îÉãÉåí=äÉ=ë¨äÉÅíÉìê=ëìê=ä~=éçëáíáçå=j=éÉìí=Ǩà¶= ëìÑÑáêÉK oÉãéä~ÅÉò=äÉ=éêçí≠ÖÉJä~ã...
 • Page 52 áí fåÇáÅÉ `çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç= mÉê=ä~=îçëíê~=ëáÅìêÉòò~==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K RO åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ= dìáÇ~=ê~éáÇ~= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K RQ pfbjbkpK rëç= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K RR `çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç= mìäáòá~=É=Åìê~= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SM ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK= `çåëÉêî~òáçåÉ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SN qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá=áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá= oáãÉÇáç=áå=Å~ëç=Çá=Öì~ëíá==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SN éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç=ëáíç=fåíÉêåÉíK ^ÅÅÉëëçêáç=ëéÉÅá~äÉ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SO pã~äíáãÉåíç= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SO d~ê~åòá~=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SO `çåëáÖäá=éÉê=äÛìëç==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SO mÉê=ä~=îçëíê~=ëáÅìêÉòò~ iÉÖÖÉêÉ=~ííÉåí~ãÉåíÉ=èìÉëí~=ÖìáÇ~=éêáã~=ÇÉääÛìëçI=éÉê=ÅçåçëÅÉêÉ= áãéçêí~åíá=áëíêìòáçåá=Çá=ëáÅìêÉòò~=É=éÉê=äÛìëç=Çá=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáçK iÛáåçëëÉêî~åò~=ÇÉääÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç=ÅçêêÉííç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç= ÉëÅäìÇÉ=ìå~=êÉëéçåë~Äáäáí¶=ÇÉä=ÅçëíêìííçêÉ=éÉê=á=Ç~ååá=Ç~=Éëë~=ÇÉêáî~åíáK nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÇÉëíáå~íç=~ää~=ä~îçê~òáçåÉ=Çá=èì~åíáí¶=ìëì~äá=éÉê= ä~ Ñ~ãáÖäá~=ç=éÉê=áãéáÉÖÜá=åçå=éêçÑÉëëáçå~äáI=ëáãáäá=~=èìÉääç=ÇçãÉëíáÅçK= däá...
 • Page 53 áí `çääÉÖ~êÉ=É=ìë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=êáëéÉíí~åÇç=á=Ç~íá=ÇÉää~=í~êÖÜÉíí~= ÇÛáÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉK=rë~êÉ=ëçäç=áå=~ãÄáÉåíá=ÅÜáìëáK=ríáäáòò~êÉ=ëçäç=ëÉ=áä=Å~îç= Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=É=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=éêÉëÉåí~åç=Ç~ååáK= pí~ÅÅ~êÉ=ëÉãéêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ç~ää~=êÉíÉ=èì~åÇç=åçå=≠=ëçêîÉÖäá~íç= É éêáã~=ÇÉä=ãçåí~ÖÖáçI=ÇÉääç=ëãçåí~ÖÖáç=ç ÇÉää~=éìäáòá~K kçå=íáê~êÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=ëì=ëéáÖçäá=îáîá=å¨=ãÉííÉêäç=~=Åçåí~ííç= Åçå=ëìéÉêÑáÅá=Å~äÇÉK=^ä=ÑáåÉ=Çá=Éîáí~êÉ=éÉêáÅçäáI=ëÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ= Çá=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëìÄáëÅÉ=Ç~ååáI=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ëçëíáíìáíç=Ç~ä=éêçÇìíJ íçêÉI=Ç~ä=ëìç=ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíá=ç=Ç~=éÉêëçå~=áå=éçëëÉëëç=Çá=ëáãáäÉ= èì~äáÑáÅ~òáçåÉK c~êÉ=ÉëÉÖìáêÉ=äÉ=êáé~ê~òáçåá=~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=Ç~ä=åçëíêç=ëÉêîáòáç= ~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíáK , ^îîÉêíÉåòÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~=éÉê=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ> mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~> få Å~ëç=ÇÛáåíÉêêìòáçåÉ=ÇÉääÛ~äáãÉåí~òáçåÉ=ÉäÉííêáÅ~=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=êÉëí~= áåëÉêáíç=É=Ççéç=äÛáåíÉêêìòáçåÉ=ëá=êáãÉííÉ=áå=ÑìåòáçåÉK pçëíáíìáêÉ=Öäá=~ÅÅÉëëçêá=É=Öäá=ìíÉåëáäá=ëçäç=èì~åÇç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÑÉêãç= Eã~åçéçä~=ëì=MLçÑÑF=É=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=≠=Éëíê~íí~K=mêáã~=Çá= ëçëíáíìáêÉ=~ÅÅÉëëçêá=ç=éÉòòá=Çá=êáÅ~ãÄáçI=ÅÜÉ=Çìê~åíÉ=áä=Ñìåòáçå~ãÉåíç=ëá= ãìçîçåçI=äD~éé~êÉÅÅÜáç=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ëéÉåíç=É=ëí~ÅÅ~íç=Ç~ää~=êÉíÉK kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ=áå=äáèìáÇáI=åçå=ãÉííÉêäç=ã~á=ëçííç= äÛ~Åèì~=ÅçêêÉåíÉ=É=åçå=ä~î~êäç=åÉää~=ä~î~ëíçîáÖäáÉK= mêáã~=Çá=Éäáãáå~êÉ=ìå=Öì~ëíç=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=~=Å~ìë~=Çá=ìíÉåëáäá=áå=êçí~òáçåÉ> aìê~åíÉ=áä=Ñìåòáçå~ãÉåíç=åçå=áåíêçÇìêêÉ=ã~á=äÉ=ã~åá=åÉää~=Åáçíçä~K= mÉê ëéáåÖÉêÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=ìë~êÉ=ëÉãéêÉ=áä=éÉëíÉääçK=açéç=~îÉêÉ=ëéÉåíç= äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=äÛáåÖê~å~ÖÖáç=Åçåíáåì~=~åÅçê~=ÄêÉîÉãÉåíÉ=~=Öáê~êÉK= pçëíáíìáêÉ=äÛìíÉåëáäÉ=ëçäç=~Ç=áåÖê~å~ÖÖáç=ÑÉêãçK mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ãÉ=í~ÖäáÉåíá> ^ÑÑÉêê~êÉ=ä~=ä~ã~=ìåáîÉêë~äÉ=ëçäç=ëìä=ÄçêÇç=Çá=éêÉë~=áå=éä~ëíáÅ~K= få=Å~ëç=Çá=ã~åÅ~íç=ìíáäáòòç=ÅìëíçÇáêÉ=ëÉãéêÉ=ä~=ä~ã~=ìåáîÉêë~äÉ= åÉä Åçéêáä~ã~K=kçå=áåíêçÇìêêÉ=äÉ=ã~åá=åÉääÛ~éÉêíìê~=Çá=~ÖÖáìåí~=áåÖêÉJ ÇáÉåíáK=mÉê=ëéáåÖÉêÉ=ìë~êÉ=ëçäç=áä=éÉëíÉääçK qÉåÉêÉ=äÉ=ã~åá=äçåí~åç=Ç~ääÉ=ä~ãÉ=í~ÖäáÉåíá=É=Ç~á=ÄçêÇá=ÇÉá=ÇáëÅÜá= ëãáåìòò~íçêáK=^ÑÑÉêê~êÉ=á=ÇáëÅÜá=ëãáåìòò~íçêá=ëçäç=ëìä=ÄçêÇç>...
 • Page 54 áí mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçíí~íìêÉ> aìê~åíÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=Çá=Ñêìää~íá=ãçäíç=Å~äÇáI=Ç~ä=ÄáÅÅÜáÉêáåç=Ççë~íçêÉ= åÉä ÅçéÉêÅÜáç=ÉëÅÉ=î~éçêÉK=fåíêçÇìêêÉ=ã~ëëáãç=MIQ=äáíêá=Çá=äáèìáÇç=ãçäíç= Å~äÇç=ç=ÅÜÉ=éêçÇìÅÉ=ëÅÜáìã~K , péáÉÖ~òáçåÉ=ÇÉá=ëáãÄçäá=ëìääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ç=ëìÖäá=~ÅÅÉëëçêá pÉÖìáêÉ=äÉ=áåÇáÅ~òáçåá=ÇÉä=äáÄêÉííç=ÇÛáëíêìòáçåáK ^ííÉåòáçåÉW=i~ãÉ=êçí~åíáK ^ííÉåòáçåÉW=ríÉåëáäá=êçí~åíáK kçå=áåíêçÇìêêÉ=äÉ=ã~åá=åÉääÛ~éÉêíìê~=Çá=~ÖÖáìåí~=áåÖêÉÇáÉåíáK få=èìÉëíÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç=ëá=ÇÉëÅêáîçåç=ÇáîÉêëá= ríÉåëáäá ãçÇÉääáK=kÉääÉ=é~ÖáåÉ=Åçå=ÑáÖìêÉ=ëá=êáéçêí~=ìåç= U ^ëëÉ=ãçíçêÉ ëéÉÅÅÜáÉííç=ÇÉá=ÇáîÉêëá=ãçÇÉääá=EÑáÖìê~= FK V mçêí~ìíÉåëáäá NM i~ã~=ìåáîÉêë~äÉ=Åçå=Åçéêáä~ã~ dìáÇ~=ê~éáÇ~ NN fãé~ëí~íçêÉ ^éêáêÉ=äÉ=é~ÖáåÉ=Åçå=äÉ=ÑáÖìêÉK= NO cêìëí~ cáÖìê~=  NP mçêí~ÇáëÅç NQ aáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ=éÉê=~ÑÑÉíí~êÉ=Ó= ^éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ ëéÉëëçLëçííáäÉ N j~åçéçä~ NR aáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ=éÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=Ó= MLçÑÑ=Z=ëéÉåíç...
 • Page 55 áí rëç d~åÅáç=áãé~ëí~íçêÉ=ENNF= éÉê=ãáëÅÉä~êÉ=ÉÇ=áãé~ëí~êÉ=é~ëí~= ^ä=éêáãç=ìëç=éìäáêÉ=~ÅÅìê~í~ãÉåíÉ=~éé~êÉÅJ É éÉê=áåÅçêéçê~êÉ=áåÖêÉÇáÉåíáI=ÅÜÉ=åçå=ÇÉîçåç= ÅÜáç=ÉÇ=~ÅÅÉëëçêáI=îÉÇá=Å~éáíçäç=Âmìäáòá~= ÉëëÉêÉ=ëãáåìòò~íáK É Åìê~ÊK cêìëí~=ENOF éÉê=é~åå~I=~äÄìãÉ=ãçåí~íç=É=é~ëíÉ= ^ííÉåòáçåÉ> äÉÖÖÉêÉK= kçå=áÇçåÉç=éÉê=áåÖêÉÇáÉåíá=ÇìêáK ^ÅÅÉåÇÉêÉ=É=ëéÉÖåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=Åçå= mêáã~=ÇÉääÛìíáäáòòçI=ãçåí~êÉ=ä~=Ñêìëí~=éÉê=ãÉëJ ä~=ã~åçéçä~=ENFK=iç=ëéÉÖåáãÉåíç=ãÉÇá~åíÉ= Åçä~êÉK ~éÉêíìê~=ÇÉä=ÅçéÉêÅÜáç=ESI=NVÄI=OMÄF=éêçîçÅ~= fåëÉêáêÉ=ÉÇ=áååÉëí~êÉ=áå=éçëáòáçåÉ=ä~=Ñêìëí~=  Ç~ååá=~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáçK åÉää~=ëÅ~íçä~=ÇÉÖäá=áåÖê~å~ÖÖá=EÑáÖìê~= JRÄFK  cáÖìê~=  fãéçêí~åíÉ> ^ééäáÅ~êÉ=ä~=Åáçíçä~=EÑêÉÅÅá~=ëìää~=Åáçíçä~=  ëçéê~=áä=éìåíç=ëìääÛ~éé~êÉÅÅÜáçF=É=êìçí~êÉ= `Üá~îÉ=ERFI=ÅçéÉêÅÜáçLÄáÅÅÜáÉêÉ=ÇÉä=ãáåá= áå ëÉåëç=çê~êáç=Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíçK íêáí~íìííç=ENVF=É=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=EOM~F= fåëÉêáêÉ=ä~=ä~ã~=ìåáîÉêë~äÉLáä=Ö~åÅáç=  åçå ëçåç=áÇçåÉá=éÉê=äÛìíáäáòòç=åÉä=Ñçêåç= éÉê...
 • Page 56 áí aáëÅÜá=éÉê=ëãáåìòò~êÉ jçåí~êÉ=ä~=ä~ã~=ëìä=éçêí~ÇáëÅçK  oìçí~êÉ=îÉêëç=äÛ~äíç=áä=ÇáëÅç=Öê~ííìÖá~L Çá í~Öäáç=ÇÉëáÇÉê~íçK= mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ãÉ=í~ÖäáÉåíá> aÉéçêêÉ=áä=ÇáëÅç=ëìä=éçêí~ÇáëÅç=áå=ãçÇç= ÅÜÉ=á=íê~ëÅáå~íçêá=ÇÉä=éçêí~ÇáëÅç=Éåíêáåç= qÉåÉêÉ=äÉ=ã~åá=äçåí~åç=Ç~ääÉ=ä~ãÉ=í~ÖäáÉåíá= åÉääÉ=~éÉêíìêÉ=ÇÉá=ÇáëÅÜáK= É Ç~á=ÄçêÇá=ÇÉá=ÇáëÅÜá=ëãáåìòò~íçêáK= fä=ÇáëÅç=ÇÉîÉ=éçÖÖá~êÉ=ëìää~=ëéáå~=ä~íÉê~äÉ= ^ÑÑÉêê~êÉ=á=ÇáëÅÜá=ëãáåìòò~íçêá=ëçäç=ëìä=ÄçêÇç> ÇÉä=éçêí~ÇáëÅçK aáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ= ^ééäáÅ~êÉ=áä=éçêí~ÇáëÅç=Åçå=äÉÖÖÉê~=  éÉê=~ÑÑÉíí~êÉ=Ó=ëéÉëëçLëçííáäÉ=ENQF êçí~òáçåÉ=ëìääÛ~ëëÉ=ãçíçêÉK éÉê=í~Öäá~êÉ=Ñêìíí~=É=îÉêÇìê~K fåÇáÅ~òáçåÉ=ëìä=ÇáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ= mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ãÉ=í~ÖäáÉåíá> éÉê ~ÑÑÉíí~êÉW= ÂNÊ=éÉê=áä=ä~íç=Çá=í~Öäáç=ëéÉëëç kçå=áåíêçÇìêêÉ=äÉ=ã~åá=åÉääÛ~éÉêíìê~= ÂPÊ=éÉê=áä=ä~íç=Çá=í~Öäáç=ëçííáäÉ Çá ~ÖÖáìåí~=áåÖêÉÇáÉåíáK= ^ííÉåòáçåÉ> mÉê=ëéáåÖÉêÉ=ìë~êÉ=ëçäç=áä=éÉëíÉääçK fä=ÇáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ=éÉê=~ÑÑÉíí~êÉ=åçå= ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=EÑêÉÅÅá~=ÇÉä=ÅçéÉêJ  ≠ áÇçåÉç=éÉê=~ÑÑÉíí~êÉ=Ñçêã~ÖÖáç=ÇìêçI=é~åÉI= ÅÜáç=ëçéê~=áä=éìåíç=ÇÉää~=Åáçíçä~F=É=êìçí~êÉ= é~åáåá=É=ÅáçÅÅçä~íçK=^ÑÑÉíí~êÉ=ëçäç=~=ÑêÉÇÇç= áå=ëÉåëç=çê~êáçK äÉ...
 • Page 57 áí bëíê~êêÉ=äÛìíÉåëáäÉW oìçí~êÉ=ä~=Åáçíçä~=áå=ëÉåëç=~åíáçê~êáç=   É êáãìçîÉêä~K Ó bëíê~êêÉ=Ç~ää~=Åáçíçä~=áä=éçêí~ìíÉåëáäÉ= Åçå ä~=ä~ã~=ìåáîÉêë~äÉ=ç=áä=Ö~åÅáç= mìäáêÉ=íìííÉ=äÉ=é~êíáI=îÉÇá=Âmìäáòá~=É=Åìê~ÊK  éÉê áãé~ëí~êÉK= `ìÄÉíí~íêáÅÉ pí~ÅÅ~êÉ=äÛìíÉåëáäÉ=Ç~ä=éçêí~ìíÉåëáäÉK= açéç=ä~=éìäáòá~=ÇÉää~=ä~ã~=ìåáîÉêë~äÉI= `ìÄÉíí~íêáÅÉ=éÉê=áä=í~Öäáç=Çá=~äáãÉåíá=áå= ~ééäáÅ~êÉ=áä=Åçéêáä~ã~K Ñçêã~=Çá=ÅìÄÉííáK Ó oáãìçîÉêÉ=ä~=Ñêìëí~=éÉê=ãÉëÅçä~êÉ= mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=~=Å~ìë~=Çá=ä~ãÉ= Ç~ääÛ~ëëÉ=ãçíçêÉK=bëíê~êêÉ=äÛ~ëëÉ=ãçíçêÉ= Ç~ää~=Åáçíçä~K=mÉê=ä~=éìäáòá~=ëãçåí~êÉ= í~ÖäáÉåíáLáåÖê~å~ÖÖáç=áå=êçí~òáçåÉ> ä~ Ñêìëí~=éÉê=ãÉëÅçä~êÉ=EÑáÖìê~=  kçå=áåíêçÇìêêÉ=ã~á=äÉ=ã~åá=åÉää~=ÅìÄÉíí~íêáÅÉ= Ó bëíê~êêÉ=áä=éçêí~ÇáëÅç=Ç~ää~=Åáçíçä~= ~ééäáÅ~í~>= éêÉåÇÉåÇçäç=ëìääÉ=~éÉêíìêÉK= oáãìçîÉêÉL~ééäáÅ~êÉ=ä~=ÅìÄÉíí~íêáÅÉ=ëçäç= bëíê~êêÉ=áä=ÇáëÅçK=bëíê~êêÉ=äÛ~ëëÉ=ãçíçêÉ= èì~åÇç=áä=ãçíçêÉ=≠=ÑÉêãçK Ç~ää~=Åáçíçä~K i~=ÅìÄÉíí~íêáÅÉ=Ñìåòáçå~=ëçäç=Åçå=áä=ÅçéÉêÅÜáç= oìçí~êÉ=ä~=Åáçíçä~=áå=ëÉåëç=~åíáçê~êáç= ...
 • Page 58 áí pÉ åÉÅÉëë~êáçI=ëÉêîÉåÇçëá=ÇÉää~=ÅçéÉêíìê~= ^îîÉêíÉåò~=áãéçêí~åíÉ ÇÉää~=ä~ã~I=êìçí~êÉ=áä=ëÉí=Çá=ä~ãÉ=åÉää~= mÉê=áä=ä~îçêç=Åçå=ä~=ÅìÄÉíí~íêáÅÉ=ìíáäáòò~êÉ= éçëáòáçåÉ=ÅçêêÉíí~=EÑáÖìê~= JSFK  äÛ~ëëÉ=ãçíçêÉ=Ñçêåáíç=Åçå=ä~=ÅìÄÉíí~íêáÅÉ= oáãìçîÉêÉ=ä~=ÅçéÉêíìê~=ÇÉää~=ä~ã~K  EÑáÖìê~= JOFK=  ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=EÑêÉÅÅá~=ÇÉä=ÅçéÉêJ  ÅÜáç=ëçéê~=áä=éìåíç=ÇÉää~=Åáçíçä~F=É=êìçí~êÉ= oÉÖçä~êÉ=ä~=îÉäçÅáí¶=Çá=ä~îçêç=ÅçåÑçêãÉãÉåíÉ= áå=ëÉåëç=çê~êáçK ~Öäá=~äáãÉåíá=Ç~=ä~îçê~êÉK fä=å~ëÉääç=ÇÉä=ÅçéÉêÅÜáç=ÇÉîÉ=Éåíê~êÉ=Ñáåç= _~ëë~=îÉäçÅáí¶=Çá=ä~îçêç=EÂãáåÊFW ~ääÛ~êêÉëíç=åÉää~ ÑÉëëìê~=ÇÉääÛáãéìÖå~íìê~= é~í~íÉI=Å~êçíÉ=É=ìçî~=ÅçííÉX=ÅÉíêáçäáX=Ä~å~åÉX= ÇÉää~=Åáçíçä~K Ñê~ÖçäÉX=ãÉäçåáK fåëÉêáêÉ=áä=éÉëíÉääç=É=äÛáåëÉêíç=éÉëíÉääçK  jÉÇá~=îÉäçÅáí¶=Çá=ä~îçêçW fåëÉêáêÉ=ä~=ëéáå~K  é~í~íÉ=É=Å~êçíÉ=ÅêìÇÉX=áåë~ÅÅ~íç=Çá=Å~êåÉ= oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ëìää~=îÉäçÅáí¶=  íÉåÉêç=E~Ç=ÉëK ãçêí~ÇÉää~FX=Ñçêã~ÖÖáç=Ç~=í~ÖäáçX= Çá ä~îçêç=ÇÉëáÇÉê~í~K Ñçêã~ÖÖáç=~=é~ëí~=Çìê~X=éÉéÉêçåáX=éçãçÇçêáX= fåíêçÇìêêÉ=Öäá=~äáãÉåíá=Ç~=í~Öäá~êÉ=åÉä=éçòJ ...
 • Page 59 áí jáåá=íêáí~íìííç mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçíí~íìêÉ> éÉê=ëãáåìòò~êÉ=éáÅÅçäÉ=èì~åíáí¶= Çá Å~êåÉI=Ñçêã~ÖÖáç=ÇìêçI=ÅáéçääÉI= aìê~åíÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=Çá=Ñêìää~íá=ãçäíç=Å~äÇáI= éêÉòòÉãçäçI=~ÖäáçI=Ñêìíí~=É=îÉêÇìê~K= Ç~ä=ÄáÅÅÜáÉêáåç=Ççë~íçêÉ=åÉä=ÅçéÉêÅÜáç=ÉëÅÉ= kçå=íêáí~êÉ=Å~ÑÑ≠=áå=Öê~åáI=Öê~åá=Çá=éÉéÉI= î~éçêÉK=fåíêçÇìêêÉ=ã~ëëáãç=MIQ=äáíêá=Çá=äáèìáÇç= òìÅÅÜÉêçI=ëÉãá=Çá=é~é~îÉêç=É=ê~Ñ~åçK ãçäíç=Å~äÇç=ç=ÅÜÉ=éêçÇìÅÉ=ëÅÜáìã~K mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=~=Å~ìë~=Çá=ä~ãÉ= ^ííÉåòáçåÉ> í~ÖäáÉåíáLáåÖê~å~ÖÖáç=áå=êçí~òáçåÉ> bîáí~êÉ=Ç~ååá=~ä=Ñêìää~íçêÉK=kçå ä~îçê~êÉ=áåÖêÉJ kçå=áåíêçÇìêêÉ=ã~á=äÉ=ã~åá=åÉä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=ÇÉä= ÇáÉåíá=ëìêÖÉä~íá=Eíê~ååÉ=ÅìÄÉííá=Çá=ÖÜá~ÅÅáç=FK= ãáåá=íêáí~íìííç>=mÉê=ä~=êáãçòáçåÉ=Çá=~äáãÉåíá= kçå=Ñ~êÉ=Öáê~êÉ=~=îìçíç=áä=Ñêìää~íçêÉK íêáíìê~íá=ìíáäáòò~êÉ=ãÉòòá=áÇçåÉá=E~Ç=ÉëK ÅìÅJ cêìää~êÉ ÅÜá~áçFK=oáãìçîÉêÉ=áä=ãáåá=íêáí~íìííç=ëçäç= ^ííÉåòáçåÉ> ~Ç áåÖê~å~ÖÖáç=ÑÉêãçK= mÉê=ãÉííÉêÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=áå=ÑìåòáçåÉI=áä=ÅçéÉêÅÜáç= fä=ãáåá=íêáí~íìííç=Ñìåòáçå~=ëçäç=Åçå=áä=ÅçéÉêÅÜáç= ÇÉä=Ñêìää~íçêÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=~ééäáÅ~íç=É=ÄäçÅÅ~íçK ÅçêêÉíí~ãÉåíÉ=~ééäáÅ~íç=É=ëíêÉííçK cáÖìê~=  cáÖìê~=  ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=EÑêÉÅÅá~=ëìä=  ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=EÑêÉÅÅá~=ÇÉä=ÄáÅÅÜáÉêÉ= ...
 • Page 60 áí mìäáòá~=É=Åìê~ i~=Ñêìëí~=éì∂=ÉëëÉêÉ=ä~î~í~=åÉää~=  ä~î~ëíçîáÖäáÉK iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=Ü~=ÄáëçÖåç=Çá=ã~åìíÉåòáçåÉ>= oáãçåí~êÉ=Ççéç=ä~=éìäáòá~K  rå~=éìäáòá~=~ÅÅìê~í~=Ö~ê~åíáëÅÉ=ìå~=äìåÖ~=Çìê~í~K= i~î~êÉ=äç=ëéêÉãá~Öêìãá mÉê=ìäíÉêáçêá=áåÑçêã~òáçåá=äÉÖÖÉêÉ=ä~=ÖìáÇ~=ê~éáÇ~K qìííÉ=äÉ=é~êíá=ëçåç=ä~î~Äáäá=áå=ä~î~ëíçîáÖäáÉK= Ð éêÉÑÉêáÄáäÉ=ä~î~êÉ=áä=Åçåç=Çá=ëéêÉãáíìê~=ëì=íìííá= mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~> á=ä~íá=ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉ=ëìÄáíç=Ççéç=äÛìëçK= `çë±=á=êÉëáÇìá=åçå=ëá=ÉëëáÅÅ~åçK kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ= áå äáèìáÇáI=åçå=ãÉííÉêäç=ã~á=ëçííç=äÛ~Åèì~= i~î~êÉ=ä~=ÅìÄÉíí~íêáÅÉ ÅçêêÉåíÉ=É=åçå=ä~î~êäç=åÉää~=ä~î~ëíçîáÖäáÉK ^ííÉåòáçåÉ> mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ãÉ=í~ÖäáÉåíá> kçå=ìíáäáòò~êÉ=ÇÉíÉêÖÉåíá=~Äê~ëáîáK= kÉääç=ëÅçãéçêêÉL~ëëÉãÄä~êÉ=ä~=ÅìÄÉíí~íêáÅÉ= mçëëáÄáäá Ç~ååá=~ääÉ=ëìéÉêÑáÅáK ~ÑÑÉêê~êÉ=áä=ÇáëÅç=Çá=í~Öäáç=ëçäç=~ä=ÅÉåíêç= `çåëáÖäáW= ëìä éçãÉääç=Çá=éä~ëíáÅ~K Ó kÉää~=ä~îçê~òáçåÉ=éÉê=ÉëK Çá=Å~êçíÉ=É Å~îçäç= êçëëçI=ëìääÉ=é~êíá=Çá=éä~ëíáÅ~=ëá Ñçêã~åç= fä=ëìééçêíç=Ä~ëÉ=ENUÄF=≠=ä~î~ÄáäÉ=áå=ä~î~ëíçJ ã~ÅÅÜáÉ=Åçäçê~íÉI=ÅÜÉ=éçëJëçåç=ÉëëÉêÉ= îáÖäáÉK=kçå=ä~î~êÉ=áå=ä~î~ëíçîáÖäáÉ=íìííÉ=äÉ=~äíêÉ= êáãçëëÉ=Åçå=èì~äÅÜÉ=ÖçÅÅá~ Çá=çäáç= é~êíáI=äÉ=ä~ãÉ=éÉêÇçåç=áä=Ñáäç>...
 • Page 61 áí oáãÉÇáç=áå=Å~ëç=Çá=Öì~ëíá pÅçãéçêêÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ cáÖìê~=  ^ÑÑÉêê~êÉ=äÛáåëÉêíç=ä~ãÉ=ëìääÉ=~äÉííÉ=É=êìçJ  mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ> í~êäç=áå=ëÉåíç=~åíá=çê~êáçK= iÛáåëÉêíç=ä~ãÉ=ëá=ëí~ÅÅ~K mêáã~=Çá=Éäáãáå~êÉ=ìå=Öì~ëíç=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~= qçÖäáÉêÉ=äÛáåëÉêíç=ä~ãÉ=É=êáãìçîÉêÉ=äÛ~åÉääç=  Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK Çá=íÉåìí~K `çãéçêêÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ ^îîÉêíÉåò~=áãéçêí~åíÉ ^ééäáÅ~êÉ=äÛ~åÉääç=Çá=íÉåìí~=ëìääÛáåëÉêíç=  rå=ÉêêçêÉ=åÉääÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáçI= ä~ãÉK ìåÛ~ííáî~òáçåÉ=ÇÉää~=ëáÅìêÉòò~=ÉäÉííêçåáÅ~= fåëÉêáêÉ=äÛáåëÉêíç=ä~ãÉ=Ç~ä=Ä~ëëç=åÉä=  çééìêÉ=ìå=ÇáÑÉííç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=îáÉåÉ= ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉK îáëì~äáòò~íç=Ç~ääÛáåíÉêãáííÉåò~=ÇÉää~=ëéá~= ^îîáí~êÉ=ë~äÇ~ãÉåíÉ=Åçå=äÉ=~äÉííÉ=äÛáåëÉêíç=  Çá Ñìåòáçå~ãÉåíçK ä~ãÉ=áå=ëÉåëç=çê~êáçK=`á∂ Ñ~ÅÉåÇç=êìçí~êÉ= ~äãÉåç=ÑáåÅܨ=ìåÛ~äÉíí~=åçå=ÅçéêÉ=áä=êáÑÉêáJ ^éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ ãÉåíç=ëìä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=EéçëáòáçåÉ=Ó[= dì~ëíçW cáÖìê~= JSFK  iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=Ñìåòáçå~=éáªK mìäáòá~=ÇÉä=ãáåá=íêáí~íìííç...
 • Page 62 áí ^ÅÅÉëëçêáç=ëéÉÅá~äÉ EoÉéÉêáÄáäá=éêÉëëç=á=êáîÉåÇáíçêá=ëéÉÅá~äáòò~íáI=ëÉ åçå= ÅçãéêÉëá=åÉää~=Ñçêåáíìê~F aáëÅç=éÉê=é~í~íáåÉ=ÑêáííÉ=EjwRmpMOF mÉê=í~Öäá~êÉ=é~í~íÉ=ÅêìÇÉI=éÉê=Ñ~êÉ=äÉ=é~í~íáåÉ= ÑêáííÉK aáëÅç=îÉêÇìê~=^ëá~=EjwRgpMNF bêÄÉ=~êçã~íáÅÜÉ=EÉëÅäìë~=äÛÉêÄ~=Åáéçääáå~FI= NMÓRM=Ö q~Öäá~=Ñêìíí~=É=îÉêÇìê~=áå=ëíêáëÅÉ=ëçííáäáI=éÉê=éá~ííá= qêáí~êÉ=åÉää~=Åáçíçä~=~ëÅáìíí~=~ää~=îÉäçÅáí¶= Çá îÉêÇìêÉ=~ëá~íáÅáK  ã~ñK aáëÅç=Öê~ííìÖá~=ãÉÇáçJÑáåÉ=EjwRopMOF ^ÖäáçI=ã~ñK=RMM=Ö éÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=é~í~íÉ=ÅêìÇÉI=Ñçêã~ÖÖáç=Çìêç=EéÉê= qêáí~êÉ=~ää~=îÉäçÅáí¶=jK  ÉëK é~êãáÖá~åçFI=ÅáçÅÅçä~í~=ê~ÑÑêÉÇÇ~í~=É åçÅáK `áéçääÉI=ã~ñK=RMM=Ö q~Öäá~êÉ=äÉ=ÅáéçääÉ=áå=èì~ííêç=é~êíáK aáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ=í~ÖäáçLÖê~ííìÖá~=  qêáí~êÉ=~ää~=îÉäçÅáí¶=jK EjwRhmMNF  lêí~ÖÖá=ç=é~í~íÉI=ÅêìÇáI=NMMÓRMM=Ö mÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=é~í~íÉ=ÅêìÇÉI=~Ç=ÉëK=éÉê=ÑêáííÉääÉ= péÉòòÉíí~êÉ=Öäá=çêí~ÖÖáLé~í~íÉK  Çá é~í~íÉLé~í~íÉ=ëãáåìòò~íÉ=É=~êêçëíáíÉ áå=é~ÇÉää~K= qêáí~êÉ=êáéÉíìí~ãÉåíÉI=çÖåá=îçäí~= ...
 • Page 63 áí NOR Ö=ÇÉääÛ~Åèì~=Å~äÇç d~åÅáç=áãé~ëí~íçêÉ= fãé~ëí~êÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=~ä=Öê~Çç ãáåK  éÉê=ãáëÅÉä~êÉ=ÉÇ=áãé~ëí~êÉ=é~ëí~= fãé~ëí~êÉ=éçá=éÉê=O ãáåìíá=~=ãÉÇá~=îÉäçÅáí¶K=  É éÉê=áåÅçêéçê~êÉ=áåÖêÉÇáÉåíáI=ÅÜÉ= pé~äã~êÉ=Åçå=çäáç=ä~=é~ää~=Çá=é~ëí~=É=ãÉííÉêä~=  åçå=ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ=ëãáåìòò~íáK ~=êáéçë~êÉ=éÉê=Å~K=PM ãáåìíá=ëçííç=ìå~= fä=Ö~åÅáç=éÉê=áãé~ëí~êÉ=î~=ìíáäáòò~íç=~ää~=îÉäçÅáí¶= ëÅçÇÉää~=Å~äÇ~K=i~îçê~êä~=Ççéç=ÅçãÉ= ãáå=É=ãÉÇá~K ~ä ëçäáíçK= nì~åíáí¶=ã~ëëáã~W=O=îçäíÉ=ä~=êáÅÉíí~=Ä~ëÉ= m~ëí~=ÑäìáÇ~=ãáëÅÉä~í~ oáÅÉíí~=Ä~ëÉ RMM Ö=Ñ~êáå~ ORM Ö=Çá=ã~êÖ~êáå~=ç=Äìêêç= E~=íÉãéÉê~íìê~=~ãÄáÉåíÉF= Q=ìçî~ qêÉÅÅá~=Çá=é~ëí~=äáÉîáí~í~ ORM Ö=òìÅÅÜÉêç oáÅÉíí~=Ä~ëÉ N=Äìëíáå~=òìÅÅÜÉêç=î~åáÖäá~íç RMM Ö=Ñ~êáå~ N=Äìëíáå~=äáÉîáíç=áå=éçäîÉêÉ OR Ö=äáÉîáíç=ç=N=ÅçåÑÉòáçåÉ=Çá=äáÉîáíç=ëÉÅÅç...
 • Page 64 áí jçåí~êÉ=~=åÉîÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=éÉê=R=ãáåìíá= fåë~ä~í~=Çá=Å~îçäç=êçëëç  ~ä Öê~Çç ã~ñK EéÉê=OÓQ=éÉêëçåÉF NRM Ö=Ñ~êáå~ Q=Å~êçíÉ RM Ö=~ãáÇç=Çá=ã~áë N=Å~îçäç=ê~é~ N=ÅìÅÅÜá~áåç=Çá=äáÉîáíç=áå=éçäîÉêÉ N=ãÉä~ jÉëÅçä~êÉ=Ñ~êáå~I=~ãáÇç=Çá=ã~áë=É=äáÉîáíç=  N=òìÅÅÜáå~ áå éçäîÉêÉK N=ÅÉíêáçäç ^ÅÅÉåÇÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=~ää~=îÉäçÅáí¶ ãáå=  ¼=Å~îçäÑáçêÉ= É áåíêçÇìêêÉ=ä~=ãáëÅÉä~=Çá=Ñ~êáå~=~ííê~îÉêëç= NMM Ö=Ñçêã~ÖÖáç=ÑêÉëÅç äÛ~éÉêíìê~=Çá=~ÖÖáìåí~K `çåÇáãÉåíç=éÉê=áåë~ä~í~W kçå=ãÉëÅçä~êÉ=éÉê=ìå=íÉãéç=ëìéÉêáçêÉ=  NMM Ö=óçÖìêí ~=N=ãáåìíç NMM Ö=é~åå~=~ÅáÇ~= cçåÇç=éÉê=ÇçäÅÉ=~ää~=Ñêìíí~ N=ëéáÅÅÜáç=ÇÛ~Öäáç= oáÅÉíí~=Ä~ëÉ...
 • Page 65 áí fåë~ä~í~=ÂpíçäáÅÜåóÊ `ìÄÉíí~íêáÅÉ EéÉê=O=éÉêëçåÉF mÉê=áä=í~Öäáç=Çá=~äáãÉåíá=~=ÅìÄÉííá=Ç~= NRM=Ö=éêçëÅáìííç ìíáäáòò~êÉ=áå=áåë~ä~íÉI=ãáåÉëíêÉI=ëìÖÜá= P=é~í~íÉ=ÅçííÉI=ê~ÑÑêÉÇÇ~íÉ ç=ÅçãÉ=ÅçåíçêåçK O=ÅÉíêáçäáåá=ç=ÅÉíêáçäá=ã~êáå~íá ríáäáòò~êÉ=ä~=ÅìÄÉíí~íêáÅÉ=~ää~=îÉäçÅáí¶ ãáåK N=Å~êçí~=Åçíí~ máëÉääáI=ãÉòòç=Ä~ê~ííçäç p~äÉ=É=éÉéÉ `çåÇáãÉåíç=éÉê=áåë~ä~í~W ¼=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Çá=é~åå~=~ÅáÇ~ ¼=Çá=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Çá=ã~áçåÉëÉ `ìÄÉíí~êÉ=äÉ=é~í~íÉ=ÅçííÉI=ã~=Öá¶=ê~ÑÑêÉÇJ  Ç~íÉI=É=äÉ=Å~êçíÉK= fåë~ä~í~=ÂläáîáÉÊ `ìÄÉíí~êÉ=áä=éêçëÅáìííç=ÉÇ=á=ÅÉíêáçäáK  EéÉê=Å~K=Q=éÉêëçåÉF jÉëÅçä~êÉ=áå=ìå~=áåë~ä~íáÉê~=íìííá=Öäá=  Q=é~í~íÉ=ÅçííÉI=ê~ÑÑêÉÇÇ~íÉ áåÖêÉÇáÉåíá=í~Öäá~íá=~=ÅìÄÉííá=Åçå=á=éáëÉääáK= O=Å~êçíÉ=ÅçííÉ fåë~éçêáêÉ=Åçå=ë~äÉ=É=éÉéÉK  Q=ìçî~=ëçÇÉ jÉëÅçä~êÉ=íìííá=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíáK=  OMM=Ö=Å~êåÉ=Çá=éÉííç=Çá=éçääç=Åçíí~ mêÉé~ê~êÉ=Åçå=é~åå~=~ÅáÇ~=É=ã~áçåÉëÉK NÓO=ÅÉíêáçäáåá=ç=ÅÉíêáçäá=ã~êáå~íá fåë~ä~í~=Çá=Öê~åÅÜáç NÓO=ÅÉíêáçäá=éÉê=áåë~ä~í~ EéÉê=Å~K=Q=éÉêëçåÉF PMM=Ö=éáëÉääáI=Ñáåá=EN=Ä~ê~ííçäç=éáÅÅçäçF PMM=Ö=Å~êåÉ=Åçíí~...
 • Page 66 áí `ìÄÉíí~êÉ=äÉ=é~í~íÉ=ÅçííÉI=ã~=Öá¶=ê~ÑÑêÉÇJ i~ííÉ=~ä=ÅáçÅÅçä~íç  Ç~íÉI=É=äÉ=ìçî~K Enì~åíáí¶=ã~ëëáã~F `ìÄÉíí~êÉ=á=ÅÉíêáçäáI=á=ê~î~åÉääáI=á=ë~äìãá=  NMM Ö=ÅáçÅÅçä~íç= ç=ä~=Å~êåÉ=Çá=éÉííç=Çá=éçääçK QMM ãä=ä~ííÉ=ãçäíç=Å~äÇç jÉëÅçä~êÉ=ÄÉåÉ=ä~=é~åå~=~ÅáÇ~I=áä=éçêêç=  pãáåìòò~êÉ=áä=ÅáçÅÅçä~íç=~ää~=îÉäçÅáí¶ mìäëÉK  ëãáåìòò~íç=É=äÉ=ìçî~=Åçå=ëÉå~éÉ= ^ÖÖáìåÖÉêÉ=ä~ííÉ=ãçäíç=Å~äÇç=É=Ñêìää~êÉK  É òìÅÅÜÉêç=É=ÇáäìáêÉ=Åçå=âï~ëK j~áçåÉëÉ ^ÖÖáìåÖÉêÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=í~Öäá~íá=~=ÅìÄÉííáI=  áä éêÉòòÉãçäç=É=äÛ~åÉíç=ëãáåìòò~íáK oáÅÉíí~=Ä~ëÉ fåë~éçêáêÉ=Åçå=ë~äÉ=É=éÉéÉK N=ìçîç  N=ÅìÅÅÜá~áåç=Çá=ëÉå~éÉ cêìää~íçêÉ N=ÅìÅÅÜá~áç=Çá=~ÅÉíç=ç=ëìÅÅç=Çá=äáãçåÉ éÉê=ãáëÅÉä~êÉ=~äáãÉåíá=äáèìáÇá=ç=ãçêJ N=éáòòáÅç=ë~äÉ ÄáÇáI=éÉê=ëãáåìòò~êÉLíêáí~êÉ=Ñêìíí~= N=éáòòáÅç=Çá=òìÅÅÜÉêç É îÉêÇìê~=ÅêìÇÉ=É=éÉê=Ñ~êÉ=ä~=é~ëë~í~= NUM ãä=çäáç...
 • Page 67 áí jáåá=íêáí~íìííç éÉê=ëãáåìòò~êÉ=éáÅÅçäÉ=èì~åíáí¶=Çá=Å~êåÉI=Ñçêã~ÖÖáç=ÇìêçI=ÅáéçääÉI=éêÉòòÉãçäçI=~ÖäáçI= Ñêìíí~=É=îÉêÇìê~K= kçå=íêáí~êÉ=Å~ÑÑ≠=áå=Öê~åáI=Öê~åá=Çá=éÉéÉI=òìÅÅÜÉêçI=ëÉãá=Çá=é~é~îÉêç=É=ê~Ñ~åçK= nì~åíç=éáª=~=äìåÖç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=êÉëí~=~ÅÅÉëçI=í~åíç=éáª=ÑáåÉ=ÇáîÉåí~=äÛ~äáãÉåíç=íêáí~íçK mÉê=äÉ=ÉêÄÉ=~êçã~íáÅÜÉ=áä=êáëìäí~íç=ÇÉëáÇÉê~íç=éì∂=ÉëëÉêÉ=Öá¶=ê~ÖÖáìåíç=Ççéç=ìå=íÉãéç=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ= ÄêÉîáëëáãçK=mì∂=Ä~ëí~êÉ=~åÅÜÉ=ìå=ÄêÉîÉ=ÂíçÅÅçÊ=~ää~=îÉäçÅáí¶=jK `çå=êáëÉêî~=Çá=ãçÇáÑáÅÜÉK...
 • Page 68 åä fåÜçìÇ e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé= sççê=ìï=îÉáäáÖÜÉáÇ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SU î~å ìï=åáÉìïÉ=pfbjbkpJ~éé~ê~~íK få=¨¨å=ççÖçéëä~Ö==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TM eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI= _ÉÇáÉåÉå==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TN ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK= oÉáåáÖáåÖ=Éå=çåÇÉêÜçìÇ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TR jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå= léÄÉêÖÉå=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TT îáåÇí ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK eìäé=Äáà=ëíçêáåÖÉå= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TT bñíê~=íçÉÄÉÜçêÉå==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TU ^ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=çìÇÉ=~éé~ê~~í= =K=K=K=K=K=K=K=K TU d~ê~åíáÉ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TU dÉÄêìáâë~ÇîáÉòÉå=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TU sççê=ìï=îÉáäáÖÜÉáÇ iÉÉë=îççê=ÇÉ=áåÖÉÄêìáâåÉãáåÖ=òçêÖîìäÇáÖ=ÇÉòÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖI= ÇáÉ=ÄÉä~åÖêáàâÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëJ=Éå=ÄÉÇáÉåáåÖë~~åïáàòáåÖÉå=çîÉê=ÜÉí= ~éé~ê~~í=ÄÉî~íK _áà=åáÉíJå~äÉîáåÖ=î~å=ÇÉ=~~åïáàòáåÖÉå=îççê=ÜÉí=àìáëíÉ=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí= ~éé~ê~~í=áë=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åí=åáÉí=~~åëéê~âÉäáàâ=îççê=Ç~~êìáí=êÉëìäíÉêÉåÇÉ= ëÅÜ~ÇÉK...
 • Page 69 åä eÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=~~åëäìáíÉå=Éå=ÖÉÄêìáâÉå=îçäÖÉåë=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë= çé=ÜÉí=íóéÉéä~~íàÉK=^ääÉÉå=îççê=ÖÉÄêìáâ=ÄáååÉåëÜìáëK=^ääÉÉå=ÖÉÄêìáâÉå= ï~ååÉÉê=ÜÉí=~~åëäìáíëåçÉê=Éå=ÜÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=òáàå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇK eÉí=~éé~ê~~í=ãçÉí=~äíáàÇ=ïçêÇÉå=äçëÖÉã~~âí=î~å=ÜÉí=ëíêççãåÉí=ï~ååÉÉê= Éê=ÖÉÉå=íçÉòáÅÜí=çé=áë=Éå=îççêÇ~í=ÜÉí=áå=Éäâ~~ê=ïçêÇí=ÖÉòÉíI=ìáí=Éäâ~~ê= ïçêÇí=ÖÉåçãÉå=çÑ=ïçêÇí=ÖÉêÉáåáÖÇK iÉáÇ=ÜÉí=~~åëäìáíëåçÉê=åáÉí=ä~åÖë=ëÅÜÉêéÉ=ê~åÇÉå=çÑ=ÜÉíÉ=çééÉêîä~ââÉåK= t~ååÉÉê=ÜÉí=~~åëäìáíëåçÉê=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~~âíI=ãçÉí= çã ÖÉî~êÉå=íÉ=îÉêãáàÇÉå=ÜÉí=ëåçÉê=ïçêÇÉå=îÉêî~åÖÉå=Çççê=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åíI= ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉ=çÑ=ÉÉå=~åÇÉêÉ=ÖÉâï~äáÑáÅÉÉêÇÉ=éÉêëççåK= oÉé~ê~íáÉë=~~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=ãçÖÉå=ìáíëäìáíÉåÇ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=Çççê= çåòÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉK , sÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå=îççê=Çáí=~éé~ê~~í sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê> dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ> _áà=ÉÉå=ëíêççãëíçêáåÖ=ÄäáàÑí ÜÉí=~éé~ê~~í=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇX=å~=ÇÉ=ëíêççãJ ëíçêáåÖ=Ö~~í=ÜÉí=~ìíçã~íáëÅÜ=ïÉÉê=äçéÉåK qçÉÄÉÜçêÉå=Éå=ÜìäéëíìââÉå=ìáíëäìáíÉåÇ=îÉêî~åÖÉå=ï~ååÉÉê=ÜÉí=~éé~ê~~í= ëíáäëí~~í=EÇê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=MLçÑÑF=Éå=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí= áë ÖÉíêçââÉåK=sççêÇ~í=ì=íçÉÄÉÜçêÉå=çÑ=ÜìäéëíìââÉå=îÉêî~åÖí=ÇáÉ= ÄÉïÉÖÉå=íáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâI=ãçÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=ïçêÇÉå=ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇ= Éå=ïçêÇÉå=äçëÖÉã~~âí=î~å=ÜÉí=ëíêççãåÉíK eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åáÉí=áå=îäçÉáëíçÑ=ÇçãéÉäÉåI=åáÉí=çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê= ÜçìÇÉå=Éå=åáÉí=êÉáåáÖÉå=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~íK= qêÉâ=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=îççêÇ~í=ì=ëíçêáåÖÉå=îÉêÜÉäéíK sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=êçíÉêÉåÇÉ=ÜìäéëíìââÉå> qáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=åççáí=áå=ÇÉ=ãÉåÖâçã=ÖêáàéÉåK=sççê=ÜÉí=~~åÇêìââÉå= î~å=áåÖêÉÇáØåíÉå=~äíáàÇ=ÇÉ=ëíçééÉê=ÖÉÄêìáâÉåK=k~=ìáíëÅÜ~âÉäáåÖ=ÄäáàÑí= ÇÉ ~~åÇêáàîáåÖ=åçÖ=ÉîÉå=äçéÉåK=eìäéëíìââÉå=ìáíëäìáíÉåÇ=îÉêïáëëÉäÉå= ï~ååÉÉê=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=ëíáäëí~~íK sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêéÉ=ãÉëëÉå> råáîÉêëÉÉä=ãÉë=~ääÉÉå=î~ëíé~ââÉå=~~å=ÇÉ=âìåëíëíçÑ=ÖêÉÉéK= eÉí=ìåáîÉêëÉäÉ=ãÉë=~äíáàÇ=ÄÉï~êÉå=áå=ÇÉ=ãÉëÜçìÇÉê=ï~ååÉÉê=ÜÉí=åáÉí= ïçêÇí=ÖÉÄêìáâíK=káÉí=áå=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖ=ÖêáàéÉåK=sççê=ÜÉí=~~åÇìïÉå=~äíáàÇ= ÇÉ...
 • Page 70 åä oáëáÅç=î~å=Äê~åÇïçåÇÉå> _áà=îÉêïÉêâáåÖ=î~å=ÜÉíÉ=ãáñîäçÉáëíçÑÑÉå=âçãí=Éê=ëíççã=ìáí=ÇÉ=íêÉÅÜíÉê=áå ÜÉí= ÇÉâëÉäK=j~ñáã~~ä=MIQ=äáíÉê=ÜÉíÉ=çÑ=ëÅÜìáãÉåÇÉ=ãáñîäçÉáëíçÑ=íçÉîçÉÖÉåK , qçÉäáÅÜíáåÖ=Äáà=ÇÉ=ëóãÄçäÉå=çé=ÜÉí=~éé~ê~~í=Éå=ÜÉí= íçÉÄÉÜçêÉå ^~åïáàòáåÖÉå=áå=ÇÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=çéîçäÖÉåK sççêòáÅÜíáÖ>=aê~~áÉåÇÉ=ãÉëëÉåK sççêòáÅÜíáÖ>=aê~~áÉåÇÉ=ÜìäéëíìââÉåK káÉí=áå=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖ=ÖêáàéÉåK aÉòÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=ÄÉëÅÜêáàÑí=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= eìäéëíìââÉå ãçÇÉääÉåK=lé=ÇÉ=é~Öáå~Dë=ãÉí=~ÑÄÉÉäÇáåÖÉå= U ^~åÇêáàÑ~ë îáåÇí=ì=ÉÉå=çîÉêòáÅÜí=î~å=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= V eìäéëíìâÜçìÇÉê ãçÇÉääÉå=E^ÑÄK= FK NM råáîÉêëÉÉä=ãÉë=ãÉí=ãÉëÜçìÇÉê NN håÉÉÇÜ~~â få=¨¨å=ççÖçéëä~Ö NO oçÉêÖ~êÇÉ aÉ=é~Öáå~Dë=ãÉí=~ÑÄÉÉäÇáåÖÉå= NP pÅÜáàÑÜçìÇÉê ìáíâä~ééÉå=~KìKÄK= NQ påáàJÇê~~áëÅÜáàÑ=Ó=ÇáâLÇìå ^ÑÄK=  NR o~ëéJÇê~~áëÅÜáàÑ=Ó=ÖêçÑLÑáàå _~ëáë~éé~ê~~í NS m~í~íÉëJÑêáíÉëëÅÜáàÑ=G N aê~~áëÅÜ~âÉä~~ê...
 • Page 71 åä _ÉÇáÉåÉå håÉÉÇÜ~~â=ENNF îççê=ÜÉí=êçÉêÉå=Éå=âåÉÇÉå=î~å=ÇÉÉÖ= eÉí=~éé~ê~~í=Éå=ÜÉí=íçÉÄÉÜçêÉå=ÖêçåÇáÖ= Éå=ÜÉí=ãáñÉå=î~å=áåÖêÉÇáØåíÉå=ÇáÉ=åáÉí= êÉáåáÖÉå=îççêÇ~í=ì=ÇÉòÉ=îççê=ÜÉí=ÉÉêëí= ÑáàåÖÉã~~âí=ÜçÉîÉå=íÉ=ïçêÇÉåK ÖÉÄêìáâíI=òáÉ=łoÉáåáÖáåÖ=Éå=çåÇÉêÜçìÇÒK oçÉêÖ~êÇÉ=ENOF îççê=êççãI=ÖÉâäçéí=Éáïáí=Éå=Çìå=ÇÉÉÖK= ^ííÉåíáÉ> káÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=î~ëíÉ=áåÖêÉÇáØåíÉåK sççê=ÖÉÄêìáâ=ÇÉ=êçÉêÖ~êÇÉ=ãçåíÉêÉåK eÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=áåJ=Éå=ìáíëÅÜ~âÉäÉå= oçÉêÖ~êÇÉ=áå=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=ëíÉâÉå=  ãÉí ÇÉ=Çê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=ENFK=ráíëÅÜ~âÉäáåÖ=Çççê= Éå=ä~íÉå=î~ëíâäáââÉå=E~ÑÄK= JRÄFK  çéÉåÉå=î~å=ÜÉí=ÇÉâëÉä=ESI=NVÄI=OMÄF=äÉáÇí=íçí= ^ÑÄK=  ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íK aÉ=âçã=~~åÄêÉåÖÉå=Eéáàä=çé=ÇÉ=âçã=íÉÖÉå=  ÇÉ=ëíáé=çé=ÜÉí=~éé~ê~~íF=Éå=ãÉí=ÇÉ=âäçâ= _Éä~åÖêáàâ> ãÉÉ=íçí=~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö=Çê~~áÉåK råáîÉêëÉÉä=ãÉëLâåÉÉÇÜ~~â=~~åÄêÉåÖÉåW  hçã=ERFI=ÇÉâëÉäLâçã=î~å=ÇÉ=~ääÉëëåáàÇÉê=ENVF= Ó aÉ=~~åÇêáàÑ~ë=áå=ÇÉ=ÜìäéëíìâÜçìÇÉê= Éå=ãáñâçã=EOM~F=òáàå=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÖÉÄêìáâ= ÇêìââÉå=íçí=Üáà=î~ëíâäáâíK áå=ÇÉ=ã~ÖåÉíêçå>= Ó eìäéëíìâÜçìÇÉê=~~åÄêÉåÖÉå=áå=ÇÉ=âçãK Ó...
 • Page 72 åä aÉâëÉä=~~åÄêÉåÖÉå=Eéáàä=çé=ÜÉí=ÇÉâëÉä= påáàJÇê~~áëÅÜáàÑ=Ó=ÇáâLÇìå=ENQF  íÉÖÉå=ÇÉ=ëíáé=çé=ÇÉ=âçãF=Éå=ãÉí=ÇÉ=âäçâ= îççê=ÜÉí=ëåáàÇÉå=î~å=Ñêìáí=Éå=ÖêçÉåíÉK ãÉÉ=Çê~~áÉåK ^~åÇìáÇáåÖ=çé=ÇÉ=ëåáàJÇê~~áëÅÜáàÑW= aÉ=ìáíëíìäéáåÖ=î~å=ÜÉí=ÇÉâëÉä=ãçÉí=íçí=~~å= łNÒ=îççê=ÇÉ ÇáââÉ=ëåáàòáàÇÉ ÇÉ=~~åëä~Ö=áå=ÇÉ=ÖäÉìÑ=î~å=ÇÉ=âçãÜ~åÇJ łPÒ=îççê=ÇÉ=ÇìååÉ=ëåáàòáàÇÉ ÖêÉÉé=òáííÉåK ^ííÉåíáÉ> píçééÉê=Éå=ëíçééÉêáåòÉíëíìâ=~~åÄêÉåÖÉåK  aÉ=ëåáàJÇê~~áëÅÜáàÑ=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÜÉí= píÉââÉê=áå=ï~åÇÅçåí~ÅíÇççë=ÇçÉåK  ëåáàÇÉå=î~å=Ü~êÇÉ=â~~ëI=ÄêççÇI=ÄêççÇàÉë= aê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ëí~åÇ= Éå ÅÜçÅçä~ÇÉK=dÉâççâíÉ=î~ëíâçâÉåÇÉ=  òÉííÉåK ~~êÇ~ééÉäë=áå=âçìÇÉ=íçÉëí~åÇ=ëåáàÇÉåK påáàJ=çÑ=ê~ëéÖçÉÇ=íçÉîçÉÖÉåK  o~ëéJÇê~~áëÅÜáàÑ=Ó=ÖêçÑLÑáàå=ENRF påáàJ=çÑ=ê~ëéÖçÉÇ=ëäÉÅÜíë=ãÉí=äáÅÜíÉ=Çêìâ= îççê=ÜÉí=ê~ëéÉå=î~å=ÖêçÉåíÉI=Ñêìáí=Éå= ~~åÇìïÉå=ãÉí=ÇÉ=ëíçééÉêK â~~ëI=ìáíÖÉòçåÇÉêÇ=Ü~êÇÉ=â~~ë=EÄáàîK= aÉ=ëíçééÉê=îÉêïáàÇÉêÉå=Éå=ÇÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=  é~êãÉò~~åëÉ=â~~ëFK= íçÉîçÉÖÉå=îá~=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖK ^~åÇìáÇáåÖ=çé=ÇÉ=ê~ëéJÇê~~áëÅÜáàÑW= i~åÖ=Éå=Çìå=ëåáàÖçÉÇ=íçÉîçÉÖÉå=Çççê= ...
 • Page 73 åä `áíêìëéÉêë= ^ííÉåíáÉ>= îççê=ÜÉí=ìáíéÉêëÉå=î~å=ÅáíêìëîêìÅÜíÉåI= ^~åïáàòáåÖÉå=îççê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ> ÄáàîK ëáå~~ë~ééÉäëI=Öê~éÉÑêìáíë= aÉ=ÄäçâàÉëëåáàÇÉê=áë=~ääÉÉå=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÜÉí= Éå ÅáíêçÉåÉåK= ëåáàÇÉå=î~å=~~êÇ~ééÉäë=Eê~ìï=çÑ=ÖÉâççâíFI= ïçêíÉäëI=~ìÖìêâÉåI=íçã~íÉåI=é~éêáâ~I=ìáÉåI= ^ííÉåíáÉ> Ä~å~åÉåI=~ééÉäëI=éÉêÉåI=~~êÇÄÉáÉåI=ãÉäçÉåÉåI= âáïáDëI=ÉáÉêÉåI=ò~ÅÜíÉ=îäÉÉëïçêëí=EÄáàîK=ãçêí~J `áíêìëéÉêë=~ääÉÉå=áå=ÅçãéäÉÉí=ë~ãÉåJ ÇÉää~FI=ÖÉâççâí=çÑ=ÖÉÄê~ÇÉå=ÖÉîçÖÉäíÉîäÉÉë= ÖÉÄçìïÇÉ=íçÉëí~åÇ=ÖÉÄêìáâÉåK òçåÇÉê=ÄçííÉåK wÉÉê=ò~ÅÜíÉ=â~~ë=EÄáàîK=ãçòò~êÉää~I=ëÅÜ~éÉåJ ^ÑÄK=  â~~ëF=â~å=åáÉí=ïçêÇÉå=îÉêïÉêâíK aÉ=âçã=~~åÄêÉåÖÉå=Eéáàä=çé=ÇÉ=âçã=íÉÖÉå=  ÇÉ=ëíáé=çé=ÜÉí=~éé~ê~~íF=Éå=ãÉí=ÇÉ=âäçâ= _áà=ëåáàÇÄ~êÉ=â~~ë=EÄáàîK=dçìÇëÉ=â~~ëF= Éå Ü~êÇÉ=â~~ë=EÄáàîK=bããÉåí~äÉêF=ã~Ö=ãÉå= ãÉÉ=íçí=~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö=Çê~~áÉåK ^~åÇêáàÑ~ë=~~åÄêÉåÖÉå=áå=ÇÉ=âçãK åáÉí=ãÉÉê=Ç~å=P=âÖ=íÉÖÉäáàâ=îÉêïÉêâÉåK  wÉÉÑâçêÑ=çé=ÇÉ=~~åÇêáàÑ~ë=éä~~íëÉå=EÇÉ=éáàä=  sççê=ÇÉ=îÉêïÉêâáåÖ=î~å=éáíJ=Éå=ëíÉÉåîêìÅÜíÉå= çé=ÇÉ=ÅáíêìëéÉêë=íÉÖÉå=ÇÉ=éáàä=çé=ÇÉ=âçãF= E~ééÉäëI=éÉêòáâÉå=ÉåòKF=ãçÉíÉå=ÇÉ=éáííÉåL Éå=ãÉí=ÇÉ=âäçâ=ãÉÉ=Çê~~áÉåK= ëíÉåÉå=ïçêÇÉå=îÉêïáàÇÉêÇK=sççê=ÇÉ=îÉêïÉêJ aÉ=ìáíëíìäéáåÖ=î~å=ÇÉ=òÉÉÑâçêÑ=ãçÉí=íçí=~~å= âáåÖ=î~å=ÖÉâççâí=çÑ=ÖÉÄê~ÇÉå=îäÉÉë=ãçÉíÉå= ÇÉ=~~åëä~Ö=áå=ÇÉ=ÖäÉìÑ=î~å=ÇÉ=âçãÜ~åÇJ...
 • Page 74 åä _Éä~åÖêáàâÉ=~~åïáàòáåÖÉåW ^ííÉåíáÉ> Ó iÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=ãçÖÉå=ÖÉÉå=ÄçííÉåI= hçã=çé=íáàÇ=äÉÉÖã~âÉåW éáííÉå=çÑ=~åÇÉêÉ=î~ëíÉ=ÄÉëí~åÇÇÉäÉå= Ó å~=îÉêïÉêâáåÖ=î~å=ã~ñK=RMM=Öê~ãI ÄÉî~ííÉåK Ó îççêÇ~í=ÇÉ=ÄäçâàÉë=ÇÉ=çåÇÉêâ~åí= Ó iÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=ãçÖÉå=åáÉí=ÄÉîêçêÉå=òáàåK î~å ÇÉ ÄäçâàÉëëåáàÇÉê=ÄÉêÉáâÉåK Ó cêìáíLÖêçÉåíÉ=ã~Ö=åáÉí=íÉ=êáàé=òáàåI=çãÇ~í= k~=ÖÉÄêìáâ Éê Ç~å=ë~é=â~å=îêáàâçãÉåK aê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=MLçÑÑ=òÉííÉåK  Ó dÉâççâíÉ=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=îççê=ÜÉí=ëåáàÇÉå= píÉââÉê=ìáí=ï~åÇÅçåí~ÅíÇççë=åÉãÉåK ä~íÉå=~ÑâçÉäÉåI=Ç~å=òáàå=òÉ=ëíÉîáÖÉê=  Éå ïçêÇí=ÜÉí=ëåáàêÉëìäí~~í=ÄÉíÉêK aÉâëÉä=íÉÖÉå=ÇÉ=âäçâ=áå=Çê~~áÉå=Éå=îÉêJ  Ó aççê=ãÉÉê=çÑ=ãáåÇÉê=Çêìâ=çé=ÇÉ=ëíçééÉê= ïáàÇÉêÉåK Äáà=ÜÉí=~~åÇêìââÉåI=â~å=ÇÉ=äÉåÖíÉ=î~å= jÉë~ÑÇÉââáåÖ=~~åÄêÉåÖÉåK  ÇÉ ÄäçâàÉë=ïçêÇÉå=ÄÉ≥åîäçÉÇK _äçâàÉëëåáàÇÉê=ìáí=ÇÉ=âçã=åÉãÉåK ...
 • Page 75 åä ^ÑÄK= ^ÑÄK=   hçã=~~åÄêÉåÖÉå=EÇÉ=éáàä=çé=ÇÉ=âçã=íÉÖÉå= aÉ=ãáñâçã=~~åÄêÉåÖÉå=EÇÉ=éáàä=çé=ÇÉ=âçã=   ÇÉ=ëíáé=çé=ÜÉí=~éé~ê~~íF=Éå=ãÉí=ÇÉ=âäçâ= íÉÖÉå=ÇÉ=éìåí=çé=ÜÉí=~éé~ê~~íF=Éå=ãÉí= ãÉÉ=íçí=ÇÉ=~~åëä~Ö=Çê~~áÉåK ÇÉ âäçâ=ãÉÉ=íçí=~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö=Çê~~áÉåK aÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=íçÉîçÉÖÉåK= aÉ=Ñáàå=íÉ=ã~âÉå=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=áå=ÇÉ=âçã=   j~ñáãìã=ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ=îäçÉáëíçÑ=Z=NIR=äáíÉê= ÇçÉåK EëÅÜìáãÉåÇÉ=çÑ=ÜÉíÉ=îäçÉáëíçÑÑÉå=ã~ñáã~~ä= aÉâëÉä=~~åÄêÉåÖÉå=Éå=ãÉí=ÇÉ=âäçâ=ãÉÉ=  MIQ=äáíÉêFK= Çê~~áÉåK=aÉ=ÇÉâëÉäåÉìë=ãçÉí=íçí=ÇÉ=~~åJ léíáã~äÉ=îÉêïÉêâáåÖëÜçÉîÉÉäÜÉáÇ=î~ëíÉ= ëä~Ö=áå=ÇÉ=ëäÉìÑ=î~å=ÇÉ=âçã=òáííÉåK ëíçÑ=Z=UM=Öê~ãK aê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=ëí~åÇ=j=Çê~~áÉå=  aÉâëÉä=~~åÄêÉåÖÉå=Éå=ãÉí=ÇÉ=âäçâ=ãÉÉ= Éå î~ëíÜçìÇÉåK  Çê~~áÉåK=aÉ=ìáíëíìäéáåÖ=î~å=ÜÉí=ÇÉâëÉä= eçÉ=ä~åÖÉê=ÜÉí=~éé~ê~~í=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ= ãçÉí íçí=~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö=áå=ÇÉ=ëäÉìÑ=î~å= ÄäáàÑíI=ÜçÉ=ÑáàåÉê=ÇÉ=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=ïçêÇÉå= ÇÉ ãáñÉêÜ~åÇÖêÉÉé=ëíÉâÉåK ÖÉëåÉÇÉåK aê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ëí~åÇ= ...
 • Page 76 åä qáéë= _äçâàÉëëåáàÇÉê=êÉáåáÖÉåK Ó _áà=ÜÉí=îÉêïÉêâÉå=î~å=ÄáàîK ïçêíÉäë=Éå=êçÇÉJ âççä=âçãí=Éê=ÉÉå=êççÇ=ä~~ÖàÉ=çé=ÇÉ=âìåëíJ sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê= ëíçÑ=ÇÉäÉåK=aáí=âìåí=ì=îÉêïáàÇÉêÉå=ãÉí=ÉÉå= Çççê=ëÅÜÉêéÉ=ãÉëëÉå> ÄÉÉíàÉ=ëä~çäáÉK _áà=ÜÉí=ìáí=Éäâ~~ê=åÉãÉåLë~ãÉåÄçìïÉå=î~å= Ó wç=åçÇáÖ=ÇÉ=çéÄÉêÖò~â=îççê=íçÉÄÉÜçêÉå= ÇÉ ÄäçâàÉëëåáàÇÉê=ÇÉ=ëåáàëÅÜáàÑ=~ääÉÉå=î~ëíJ êÉáåáÖÉåK=aÉ=~~åïáàòáåÖÉå=áå=ÇÉ=çéÄÉêÖò~â= é~ââÉå=~~å=ÇÉ=âìåëíëíçÑ=âåçé=áå=ÜÉí=ãáÇÇÉåK áå=~ÅÜí=åÉãÉåK aÉ=Ä~ëáëÜçìÇÉê=ENUÄF=áë=ÖÉëÅÜáâí=îççê=êÉáåáÖáåÖ= _~ëáë~éé~ê~~í=êÉáåáÖÉå áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~íK=^ääÉ=~åÇÉêÉ=çåÇÉêÇÉäÉå= píÉââÉê=ìáí=ï~åÇÅçåí~ÅíÇççë=åÉãÉåK  åáÉí=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~í=ÇçÉåI=ÇÉ=ãÉëëÉå= eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=ëÅÜççåîÉÖÉå=ãÉí=ÉÉå=  ïçêÇÉå=Äçí> îçÅÜíáÖÉ=ÇçÉâK=fåÇáÉå=åçÇáÖ=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ= sççê=ÜÉí=êÉáåáÖÉå=ÇÉ=ÄäçâàÉëëåáàÇÉê=ìáí=Éäâ~~ê= ~Ñï~ëãáÇÇÉä=ÖÉÄêìáâÉåK åÉãÉåW a~~êå~=ÜÉí=~éé~ê~~í=~ÑÇêçÖÉåK  ^ÑÄK=  jÉåÖâçã=Éå=íçÉÄÉÜçêÉå=êÉáåáÖÉå aÉ=P=ÄÉîÉëíáÖáåÖëâäÉããÉå=å~~ê=ÄìáíÉå=  ÇêìââÉå=Éå=ÇÉ=ëåáàëÅÜáàÑ=îÉêïáàÇÉêÉåK sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê= jÉëáåòÉíëíìâ=ìáí=ÇÉ=Ä~ëáëÜçìÇÉê=åÉãÉåK ...
 • Page 77 åä eìäé=Äáà=ëíçêáåÖÉå jáñÉê=ìáí=Éäâ~~ê=åÉãÉå ^ÑÄK=  eÉí=ãÉëáåòÉíëíìâ=~~å=ÇÉ=îäÉìÖÉäë=íÉÖÉå=ÇÉ=  sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê> âäçâ=áå=Çê~~áÉåK=eÉí=ãÉëáåòÉíëíìâ=òáí=åì=äçëK eÉí=ãÉëáåòÉíëíìâ=Éêìáí=åÉãÉå=Éå=ÇÉ=~ÑJ  qêÉâ=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=îççêÇ~í= ÇáÅÜíêáåÖ=îÉêïáàÇÉêÉåK ì ëíçêáåÖÉå=îÉêÜÉäéíK jáñÉê=áå=Éäâ~~ê=òÉííÉå ^ÑÇáÅÜíêáåÖ=~~åÄêÉåÖÉå=çé=ÜÉí=ãÉëáåòÉíJ  _Éä~åÖêáàâÉ=~~åïáàòáåÖ ëíìâK bÉå=ÄÉÇáÉåáåÖëÑçìí=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íI= jÉëáåòÉíëíìâ=î~å=çåÇÉê~Ñ=áå=ÇÉ=ãáñâçã=  ÉÉå ~ÅíáîÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ= ~~åÄêÉåÖÉåK òÉâÉêáåÖÉå=Éå=ÉÉå=~éé~ê~~íÇÉÑÉÅí= jÉëáåòÉíëíìâ=~~å=ÇÉ=îäÉìÖÉäë=ãÉí=ÇÉ=âäçâ=  ïçêÇí ~~åÖÉÖÉîÉå=Çççê=ÉÉå=âåáééÉJ ãÉÉ=î~ëíÇê~~áÉåK= êÉåÇÉ=áåJÄÉÇêáàÑJáåÇáÅ~íáÉK a~~êÄáà ãáåëíÉåë=òç=îÉê=Çê~~áÉå=Ç~í=ÉÉå= î~å=ÇÉ=îäÉìÖÉäë=ÇÉ=ã~êâÉêáåÖ=çé=ÇÉ=ãáñJ _~ëáë~éé~ê~~í âçã=~ÑÇÉâí=EéçëáíáçåÉêáåÖ=Ó[=~ÑÄK= JSFK  píçêáåÖW eÉí=~éé~ê~~í=ïÉêâí=åáÉí=ãÉÉêK råáîÉêëÉäÉ=ÑáàåëåáàÇÉê=êÉáåáÖÉå...
 • Page 78 åä bñíê~=íçÉÄÉÜçêÉå EîÉêâêáàÖÄ~~ê=áå=ÇÉ=ëéÉÅá~~äò~~â=áåÇáÉå=åáÉí= ãÉÉÖÉäÉîÉêÇF m~í~íÉëJÑêáíÉëëÅÜáàÑ=EjwRmpMOF sççê=ÜÉí=ëåáàÇÉå=î~å=ê~ìïÉ=~~êÇ~ééÉäë= íçí é~í~íÉë=ÑêáíÉëK ^òá~JÖêçÉåíÉëÅÜáàÑ=EjwRgpMNF hêìáÇÉå=EìáíÖÉòçåÇÉêÇ=ÄáÉëäççâFI=NMÓRM=Ö få=ÇÉ=ÇêçÖÉ=âçã=Ñáàåã~âÉå=çé=ëí~åÇ=ã~ñK påáàÇí=Ñêìáí=Éå=ÖêçÉåíÉ=áå=ëã~ääÉ=êÉÉéàÉëI=îççê=  håçÑäççâI=ã~ñK=RMM=Ö ^òá~íáëÅÜÉ=ÖêçÉåíÉÖÉêÉÅÜíÉåK cáàåã~âÉå=çé=ëí~åÇ=jK  j~~äëÅÜáàÑ=ãáÇÇÉäÑáàå=EjwRopMOF ráÉåI=ã~ñK=RMM=Ö îççê=ÜÉí=ã~äÉå=î~å=ê~ìïÉ=~~êÇ~ééÉäëI=Ü~êÇÉ= ráÉå=áå=îáÉê=ëíìââÉå=ëåáàÇÉåK  â~~ë=EÄáàîK é~êãÉò~~åëÉ=â~~ëFI=ÖÉâçÉäÇÉ= cáàåã~âÉå=çé=ëí~åÇ=jK  ÅÜçÅçä~ÇÉ=Éå=åçíÉåK dêçÉåíÉ=çÑ=~~êÇ~ééÉäëI=ê~ìïI=NMMÓRMM=Ö påáàJLê~ëéëÅÜáàÑ=EjwRhmMNF dêçÉåíÉL~~êÇ~ééÉäë=áå=ëíìââÉå=ëåáàÇÉåK  jÉÉêã~~äë=O=ëÉÅçåÇÉå=Ñáàåã~âÉå= sççê=ÜÉí=ê~ëéÉå=î~å=ê~ìïÉ=~~êÇ~ééÉäëI=ÄáàîK=  çé ëí~åÇ jK îççê=~~êÇ~ééÉäâçÉâàÉëLo∏ëíáK=sççê=ÜÉí=ëåáàÇÉå= î~å=Ñêìáí=Éå=ÖêçÉåíÉ=áå=éä~ââÉåK kçíÉå=Éå=~ã~åÇÉäÉåI=NMMÓRMM=Ö cáàåã~âÉå=çé=ëí~åÇ=ã~ñK ...
 • Page 79 åä oçÉêÇÉÉÖ _~ëáëêÉÅÉéí= RMM Ö=ãÉÉä ORM Ö=ã~êÖ~êáåÉ=çÑ=ÄçíÉê=Eâ~ãÉêíÉãéÉê~íììêF= Q=ÉáÉêÉå ORM Ö=ëìáâÉê N=é~âàÉ=î~åáääÉëìáâÉê dÉîäçÅÜíÉå=ÖáëíÖÉÄ~â N=é~âàÉ=Ä~âéçÉÇÉê _~ëáëêÉÅÉéí= NRM ãä=ãÉäâ RMM Ö=ãÉÉä fåÖêÉÇáØåíÉå=Å~K=NÓP=ãáåìíÉå=îÉêïÉêâÉå=  çé ÇÉ=ãáÇÇÉäëíÉ=ëí~åÇK OR Ö=Öáëí=çÑ=N=é~âàÉ=ÖÉÇêççÖÇÉ=Öáëí ONMÓOOM ãä=ï~êãÉ=ãÉäâ oçÉêÖ~êÇÉ N=Éá îççê=êççãI=ÖÉâäçéí=Éáïáí=Éå=Çìå= N=ëåìÑàÉ=òçìí ÇÉÉÖK=káÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=î~ëíÉ= UM Ö=ëìáâÉê áåÖêÉÇáØåíÉå=EÄáàîK ëíìââÉå ÄçíÉê= SM Ö=ÖÉëãçäíÉå=Éå=~ÑÖÉâçÉäÇ=îÉí ìáí ÇÉ=âçÉäâ~ëíFK ëÅÜáä=î~å=ÉÉå=Ü~äîÉ=ÅáíêçÉåI=ÖÉã~äÉå...
 • Page 80 åä _çÇÉã=îççê=îêìÅÜíÉåÖÉÄ~â P=ÉÉíäÉéÉäë=~òáàå tçêíÉäë=çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê=ëÅÜççåJ _~ëáëêÉÅÉéí=  ã~âÉå=ãÉí=ÉÉå=ÖêçîÉ=ÄçêëíÉä=Éå=ê~ëéÉå= O=ÉáÉêÉå ãÉí ÇÉ=ê~ëéJÇê~~áëÅÜáàÑK NOR Ö=ëìáâÉê hççäê~Äá=ëÅÜáääÉåI=áå=ÇáââÉ=éä~ââÉå=ëåáàÇÉå=  báÉêÉå=Éå=ëìáâÉê=R=ãáåìíÉå=íçí=ëÅÜìáã=  Éå ê~ëéÉå=ãÉí=ÇÉ=ê~ëéJÇê~~áëÅÜáàÑK âäçééÉå=çé=ëí~åÇ ã~ñK ^ééÉä=ï~ëëÉåI=áå=îáÉê=ëíìââÉå=ëåáàÇÉå=  NOR Ö=ÖÉã~äÉå=Ü~òÉäåçíÉå= Éå ê~ëéÉå=ãÉí=ÇÉ=ê~ëéJÇê~~áëÅÜáàÑK RM Ö=é~åÉÉêãÉÉä `çìêÖÉííÉ=Éå=~ìÖìêâ=ï~ëëÉåI=áå=ÇÉ=äÉåÖíÉ=  ^éé~ê~~í=çé ãáå=òÉííÉå=Éå=ÇÉ=Ü~òÉäåçíÉå=  ÇççêëåáàÇÉå=Éå=ëåáàÇÉå=ãÉí=ÇÉ=ëåáàJ Éå=ÜÉí=é~åÉÉêãÉÉä=îá~=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖ= Çê~~áëÅÜáàÑK íçÉîçÉÖÉåK _äçÉãâççä=ï~ëëÉå=Éå=áå=êççëàÉë=îÉêÇÉäÉåK  hçêí=ÇççêêçÉêÉåK ...
 • Page 81 åä PMM=Ö=ÉêïíÉåI=Ñáàå=EN=âäÉáå=ÄäáâàÉF hê~Äë~ä~ÇÉ òçìí=Éå=éÉéÉê Eîççê=Å~K=Q=éÉêëçåÉåF ORM=Ö=ã~óçå~áëÉ PMM=Ö=ÖÉâççâí=îäÉÉë aÉ=ÖÉâççâíÉI=~ÑÖÉâçÉäÇÉ=~~êÇ~ééÉäëI= PMM=Ö=ÖÉâççâíÉI=~ÑÖÉâçÉäÇÉ=~~êÇ~ééÉäë  ÇÉ ïçêíÉäë=Éå=ÇÉ=ÉáÉêÉå=áå=ÄäçâàÉë=ëåáàÇÉåK= OMM=Ö=âçãâçããÉêë aÉ=âçãâçããÉêë=Éå=ÜÉí=îäÉÉë=áå=ÄäçâàÉë= dêçÉåÉ=ë~ä~ÇÉ  ëåáàÇÉåK RM=Ö=âê~ÄîäÉÉë ^ääÉ=áå=ÄäçâàÉë=ÖÉëåÉÇÉå=áåÖêÉÇáØåíÉå=áå=ÉÉå= P=Ü~êÇÖÉâççâíÉ=ÉáÉêÉå  ëä~âçã=ÇçÉå=Éå=ÇÉ=ÉêïíÉå=ÉêÇççê=êçÉêÉåK= NRM=Ö=ã~óçå~áëÉ lé=ëã~~â=ÄêÉåÖÉå=ãÉí=éÉéÉê=Éå=òçìíK aÉ=ÖÉâççâíÉI=~ÑÖÉâçÉäÇÉ=~~êÇ~ééÉäëI=   j~óçå~áëÉ=ÉêÇççê=êçÉêÉå=Éå=ëÉêîÉêÉåK ÇÉ ÉáÉêÉåI=ÇÉ=âçãâçããÉêë=Éå=ÜÉí=âê~ÄJ  îäÉÉë=áå=ÄäçâàÉë=ëåáàÇÉåK= p~ä~ÇÉ=łsáå~áÖêÉííÉÒ eÉí ÖÉâççâíÉ=îäÉÉë=áå=ÄäçâàÉë=ëåáàÇÉåK Eîççê=Å~K=Q=éÉêëçåÉåF aÉ=ÖêçÉåÉ=ë~ä~ÇÉ=ÑáàåÜ~ââÉåK=  Q=ÖÉâççâíÉI=~ÑÖÉâçÉäÇÉ=~~êÇ~ééÉäë lé=ëã~~â=ÄêÉåÖÉå=ãÉí=éÉéÉê=Éå=òçìíK ...
 • Page 82 åä aÉ=ãáñÉê=ïçêÇí=ÖÉÄêìáâí=çé=ÇÉ=ëí~åÇÉå=ãáåI= j~óçå~áëÉ ã~ñ=Éå=mìäëÉK _~ëáëêÉÅÉéí= N=Éá N=íÜÉÉäÉéÉä=ãçëíÉêÇ N=ÉÉíäÉéÉä=~òáàå=çÑ=ÅáíêçÉåë~é N=ëåìÑàÉ=òçìí ÄÉÉíàÉ=ëìáâÉê NUM ãä=çäáÉ aÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=ãçÉíÉå=ÇÉòÉäÑÇÉ=íÉãéÉê~íììê= páå~~ë~ééÉäãáñ=ÅçÅâí~áä ÜÉÄÄÉåK ½=ä=ëáå~~ë~ééÉäë~é=ES=ëáå~~ë~ééÉäëF ^ääÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=EÄÉÜ~äîÉ=ÇÉ=çäáÉF=ãÉåÖÉå=  çé=ëí~åÇ ãáåK OÓQ=ÉÉíäÉéÉäë=ÅáíêçÉåë~é=EN=ÅáíêçÉåF ^éé~ê~~í=çé=ëí~åÇ ã~ñ=òÉííÉåI=ÇÉ=çäáÉ= PMM Ö=~ÄêáâçòÉå=ìáí=Ääáâ  ä~åÖò~~ã=áå=ÇÉ=íêÉÅÜíÉê=ÖáÉíÉå=Éå=ãáñÉå= NM=áàëÄäçâàÉë íçí ÇÉ=ã~óçå~áëÉ=ÉãìäÖÉÉêíK= Q=íÜÉÉäÉéÉäë=ëìáâÉê=çÑ=ÜçåáåÖ j~ñK=ÜçÉîÉÉäÜÉáÇW=O=ã~~ä=Ä~ëáëêÉÅÉéí páå~~ë~ééÉäë=Éå=ÅáíêçÉå=Ü~äîÉêÉå=Éå=ìáíJ  éÉêëÉå=ãÉí=ÇÉ=ÅáíêìëéÉêëK péçêíÇê~åâàÉ eÉí=ë~éI=ÇÉ=~ÄêáâçòÉå=Éå=ÇÉ=áàëÄäçâàÉë=  OTM=Ö=ÜçåáåÖ=Eìáí=ÇÉ=âçÉäâ~ëíI=R=ø`F áå=ÇÉ=ãáñÉê=ÇçÉå=Éå=Å~K=PM ëÉÅçåÇÉå= R=Ö=â~åÉÉä...
 • Page 83 åä råáîÉêëÉäÉ=ÑáàåëåáàÇÉê sççê=ÜÉí=Ñáàåã~âÉå=î~å=âäÉáåÉ=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=îäÉÉëI=Ü~êÇÉ=â~~ëI=ìáÉåI=éÉíÉêëÉäáÉI= âåçÑäççâI=ÖêçÉåíÉå=Éå=ÑêìáíK= eÉí=Ñáàåã~âÉå=î~å=âçÑÑáÉÄçåÉåI=éÉéÉêâçêêÉäëI=ëìáâÉêI=ã~~åò~~Ç=Éå=ãáÉêáâëïçêíÉä=áë=åáÉí= íçÉÖÉëí~~åK= eçÉ=ä~åÖÉê=ÜÉí=~éé~ê~~í=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ=ÄäáàÑíI=ÜçÉ=ÑáàåÉê=ÇÉ=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=ïçêÇÉå=ÖÉëåÉÇÉåK _áà=âêìáÇÉå=â~å=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ã~íÉ=î~å=ÑáàåÜÉáÇ=~ä=å~=ÉÉå=òÉÉê=âçêíÉ=áåëÅÜ~âÉäíáàÇ=ÄÉêÉáâí=òáàåK= eÉí=â~å=Ç~å=îçäÇçÉåÇÉ=òáàå=çã=ëí~åÇ=j=ëäÉÅÜíë=ÉîÉå=ł~~å=íÉ=ê~âÉåÒK táàòáÖáåÖÉå=îççêÄÉÜçìÇÉåK...
 • Page 84 Ç~ fåÇÜçäÇ qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=Ñê~= cçê=Çáå=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉÇë=ëâóäÇ= =K=K=K=K=K=K=K=K UQ Ñáêã~Éí=pfbjbkpK lîÉêÄäáâ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K US aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ _ÉíàÉåáåÖ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K UT âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK= oÉåÖ›êáåÖ=çÖ=éäÉàÉ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VN vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë= léÄÉî~êáåÖ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VO éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK eà‹äé=á=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ÑÉàä=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VP bâëíê~íáäÄÉÜ›ê= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VP eÉåîáëåáåÖÉê=íáä=Äçêíëâ~ÑÑÉäëÉ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K VP d~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉê= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VP ^åÄÉÑ~äÉí=ÄêìÖ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VQ cçê=Çáå=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉÇë=ëâóäÇ i‹ë=ÇÉååÉ=îÉàäÉÇåáåÖ=å›àÉ=áÖÉååÉã=Ñ›ê=ÄêìÖ=Ñçê=~í=Ñ™=îáÖíáÖÉ= ëáââÉêÜÉÇëJ=çÖ=ÄÉíàÉåáåÖëÜÉåîáëåáåÖÉê=íáä=ÇÉííÉ=~éé~ê~íK mêçÇìÅÉåíÉå=Ñê~ëâêáîÉê=ëáÖ=~åëî~êÉí=Ñçê=ëâ~ÇÉêI=ÇÉê=ëâóäÇÉë=Éå=ã~åÖJ äÉåÇÉ=çîÉêÜçäÇÉäëÉ=~Ñ=~åîáëåáåÖÉêåÉ=îÉÇêK=âçêêÉâí=ÄêìÖ=~Ñ=~éé~ê~íÉíK aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=Ñçê~êÄÉàÇåáåÖ=~Ñ=ã‹åÖÇÉê=ëçã=Éê=~äãáåJ ÇÉäáÖÉ=á=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=ÉääÉê=íáä=ÜìëÜçäÇåáåÖëJ...
 • Page 85 Ç~ ^éé~ê~íÉí=ëâ~ä=âìå=íáäëäìííÉë=çÖ=ÄÉåóííÉë=áÜíK=~åÖáîÉäëÉêåÉ=é™=íóéÉëâáäíÉíK= aÉí=ã™=âìå=ÄêìÖÉë=á=äìââÉÇÉ=êìãK=j™=âìå=ÄÉåóííÉëI=Üîáë=äÉÇåáåÖÉå=çÖ= ~éé~ê~íÉí=Éê=ìÄÉëâ~ÇáÖÉÇÉK ^éé~ê~íÉí=ëâ~ä=~äíáÇ=~ÑÄêóÇÉë=Ñê~=åÉííÉíI=å™ê=ÇÉí=áââÉ=Éê=ìåÇÉê=çéëóå= çÖ Ñ›ê ÇÉí=ë~ãäÉëI=ëâáääÉë=~Ç=ÉääÉê=êÉåÖ›êÉëK iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=íê‹ââÉë=ÜÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ=â~åíÉê=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~ÇÉêK= eîáë=íáäëäìíåáåÖëäÉÇåáåÖÉå=íáä=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉëâ~ÇáÖÉíI=ëâ~ä=ÇÉå= ìÇëâáÑíÉë=~Ñ=éêçÇìÅÉåíÉåI=ÉääÉê=ÇÉååÉë=âìåÇÉëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=Éå=äáÖåÉåÇÉ= âî~äáÑáÅÉêÉí=éÉêëçå=Ñçê=~í=ìåÇÖ™=Ñ~êÉK ^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=êÉé~êÉêÉë=~Ñ=îçê=âìåÇÉëÉêîáÅÉK , páââÉêÜÉÇëÜÉåîáëåáåÖÉê=íáä=ÇÉííÉ=~éé~ê~í hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ> oáëáâç=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç> f íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ëíê›ãëîáÖí=ÑçêÄäáîÉê=~éé~ê~íÉí=í‹åÇí=çÖ=Ö™ê=~ìíçã~íáëâ= á=Ö~åÖ=áÖÉåI=å™ê=ëíê›ããÉå=îÉåÇÉê=íáäÄ~ÖÉK qáäÄÉÜ›ê=çÖ=êÉÇëâ~Ä=ëâ~ä=âìå=ëâáÑíÉë=å™ê=~éé~ê~íÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=EÇêÉàÉJ âçåí~âí é™=MLçÑÑF=çÖ=åÉíëíáââÉí=Éê=íêìââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåK= c›ê=íáäÄÉÜ›ê=ÉääÉê=Éâëíê~ÇÉäÉ=ëâáÑíÉëI=ÇÉê=ÄÉî‹ÖÉë=ìåÇÉê=ÄêìÖÉåI=ëâ~ä= ~éé~ê~íÉí=ëäìââÉë=çÖ=~ÑÄêóÇÉë=Ñê~=ÉäåÉííÉíK jçíçêÉåÜÉÇÉå=ã™=~äÇêáÖ=ÇóééÉë=á=î‹ëâÉêI=~äÇêáÖ=ÜçäÇÉë=áåÇ=ìåÇÉê= êáåÇÉåÇÉ=î~åÇ=çÖ=áââÉ=ë‹ííÉë=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK cçêáåÇÉå=Éå=ÑÉàä=~ÑÜà‹äéÉë=ëâ~ä=åÉíëíáââÉí=íê‹ââÉë=ìÇK hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=êçíÉêÉåÇÉ=êÉÇëâ~ÄÉê> píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ëâ™äÉå=ìåÇÉê=ÇêáÑíÉåK=^åîÉåÇ=~äíáÇ=ëíçééÉêÉå= íáä ~í ëíçééÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=åÉÇ=ãÉÇK=aêÉîÉí=â›êÉê=âçêí=ÉÑíÉêI=~í=~éé~ê~íÉí= Éê=ëäìââÉíK=pâáÑí=âìå=êÉÇëâ~ÄI=å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉK hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=âåáîÉ> q~Ö=âìå=Ñ~í=á=âìåëíëíçÑÖêÉÄÉí=é™=ìåáîÉêë~äâåáîÉåK= k™ê=ìåáîÉêë~äâåáîÉå=áââÉ=Éê=á=ÄêìÖI=ëâ~ä=ÇÉå=~äíáÇ=çéÄÉî~êÉë=á=âåáîJ ÄÉëâóííÉäëÉåK píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=é™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖÉåK= ^åîÉåÇ=~äíáÇ=ëíçééÉêÉå=íáä=~í=ëâìÄÄÉ=ÉÑíÉê=ãÉÇK píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=ÇÉ=ëâ~êéÉ=âåáîÉ=çÖ=â~åíÉê=é™=ÑáåÜ~âåáåÖëëâáîÉêåÉK= q~Ö=~äíáÇ=âìå=Ñ~í=á=â~åíÉå=é™=ÑáåÜ~âåáåÖëëâáîÉêåÉ>...
 • Page 86 Ç~ , cçêâä~êáåÖ=~Ñ=ëóãÄçäÉêåÉ=é™=~éé~ê~í=ÜÜîK=íáäÄÉÜ›ê c›äÖ=~åîáëåáåÖÉêåÉ=á=ÄêìÖëîÉàäÉÇåáåÖÉåK s‹ê=ÑçêëáÖíáÖ>=oçíÉêÉåÇÉ=âåáîÉK s‹ê=ÑçêëáÖíáÖ>=oçíÉêÉåÇÉ=êÉÇëâ~ÄÉêK píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=é™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖÉåK aÉååÉ=ÄêìÖëîÉàäÉÇåáåÖÉå=ÄÉëâêáîÉê=ÑçêëâÉääáÖÉ= oÉÇëâ~ÄÉê= ãçÇÉääÉêK=m™=ÄáääÉÇëáÇÉêåÉ=ëÉë=Éå=çîÉêëáÖí= U aêáî~âëÉ çîÉê ÇÉ=ÑçêëâÉääáÖÉ=ãçÇÉääÉê=EÄáääÉÇÉ= FK V oÉÇëâ~ÄëÜçäÇÉê NM råáîÉêë~äâåáî=ãÉÇ=âåáîÄÉëâóííÉäëÉ lîÉêÄäáâ NN ÃäíÉâêçÖ cçäÇ=ÄáääÉÇëáÇÉêåÉ=ìÇK= NO o›êÉêáë _áääÉÇÉ=  NP pâáîÉÜçäÇÉê NQ sÉåÇÉJëâ‹êÉëâáîÉ=Ó=íóâLíóåÇ jçíçêÉåÜÉÇ NR sÉåÇÉJê~ëéëâáîÉ=Ó=ÖêçîLÑáå N aêÉàÉâçåí~âí NS mçããÉëJÑêáíÉëJëâáîÉ=G MLçÑÑ=Z=ëíçé NT `áíêìëéêÉëëÉ=G j=Z=ãçãÉåíÑìåâíáçå=ãÉÇ=Ü›àÉëíÉ= ~F=páâìêî...
 • Page 87 Ç~ _ÉíàÉåáåÖ ÃäíÉâêçÖ=ENNF íáä=ê›êáåÖ=çÖ=íáä=‹äíáåÖ=~Ñ=ÇÉà=çÖ=íáä=áÄä~åJ oÉåÖ›ê=~éé~ê~í=çÖ=íáäÄÉÜ›ê=ÖêìåÇáÖíI=Ñ›ê= ÇáåÖ=~Ñ=áåÖêÉÇáÉåëÉêI=ÇÉê=áââÉ=ëâ~ä ÑáåÜ~ââÉëK ÇÉ í~ÖÉë=á=ÄêìÖ=Ñ›êëíÉ=Ö~åÖI=ëÉ=łoÉåÖ›êáåÖ= o›êÉêáë=ENOF çÖ éäÉàÉ“K íáä=Ñä›ÇÉI=éáëâÉÇÉ=‹ÖÖÉÜîáÇÉê=çÖ=äÉí= ÇÉàK=fââÉ=ÉÖåÉí=íáä=Ñ~ëíÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêK l_p> jçåí¨ê=ê›êÉêáëÉí=Ñ›ê=ÄêìÖK p‹í=ê›êÉêáëÉí=á=ÖÉ~êÜìëÉí=çÖ=Ñ™=ÇÉí=íáä=~í=Ñ~äÇÉ= ^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=í‹åÇÉë=çÖ=ëäìââÉë=ãÉÇ=  á=Ü~â=EÄáääÉÇÉ= JRÄFK  ÇêÉàÉâçåí~âíÉå=ENFK=päìââÉë=~éé~ê~íÉí=îÉÇ= _áääÉÇÉ= ~í ™ÄåÉ=ä™ÖÉí=ESI=NVÄI=OMÄFI=çéëí™ê=ÇÉê=ëâ~ÇÉê=  é™=~éé~ê~íÉíK p‹í=ëâ™äÉå=é™=Eéáä=é™=ëâ™ä=ëâ~ä=î‹êÉ=ìÇ=Ñçê=  éìåâí=é™=~éé~ê~íF=çÖ=ÇêÉà=ÇÉå=íáä=Ü›àêÉ=áåÇíáä= ëíçéK sáÖíáÖí> fë‹íåáåÖ=~Ñ=ìåáîÉêë~äâåáîÉåL‹äíÉâêçÖÉåW  pâ™ä=ERFI=ä™ÖLÄ‹ÖÉê=é™=ãáåáÜ~ââÉê=ENVF=çÖ= Ó qêóâ=Çêáî~âëÉå=áåÇ=á=êÉÇëâ~ÄëÜçäÇÉêÉå= áåÇíáä=ÇÉå=Ñ~äÇÉê=á=Ü~âK ÄäÉåÇÉêÄ‹ÖÉê=EOM~F=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=íáä=~í=ÄäáîÉ= Ó...
 • Page 88 Ç~ sÉåÇÉJëâ‹êÉëâáîÉ=Ó=íóâLíóåÇ=ENQF p‹í=ä™ÖÉí=é™=Eéáä=é™=ä™Ö=ëâ~ä=î‹êÉ=ìÇ=  Ñçê éìåâí=é™=ëâ™äF=çÖ=ÇêÉà=ÇÉí=íáä=Ü›àêÉK íáä=ëâ‹êáåÖ=~Ñ=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åíK i™Öå‹ëÉå=ëâ~ä=ëáÇÇÉ=á=ëäáÇëÉå=é™=ëâ™äÉJ _ÉíÉÖåÉäëÉ=é™=îÉåÇÉJëâ‹êÉëâáîÉW= ÖêÉÄÉí=áåÇíáä=ëíçéK łN“=Ñçê=ÇÉå=íóââÉ=ëâ‹êÉëáÇÉ p‹í=ëíçééÉêÉå=çÖ=ëíçééÉêáåÇë~íëÉå=áK łP“=Ñçê=ÇÉå=íóåÇÉ=ëâ‹êÉëáÇÉ  p‹í=åÉíëíáââÉí=áK l_p>  píáä=ÇêÉàÉâçåí~âíÉå=é™=ÇÉí=›åëâÉÇÉ=íêáåK sÉåÇÉJëâ‹êÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=íáä=ëâ‹êáåÖ=  m™ÑóäÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=ëçã=ëâ~ä=ëâ‹êÉë= ~Ñ Ü™êÇ=çëíI=Äê›ÇI=êìåÇëíóââÉê=çÖ=ÅÜçâçä~ÇÉK=  ÉääÉê=ê~ëéÉëK hçÖíÉI=Ñ~ëíâçÖÉåÇÉ=â~êíçÑäÉê=ëâ~ä=~äíáÇ=î‹êÉ= âçäÇÉI=Ñ›ê=ÇÉ=ëâ‹êÉëK pâìÄ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=ëçã=ëâ~ä=ëâ‹êÉë=ÉääÉê= ê~ëéÉë=ÉÑíÉê=ãÉÇ=Éí=äÉí=íêóâ=é™=ëíçééÉêÉåK sÉåÇÉJê~ëéëâáîÉ=Ó=ÖêçîLÑáå=ENRF q~Ö=ëíçééÉêÉå=ìÇ=çÖ=ÑóäÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=  íáä=ê~ëéåáåÖ=~Ñ=Öê›åíI=ÑêìÖí=çÖ=çëíI= ÖÉååÉã=é™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖÉåK ìåÇí~ÖÉå=Ü™êÇ=çëí=EÑKÉâëK=é~êãÉë~åFK m™ÑóäÇ=ä~åÖÉ=çÖ=íóåÇÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ëçã=  _ÉíÉÖåÉäëÉ=é™=îÉåÇÉJê~ëéëâáîÉW= ëâ~ä=ëâ‹êÉë=ÖÉååÉã=ëíçééÉêÉåK= łO“=Ñçê=ÇÉå=ÖêçîÉ=ê~ëéëáÇÉ q~Ö=ÜÉêíáä=ëíçééÉêáåÇë~íëÉå=ìÇK łQ“=Ñçê=ÇÉå=ÑáåÉ=ê~ëéëáÇÉ...
 • Page 89 Ç~ _áääÉÇÉ=  l_p>= p‹í=ëâ™äÉå=é™=Eéáä=é™=ëâ™ä=ëâ~ä=î‹êÉ=ìÇ=Ñçê=  eÉåîáëåáåÖÉê=îÉÇêK=ÄêìÖ> éìåâí=é™=~éé~ê~íF=çÖ=ÇêÉà=ÇÉå=íáä=Ü›àêÉ=áåÇíáä= sÉÇ=ëâ‹êÉçëí=EÑKÉâëK=dçìÇ~F=çÖ=Ü™êÇ=çëí= ëíçéK EÑKÉâëK=bããÉåí~äÉêF=ã™=ÇÉê=áââÉ=Ñçê~êÄÉàÇÉë= p‹í=Çêáî~âëÉå=áåÇ=á=ëâ™äÉåK  ãÉêÉ=ÉåÇ=P=âÖ=é™=Éå=~êÄÉáÇëÖ~åÖK ^åÄêáåÖ=ëáâìêîÉå=é™=Çêáî~âëÉå=Eéáä=é™=  c›ê=Ñçê~êÄÉàÇåáåÖÉå=~Ñ=âÉêåÉJ=çÖ=ëíÉåÑêìÖí= ÅáíêìëéêÉëëÉ=ëâ~ä=î‹êÉ=ìÇ=Ñçê=éáä=é™=ëâ™äF=çÖ= E‹ÄäÉêI=ÑÉêëâåÉê=çëîKFI=ëâ~ä=âÉêåÉåÉ=ÜÜîK= ÇêÉà=ÇÉå=íáä=Ü›àêÉK=k‹ëÉå=é™=ëáâìêîÉå=ëâ~ä= ëíÉåÉåÉ=ÑàÉêåÉëK=c›ê=Ñçê~êÄÉàÇåáåÖÉå= ëáÇÇÉ=á=ëäáÇëÉå=é™=ëâ™äÉÖêÉÄÉí=áåÇíáä=ëíçéK ~Ñ=âçÖí=ÉääÉê=ëíÉÖí=â›ÇI=ëâ~ä=ÄÉåÉåÉ=ÑàÉêåÉëK= p‹í=éêÉëëÉâÉÖäÉå=é™=çÖ=íêóâ=ÇÉå=é™=éä~ÇëK  iÉîåÉÇëãáÇäÉê=ã™=áââÉ=î‹êÉ=á=ÑêçëëÉí= p‹í=åÉíëíáââÉí=áK  íáäëí~åÇK= qáä=ÑêìÖíéêÉëåáåÖ=ëíáä=ÇêÉàÉâçåí~âíÉå=é™=ä~îí=  bå=ã~åÖäÉåÇÉ=çîÉêÜçäÇÉäëÉ=~Ñ=ÇáëëÉ=ÜÉåîáëJ çãÇêÉàåáåÖëí~ä=çÖ=íêóâ=ÑêìÖíÉå=é™= åáåÖÉê=â~å=Ñ›êÉ=íáä=ÄÉëâ~ÇáÖÉäëÉê=é™ íÉêåáåÖJ éêÉëëÉâÉÖäÉåK ëåáííÉêÉå=áåâäK=ëâ‹êÉÖáííÉêÉí=çÖ=ÇÉå=êçíÉêÉåJ l_p> ÇÉ=âåáîK eçäÇ=›àÉ=ãÉÇ=é™ÑóäÇåáåÖëåáîÉ~ìÉíK= _êìÖÉë=íÉêåáåÖëåáííÉêÉå=íáä=~åÇêÉ=Ñçêã™äI= j~âëK Ñçê~êÄÉàÇåáåÖëã‹åÖÇÉW=NMMM=ãä= ‹åÇêÉë=ÇÉå=ÉääÉê=~åîÉåÇÉë=ÇÉå=ÑçêâÉêíI=...
 • Page 90 Ç~ Ó hçÖíÉ=äÉîåÉÇëãáÇäÉê=ëâ~ä=î‹êÉ=~Ñâ›äÉíI= aêÉà=ëâ™äÉå=ãçÇ=îÉåëíêÉ=çÖ=í~Ö=ÇÉå=~ÑK  Ñ›ê ÇÉ=ëâ‹êÉëI=Ç~=ÇÉ=ë™=Éê=Ñ~ëíÉêÉX= q~Ö=Çêáî~âëÉå=~ÑK  ÇÉêîÉÇ ÄäáîÉê=ëâ‹êÉêÉëìäí~íÉí=ÄÉÇêÉK càÉêå=êÉëíÉê=~Ñ=äÉîåÉÇëãáÇäÉêåÉ=á=ëâ‹êÉÖáíJ  Ó qÉêåáåÖÉêåÉë=ä‹åÖÇÉ=î~êáÉêÉê=~ÑÜ‹åÖáÖí= íÉêÉí=ãÉÇ=ëâ‹êÉÖáííÉêJêÉåÖ›êáåÖëÉåÜÉÇÉåK ~ÑI=Üîçê=ãÉÖÉí=ã~å=íêóââÉê=é™=ëíçééÉêÉåK _äÉåÇÉê p~ãäáåÖ=~Ñ=íÉêåáåÖëëåáííÉê íáä=Ää~åÇáåÖ=~Ñ=ÑäóÇÉåÇÉ=ÉääÉê=Ü~äîÑ~ëíÉ= _áääÉÇÉ=  äÉîåÉÇëãáÇäÉêI=ÑáåÜ~âåáåÖLÜ~âåáåÖ= p‹í=âåáîáåÇë~íëÉå=áåÇ=á=ÖêìåÇãçÇÉääÉåK=  ~Ñ ê™=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åí=çÖ=éìêÉêáåÖ= eçäÇ=›àÉ=ãÉÇ=ìÇëé~êáåÖÉêåÉ> ~Ñ ã~Çî~êÉêK p‹í=ëâ‹êÉëâáîÉå=áåÇ=á=ÖêìåÇãçÇÉääÉåK  qêóâ=ÇÉ=P=äìââÉâäÉããÉê=çéI=áåÇíáä=ÇÉ=Ñ~äÇÉê=  hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ= á=Ü~âK ~Ñ=ëâ~êéÉ=âåáîÉLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî> ^êÄÉàÇÉ=ãÉÇ=íÉêåáåÖëåáííÉêÉå píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ÄäÉåÇÉê> _áääÉÇÉ= ...
 • Page 91 Ç~ q~Ö=ä™ÖÉí=~Ñ=çÖ=ÑóäÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á aêÉà=ãáåáÜ~ââÉêÉå=çãI=ÇÉ=ÑáåÜ~ââÉÇÉ=   äÉîåÉÇëãáÇäÉê=Ñ~äÇÉê=åÉÇ=á=ä™ÖÉíK ÉääÉê aêÉà=Ä‹ÖÉêÉí=ãçÇ=îÉåëíêÉ=çÖ=í~Ö=ÇÉí=~ÑK í~Ö=íê~ÖíÉå=ìÇ=çÖ=ÑóäÇ=Ñ~ëíÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=   äáÇí=~Ç=Ö~åÖÉå=á=é™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖÉå càÉêå=êÉëíÉê=~Ñ=ÇÉ=ÑáåÜ~ââÉÇÉ=äÉîåÉÇëãáÇäÉê=  ãÉÇ=Éí=ÉÖåÉí=Üà‹äéÉãáÇÇÉä=EÑKÉâëK=Éå=ëâÉF= ÉääÉê Ñê~=Ä‹ÖÉêÉíK ÑóäÇ=ÑäóÇÉåÇÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ÖÉååÉã=íê~ÖíÉåK  oÉåÖ›ê=~ääÉ=ÇÉäÉI=ëÉ=łoÉåÖ›êáåÖ=çÖ=éäÉàÉ“K  bÑíÉê=~êÄÉàÇÉí=ãÉÇ=ÄäÉåÇÉêÉå píáä=ÇêÉàÉâçåí~âíÉå=é™=MLçÑÑK  oÉåÖ›êáåÖ=çÖ=éäÉàÉ qê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇK  ^éé~ê~íÉí=Éê=îÉÇäáÖÉÜçäÇÉäëÉëÑêáí>= aêÉà=ÄäÉåÇÉêÉå=ãçÇ=îÉåëíêÉ=áåÇíáä=ëíçé=  dêìåÇáÖ=êÉåÖ›êáåÖ=ëáâêÉê=ä~åÖ=ÜçäÇÄ~êÜÉÇK= çÖ í~Ö=ÇÉå=~ÑK aêÉà=ä™ÖÉí=ãçÇ=îÉåëíêÉ=çÖ=í~Ö=ÇÉí=~ÑK vÇÉêäáÖÉêÉ=~åÖáîÉäëÉê=ÑêÉãÖ™ê=~Ñ=ÇÉå=âçêíÉ=  îÉàäÉÇåáåÖK qáéW=aÉí=~åÄÉÑ~äÉë=~í=êÉåÖ›êÉ=ÄäÉåÇÉêÉå= ëíê~âë ÉÑíÉê=ÄêìÖI=ëÉ=łoÉåÖ›êáåÖ=çÖ=éäÉàÉ“K oáëáâç=Ñçê=ëíê›ãëí›Ç>...
 • Page 92 Ç~ häÉã=áââÉ=éä~ëíÇÉäÉ=Ñ~ëí=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåI= qáéW=cóäÇ=Éå=ëãìäÉ=î~åÇ=ãÉÇ=çéî~ëâÉãáÇÇÉä= Ç~=ÇÉ=â~å=ÄäáîÉ=ÇÉÑçêãÉêÉíK á ÇÉå=é™ë~ííÉ=ÄäÉåÇÉêÉåK= píáä=ÇêÉàÉâçåí~âíÉå=á=Éí=é~ê=ëÉâìåÇÉê=é™=íêáå=jK= o›êÉêáëÉí=â~å=ëâáääÉë=~Ç=íáä=êÉåÖ›êáåÖK e‹äÇ=î~åÇÉí=ìÇ=çÖ=ëâóä=ÄäÉåÇÉêÉå=ãÉÇ=êÉåí= _áääÉÇÉ=  î~åÇK qê‹â=êáëÉí=ÑçêëáÖíáÖí=~Ñ=ÜçäÇÉêÉå=çÖ=í~Ö=  ^ÇëâáääÉäëÉ=~Ñ=ÄäÉåÇÉê ä™ÖÉí ~ÑK _áääÉÇÉ= oÉåÖ›ê=ÖÉ~êÉí=ÑçêëáÖíáÖí=ãÉÇ=Éå=Ä›êëíÉK   aêÉà=âåáîáåÇë~íëÉåë=îáåÖÉê=ãçÇ=îÉåëíêÉK= oáëÉí=â~å=êÉåÖ›êÉë=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK   håáîáåÇë~íëÉå=ä›ëåÉëK p~ãä=ÇÉí=ÜÉäÉ=ÉÑíÉê=êÉåÖ›êáåÖÉåK  q~Ö=âåáîáåÇë~íëÉå=ìÇ=çÖ=ÑàÉêå=é~âêáåÖÉåK  oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ÅáíêìëéêÉëëÉ p~ãäáåÖ=~Ñ=ÄäÉåÇÉê ^ääÉ=ÇÉäÉ=í™äÉê=çéî~ëâÉã~ëâáåÉK=aÉí=~åÄÉÑ~äÉë= ^åÄêáåÖ=é~âêáåÖÉå=é™=âåáîáåÇë~íëÉåK  ~í=êÉåÖ›êÉ=éêÉëëÉâÉÖäÉå=ëíê~âë=ÉÑíÉê=ÄêìÖ=îÉÇ= p‹í=âåáîáåÇë~íëÉå=áåÇ=á=ÄäÉåÇÉêÄ‹ÖÉê=  ~í=ëâóääÉ=ÇÉå=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇ=Ñê~=~ääÉ=ëáÇÉêK= åÉÇÉÑê~K p™äÉÇÉë=í›êêÉê=ã~ÇêÉëíÉê=áââÉ=áåÇK pâêì=âåáîáåÇë~íëÉåë=îáåÖÉê=Ñ~ëí=íáä=Ü›àêÉK= ...
 • Page 93 Ç~ eà‹äé=á=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ÑÉàä bâëíê~íáäÄÉÜ›ê Eâ~å=â›ÄÉë=á=Ñ~ÖÜ~åÇäÉåI=Üîáë=ÇÉí=áââÉ=Ñ›äÖÉê= ãÉÇ äÉîÉêáåÖÉåF c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê> mçããÉëJÑêáíÉëJëâáîÉ=EjwRmpMOF cçêáåÇÉå=Éå=ÑÉàä=~ÑÜà‹äéÉë=ëâ~ä=åÉíëíáââÉí= qáä=ëâ‹êáåÖ=~Ñ=ê™=â~êíçÑäÉê=íáä=éçããÉë=ÑêáíÉëK íê‹ââÉë=ìÇK ^ëá~JÖê›åíJëâáîÉ=EjwRgpMNF pâ‹êÉê=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åí=á=ÑáåÉ=ëíêáãäÉê=íáä=~ëá~íáëâÉ= sáÖíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ Öê›åíë~ÖëêÉííÉêK cçêâÉêí=ÄÉíàÉåáåÖ=~Ñ=~éé~ê~íÉíI=Éå=ìÇä›ëJ åáåÖ=~Ñ=ÇÉ=ÉäÉâíêçåáëâÉ=ëáâêáåÖÉê=ÜÜîK= oáîÉëâáîÉI=ãáÇÇÉäÑáå=EjwRopMOF Éå ÇÉÑÉâí=é™=~éé~ê~íÉí=îáëÉë=ãÉÇ= qáä=êáîåáåÖ=~Ñ=ê™=â~êíçÑäÉêI=Ü™êÇ=çëí=EÑKÉâëK é~êãÉJ Éå ÄäáåâÉåÇÉ=ÇêáÑíëáåÇáâ~íçêK ë~åFI=â›äÉí=ÅÜçâçä~ÇÉ=çÖ=å›ÇÇÉêK jçíçêÉåÜÉÇ sÉåÇÄ~ê=ëâ‹êÉJLê~ëéëâáîÉ=EjwRhmMNF cÉàäW qáä=êáîåáåÖ=~Ñ=ê™=â~êíçÑäÉê=íáä=ÑKÉâëK=â~êíçÑÑÉäé~åÇÉJ ^éé~ê~íÉí=~êÄÉàÇÉê=áââÉ=ãÉêÉK â~ÖÉêLJê∏ëíáK=qáä=ëâ‹êáåÖ=~Ñ=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åí=á=ëâáîÉêK jìäáÖ=™êë~ÖW eÉåîáëåáåÖÉê=íáä=Äçêíëâ~ÑÑÉäëÉ ^éé~ê~íÉí=Éê=ÄäÉîÉí=çîÉêÄÉä~ëíÉí=EÑKÉâëK êÉÇJ ëâ~Ä=Éê=ÄäÉîÉí=ÄäçâÉêÉí=~Ñ=äÉîåÉÇëãáÇäÉêF= aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ã‹êâÉí=áÜíK=ÄÉëíÉãJ çÖ ÇÉå=ÉäÉâíêçåáëâÉ=ëáâêáåÖ=Éê=ìÇä›ëíK ãÉäëÉêåÉ=á=ÇÉí=Éìêçé‹áëâÉ=ÇáêÉâíáî= ^ÑÜà‹äéåáåÖW OMNOLNVLbc=çã=~ÑÑ~äÇ=~Ñ=ÉäÉâíêáëâ=çÖ= píáä=ÇêÉàÉâçåí~âíÉå=é™=MLçÑÑK...
 • Page 94 Ç~ ^åÄÉÑ~äÉí=ÄêìÖ ÃäíÉâêçÖ íáä=ê›êáåÖ=çÖ=íáä=‹äíáåÖ=~Ñ=ÇÉà=çÖ=íáä= råáîÉêë~äâåáî áÄä~åÇåáåÖ=~Ñ=áåÖêÉÇáÉåëÉêI=ÇÉê=áââÉ= qáä=ÑáåÜ~âåáåÖ=çÖ=Ü~âåáåÖK ëâ~ä=ÑáåÜ~ââÉëK jáåáÜ~ââÉêÉå=~åîÉåÇÉë=á=íêáååÉåÉ=j=çÖ=ã~ñK= ÃäíÉâêçÖÉå=ÄêìÖÉë=á=íêáå=ãáå=çÖ=ãÉÇ=ãáÇÇÉäí= q‹åÇÉíáÇÉå=êÉííÉê=ëáÖ=ÉÑíÉê=ÇÉå=›åëâÉÇÉ= çãÇêÉàåáåÖëí~äK ÑáåÜ~âåáåÖëÖê~ÇK d‹êâê~åë cêáëâÉ=âêóÇÇÉêìêíÉê=EìåÇí~ÖÉå=éìêä›ÖFI= dêìåÇçéëâêáÑí NMÓRM=Ö RMM Ö=ãÉä cáåÜ~â=á=ÇÉå=í›êêÉ=ëâ™ä=é™=íêáå=ã~ñK  OR Ö=Ö‹ê=ÉääÉê=N=é~ââÉ=í›êÖ‹ê eîáÇä›ÖI=ã~âëK=RMM=Ö ONMÓOOM ãä=î~êã=ã‹äâ cáåÜ~â=é™=íêáå=jK  N=‹Ö i›ÖI=ã~âëK=RMM=Ö N=âåáîëéáÇë=ë~äí pâ‹ê=ä›ÖÉåÉ=á=âî~êíÉK  UM Ö=ëìââÉê cáåÜ~â=é™=íêáå=jK  SM Ö=ëãÉäíÉí=çÖ=~Ñâ›äÉí=ÑÉÇí dê›åíë~ÖÉê=ÉääÉê=â~êíçÑäÉêI=ê™I=NMMÓRMM=Ö pâ~ä=~Ñ=Éå=Ü~äî=ÅáíêçåI=êÉîÉí...
 • Page 95 Ç~ _ä~åÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=âçêí=é™=íêáå ãáåK _ä~åÇ=ãÉäI=ã~áòÉå~ãÉä=çÖ=Ä~ÖÉéìäîÉêK   Ãäí=ë™=é™=ãáÇÇÉäí=íêáå=á=O ãáåìííÉêK píáä=~éé~ê~íÉí=é™=íêáå ãáå=çÖ=Ü‹äÇ=   ãÉäÄä~åÇáåÖÉå=ÖÉååÉã= píêóÖ=çäáÉ=é™=ÇÉàÄçääÉå=çÖ=ä~Ç=ÇÉå=ÜîáäÉ=  é™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖÉåK á=Å~K=PM ãáåìííÉê=ìåÇÉê=Éå=î~êã=ëâ™äK= cçêíë‹í=Ñçê~êÄÉàÇåáåÖÉå=ëçã=~äíáÇK o›ê=áââÉ=ä‹åÖÉêÉ=ÉåÇ=N=ãáåìíK  j~âëK=ã‹åÖÇÉW=O=Ö~åÖÉ=ÖêìåÇçéëâêáÑí _ìåÇ=íáä=ÑêìÖíí‹êíÉ o›êÇÉà dêìåÇçéëâêáÑí O=‹Ö dêìåÇçéëâêáÑí RMM Ö=ãÉä NOR Ö=ëìââÉê ORM Ö=ã~êÖ~êáåÉ=ÉääÉê=ëã›ê=EêìãíÉãéÉê~íìêF= máëâ=‹Ö=çÖ=ëìââÉê=á=R=ãáåìííÉê=é™=íêáå ã~ñI=  íáä=ÇÉ=ëâìããÉêK Q=‹Ö NOR Ö=ã~äÉÇÉ=Ü~ëëÉäå›ÇÇÉê ORM Ö=ëìââÉê...
 • Page 96 Ç~ p~ä~í=łläáîáÉ“ aêÉëëáåÖW NMM Ö=óçÖÜìêí Eíáä=Å~K=Q=éÉêëçåÉêF NMM Ö=ÅêÉãÉ=Ñê~áÅÜÉ= Q=âçÖíÉI=~Ñâ›äÉÇÉ=â~êíçÑäÉê N=ÑÉÇ=ÜîáÇä›Ö O=âçÖíÉ=ÖìäÉê›ÇÇÉê N=ëéëâ=âÉíÅÜìé Q=Ü™êÇâçÖíÉ=‹Ö N=âåáîëéáÇë=ë~äí OMM=Ö=âçÖí=âóääáåÖÉÄêóëí N=âåáîëéáÇë=ëìââÉê NÓO=ä~ÖÉê~ÖìêâÉê=ÉääÉê=ã~êáåÉêÉÇÉ=~ÖìêâÉê P=ëéëâ=ÉÇÇáâÉ NÓO=ë~ä~í~ÖìêâÉê s~ëâ=ÖìäÉê›ÇÇÉêåÉ=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇ=  PMM=Ö=‹êíÉêI=ÑáåÉ=EN=äáääÉ=Ç™ëÉF ãÉÇ=Éå=Öêçî=Ä›êëíÉ=çÖ=ê~ëé=ÇÉã=é™=ÇÉå= ë~äí=çÖ=éÉÄÉê îÉåÇÄ~êÉ=ê~ëéëâáîÉK ORM=Ö=ã~óçåå~áëÉ pâê‹ä=â™äê~ÄáI=ëâ‹ê=ÇÉå=á=íóââÉ=ëâáîÉê=  pâ‹ê=ÇÉ=âçÖíÉI=ãÉå=~ääÉêÉÇÉ=~Ñâ›äÉÇÉ=  çÖ ê~ëé=ÇÉå=é™=ÇÉå=îÉåÇÄ~êÉ=ê~ëéëâáîÉK â~êíçÑäÉêI=ÖìäÉê›ÇÇÉêåÉ=çÖ=‹ÖÖÉåÉ= s~ëâ=‹ÄäÉíI=ëâ‹ê=ÇÉí=á=âî~êíÉ=çÖ=ê~ëé=  á íÉêåáåÖÉêK= ÇÉí=é™=ÇÉå=îÉåÇÄ~êÉ=ê~ëéëâáîÉK pâ‹ê=~ÖìêâÉêåÉ=çÖ=â›ÇÉí=á=íÉêåáåÖÉêK  s~ëâ=ëèì~ëÜ=çÖ=~ÖìêâI=ëâ‹ê=ÄÉÖÖÉ=ÇÉäÉ= ...
 • Page 97 Ç~ aêÉëëáåÖW qáäë‹í=ÇÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêI=ÇÉê=Éê=ëâ™êÉí=  á íÉêåáåÖÉêI=Ü~ââÉí=éÉêëáääÉ=çÖ=ÇáäÇK ¼=Ä‹ÖÉê=ÅêÉãÉ=Ñê~áÅÜÉ hêóÇê=ãÉÇ=ë~äí=çÖ=éÉÄÉê=ÉÑíÉê=ëã~Ö= ¼=Öä~ë=ã~óçåå~áëÉ  çÖ ÄÉÜ~ÖK pâ‹ê=ÇÉ=âçÖíÉI=ãÉå=~ääÉêÉÇÉ=~Ñâ›äÉÇÉ=  â~êíçÑäÉê=çÖ=ÖìäÉêçÇÉå=á=íÉêåáåÖÉêK _äÉåÇÉê pâ‹ê=ëâáåâÉå=çÖ=~ÖìêâÉêåÉ=á=íÉêåáåÖÉêK  íáä=Ää~åÇáåÖ=~Ñ=ÑäóÇÉåÇÉ=ÜÜîK=Ü~äîÑ~ëíÉ= _ä~åÇ=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉI=ÇÉê=Éê=ëâ™êÉí=  äÉîåÉÇëãáÇäÉêI=íáä=ÑáåÜ~âåáåÖLÜ~âåáåÖ= á íÉêåáåÖÉêI=á=Éå=ë~ä~íëâ™ä=ë~ããÉå=ãÉÇ= ~Ñ=ê™=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åí=çÖ=íáä=éìêÉêáåÖ= ‹êíÉêåÉK= ~Ñ ã~Çî~êÉêK hêóÇê=ãÉÇ=ë~äí=çÖ=éÉÄÉê=ÉÑíÉê=ëã~Ö=  Ó cçê~êÄÉàÇ áââÉ=ÇóÄÑêçëëÉÇÉ= çÖ ÄÉÜ~ÖK áåÖêÉÇáÉåëÉê=EìåÇí~ÖÉå=áëíÉêåáåÖÉêFK _ä~åÇ=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉK=  Ó j~âëáã~ä=ã‹åÖÇÉI=ÑäóÇÉåÇÉ=âçåëáëíÉåë= pÉêî¨ê=ãÉÇ=ÅêÉãÉ=Ñê~áÅÜÉ=çÖ=ã~óçåå~áëÉK Z=NIR=äáíÉê=EëâìããÉåÇÉ=ÉääÉê=î~êãÉ=î‹ëâÉê= ã~âëáã~äí=MIQ=äáíÉêFK=...
 • Page 98 Ç~ j~óçåå~áëÉ péçêíÇêáåâ dêìåÇçéëâêáÑí OTM=Ö=ÜçååáåÖ=EÑê~=â›äÉëâ~ÄÉíI=R=ø`F N=‹Ö R=Ö=â~åÉä N=íëâ=ëÉååÉé OPM=Ö=ã‹äâ N=ëéëâ=ÉÇÇáâÉ=ÉääÉê=Åáíêçåë~Ñí hçã=ÜçååáåÖ=çÖ=â~åÉä=á=ÄäÉåÇÉêÉå=çÖ=Ää~åÇ=  ÇÉí=ÜÉäÉ=é™=íêáå jK N=âåáîëéáÇë=ë~äí qáäë‹í=ã‹äâ=ÉÑíÉê=R=ëÉâìåÇÉê=çÖ=Ää~åÇ=ÇÉí= N=âåáîëéáÇë=ëìââÉê  ÜÉäÉ=á=P ëÉâìåÇÉêK NUM ãä=çäáÉ fåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=ëâ~ä=Ü~îÉ=ë~ããÉ=íÉãéÉê~íìêK _ä~åÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=EìåÇí~ÖÉå=çäáÉF=  é™ íêáå ãáå=á=Éí=é~ê=ëÉâìåÇÉêK píáä=~éé~ê~íÉí=é™=íêáå ã~ñI=Ü‹äÇ=çäáÉå=  ä~åÖëçãí=ÖÉååÉã=íê~ÖíÉå=çÖ=Ää~åÇ=ÇÉí=ÜÉäÉI= íáä=ã~óçåå~áëÉå=ÉãìäÖÉêÉêK= j~âëK=ã‹åÖÇÉW=O=Ö~åÖÉ=ÖêìåÇçéëâêáÑí jáåáÜ~ââÉê qáä=ÑáåÜ~âåáåÖ=~Ñ=ëã™=ã‹åÖÇÉê=â›ÇI=Ü™êÇ=çëíI=ä›ÖI=éÉêëáääÉI=ÜîáÇä›ÖI=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åíK cáåÜ~âåáåÖ=~Ñ=â~ÑÑÉÄ›ååÉêI=éÉÄÉêâçêåI=ëìââÉêI=ÄáêâÉë=çÖ=éÉÄÉêêçÇ=Éê=áââÉ=íáää~ÇíK gç=ä‹åÖÉêÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=í‹åÇíI=ÇÉëíç=ÑáåÉêÉ=Ü~ââÉë=äÉîåÉÇëãáÇäÉêåÉK sÉÇ=âêóÇÇÉêìêíÉê=â~å=ÇÉí=›åëâÉÇÉ=Ü~ââÉêÉëìäí~í=î‹êÉ=å™Éí=~ääÉêÉÇÉ=ÉÑíÉê=ãÉÖÉí=âçêí= í‹åÇÉíáÇK=bí=âçêí=łíáé“=é™=íêáå=j=â~å=~ääÉêÉÇÉ=î‹êÉ=åçâK ÃåÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK...
 • Page 99 åç fååÜçäÇ eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ= cçê=Çáå=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉí= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= VV ~éé~ê~íÉí=Ñê~=pfbjbkpK bå=çîÉêëáâí= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NMN aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ= _ÉíàÉåáåÖ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NMO ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK= oÉåÖà›êáåÖ=çÖ=éäÉáÉ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NMS sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê= lééÄÉî~êáåÖ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NMT ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK eàÉäé=îÉÇ=ÑÉáä= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NMU bâëíê~=íáäÄÉÜ›ê= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NMU eÉåîáëåáåÖÉê=çã=~îëâ~ÑÑáåÖ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NMV d~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉê= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NMV ^åÄÉÑ~äáåÖÉê=Ñçê=Äêìâ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NMV cçê=Çáå=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉí iÉë=å›óÉ=áÖàÉååçã=ÇÉååÉ=îÉáäÉÇåáåÖÉå=Ñ›ê=ÄêìâI=Ñçê=™=Ñ™=îáâíáÖÉ= ëáââÉêÜÉíëJ=çÖ=ÄÉíàÉåáåÖëÜÉåîáëåáåÖÉê=Ñçê=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉíK aÉêëçã=ÇÉí=áââÉ=Ääáê=í~íí=ÜÉåëóå=íáä=~åîáëåáåÖÉåÉ=Ñçê=êáâíáÖ=Äêìâ=~î=~éé~J ê~íÉíI=ìíÉäìââÉê=ÇÉí=éêçÇìëÉåíÉåë=~åëî~ê=Ñçê=ëâ~ÇÉê=ëçã=çééëí™ê= é™ Öêìåå=~î=ÇÉííÉK aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇáåÖ=~î=î~åäáÖÉ=ãÉåÖÇÉê= Ñçê ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=ÉääÉê=Ñçê=ÜìëÜçäÇåáåÖëéêÉÖÉíI=áââÉ=áåÇìëíêáÉäí=ÄêìâK= eìëÜçäÇåáåÖëéêÉÖÉí=Äêìâ=çãÑ~ííÉê=ÑKÉâëK=Äêìâ=á=ãÉÇ~êÄÉáÇÉêâà›ââÉå= á...
 • Page 100 åç ^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=íáäâçÄäÉë=çÖ=ÄêìâÉë=á=ÜÉåÜçäÇ=íáä=~åÖáîÉäëÉåÉ=é™=íóéÉJ ëâáäíÉíK=^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìâÉë=á=äìââÉÇÉ=êçãK=aÉí=ã™=âìå=ÄÉåóííÉë=å™ê= äÉÇåáåÖÉå=çÖ=~éé~ê~íÉí=áââÉ=îáëÉê=íÉÖå=é™=ëâ~ÇÉK ^éé~ê~íÉí=ã™=~ääíáÇ=ëâáääÉë=Ñê~=ëíê›ãåÉííÉí=å™ê=ÇÉí=áââÉ=â~å=çîÉêî™âÉë= çÖ Ñ›ê=ÇÉí=ëÉííÉë=ë~ããÉåI=í~ë=Ñê~=ÜîÉê~åÇêÉ=ÉääÉê=êÉåÖà›êÉëK iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=íêÉââÉë=çîÉê=ëâ~êéÉ=â~åíÉê=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~íÉêK= aÉêëçã íáäâçÄäáåÖëäÉÇåáåÖÉå=é™=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ëâ~ÇÉíI=ã™=ÇÉå= ëâáÑíÉë=ìí=~î=éêçÇìëÉåíÉå=ÉääÉê=ÇÉåë=âìåÇÉëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=Éå=äáÖåÉåÇÉ= âî~äáÑáëÉêí=éÉêëçå=Ñçê=™=ìååÖ™=Ñ~êÉK oÉé~ê~ëàçåÉê=é™=~éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÑçêÉí~ë=~î=î™ê=âìåÇÉëÉêîáÅÉK , páââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉê=Ñçê=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉí c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ> c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›í> aÉêëçã ëíê›ããÉå=Ääáê=ÄçêíÉI=ÑçêÄäáê=~éé~ê~íÉí=áååâçÄäÉí=çÖ=Ö™ê=îáÇÉêÉ= å™ê ëíê›ããÉí=âçããÉê=áÖàÉåK qáäÄÉÜ›ê=çÖ=îÉêâí›ó=ã™=âìå=ëâáÑíÉë=å™ê=~éé~ê~íÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=EÇêÉáÉÄêóíÉê= é™ MLçÑÑF=çÖ=å™ê=ëí›éëÉäÉí=Éê=íêìââÉí=ìíK=c›ê=ëâáÑí=~î=íáäÄÉÜ›ê=ÉääÉê=Éâëíê~= ÇÉäÉê=ëçã=âçããÉê=á=ÄÉîÉÖÉäëÉ=ìåÇÉê=ÇêáÑíÉåI=ã™=~éé~ê~íÉí=î‹êÉ=ëä™íí=~î= çÖ=ëí›éëÉäÉí=ã™=íêÉââÉë=ìíK _~ëáëã~ëâáåÉå=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î‹ëâÉêI=~äÇêá=ÜçäÇÉë=ìåÇÉê= êÉååÉåÇÉ=î~åå=çÖ=áââÉ=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK c›ê=ÑÉáä=Ääáê=ìíÄÉÇêÉíI=ã™=ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=êçíÉêÉåÇÉ=îÉêâí›ó> råÇÉê=ÇêáÑíÉå=ã™=ÇÉí=~äÇêá=ÖêáéÉë=áåå=á=ÄçääÉåK=cçê=é™ÑóääáåÖ=~î=áåÖêÉÇáÉåëÉê= ã™=ÇÉí=~ääíáÇ=ÄêìâÉë=ëí›íÉêÉåK=bííÉê=ìíâçÄäáåÖÉå=Ö™ê=ÇêÉîÉí=ÉííÉê=á=âçêí= íáÇK sÉêâí›óÉí=ã™=âìå=ëâáÑíÉë=å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉK c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=âåáîÉê> råáîÉêë~äâåáîÉå=ã™=âìå=í~ë=é™=îÉÇ=éä~ëíÜ™åÇí~âÉí=ä~åÖë=â~åíÉåK= k™ê=ÇÉå=áââÉ=ÄêìâÉëI=ã™=ìåáîÉêë~äâåáîÉå=~ääíáÇ=çééÄÉî~êÉë=á=âåáîÄÉëâóíJ íÉäëÉåK=aÉí=ã™=áââÉ=ÖêáéÉë=áåå=á=é™ÑóääáåÖë™éåáåÖÉåK= cçê=™=ëâóîÉ=åÉÇ=ã™=ÇÉí=âìå=ÄêìâÉë=ëí›íÉêÉåK aÉí=ã™=áââÉ=ÖêáéÉë=á=ÇÉ=ëâ~êéÉ=âåáîÉåÉ=çÖ=â~åíÉåÉ=é™=âìííÉëâáîÉåÉK= hìííÉëâáîÉåÉ=ã™=âìå=í~ë=á=ä~åÖë=â~åíÉå>...
 • Page 101 åç , cçêâä~êáåÖÉê=~î=ëóãÄçäÉåÉ=é™=~éé~ê~íÉí=ÜÜîK=íáäÄÉÜ›êÉí ^åîáëåáåÖÉê=á=ÄêìâëîÉáäÉÇåáåÖÉå=ã™=Ñ›äÖÉëK s‹ê=ÑçêëáâíáÖ>=oçíÉêÉåÇÉ=âåáîÉêK s‹ê=ÑçêëáâíáÖ>=oçíÉêÉåÇÉ=îÉêâí›óK aÉí=ã™=áââÉ=ÖêáéÉë=áåå=á=é™ÑóääáåÖë™éåáåÖÉåK f=ÇÉååÉ=ÄêìâëîÉáäÉÇåáåÖÉå=Ääáê=ÑçêëâàÉääáÖÉ= sÉêâí›ó ãçÇÉääÉê=ÄÉëâêÉîÉíK=m™=ëáÇÉåÉ=ãÉÇ=ÄáäÇÉê= U aêáî~âëäáåÖ ÑáååÉë Éå=çîÉêëáâí=çîÉê=ÇÉ=ÑçêëâàÉääáÖÉ= V sÉêâí›óÜçäÇÉê ãçÇÉääÉåÉ EÄáäÇÉ= FK NM råáîÉêë~äâåáî=ãÉÇ=âåáîÄÉëâóííÉäëÉ NN bäíÉâêçâ bå=çîÉêëáâí NO o›êÉéáååÉ sÉååäáÖëí=ÄêÉíí=ìí=ëáÇÉåÉ=ãÉÇ=ÄáäÇÉêK= NP pâáîÉÜçäÇÉê _áäÇÉ=  NQ sÉåÇÉJëâà‹êÉëâáîÉ=Ó=íóââLíóåå NR sÉåÇÉJê~ëéÉëâáîÉ=Ó=ÖêçîLÑáå _~ëáëã~ëâáå NS mçããÉë=ÑêáíÉë=ëâáîÉ=G N aêÉáÉÄêóíÉê NT páíêìëéêÉëëÉ=G MLçÑÑ==Z=ëíçé...
 • Page 102 åç _ÉíàÉåáåÖ bäíÉâêçâ=ENNF= Ñçê=ê›êáåÖ=çÖ=Ñçê=ÉäíáåÖ=~î=ÇÉáÖ=çÖ=Ñçê= ^éé~ê~íÉí=çÖ=íáäÄÉÜ›êÉí=ã™=êÉåÖà›êÉë=ÖêìåÇáÖ= áååÄä~åÇáåÖ=~î=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ëçã=áââÉ= Ñ›ê=Ñ›êëíÉ=Ö~åÖë=ÄêìâI=ëÉ=“oÉåÖà›êáåÖ=çÖ=éäÉáÉÒK ëâ~ä âìííÉë=çééK o›êÉéáååÉ=ENOF lÄë> Ñçê=Ñä›íÉI=ÉÖÖÉÜîáíÉ=çÖ=äÉííÉ=ÇÉáÖÉêK= fââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=Ñ~ëíÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêK ^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ëä™ë=é™=çÖ=~î=ãÉÇ=ÇêÉáÉJ c›ê=Äêìâ=ã™=ê›êÉéáååÉå=ãçåíÉêÉëK ÄêóíÉêÉå=ENFK=aÉêëçã=ÇÉí=ëä™ë=~î=îÉÇ=™=™éåÉ= o›êÉéáååÉå=ëÉííÉë=áåå=á=Öáêâ~ëëÉ=  äçââÉí=ESI=NVÄI=OMÄF=Ñ›êÉê=ÇÉííÉ=íáä=ëâ~ÇÉ= çÖ=ã™=ëãÉââÉ=á=EÄáäÇÉ= JRÄFK  é™ ~éé~ê~íÉíK _áäÇÉ=  _çääÉå=ëÉííÉë=é™=EéáäÉå=é™=ÄçääÉå=îÉÇ=éìåâJ  sáâíáÖ> íÉí=é™=~éé~ê~íÉíF=çÖ=ÇêÉáÉë=á=âäçââÉåë= êÉíåáåÖ=áååíáä=~åëä~ÖK _çääÉå=ERFI=äçââÉíLÄÉÖÉêÉí=é™=ìåáîÉêë~äâìííÉêÉå= fååëÉííåáåÖ=~î=ìåáîÉêë~äâåáîÉåLÉäíÉâêçâÉåW  ENVF=çÖ=ãáâëÉÄÉÖÉêÉí=EOM~F=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí= Ó aêáî~âëäáåÖÉå=íêóââÉë=áåå=á=îÉêâí›óëÜçäJ Ñçê Äêìâ=á=ãáâêçÄ›äÖÉ>= ÇÉêÉå=áååíáä=ÇÉå=ëãÉââÉê=áK Ó...
 • Page 103 åç hìííÉëâáîÉê c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ= c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ= âåáîÉê> âåáîÉê> aÉí=ã™=áââÉ=ÖêáéÉë=áåå=á=é™ÑóääáåÖë™éåáåÖÉåK= aÉí=ã™=áââÉ=ÖêáéÉë=á=ÇÉ=ëâ~êéÉ=âåáîÉåÉ=çÖ= cçê=™=ëâóîÉ=åÉÇ=ã™=ÇÉí=âìå=ÄêìâÉë=ëí›íÉêÉåK â~åíÉåÉ=é™=âìííÉëâáîÉåÉK=hìííÉëâáîÉåÉ=ã™= içââÉí=ëÉííÉë=é™=EéáäÉå=é™=äçââÉí=îÉÇ=éìåâJ  âìå=í~ë=á=ä~åÖë=â~åíÉå> íÉí=é™=ÄçääÉåF=çÖ=ÇêÉáÉë=á=âäçââÉåë=êÉíåáåÖK sÉåÇÉJëâà‹êÉëâáîÉ=Ó= kÉëÉå=é™=äçââÉí=ã™=ëáííÉ=é™=~åëä~ÖÉí= íóââLíóåå=ENQF á ëéêÉââÉå=é™=Ü™åÇí~âÉí=é™=ÄçääÉåK Ñçê=ëâà‹êáåÖ=~î=Ñêìâí=çÖ=Öê›ååë~âÉêK pí›íÉêÉå=çÖ=ëí›íÉêáååë~íëÉå=ëÉííÉë=áååK  _ÉíÉÖåÉäëÉå=é™=îÉåÇÉJëâà‹êÉëâáîÉåW= pí›éëÉäÉí=ëíáââÉë=áååK  “NÒ=Ñçê=ÇÉå=íóââÉ=ëâà‹êÉëáÇÉå aêÉáÉÄêóíÉêÉå=ëÉííÉë=é™=›åëâÉí=íêáååK  “PÒ=Ñçê=ÇÉå=íóååÉ=ëâà‹êÉëáÇÉå aÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ëçã=ëâ~ä=ëâà‹êÉë=ÉääÉê=  ê~ëéÉë=ÑóääÉë=é™K lÄë> sÉåÇÉJëâà‹êÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=™=ëâà‹êÉ= aÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ëçã=ëâ~ä=ëâà‹êÉë=ÉääÉê= Ü~êÇ=çëíI=Äê›ÇI=êìåÇëíóââÉê=çÖ=ëàçâçä~ÇÉK= ê~ëéÉë=ëâóîÉë=åÉÇ=ãÉÇ=ëí›íÉêÉå=ãÉÇ= hçâíÉI=Ñ~ëíÉ=éçíÉíÉê=ã™=âìå=ëâà‹êÉë=å™ê= Éí äÉíí=íêóââK ÇÉ=Éê=â~äÇÉK pí›íÉêÉå=í~ë=ìí=çÖ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ÑóääÉë= ...
 • Page 104 åç páíêìëéêÉëëÉ= lÄë>= Ñçê=éêÉëëáåÖ=~î=ëáíêìëÑêìâíÉêI=ÑKÉâëK= eÉåîáëåáåÖÉê=Ñçê=Äêìâ> ~ééÉäëáåÉêI=Öê~éÉÑêìâíI=ëáíêçåÉêK qÉêåáåÖâìííÉêÉå=Éê=âìå=ÉÖåÉí=Ñçê=ëâà‹êáåÖ= ~î éçíÉíÉê=Eê™=ÉääÉê=âçâíÉFI=Öìäê›ííÉêI=~ÖìêâI= lÄë> íçã~íÉêI=é~éêáâ~I=ä›âI=Ä~å~åÉêI=ÉéäÉêI=é‹êÉêI= àçêÇÄ‹êI=ãÉäçåÉêI=âáïáI=ÉÖÖI=ãóâ=é™äÉÖÖ= páíêìëéêÉëëÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=ÇÉå= EÑKÉâëK=jçêí~ÇÉää~FI=âçâí=ÉääÉê=ëíÉâí=âóääáåÖâà›íí= Éê âçãéäÉíí=ë~ããÉåë~ííK ìíÉå=ÄÉåK jÉÖÉí=ãóâ=çëí=EÑKÉâëK=jçò~êÉää~I=ÖàÉíçëíF=â~å= _áäÇÉ=  áââÉ=ÄÉ~êÄÉáÇÉëK _çääÉå=ëÉííÉë=é™=EéáäÉå=é™=ÄçääÉå=îÉÇ=  sÉÇ=çëí=á=ëâáîÉê=EÑKÉâëK=dçìÇ~F=çÖ=Ü~êÇ=çëí= éìåâíÉí=é™=~éé~ê~íÉíF=çÖ=ÇêÉáÉë=á=âäçââÉåë= EÑKÉâëK=ëîÉáíëÉêçëíF=ã™=ãÉåÖÇÉå=ëçã=â~å= êÉíåáåÖ=áååíáä=~åëä~ÖK ÄÉ~êÄÉáÇÉë=á=Éå=~êÄÉáÇëÖ~åÖ=áââÉ=çîÉêëíáÖÉ= aêáî~âëäáåÖÉå=ëÉííÉë=áåå=á=ÄçääÉåK  P=âÖK páäâìêîÉå=ëÉííÉë=é™=Çêáî~âëäáåÖÉå=EéáäÉå=é™=  c›ê=ÄÉ~êÄÉáÇáåÖ=~î=âàÉêåÉJ=ÉääÉê=ëíÉáåÑêìâí= ëáíêìëéêÉëëÉå=îÉÇ=éáäÉå=é™=ÄçääÉåF=çÖ=ÇêÉáÉë= EÉéäÉêI=ÑÉêëâÉå=çëîKF=ã™=âàÉêåÉåÉ=ÜÜîK= á=âäçââÉåë=êÉíåáåÖK=kÉëÉå=é™=ëáäâìêîÉå=ã™= ëíÉáåÉåÉ=ÑàÉêåÉëK=c›ê=ÄÉ~êÄÉáÇáåÖ=~î=âçâí= ëáííÉ=é™=~åëä~ÖÉí=á=ëéêÉââÉå=é™=Ü™åÇí~âÉí= ÉääÉê=ëíÉâí=âà›ííI=ã™=âåçâÉê=ÑàÉêåÉëK= é™=ÄçääÉåK j~íî~êÉåÉ=ã™=áââÉ=î‹êÉ=á=ÑêçëëÉå=íáäëí~åÇK= mêÉëëÉâàÉÖäÉå=ëÉííÉë=é™=çÖ=íêóââÉë=åÉÇK...
 • Page 105 åç sáâíáÖÉ=ÜÉåîáëåáåÖÉêW bííÉê=~êÄÉáÇÉí aêÉáÉÄêóíÉêÉå=ëÉííÉë=é™=MLçÑÑK Ó j~íî~êÉê=ã™=áââÉ=áååÉÜçäÇÉ=âåçâÉêI=âàÉêåÉê=  ÉääÉê=~åÇêÉ=Ñ~ëíÉ=ÇÉäÉêK pí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK  Ó j~íî~êÉåÉ=ã™=áââÉ=î‹êÉ=á=ÑêçëëÉå=íáäëí~åÇK içââÉí=ÇêÉáÉë=áãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=  Ó cêìâíLÖê›ååë~âÉê=Ä›ê=áââÉ=î‹êÉ=Ñçê= çÖ=í~ë=~îK ãçÇåÉI=Ç~=ë~ÑíÉå=ÉääÉêë=â~å=êÉååÉ=ìíK håáîÇÉâëÉäÉí=ëÉííÉë=é™K  Ó hçâíÉ=ã~íî~êÉê=ã™=~îâà›äÉë=Ñ›ê=ÇÉ=ëâ‹êÉë= qÉêåáåÖâìííÉêÉå=í~ë=ìí=~î=ÄçääÉåK  çééI=ÇÉ=Éê=Ç~=Ñ~ëíÉêÉ=á=âçåëáëíÉåëÉåI= _çääÉå=ÇêÉáÉë=ãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=  çÖ ëâà‹êÉêÉëìäí~íÉí=Ääáê=ÇÉêãÉÇ=ÄÉÇêÉK çÖ=í~ë=~îK Ó sÉÇ=™=íêóââÉ=ãÉêÉ=ÉääÉê=ãáåÇêÉ=é™=ëí›íÉêÉå= aêáî~âëäáåÖÉå=í~ë=~îK å™ê=ÇÉí=ëâóîÉë=åÉÇI=â~å=äÉåÖÇÉå=é™=  íÉêåáåÖÉåÉ=é™îáêâÉëK oÉëíÉê=~î=ã~íî~êÉê=á=ëâà‹êÉÖáííÉêÉí=ã™=  ÑàÉêåÉë=ãÉÇ=êÉåëÉêÉå=Ñçê=ëâà‹êÉÖáííÉêÉíK p~ããÉåëÉííáåÖ=~î=íÉêåáåÖâìííÉêÉå _áäÇÉ= ...
 • Page 106 åç içââÉí=ëÉííÉë=é™=çÖ=ÇêÉáÉë=á=âäçââÉåë= sÉÇ=ìêíÉê=â~å=ÇÉí=›åëâÉÇÉ=êÉëìäí~íÉí=  êÉíåáåÖK=kÉëÉå=é™=äçââÉí=ã™=ëáííÉ=é™= ~ääÉêÉÇÉ=î‹êÉ=å™ÇÇ=ÉííÉê=âçêí=íáÇK= ~åëä~ÖÉí=á=ëéêÉââÉå=é™=ãáâëÉêÜ™åÇí~âÉíK aÉí=Éê=ãìäáÖ=~í=Éí=âçêí=“íáééÒ=é™=íêáåå=j= Éê ~ääÉêÉÇÉ=åçâK aêÉáÉÄêóíÉêÉå=ëÉííÉë=é™=›åëâÉí=íêáååK  bííÉê=~êÄÉáÇÉí cçê=™=ÑóääÉ=é™=ãÉêÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêI=ëÉííÉë=  ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™=MLçÑÑK aêÉáÉÄêóíÉêÉå=ëäáééÉëK  içââÉí=í~ë=~î=çÖ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ÑóääÉë=é™ pí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK   råáîÉêë~äâìííÉêÉå=ÇêÉáÉë=ãçí=âäçââÉåë= ÉääÉê  êÉíåáåÖ=çÖ=í~ë=~îK íê~âíÉå=í~ë=ìí=çÖ=Ñ~ëíÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ÑóääÉë=  ÉííÉê=ÜîÉê~åÇêÉ=åÉÇ=á=é™ÑóääáåÖë™éåáåÖÉå råáîÉêë~äâìííÉêÉå=ÇêÉáÉë=çãI=ÇÉ=âìííÉÇÉ=  ã~íî~êÉåÉ=Ñ~ääÉê=ë™=åÉÇ=á=äçââÉíK ÉääÉê _ÉÖÉêÉí=ÇêÉáÉë=ãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ= ÑäóíÉåÇÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ÑóääÉë=åÉÇ=áÖàÉååçã=   çÖ=í~ë=~îK íê~âíÉåK oÉëíÉê=~î=ÇÉ=âìííÉÇÉ=ã~íî~êÉåÉ=ÑàÉêåÉë=ãÉÇ= bííÉê=ãáâëáåÖÉå...
 • Page 107 åç oÉåÖà›êáåÖ=~î=ÄçääÉå=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›ê _~ëáëÄ‹êÉêÉå=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK=  ^ääÉ=~åÇêÉ=ÇÉäÉê=ã™=Ñ›êëí=ëâóääÉë=ìåÇÉê= êÉååÉåÇÉ=î~ååK=aÉäÉåÉ=êÉåÖà›êÉë=ãÉÇ= c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå= Éå Ä›êëíÉK ~î=ëâ~êéÉ=âåáîÉê> råáîÉêë~äâåáîÉå=ã™=âìå=í~ë=é™=îÉÇ= oÉåÖà›êáåÖ=~î=ãáâëÉêÉå éä~ëíÜ™åÇí~âÉí=ä~åÖë=â~åíÉåK k™ê=ÇÉå=áââÉ=ÄêìâÉëI=ã™=ìåáîÉêë~äâåáîÉå= c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå= ~ääíáÇ çééÄÉî~êÉë=á=âåáîÄÉëâóííÉäëÉåK ~î=ëâ~êéÉ=âåáîÉê> jáâëÉêâåáîÉå=ã™=áââÉ=ÄÉê›êÉë=ãÉÇ=Ä~êÉ= sáâíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ ÜÉåÇÉêK=cçê=êÉåÖà›êáåÖ=ã™=ÇÉí=ÄêìâÉë= Éå Ä›êëíÉK ^ääÉ=ÇÉäÉåÉ=é™=ÄçääÉå=áåâäK=íáäÄÉÜ›ê=ERÓTF=çÖ= îÉêâí›ó=EUÓNSX=ìååí~íí=ÖáêÉí=é™=ê›êÉéáååÉåF= jáâëÉêÉå=Ä›ê=ÜÉäëí=êÉåÖà›êÉë=ëíê~âë=ÉííÉê=ÄêìâK= â~å=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK oÉëíÉåÉ=í›êâÉê=Ç~=áââÉ=áåå=çÖ=âìåëíëíçÑÑÉí= mä~ëíÇÉäÉåÉ=ã™=áââÉ=âäÉããÉë=Ñ~ëí=á=çééî~ëâJ Ääáê áââÉ=~åÖêÉéÉí=EÑKÉâëK îÉÇ=ÉíÉêáëâÉ=çäàÉê= ã~ëâáåÉåI=Ç~=ÇÉ=â~å=Ääá=ÇÉÑçêãÉêíK á âêóÇÇÉêFK= o›êÉéáååÉå=â~å=í~ë=Ñê~=ÜîÉê~åÇêÉ=Ñçê= jáâëÉÄÉÖÉêI=äçââ=çÖ=íê~âí=â~å=êÉåÖà›êÉë= êÉåÖà›êáåÖK á çééî~ëã~ëâáåK _áäÇÉ= ...
 • Page 108 åç råáîÉêë~äâìííÉêÉå=Ä›ê=ÜÉäëí=êÉåÖà›êÉë=ëíê~âë= jìäáÖ=™êë~âW ÉííÉê=ÄêìâÉåK aÉí=ÄäÉ=Öàçêí=Éí=Ñçêë›â=é™=™=ëÉííÉ=ÄçääÉå=ÉääÉê= ãáâëÉêÉå=é™=~éé~ê~íÉí=å™ê=ÇÉí=~ääÉêÉÇÉ=î~ê= oÉëíÉåÉ=í›êâÉê=Ç~=áââÉ=áåå=çÖ=âìåëíëíçÑÑÉí=Ääáê= á Ö~åÖK áââÉ=~åÖêÉéÉí=EÑKÉâëK îÉÇ ÉíÉêáëâÉ=çäàÉê=á=âêóÇÇÉêFK ríÄÉÇêáåÖW içââÉí=â~å=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK aêÉáÉÄêóíÉêÉå=ëÉííÉë=é™=MLçÑÑK  _ÉÖÉêÉí=ãÉÇ=ÇêÉîÉí=ã™=áââÉ=êÉåÖà›êÉë=á=çééJ _çääÉå=ÉääÉê=ãáâëÉêÉå=ëÉííÉë=é™K î~ëâã~ëâáåI=ãÉå=ìåÇÉê=êÉååÉåÇÉ=î~åå=çÖ=  ^éé~ê~íÉí=í~ë=á=Äêìâ=áÖàÉåK ãÉÇ=Éå=Ä›êëíÉK=j™=áââÉ=Ääá=äáÖÖÉåÇÉ=á=î~ååÉí>=  cçê=í›êâáåÖ=ã™=ÄÉÖÉêÉí=ëíáääÉë=çéé=ãÉÇ=ÇêÉîÉí= _çääÉLäçââLíáäÄÉÜ›ê çééçîÉêK cÉáäW lééÄÉî~êáåÖ ^éé~ê~íÉí=ëí~êíÉê=áââÉK jìäáÖ=™êë~âW aÉäÉåÉ=Éê=áââÉ=ë~íí=êáâíáÖ=é™K c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ> ríÄÉÇêáåÖW aêÉáÉÄêóíÉêÉå=ëÉííÉë=é™=MLçÑÑK  k™ê=~éé~ê~íÉí=áââÉ=ëâ~ä=ÄêìâÉëI=ã™=ëí›éëÉäÉí= aÉäÉåÉ=ëÉííÉë=é™=á=ÜÉåÜçäÇ=íáä=ÇÉ=íáäëî~êÉåÇÉ= íêÉââÉë=ìíK  ~åîáëåáåÖÉåÉ=á=ÇÉååÉ=îÉáäÉÇåáåÖÉåK _áäÇÉ=...
 • Page 109 åç eÉåîáëåáåÖÉê=çã=~îëâ~ÑÑáåÖ e~êÇ=çëí=EÑKÉâëK=m~êãÉë~åFI=NMMÓRMM=Ö hìííÉë=é™=íêáåå=ã~ñK  aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=íáäëî~êÉê=ÇÉí=ÉìêçéÉáëâÉ= oìåÇëíóââÉêI=Ü~êÇÉI=NÓS=ëíâK ÇáêÉâíáîÉí=OMNOLNVLbc=ëçã=âàÉååÉíÉÖåÉê= oìåÇëíóââÉåÉ=ÇÉäÉë=á=ÑáêÉ=ÄáíÉêK  Ö~ãäÉ=ÉäÉâíêçJ=çÖ=ÉäÉâíêçåáââ=~éé~ê~íÉê= hìííÉë=é™=íêáåå=ã~ñK  Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí= hà›íí=ÉääÉê=äÉîÉêI=NMMÓRMM Ö Ó=tbbbFK= aÉííÉ=ÇáêÉâíáîÉí=~åÖáê=ê~ããÉå=Ñçê=êÉíìêåÉêáåÖ= _êìëâI=âåçâÉêI=ÜìÇ=çÖ=ëÉåÉê=ã™=ÑàÉêåÉë=  çÖ ÖàÉåîáååáåÖ=~î=ÇÉ=Ö~ãäÉ=~éé~ê~íÉåÉ=ëçã= Ñê~ âà›ííÉíK Éê ÖóäÇáÖ=Ñçê=ÜÉäÉ=brK= hà›ííÉí=ëâà‹êÉë=á=ëíóââÉêK  qáéë=çã=~âíìÉääÉ=ã™íÉê=™=ëâêçíÉ=~éé~ê~íÉí= hìííÉë=é™=íêáåå=ã~ñK  é™ Ñ™Éë=îÉÇ=ÜÉåîÉåÇÉäëÉ=íáä=Ñ~ÖÜ~åÇÉäÉå=ÉääÉê= cçê=âà›ííÇÉáÖÉêI=ÑóääáåÖÉê=çÖ=éçëíÉáÉê=  Üçë=âçããìåÉåK ÄÉ~êÄÉáÇÉë=âà›ííÉí=ë~ããÉå=ãÉÇ=âêóÇÇÉêK gçêÇÄ‹êëçêÄÉí d~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉê EÑçê=OÓQ=éÉêëçåÉêF cçê=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉí=ÖàÉäÇÉê=ÇÉ=Ö~ê~åíáJ ORM Ö=ÑêçëåÉ=àçêÇÄ‹ê= ÄÉíáåÖÉäëÉê=ëçã=Éê=çééÖáíí=~î=î™ê=êÉéêÉëÉåí~åí=...
 • Page 110 åç fåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=Ää~åÇÉë=ë~ããÉå=á=âçêí=íáÇ=  o›êÉéáååÉ é™ íêáåå= ãáåK cçê=Ñä›íÉI=ëíáîéáëâÉí=ÉÖÖÉÜîáíÉ=çÖ= aÉêÉííÉê=ÉäíÉë=ÇÉ=á=N=íáä=O ãáåìííÉê=é™=ãáÇÇÉäë=  äÉííÉ=ÇÉáÖÉêK=fââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=Ñ~ëíÉ= íêáååK= áåÖêÉÇáÉåëÉê=EÑKÉâëK ëã›êâä~ííÉê Ñê~= qáéëW=fåÖêÉÇáÉåëÉê=ëçã=êçëáåÉêI=í›êâÉí=ëáíêçåJ= âà›äÉëâ~éÉíFK ÉääÉê=~ééÉäëáåëâ~ää=çëîK=ëçã=áââÉ=ëâ~ä=âìííÉë= o›êÉéáååÉå=Ääáê=Äêìâí=é™=íêáååÉåÉ=ãáå=çÖ=ã~ñI= ãáåÇêÉI=ã™=~êÄÉáÇÉë=áåå=ãÉÇ=Ü™åÇK ë™ëçã=ãÉÇ=ãáÇÇÉäë=íìêí~ääK pí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉW=N½=Ö~åÖÉê= ÖêìååçééëâêáÑíÉå máòò~=ÇÉáÖ dêìååçééëâêáÑí ORM Ö=ãÉä NMÓNR Ö=Öà‹ê=ÉääÉê=½=é~ââÉ=í›êêÖà‹ê= ½=íë=ëìââÉê N=âäóéÉ=ë~äí píáîéáëâÉí=ÉÖÖÉÜîáíÉI=OÓS=ÉÖÖÉÜîáíÉê O=ëë=çäàÉ máëâÉë=é™=íêáåå=ã~ñK  NORÓNRM ãä=î~êãí=î~åå píáîéáëâÉí=ÉÖÖÉÜîáíÉå=ê›êÉë=áåå=é™=íêáåå=ãáåK  fåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=Ää~åÇÉë=ë~ããÉå=á=âçêí=íáÇ= ...
 • Page 111 åç fåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=Ñçê=ÇêÉëëáåÖÉå=ÄÉ~êÄÉáÇÉë=  hìííÉëâáîÉê á ãáâëÉêÉå=çÖ=ë~ä~íÉå=ã~êáåÉêÉë=ÇÉêãÉÇK sÉåÇÉJëâà‹êÉëâáîÉ=Ó= p~ä~íÉå=ÑçêÇÉäÉë=é™=í~ääÉêâÉåÉê=çÖ=âÉë~ãÉå=  ëíê›ë=çîÉêK íóââLíóåå cçê=ëâà‹êáåÖ=~î=Ñêìâí=çÖ=Öê›ååJ páíêìëéêÉëëÉ= ë~âÉêK= cçê=éêÉëëáåÖ=~î=ëáíêìëÑêìâíÉêI= sÉåÇÉJê~ëéÉëâáîÉ=Ó= ÑKÉâëK ~ééÉäëáåÉêI=Öê~éÉÑêìâíI= ëáíêçåÉêK ÖêçîLÑáå pí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉW=NMMM Ö cçê=ê~ëéáåÖ=~î=Öê›ååë~âÉêI=Ñêìâí= páíêìëéêÉëëÉå=Ääáê=Äêìâí=é™ íêáååÉí ãáåK çÖ çëíI=ìååí~íí=Ü~êÇ=çëí=EÑKÉâëK=m~êãÉë~åFK mçããÉë=ÑêáíÉë=ëâáîÉ cçê=ëâà‹êáåÖ=~î=ê™=éçíÉíÉê=Ñçê= mçããÉë=ÑêáíÉëK ^ääÉ=âìííÉëâáîÉåÉ=Ääáê Äêìâí=é™ íêáååÉí ãáåK qÉêåáåÖâìííÉê cçê=ëâà‹êáåÖ=~î=ã~íî~êÉê=á=íÉêåáåÖëJ Ñçêã=Ñçê=Äêìâ=á=ë~ä~íÉêI=ëìééÉêI= ë~ìëÉê=ÉääÉê=ëçã=íáäÄÉÜ›êK qÉêåáåÖâìííÉêÉå=Ääáê=Äêìâí=é™=íêáååÉí ãáåK o™âçëíë~ä~í...
 • Page 112 åç p~ä~í=“sáå~áÖêÉííÉÒ _ä~Çë~ä~íÉå=ÑáåÜ~ââÉëK=  hêóÇêÉë=ãÉÇ=ë~äí=çÖ=éÉééÉê=~äí=ÉííÉê=ëã~âK  EÑçê=Å~K=Q=éÉêëçåÉêF pÉêîÉêÉë=ãÉÇ=ã~àçåÉëK  Q=âçâíÉI=~îâà›äíÉ=éçíÉíÉê pìééÉå=“lâêçëÜâ~Ò RMM=Ö=âçâíÉ=ê›ÇÄÉíÉê O=âçâíÉ=Öìäê›ííÉê EÑçê=QÓS=éÉêëçåÉêF O=ëóäíÉ~ÖìêâÉê hï~ëI=O=äáíÉê NMM=Ö=ëã™=ÉêíÉê PMM=Ö=é›äëÉâà›íí=ÉääÉê=âóääáåÖÄêóëí ½=Äìåí=éìêêÉä›â=EÅ~K=RM=ÖF PÓQ=âçâíÉI=~îâà›äíÉ=éçíÉíÉê ë~äí=çÖ=éÉééÉê PÓQ=Ü~êÇâçâíÉ=ÉÖÖ NMM=ãä=ã~íçäàÉ N=Äìåí=êÉÇÇáâÉê=EUÓNM=ëíâKF aÉ=âçâíÉI=ãÉå=~ääÉêÉÇÉ=~îâà›äíÉ=éçíÉåÉI=  P=ÑÉêëâÉ=~ÖìêâÉê Öìäê›ííÉåÉI=ê›ÇÄÉíÉåÉ=çÖ=éìêêÉä›âÉå= ½=Äìåí=éìêêÉä›â=EÅ~K=RM=ÖF ëâà‹êÉë=á=íÉêåáåÖÉêK= éÉêëáääÉ=çÖ=Çáää póäíÉ~ÖìêâÉåÉ=ëâà‹êÉë=á=íÉêåáåÖÉêK  P=ëéáëÉëâàÉÉê=ëìê=Ñä›íÉ ^ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ëçã=Éê=ëâ™êÉí=á=íÉêåáåÖÉê=  ëÉååÉéI=ëìââÉê ÑóääÉë=á=Éå=ë~ä~íÄçääÉ=çÖ=Ää~åÇÉë=ãÉÇ=ÉêíÉåÉK= aÉ=âçâíÉI=ãÉå=~ääÉêÉÇÉ=~îâà›äíÉ=éçíÉíÉåÉ=  hêóÇêÉë=ãÉÇ=ë~äí=çÖ=éÉééÉê=~äí=ÉííÉê=ëã~âK ...
 • Page 113 åç Q=íë=ëìââÉê=ÉääÉê=ÜçååáåÖ N=âäóéÉ=ë~äí ^ééÉäëáåÉåÉ=çÖ=ëáíêçåÉå=Ü~äîÉêÉë= N=âäóéÉ=ëìââÉê  çÖ éêÉëëÉë=ìí=ãÉÇ=ëáíêìëéêÉëëÉåK NUM ãä=çäàÉ p~ÑíÉåI=~éêáâçëÉåÉ=çÖ=áëÄáíÉåÉ=ÑóääÉë=á=ãáâëÉJ fåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ëâ~ä=Ü~=ë~ããÉ=íÉãéÉê~íìêK  êÉå=çÖ=Ää~åÇÉë=á=Å~K=PM ëÉâìåÇÉê=é™=íêáåå= fåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=Eìååí~íí=çäàÉåF=Ää~åÇÉë=  mìäëÉK ë~ããÉå=á=åçÉå=ëÉâìåÇÉê=é™=íêáåå ãáåK pã~âÉë=íáä=ãÉÇ=ëìââÉê=çÖ=ÜçååáåÖK  ^éé~ê~íÉí=ëíáääÉë=é™=íêáåå ã~ñI=çäàÉå=ÜÉääÉë=  pÉêîÉêÉë=áëâ~äÇíK  ä~åÖëçãí=áÖàÉååçã=íê~âíÉå=çÖ=ÇÉí=ÜÉäÉ= ãáâëÉë=ë™=äÉåÖÉ=íáä=ã~àçåÉëÉå=ÉãìäÖÉêÉêK= s~êã=ëàçâçä~ÇÉ= pí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉW=O=Ö~åÖÉê=ÖêìååçééëâêáÑíÉå Eëí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉF péçêíëÇêáåâ NMM Ö=ëàçâçä~ÇÉ= QMM ãä=î~êã=ãÉäâ OTM=Ö=ÜçååáåÖ=EÑê~=âà›äÉëâ~éÉíI=R=ø`F pàçâçä~ÇÉå=âìííÉë=é™=íêáåå mìäëÉK R=Ö=â~åÉä...
 • Page 114 ëî fååÉÜ™ää sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î=Éå= c∏ê=Çáå=ë®âÉêÜÉí= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=KNNQ ~éé~ê~í=Ñê™å=pfbjbkpK hçêí=∏îÉêëáâí=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=KNNS aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå= ^åî®åÇåáåÖ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=KNNT ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK= oÉåÖ∏êáåÖ=çÅÜ=ëâ∏íëÉä==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=KNON jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê= c∏êî~êáåÖ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=KNOO Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK o™Ç=îáÇ=ÑÉä= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=KNOP bñíê~=íáääÄÉÜ∏ê= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=KNOP ^åîáëåáåÖ~ê=Ñ∏ê=~îÑ~ääëÜ~åíÉêáåÖ=K=K=K=K=K=K=K=KNOP hçåëìãÉåíÄÉëí®ããÉäëÉê=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=KNOP ^åî®åÇåáåÖëêÉâçããÉåÇ~íáçåÉê= K=K=K=K=K=K=KNOQ c∏ê=Çáå=ë®âÉêÜÉí i®ë=åçÖ~=ÇÉåå~=Äêìâë~åîáëåáåÖ=Ñ∏êÉ=~åî®åÇåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=îáâíáÖ~= ~åîáëåáåÖ~ê=çã=ë®âÉêÜÉí=çÅÜ=çã=Üìê=ÇÉåå~=~éé~ê~í=~åî®åÇëK lã=~åîáëåáåÖ~ê=Ñ∏ê=êáâíáÖ=~åî®åÇåáåÖ=~î=~éé~ê~íÉå=áÖåçêÉê~ëI=ìíÉëäìí~ê= ÇÉí=íáääîÉêâ~êÉåë=~åëî~ê=Ñ∏ê=ëâ~Ççê=ëçã=êÉëìäíÉê~ê=~î=ÇÉíí~K aÉåå~=~éé~ê~í=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~= á=Éíí=ÜìëÜ™ää=çÅÜ=Ñ∏ê=~åî®åÇáåÖ=á=ÜìëÜ™ääÉí=ÉääÉê=Ñ∏ê=ÜìëÜ™ääëäáâå~åÇÉI=áÅâÉJ âçããÉêëáÉää~=~åî®åÇåáåÖ~êK=eìëÜ™ääëäáâå~åÇÉ=~åî®åÇåáåÖ~ê=çãÑ~íí~ê= íKÉñK=~åî®åÇåáåÖ=á=éÉêëçå~äâ∏â=á=~ÑÑ®êÉêI=é™=âçåíçêI=àçêÇÄêìâëê∏êÉäëÉê= ÉääÉê ~åÇê~=âçããÉêëáÉää~=îÉêâë~ãÜÉíÉêI=ë~ãí=~íí=åóííà~ë=~î=Ö®ëíÉê= é™ éÉåëáçå~íI=ëã™=ÜçíÉää=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=ÄçÉåÇÉáåê®ííåáåÖ~êK= ^åî®åÇ ~éé~ê~íÉå=ÉåÇ~ëí=Ñ∏ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã= ®ê...
 • Page 115 ëî ^éé~ê~íÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åëäìí~ë=çÅÜ=~åî®åÇ~ë=ÉåäáÖí=~åÖáîÉäëÉêå~= é™ íóéëâóäíÉåK=båÇ~ëí=Ñ∏ê=~åî®åÇåáåÖ=á=ëäìíå~=êìãK=c™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë= å®ê=äÉÇåáåÖÉå=çÅÜ=~éé~ê~íÉå=áåíÉ ìééîáë~ê=å™Öê~=ëâ~ÇçêK píáÅââçåí~âíÉå=ã™ëíÉ=~ääíáÇ=î~ê~=ìíÇê~ÖÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=å®ê=~éé~ê~íÉå= ä®ãå~ë=ìí~å=ìééëáâí=çÅÜ=áåå~å=ÇÉå=ëâ~=ãçåíÉê~ëI=í~ë=áë®ê=ÉääÉê=êÉåÖ∏ê~ëK aê~=áåíÉ=äÉÇåáåÖÉå=∏îÉê=î~ëë~=â~åíÉê=ÉääÉê=ÜÉí~=óíçêK= lã ~åëäìíåáåÖëâ~ÄÉäå=~î=ÇÉåå~=~éé~ê~í=ëâìääÉ=ëâ~Ç~ë=Ñ™ê=ÇÉå=ÉåÇ~ëí= Äóí~ë=ìí=~î=íáääîÉêâ~êÉåI=ÉääÉê=ÇÉååÉë=âìåÇíà®åëí=ÉääÉê=Éå=äáâå~åÇÉ= âî~äáÑáÅÉê~Ç=éÉêëçåI=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=êáëâÉêK oÉé~ê~íáçåÉê=é™=~éé~ê~íÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=ìíÑ∏ê~ë=~î=î™ê=âìåÇíà®åëíK , p®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê=Ñ∏ê=ÇÉåå~=~éé~ê~í oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ç~> oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê> sáÇ ëíê∏ã~îÄêçíí=Ñ∏êÄäáê=~éé~ê~íÉå=é™ëä~ÖÉå=çÅÜ=Ñçêíë®ííÉê=~íí=~êÄÉí~= å®ê ëíê∏ããÉå=™íÉê=ëä™ë=é™K _óí=íáääÄÉÜ∏ê=çÅÜ=îÉêâíóÖ=ÉåÇ~ëí=å®ê=~éé~ê~íÉå=ëí™ê=ëíáää~=Eëíê∏ãîêÉÇÉí= é™ MLçÑÑF=çÅÜ=ëíáÅââçåí~âíÉå=™ê=ìíÇê~ÖÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK=c∏êÉ=ÄóíÉ=~î= íáääÄÉÜ∏ê=ÉääÉê=ÇÉä~ê=~î=íáääÄÉÜ∏ê=ëçã=ê∏ê=é™=ëáÖ=å®ê=~éé~ê~íÉå=~êÄÉí~ê= ã™ëíÉ=~éé~ê~íÉå=ëí®åÖ~ë=~î=çÅÜ=ëä~ÇÇÉå=Çê~ë=ìí=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÇÉäÉå=á=î®íëâçêI=Ü™ää=ÇÉå=~äÇêáÖ=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉå= çÅÜ=êÉåÖ∏ê=ÇÉå=áåíÉ=á=Çáëâã~ëâáåK= aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=áåå~å=Çì=Ñ∏êë∏âÉê=™íÖ®êÇ~=Éíí=ÑÉäK oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ç~=éÖ~=êçíÉê~åÇÉ=îÉêâíóÖ> píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=Ü~åÇÉå=á=ëâ™äÉå=å®ê=~éé~ê~íÉå=®ê=áÖ™åÖK= ^åî®åÇ=~ääíáÇ=é™ã~í~êÉå=Ñ∏ê=~íí=ã~í~=åÉê=áåÖêÉÇáÉåëÉêK= pÉÇ~å=~éé~ê~íÉå=ëí®åÖíë=~î=Ñçêíë®ííÉê=Çêáîìíí~ÖÉí=~ääíáÇ=êçíÉê~= Éå=âçêí=ëíìåÇK=_óí=îÉêâíóÖ=ÉåÇ~ëí=å®ê=Çêáîìíí~ÖÉí=ëí™ê=ëíáää~K oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ç~=éÖ~=î~ëë~=âåáî~ê> c~íí~=ÉåÇ~ëí=ìåáîÉêë~äâåáîÉå=á=ÖêÉééâ~åíÉå=~î=éä~ëíK= c∏êî~ê~=~ääíáÇ=ìåáîÉêë~äâåáîÉå=á=âåáîëâóÇÇÉí=å®ê=ÇÉå=áåíÉ=~åî®åÇëK píáÅâ=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=é™ÑóääåáåÖë∏ééåáåÖÉåK= ^åî®åÇ=Ä~ê~=é™ã~í~êÉå=Ñ∏ê=~íí=ã~í~=åÉêK q~=~äÇêáÖ=á=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~=çÅÜ=ëâ®êóíçêå~=é™=êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçêå~K= q~ êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçêå~=ÉåÄ~êí=ä®åÖëí=ìí=á=â~åíÉêå~>...
 • Page 116 ëî oáëâ=Ñ∏ê=ëâ™ääëâ~Ççê> k®ê=Çì=ÄÉ~êÄÉí~ê=ÜÉí~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=á=ãáñÉêå=íê®åÖÉê=™åÖ~=ìí=ÖÉåçã= íê~ííÉå=á=äçÅâÉíK=cóää=é™=ã~ñáã~äí=MIQ=äáíÉê=ÜÉí=ÉääÉê=ëâìãã~åÇÉ=î®íëâ~K , c∏êâä~êáåÖ=~î=ëóãÄçäÉêå~=é™=~éé~ê~íÉå=êÉëé=íáääÄÉÜ∏êÉå c∏äà=~åîáëåáåÖ~êå~=á=Äêìâë~åîáëåáåÖÉåK s~êåáåÖ>=oçíÉê~åÇÉ=âåáî~êK s~êåáåÖ>=oçíÉê~åÇÉ=îÉêâíóÖK píáÅâ=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=é™ÑóääåáåÖë∏ééåáåÖÉåK f=ÇÉåå~=Äêìâë~åîáëåáåÖ=ÄÉëâêáî~ë=çäáâ~=ãçÇÉääÉêK= sÉêâíóÖ m™=ÄáäÇëáÇçêå~=Ñáååë=Éå=∏îÉêëáâí=∏îÉê=ÇÉ=çäáâ~= U aêáî~ñÉä ãçÇÉääÉêå~=EÄáäÇ= FK V sÉêâíóÖëÜ™ää~êÉ NM råáîÉêë~äâåáî=ãÉÇ=âåáîëâóÇÇ hçêí=∏îÉêëáâí NN aÉÖâêçâ sáâ=ìí=ÄáäÇëáÇçêå~K= NO dêçîîáëé _áäÇ=  NP pâáîÜ™ää~êÉ NQ s®åÇÄ~ê=ëâ®êëâáî~=Ó=íàçÅâLíìåå jçíçêÇÉä NR s®åÇÄ~ê=êáîJ=çÅÜ=ëíêáããÉäëâáî~=Ó= N píê∏ãîêÉÇ ÖêçîLÑáå MLçÑÑ=Z=ëíçé NS mçããÉë=ÑêáíÉëJëâáî~=G j=Z=ãçãÉåíä®ÖÉ=ãÉÇ=Ü∏Öëí~=î~êîí~äI= NT `áíêìëéêÉëë=G...
 • Page 117 ëî ^åî®åÇåáåÖ aÉÖâêçâ=ENNF Ñ∏ê=~íí=Ää~åÇ~=çÅÜ=âå™Ç~=ÇÉÖ=çÅÜ= oÉåÖ∏ê=~éé~ê~íÉå=çÅÜ=íáääÄÉÜ∏ê=ÖêìåÇäáÖí=Ñ∏êÉ= Ää~åÇ~=åÉÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêI=ëçã=áåíÉ= Ñ∏êëí~=~åî®åÇåáåÖÉåI=ëÉ=ÒoÉåÖ∏êáåÖ=çÅÜ= ëâ~ ÑáåÑ∏êÇÉä~ëK ëâ∏íëÉäÒK dêçîîáëé=ENOF Ñ∏ê=Öê®ÇÇÉI=îáëé~Ç=®ÖÖîáí~=çÅÜ=ä®íí~= s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ> ÇÉÖ~êK= fåíÉ=ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=Ñ~ëí~=áåÖêÉÇáÉåëÉêK ^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=ëíê∏ãîêÉÇÉí=ENF=Ñ∏ê=~íí=ëí~êí~=çÅÜ= jçåíÉê~=ÖêçîîáëéÉå=áåå~å=~åî®åÇåáåÖK ëí®åÖ~=~î=~éé~ê~íÉåK=^íí=ëí®åÖ~=~î=~éé~ê~íÉå= píáÅâ=áå=ÖêçîîáëéÉå=á=î®ñÉää™ÇëÜìëÉí=çÅÜ=  ÖÉåçã=~íí=∏ééå~=äçÅâÉí=ESI=NVÄI=OMÄF=äÉÇÉê=íáää= íêóÅâ=íáääë=ÇÉå=ëå®ééÉê=Ñ~ëí=EÄáäÇ= JRÄFK  ëâ~Ççê=é™=~éé~ê~íÉåK _áäÇ=  p®íí=é™=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=EéáäÉå=é™=Ää~åÇ~êJ  sáâíáÖí> ëâ™äÉå=ãçí=éìåâíÉå=é™=~éé~ê~íÉåF=çÅÜ=îêáÇ= ãÉÇìêë=íáää=ëíçééÉíK _ä~åÇ~êëâ™ä=ERFI=äçÅâLÄ®Ö~êÉ=íáää=ãáåáÜ~Åâ~êÉå= p®íí~=áå=ìåáîÉêë~äâåáîLÇÉÖâêçâW  ENVF=çÅÜ=ãáñÉêÄ®Ö~êÉå=EOM~F=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ~= Ó qêóÅâ=áå=Çêáî~ñÉäå=á=îÉêâíóÖëÜ™ää~êÉå=íáääë= ~íí=~åî®åÇ~=á=ãáâêçî™ÖëìÖå>= ÇÉå=ëå®ééÉê=Ñ~ëíK Ó...
 • Page 118 ëî oáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçê i®ÖÖ=ëâáî~å=é™=ëâáîÜ™ää~êÉå=é™=ë™=îáë= ~íí ãÉÇÄêáåÖ~êÉ=é™=ëâáîÜ™ää~êÉå=é~ëë~ê= áå=á=∏ééåáåÖ~êå~=é™=ëâáîçêå~K= oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ç~=éÖ~=î~ëë~=âåáî~ê> pâáî~å=ëâ~=äáÖÖ~=é™=ëáÇçëí∏ÇÉå=á=ëâáîJ Ü™ää~êÉåK q~=~äÇêáÖ=á=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~=çÅÜ=ëâ®êóíçêå~= p®íí=ëâáîÜ™ää~êÉå=é™=Çêáî~ñÉäå=çÅÜ=îêáÇ= é™=êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçêå~K=  ÇÉå Éå=~åáåÖK q~=êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçêå~=ÉåÄ~êí=ä®åÖëí= ìí=á=â~åíÉêå~> oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ç~=éÖ~=î~ëë~=âåáî~ê> s®åÇÄ~ê=ëâ®êëâáî~=Ó= íàçÅâLíìåå=ENQF píáÅâ=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=é™ÑóääåáåÖëJ Ñ∏ê=~íí=ëâ®ê~=Ñêìâí=çÅÜ=Öê∏åë~âÉêK ∏ééåáåÖÉåK=^åî®åÇ=Ä~ê~=é™ã~í~êÉå= _ÉíÉÅâåáåÖ=é™=ÇÉå=î®åÇÄ~ê~=ëâ®êëâáî~åW= Ñ∏ê=~íí=ã~í~=åÉêK ÒNÒ=Ñ∏ê=ÇÉå=íàçÅâ~=ëâ®êëáÇ~å p®íí=é™=äçÅâÉí=EéáäÉå=é™=äçÅâÉí=ãçí=éìåâíÉå= ÒPÒ=Ñ∏ê=ÇÉå=íìåå~=ëâ®êëáÇ~å  é™=Ää~åÇ~êëâ™äÉåF=çÅÜ=îêáÇ=ãÉÇìêëK s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ> háäÉå=é™=äçÅâÉí=ëâ~=ëáíí~=Ñ~ëí=á=ëéêáåÖ~å= aÉå=î®åÇÄ~ê~=ëâ®êëâáî~å=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí= é™ Ü~åÇí~ÖÉí=íáää=Ää~åÇ~êëâ™äÉåK ëâ®ê~=Ü™êÇçëíI=Äê∏ÇI=ëã™Ñê~åëâ~=çÅÜ=ÅÜçâä~ÇK= p®íí=áå=é™ã~í~êÉå=çÅÜ=áåë~íëÉå=íáää=é™ã~J hçâí=éçí~íáë=ãÉÇ=Ñ~ëí=âçåëáëíÉåë=ëâ®êë=Ñ∏êëí=  í~êÉåK å®ê=ÇÉ=â~ääå~íK p®íí=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=î®ÖÖìíí~ÖÉíK ...
 • Page 119 ëî Ó ióÑí=ìéé=ëâáîÜ™ää~êÉå=á=ìêí~ÖÉå= oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ç~=éÖ~=î~ëë~=âåáî~êL ìê Ää~åÇ~êëâ™äÉåK=q~=ìí=ëâáîçêå~K= êçíÉê~åÇÉ=Çêáîìíí~Ö> q~=ìí=Çêáî~ñÉäå=ìê=Ää~åÇ~êëâ™äÉåK q®êåáåÖëëâáî~êÉå=Ö™ê=Ä~ê~=~íí=~åî®åÇ~ë=ãÉÇ= sêáÇ=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=ãçíìêë=çÅÜ=äçëë~=ÇÉåK  äçÅâÉí=çêÇÉåíäáÖí=™íÇê~ÖÉíK oÉåÖ∏ê=~ää~=ÇÉä~êI=ëÉ=ÒoÉåÖ∏êáåÖ=çÅÜ=  k®ê=í®êåáåÖëëâáî~êÉå=í~ë=áë®êLãçåíÉê~ë=áÜçé= ëâ∏íëÉäÒK Ñ~íí~=~ääíáÇ=ëâ®êëâáî~å=á=éä~ëíâåçééÉå=á=ãáííÉåK `áíêìëéêÉëë= Ñ∏ê=~íí=éêÉëë~=ë~Ñí=ìê=ÅáíêìëÑêìâíÉêI= s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ>= íKÉñK ~éÉäëáåÉêI=Öê~éÉÑêìâíI=ÅáíêçåÉêK= ^åî®åÇåáåÖë~åîáëåáåÖ~ê> q®êåáåÖëëâáî~êÉå=®ê=ÉåÇ~ëí=ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí= s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ> ëâ®ê~=éçí~íáë=Eê™=ÉääÉê=âçâíFI=ãçê∏ííÉêI=Öìêâ~I= íçã~íI=é~éêáâ~I=Öìä=ä∏âI=Ä~å~åI=®ééäÉI=é®êçåI= `áíêìëéêÉëëÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=å®ê=ÇÉå= àçêÇÖìÄÄ~êI=ãÉäçåI=âáïáI=®ÖÖI=ãàìâ~=â∏ííâçêJ ®ê ÜÉäí=áÜçéãçåíÉê~ÇK î~ê=EíKÉñK=jçêí~ÇÉää~FI=âçâí=ÉääÉê=ëíÉâí=ìêÄÉå~í= Ñ™ÖÉäâ∏ííK _áäÇ=  p®íí=é™=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=EéáäÉå=é™=Ää~åÇ~êJ jóÅâÉí=ãàìâ=çëí=EíKÉñK=jçò~êÉää~I=Ñ™êçëíF=â~å=  ëâ™äÉå=ãçí=éìåâíÉå=é™=~éé~ê~íÉåF=çÅÜ= áåíÉ=ÄÉ~êÄÉí~ëK îêáÇ...
 • Page 120 ëî jÉää~å~êÄÉíëÜ~ëíáÖÜÉíW i®ÖÖ=áå=äáîëãÉÇÉä=ëçã=ëâ~=í®êå~ë=á=ã~í~êJ  ê∏êÉíK=qêóÅâ=îáÇ=ÄÉÜçî=ä®íí=åÉÇ=ãÉÇ=é™J ê™=éçí~íáë=çÅÜ=ãçê∏ííÉêI=ãàìâ=â∏ííâçêî= ã~í~êÉåK=pâ®ê=îáÇ=ÄÉÜçî=äáîëãÉÇÉä=á=ãáåÇêÉ= EíKÉñK jçêí~ÇÉää~FI=ëâáîÄ~ê=çëíI=Ü™êÇ=çëíI= Äáí~ê=Ñ∏êëíK é~éêáâ~I=íçã~íI=ä∏âI=®ééäÉI=âáïáK s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ> q∏ã=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=á=ÖçÇ=íáÇW s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ> Ó ÉÑíÉê=~íí=Ü~=ÄÉ~êÄÉí~í=ã~ñ=RMM=Öê~ãI sáÇ=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=í®êåáåÖëëâáî~êÉå=~åî®åÇ= Ó áåå~å=í®êåáåÖ~êå~=å™ê=®åÇ~=ìéé=íáää= ~äÇêáÖ=áåíÉêî~ää®ÖÉ=EmìäëÉFK= í®êåáåÖëëâáî~êÉåë=åÉÇÉêâ~åíK sáâíáÖ~=~åîáëåáåÖ~êW bÑíÉê=~êÄÉíÉí Ó iáîëãÉÇäÉå=Ñ™ê=áåíÉ=áååÉÜ™ää~=ÄÉåI=â®êåçê= sêáÇ=ëíê∏ãîêÉÇÉí=íáää=MLçÑÑK  ÉääÉê=~åÇê~=Ñ~ëí~=ÄÉëí™åÇëÇÉä~êK aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK  Ó iáîëãÉÇäÉå=Ñ™ê=áåíÉ=î~ê~=ÇàìéÑêóëí~K sêáÇ=äçÅâÉí=ãçíìêë=çÅÜ=äçëë~=ÇÉíK  Ó cêìâíLÖê∏åë~âÉê=Ñ™ê=áåíÉ=î~ê~=~ääíÑ∏ê=ãçÖå~= p®íí=é™=ëâ®êãÉå=Ñ∏ê=âåáîÉåK  ÉÑíÉêëçã=ë~ÑíÉå=~åå~êë=â~å=êáåå~=ìíK q~=ìí=í®êåáåÖëëâáî~êÉå=ìê=Ää~åÇ~êëâ™äÉåK ...
 • Page 121 ëî _áäÇ= p®íí=é™=äçÅâÉí=çÅÜ=îêáÇ=ãÉÇìêëK=   háäÉå=é™=äçÅâÉí=ëâ~=ëáíí~=Ñ~ëí=á=ëéêáåÖ~å= p®íí=é™=ãáñÉêÄ®Ö~êÉå=EéáäÉå=é™=Ä®Ö~êÉå=  é™ Ä®Ö~êÉåK ãçí=éìåâíÉå=é™=~éé~ê~íÉåF=çÅÜ=îêáÇ= ãÉÇìêë=íáää=ëíçééÉíK sêáÇ=ëíê∏ãîêÉÇÉí=íáää=ä®ÖÉ=j=çÅÜ=Ü™ää=Ñ~ëíK  cóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~K= gì=ä®åÖêÉ=~éé~ê~íÉå=®ê=é™ëä~ÖÉåI=ÇÉëíç=  ãÉê~=ÑáåÑ∏êÇÉä~í=Ääáê=ëâáîÖçÇëÉíK j~ñ=ã®åÖÇ=î®íëâ~=Z=NIR=äáíÉê=Eëâìãã~åÇÉ= c∏ê=âêóÇÇçê=â~å=ÇÉí=∏åëâ~ÇÉ=êÉëìäí~íÉí= ÉääÉê=ÜÉí~=î®íëâçê=ã~ñ=MIQ=äáíÉêFK= Ñ∏ê ÑáåÑ∏êÇÉäåáåÖ=î~ê~=ìééå™íí=êÉÇ~å=âçêí= léíáã~ä=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëã®åÖÇ=Ñ~ëí~= ÉÑíÉê=ÇÉí=~íí=~éé~ê~íÉå=ëí~êí~íëK= áåÖêÉÇáÉåëÉê=Z=UM=Öê~ãK aÉí=â~å=íKçKãK=ê®Åâ~=ãÉÇ=~íí=ÜÉäí=âçêí=îêáÇ~= p®íí=é™=äçÅâÉí=çÅÜ=îêáÇ=ãÉÇìêëK=  íáää=ä®ÖÉ=jK háäÉå=á=äçÅâÉí=ëâ~=ëáíí~=Ñ~ëí=á=ëéêáåÖ~å= bÑíÉê=~êÄÉíÉí é™ Ü~åÇí~ÖÉí=íáää=ãáñÉêåK pä®éé=ëíê∏ãîêÉÇÉíK sêáÇ=ëíê∏ãîêÉÇÉí=íáää=∏åëâ~í=ä®ÖÉK   aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK c∏ê=~íí=Ñóää~=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉê=îêáÇ=ëíê∏ãJ ...
 • Page 122 ëî oÉåÖ∏ê~=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=ãÉÇ=íáääÄÉÜ∏ê oÉåÖ∏ê~=ãáñÉêå oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ç~=éÖ~=î~ëë~=âåáî~ê> oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ç~=éÖ~=î~ëë~=âåáî~ê> c~íí~=ÉåÇ~ëí=ìåáîÉêë~äâåáîÉå=á=ÖêÉééâ~åíÉå= q~=áåíÉ=á=ãáñÉêâåáî~êå~=ãÉÇ=Ä~ê~=Ü®åÇÉêå~K= ~î éä~ëíK=c∏êî~ê~=~ääíáÇ=ìåáîÉêë~äâåáîÉå=á=âåáîJ ^åî®åÇ=Éå=ÄçêëíÉ=Ñ∏ê=êÉåÖ∏êáåÖK ëâóÇÇÉí=å®ê=ÇÉå=áåíÉ=~åî®åÇëK oÉåÖ∏ê=ÜÉäëí=ãáñÉêå=ÖÉå~ëí=ÉÑíÉê=~åî®åÇåáåÖK= a™=Ñ~ëíå~ê=áåÖÉí=çÅÜ=éä~ëíÉå=Ääáê=áåíÉ=~åÖêáéÉå= sáâíáÖ=~åîáëåáåÖ EíKÉñK ~î=ÉíÉêáëâ~=çäàçê=á=âêóÇÇçêFK= ^ää~=ÇÉä~ê=ëçã=Ü∏ê=íáää=Ää~åÇ~êëâ™äÉå= jáñÉêÄ®Ö~êÉåI=äçÅâÉí=çÅÜ=íê~ííÉå=â~å=êÉåÖ∏ê~ë= áåâäK íáääÄÉÜ∏êÉå=ERÓTF=çÅÜ=îÉêâíóÖÉå= á=Çáëâã~ëâáåK EUÓNSX=ìåÇ~åí~ÖÉí=ÖêçîîáëéÉåë=î®ñÉää™Ç~F= oÉåÖ∏ê=áåíÉ=âåáîáåë~íëÉå=á=Çáëâã~ëâáå=ìí~å= â~å=êÉåÖ∏ê~ë=á=Çáëâã~ëâáåK ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK=i™í=ÇÉå=áåíÉ=äáÖÖ~=á=Ää∏í>= hä®ã=áåíÉ=Ñ~ëí=éä~ëíÇÉä~äàÉêå~=á=Çáëâã~ëâáåÉå= qáéëW=e®ää=äáíÉ=î~ííÉå=ãÉÇ=ÇáëâãÉÇÉä=á=ÇÉå= ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=Ç™=â~å=ÇÉÑçêãÉê~ëK é™ë~íí~=ãáñÉêåK=sêáÇ=íáää=ä®ÖÉ=j=Ñ∏ê=å™Öê~= ëÉâìåÇÉêK=e®ää=ëÉÇ~å=Äçêí=î~ííåÉí=çÅÜ=ëâ∏äà= dêçîîáëéÉå=â~å=í~ë=áë®ê=Ñ∏ê=êÉåÖ∏êáåÖK ìê ãáñÉêå=ãÉÇ=êÉåí=î~ííÉåK _áäÇ=  q~=áë®ê=ãáñÉêå aê~=Ñ∏êëáâíáÖí=~î=îáëéÉå=Ñê™å=Ñ®ëíÉí=çÅÜ=äçëë~=  äçÅâÉíK _áäÇ= ...
 • Page 123 ëî c∏êî~êáåÖ _ä~åÇ~êëâ™äLäçÅâLíáääÄÉÜ∏ê cÉäW ^éé~ê~íÉå=ëí~êí~ê=áåíÉK oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ç~> j∏àäáÖ=çêë~âW aÉä~êå~=ëáííÉê=áåíÉ=Ñ~ëí=é™=ê®íí=ë®ííK aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=å®ê= ~éé~ê~íÉå=áåíÉ=~åî®åÇëK üíÖ®êÇW sêáÇ=ëíê∏ãîêÉÇÉí=íáää=MLçÑÑK  _áäÇ= p®íí=Ñ~ëí=ÇÉä~êå~=ÉåäáÖí=êÉëéÉâíáîÉ=  píìî~=îÉêâíóÖ=çÅÜ=êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçê=  ~åîáëåáåÖ~ê=á=ÇÉåå~=Äêìâë~åîáëåáåÖK á íáääÄÉÜ∏êëî®ëâ~åK sáâíáÖ=~åîáëåáåÖ c∏ê=Ñ∏êî~êáåÖ=~î=ìåáîÉêë~äâåáîÉå=ë®íí=~ääíáÇ= âåáîëâóÇÇÉí=é™K lã=ÑÉäÉí=áåíÉ=Ö™ê=~íí=™íÖ®êÇ~=é™=ÇÉí=îáëI= píìî~=áå=â~ÄÉäå=á=â~ÄÉäÑ~ÅâÉí=ÖÉåçã= î®åÇ=ÇáÖ=íáää=âìåÇíà®åëí=EëÉ=~ÇêÉëëÉê=  ~íí ëâàìí~=áå=ÇÉå=á=ÑäÉê~=âçêí~=çãÖ™åÖ~êK íáää âìåÇíà®åëí=á=ëäìíÉí=~î=ÇÉíí~=Ü®ÑíÉFK o™Ç=îáÇ=ÑÉä bñíê~=íáääÄÉÜ∏ê EÑáååë=~íí=â∏é~=á=Ñ~ÅâÜ~åÇÉäå=å®ê=ÇÉ=áåíÉ= oáëâ=Ñ∏ê=ëâ~Ç~> ãÉÇÑ∏äàÉê=äÉîÉê~åëÉåF mçããÉë=ÑêáíÉëJëâáî~=EjwRmpMOF aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=áåå~å= c∏ê=~íí=ëâ®ê~=ê™=éçí~íáë=íáää=éçããÉë=ÑêáíÉëK Çì...
 • Page 124 ëî ^åî®åÇåáåÖëêÉâçããÉåJ qáéëW=aÉíí~=êÉÅÉéí=â~å=®îÉå=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=~åÇê~= Ñêóëí~=Ä®ê=ëçã=Ü~ääçåI=Ää™Ä®ê=çÅÜ=ëî~êí~=îáåÄ®ê=Ñ∏ê= Ç~íáçåÉê ~íí=ÄÉêÉÇ~=ëçêÄÉíK råáîÉêë~äâåáî aÉÖâêçâ= c∏ê=~íí=ÑáåÑ∏êÇÉä~=çÅÜ=Ü~Åâ~K c∏ê=~íí=Ää~åÇ~=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=âå™Ç~=ÇÉÖ= çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=Ää~åÇ~=åÉÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêI= råáîÉêë~äâåáîÉå=~åî®åÇë=á=ä®ÖÉå~=j=çÅÜ=ã~ñK= ëçã=áåíÉ=ëâ~=ÑáåÑ∏êÇÉä~ëK eìê=ä®åÖÉ=~éé~ê~íÉå=Ñ∏êÄäáê=é™ëä~ÖÉå=ÄÉêçê= é™ ÇÉå=∏åëâ~ÇÉ=ÑáåÑ∏êÇÉäåáåÖëÖê~ÇÉåK aÉÖâêçâÉå=~åî®åÇë=á=ä®ÖÉ=ãáå=çÅÜ=é™= ãÉää~åÜ~ëíáÖÜÉíK c®êëâí=âêóÇÇÖê∏åí=EìåÇ~åí~ÖÉí=Öê®ëä∏âFI= sÉíÉä®åÖÇ= NMÓRM=Ö cáåÑ∏êÇÉä~=á=ÇÉå=íçêê~=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=á=ä®ÖÉ=  dêìåÇêÉÅÉéí ã~ñK RMM Ö=ãà∏ä sáíä∏âI=ã~ñ=RMM=Ö OR Ö=Ñ®êëâ=à®ëí=ÉääÉê=N=éâí=íçêêà®ëí cáåÑ∏êÇÉä~=á=ä®ÖÉ=jK  ONMÓOOM ãä=î~êã=ãà∏äâ dìä=ä∏âI=ã~ñ=RMM=Ö N=®ÖÖ aÉä~=ä∏âÉå=á=Ñóê~=Äáí~êK  N=âêã=ë~äí cáåÑ∏êÇÉä~=á=ä®ÖÉ=jK ...
 • Page 125 ëî táÉåëâ=ëíêìÇÉäÇÉÖ aÉÖ=Ñ∏ê=ëçÅâÉêâ~â~ dêìåÇêÉÅÉéí dêìåÇêÉÅÉéí=EíKÉñK=áë®êí~ÖÄ~ê=Ñçêã= ORM Ö=ãà∏ä Õ=OS=ÅãF PÓQ=®ÖÖ N=âêã=ë~äí PÓQ=ãëâ=ÜÉíí=î~ííÉå P=ãëâ=ã~íçäà~ NRM Ö=ëçÅâÉê N=ãëâ=îáå®ÖÉê N=éâí=î~åáäàëçÅâÉê NOR Ö=ÑáåÖÉêî~êãí=î~ííÉå sáëé~=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=íáää=ëâìã=á=ä®ÖÉ ã~ñ= _ä~åÇ~=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=âçêí=á=ä®ÖÉ ãáåK   ìåÇÉê=R=ãáåìíÉêK hå™Ç~=Ç®êÉÑíÉê=O ãáåìíÉê=é™=ãÉää~åJ  NRM Ö=ãà∏ä Ü~ëíáÖÜÉíK= RM Ö=éçí~íáëãà∏ä mÉåëä~=ÇÉÖÄçää~êå~=ãÉÇ=çäà~=çÅÜ=ä™í=îáä~=  Å~ PM ãáåìíÉê=ìåÇÉê=Éå=î~êã=ëâ™äK= N=íëâ=Ä~âéìäîÉê cçêíë®íí Ç®êÉÑíÉê=ÄÉ~êÄÉí~=ÇÉÖÉå= _ä~åÇ~=ë~ãã~å=îÉíÉãà∏äI=éçí~íáëãà∏ä=çÅÜ= ...
 • Page 126 ëî o™âçëíë~ää~Ç q®êåáåÖëëâáî~êÉ EÑ∏ê=OÓQ=éÉêëçåÉêF c∏ê=~íí=ëâ®ê~=äáîëãÉÇÉä=á=í®êåáåÖ~ê= Q=ãçê∏ííÉê Ñ∏ê=~åî®åÇåáåÖ=á=ë~ää~ÇÉêI=ëçééçêI= N=â™äê~ÄÄá ë™ëÉê=ÉääÉê=ëçã=íáääÄÉÜ∏ê=é™=í~ääêáâÉåK N=®ééäÉ q®êåáåÖëëâáî~êÉå=~åî®åÇë=á=ä®ÖÉ ãáåK N=òìÅÅÜáåá N=Öìêâ~ ¼=Ääçãâ™äëÜìîìÇ NMM Ö=Ñ®êëâçëí aêÉëëáåÖW NMM Ö=óçÖÜìêí NMM Ö=Åê≠ãÉ=Ñê~áÅÜÉ=ÉääÉê=Öê®ÇÇÑáä= N=îáíä∏âëâäóÑí~ p~ää~Ç=ÒläáîáÉÒ N=ãëâ=âÉíÅÜìé EÑ∏ê=Å~=Q=éÉêëçåÉêF N=âêã=ë~äí Q=âçâí~I=~îâóäÇ~=éçí~íáë~ê N=âêã=ëçÅâÉê O=âçâí~=ãçê∏ííÉê P=ãëâ=îáå®ÖÉê Q=Ü™êÇâçâí~=®ÖÖ mìíë~=ãçê∏ííÉêå~=ãÉÇ=Éå=Öêçî=ÄçêëíÉ=ìåÇÉê=  OMM=Ö=âçâí=âóÅâäáåÖÄê∏ëíâ∏íí êáåå~åÇÉ=î~ííÉå=çÅÜ=ëíêáãä~=ãÉÇ=î®åÇÄ~ê~= NÓO=ë~äíÖìêâçê=ÉääÉê=ã~êáåÉê~ÇÉ=Öìêâçê êáîJ=çÅÜ=ëíêáããÉäëâáî~åK NÓO=ë~ää~ÇëÖìêâçê pâ~ä~=â™äê~ÄÄáåI=ëâ®ê=á=íàçÅâ~=ëâáîçê=çÅÜ= ...
 • Page 127 ëî p~ää~Ç=ÒpíçäáÅÜåóÒ q®êå~=Öìêâçêå~I=ê®Çáëçêå~I=âçêîÉå=êÉëé=  âóÅâäáåÖÄê∏ëíâ∏ííÉíK EÑ∏ê=O=éÉêëçåÉêF _ä~åÇ~=Åê≠ãÉ=Ñê~áÅÜÉ=ÉääÉê=Öê®ÇÇÑáäI=Ü~Åâ~Ç=  NRM=Ö=ëâáåâ~ éìêàçä∏â=çÅÜ=®ÖÖÉå=ãÉÇ=ëÉå~é=çÅÜ=ëçÅâÉê= P=âçâí~I=~îâóäÇ~=éçí~íáë~ê çêÇÉåíäáÖí=çÅÜ=íìåå~=ìí=Ää~åÇåáåÖÉå=ãÉÇ= O=ë~äíÖìêâçê=ÉääÉê=ã~êáåÉê~ÇÉ=Öìêâçê hï~ëëÉåK N=âçâí=ãçêçí qáääë®íí=ÇÉ=í®êå~ÇÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~I=Ü~Åâ~Ç=  ®êíçêI=Éå=Ü~äî=Äìêâ éÉêëáäà~=çÅÜ=ÇáääK ë~äí=çÅÜ=éÉéé~ê pã~â~=~î=ãÉÇ=ë~äí=çÅÜ=éÉéé~êK  aêÉëëáåÖW jáñÉê ¼=Ä®Ö~êÉ=Åê≠ãÉ=Ñê~áÅÜÉ=ÉääÉê=Öê®ÇÇÑáä Ñ∏ê=~íí=Ää~åÇ~=Ñäóí~åÇÉ=êÉëé=Ü~äîÑ~ëí~= ¼=Öä~ë=ã~àçåå®ë äáîëãÉÇÉäI=Ñ∏ê=~íí=ÑáåÑ∏êÇÉä~LÜ~Åâ~=ê™= q®êå~=ÇÉ=âçâí~=ãÉå=êÉÇ~å=~îâóäÇ~=  Ñêìâí=çÅÜ=ê™~=Öê∏åë~âÉêI=Ñ∏ê=~íí=éìê¨~= éçí~íáë~êå~=çÅÜ=ãçêçíÉåK= ã~íê®ííÉêK q®êå~=ëâáåâ~å=çÅÜ=Öìêâçêå~K  Ó _É~êÄÉí~ áåíÉ=ÇàìéÑêóëí~= _ä~åÇ~=~ää~=í®êå~ÇÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ãÉÇ=  áåÖêÉÇáÉåëÉê=EìåÇ~åí~Ö=®ê=áëÄáí~êFK ®êíçêå~=á=Éå=ë~ää~Çëëâ™äK= Ó...
 • Page 128 ëî j~àçåå®ë péçêíÇêóÅâ dêìåÇêÉÅÉéí OTM=Ö=ÜçåìåÖ=Eâóäëâ™éëâ~ääI=R=ø`F N=®ÖÖ R=Ö=â~åÉä N=íëâ=ëÉå~é OPM=Ö=ãà∏äâ N=ãëâ=îáå®ÖÉê=ÉääÉê=Åáíêçåë~Ñí e®ää=ÜçåìåÖ=çÅÜ=â~åÉä=á=ãáñÉêå=çÅÜ=ãáñ~=  á ä®ÖÉ jK N=âêã=ë~äí qáääë®íí=ãà∏äâÉå=ÉÑíÉê=R=ëÉâìåÇÉê=çÅÜ=ãáñ~= N=âêã=ëçÅâÉê  á P ëÉâìåÇÉêK NUM ãä=çäà~ ^ää~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ã™ëíÉ=Ü~=ë~ãã~=íÉãéÉê~íìêK _ä~åÇ~=å™Öê~=ëÉâìåÇÉê=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=  Eìíçã=çäà~åF=á=ä®ÖÉ ãáåK sêáÇ=íáää=ä®ÖÉí ã~ñ=çÅÜ=Ü®ää=ã~íçäà~å=ä™åÖë~ãí=  ÖÉåçã=íê~ííÉå=çÅÜ=Ñçêíë®íí=ãáñ~=íáääë= ã~àçåå®ëÉå=ÉãìäÖÉê~êK= j~ñ=ã®åÖÇW=O=ÖÖê=ÖêìåÇêÉÅÉéíÉí jáåáÜ~Åâ~êÉ c∏ê=~íí=ÑáåÑ∏êÇÉä~=ãáåÇêÉ=ã®åÖÇÉê=â∏ííI=Ü™êÇ=çëíI=Öìä=ä∏âI=éÉêëáäà~I=îáíä∏âI=Ñêìâí=çÅÜ= Öê∏åë~âÉêK= cáåÑ∏êÇÉäåáåÖ=~î=â~ÑÑÉÄ∏åçêI=éÉéé~êâçêåI=ëçÅâÉêI=î~ääãçÑê∏å=çÅÜ=éÉéé~êêçí=®ê=áåíÉ= íáää™íÉåK= gì=ä®åÖêÉ=~éé~ê~íÉå=®ê=é™ëä~ÖÉåI=ÇÉëíç=ãÉê~=ÑáåÑ∏êÇÉä~í=Ääáê=ëâáîÖçÇëÉíK c∏ê=âêóÇÇçê=â~å=ÇÉí=∏åëâ~ÇÉ=êÉëìäí~íÉí=Ñ∏ê=ÑáåÑ∏êÇÉäåáåÖ=î~ê~=ìééå™íí=êÉÇ~å=âçêí=ÉÑíÉê=ÇÉí=~íí= ~éé~ê~íÉå=ëí~êí~íëK=aÉí=â~å=íKçKãK=ê®Åâ~=ãÉÇ=~íí=ÜÉäí=âçêí=îêáÇ~=íáää=ä®ÖÉ=jK...
 • Page 129 Ñá páë®äí∏ lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=pfbjbkpK qìêî~ääáëììë~ëá~~= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NOV rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë= i~áííÉÉå=çë~í= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NPN âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í= h®óíí∏= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NPO áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK mìÜÇáëíìë= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NPS p®áäóíóë==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NPU qçáãÉåéáíÉáí®=â®óíí∏Ü®áêá∏áÇÉå=î~ê~ääÉ=K=K=K=NPU iáë®î~êìëíÉ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NPU háÉêê®íóëçÜàÉáí~= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NPV q~âìì==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NPV h®óíí∏ëìçëáíìâëÉí= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NPV qìêî~ääáëììë~ëá~~ iìÉ=â®óíí∏çÜàÉ=ÜìçäÉääáëÉëíá=ÉååÉå=ä~áííÉÉå=â®óíí∏®K= pááå®=çå=í®êâÉáí®=ä~áíÉíí~=âçëâÉîá~=íìêî~ääáëììëJ=à~=â®óíí∏çÜàÉáí~K gçë=ä~áííÉÉå=â®óíí∏çÜàÉÉí=ä~áãáåäó∏Ç®®åI=î~äãáëí~à~=Éá=çäÉ=î~ëíììëë~= çÜàÉáÇÉåî~ëí~áëÉëí~=â®óí∏ëí®=~áÜÉìíìîáëí~=î~ÜáåÖçáëí~K q®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ã®®êáääÉI=àçíâ~=çî~í=åçêã~~äÉà~=âçíáí~äçìëâ®óJ í∏ëë®=í~á=ëááÜÉå=êáåå~ëíÉíí~î~ëë~=â®óí∏ëë®K=pÉ=Éá=ëçîÉääì=~ãã~ííáã~áëÉÉå= â®óíí∏∏åK=hçíáí~äçìëâ®óíí∏∏å=êáåå~ëíÉíí~î~=â®óíí∏=â®ëáíí®®=ÉëáãK=ä~áííÉÉå= â®óí∏å=äááââÉáÇÉåI=íçáãáëíçàÉåI=ã~~í~äçìëJ=à~=ãìáÇÉå=~ãã~íáääáëíÉå=óêáíóJ ëíÉå=í~ìâçíáäçáëë~I=ëÉâ®=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=éáÉåáÉå=ÜçíÉääáÉå=à~=é~äîÉäìí~äçàÉå= ~ëá~â~ëJ=à~=îáÉê~ëíáäçáëë~K=kçìÇ~í~=í®ëë®=áäãçáíÉííìà~=î~äãáëíìëã®®êá®= à~ ~áâçà~K=ûä®=óäáí®=ã~âëáãáã®®êá®=Eâ~íëç=Êh®óíí∏ÉëáãÉêâáíÂF> q®ã®=ä~áíÉ=ëçîÉäíìì=êìçâ~J~áåÉáÇÉå=ëÉâçáíí~ãáëÉÉåI=î~íâ~~ãáëÉÉåI= îááé~äçáåíááå=à~=ê~~ëí~ãáëÉÉå=ëÉâ®=í~áâáå~å=î~áî~~ãáëÉÉåK= s~äãáëí~à~å Üóî®âëóãáÉå=äáë®î~êìëíÉáÇÉå=â~åëë~=îçáí=â®óíí®®=ä~áíÉíí~= ãó∏ë=ãìáÜáå=â®óíí∏í~êâçáíìâëááåK=páí®=Éá=ë~~=â®óíí®®=ãìáÇÉå=í~êîáââÉáÇÉå= í~á=~áåÉáÇÉå=â®ëáííÉäóóåK h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áå=~äâìéÉê®áëî~êìëíÉáÇÉå=â~åëë~K...
 • Page 130 Ñá fêêçí~=ä~áíÉ=~áå~=ë®Üâ∏îÉêâçëí~I=âìå=ëÉ=à®®=áäã~å=î~äîçåí~~=à~=ÉååÉå= ëÉå âçâç~ãáëí~I=çëááå=éìêâ~ãáëí~=í~á=éìÜÇáëí~ãáëí~K s~êçI=Éíí®=íÉê®î®í=êÉìå~í=í~á=âììã~í=éáåå~í=Éáî®í=î~ìêáçáí~=äááí®åí®àçÜíç~K= gçë=ä~áííÉÉå=äááí®åí®àçÜíç=îáçáííììI=ëÉå=ë~~=íìêî~ääáëììëëóáëí®=î~áÜí~~= î~áå î~äãáëí~à~I=î~äíììíÉííì=ÜìçäíçäááâÉ=í~á=î~ëí~~î~í=î~äíììÇÉí=çã~~î~= ë®Üâ∏~ëÉåí~à~K=g®í®=ëÉå=îìçâëá=ä~áííÉÉå=âçêà~ìâëÉí=î~áå=î~äíììíÉíìå= ÜìçäíçäááââÉÉå=íÉÜí®î®âëáK , i~áíÉíí~=âçëâÉî~í=íìêî~ääáëììëçÜàÉÉí içìââ~~åíìãáëî~~ê~ p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~> p®Üâ∏â~íâçå ë~ííìÉëë~=ä~áíÉ=Éá=âóíâÉóÇó=éçáë=é®®äí®X=ëÉ=â®óååáëíóó= ììÇÉääÉÉå=ë®Üâ∏â~íâçå=à®äâÉÉåK s~áÜÇ~=î~êìëíÉÉí=î~áåI=âìå=ä~áíÉ=çå=éóë®ÜÇóâëáëë®=Eî~äáíëáå=~ëÉååçëë~= MLçÑÑF=à~=éáëíçíìäéé~=áêêçíÉííì=éáëíçê~ëá~ëí~K=h~íâ~áëÉ=ä~áííÉÉëí~=îáêí~=à~= áêêçí~=ëÉ=ë®Üâ∏îáêê~ëí~I=ÉååÉå=âìáå=î~áÜÇ~í=î~êìëíÉáí~=í~á=äáë®çëá~I=àçíâ~= äááââìî~í=ä~áííÉÉå=çääÉëë~=íçáãáåå~ëë~K ûä®=ìéçí~=éÉêìëä~áíÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=ãìáÜáå=åÉëíÉáëááåI=éÉëÉ=ëáí®=àìçâëÉî~å= îÉÇÉå=~ää~=í~á=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K= fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=Ü®áêá∏å=éçáëí~ãáëí~K s~êç=éó∏êáîá®=î~êìëíÉáí~=Ó=äçìââ~~åíìãáëî~~ê~> ûä®=í~êíì=âìäÜççå=âçåÉÉå=çääÉëë~=íçáãáåå~ëë~K= hìå=äáë®®í=~áåÉâëá~I=â®óí®=~áå~=ëó∏íí∏é~áåáåí~K= hçåÉ=â®ó=îáÉä®=àçåâáå=~áâ~~=éóë®óíí®ãáëÉå=à®äâÉÉåK= s~áÜÇ~=î~êìëíÉ=î~ëí~=ëáííÉåI=âìå=ãççííçêá=çå=éóë®ÜíóåóíK s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó=äçìââ~~åíìãáëî~~ê~> q~êíì=óäÉáëíÉê®®å=î~áå=ãìçîáâ~Üî~å=êÉìå~ëí~K= hìå=Éí=â®óí®=óäÉáëíÉê®®I=ë®áäóí®=ëáí®=íÉê®å=ëìçàìâëÉëë~K ûä®=í~êíì=í®óíí∏~ìââççåK=hìå=äáë®®í=~áåÉâëá~I=â®óí®=~áå~=ëó∏íí∏é~áåáåí~K ûä®=âçëâÉ=ÜáÉåçååìëíÉêáÉå=íÉê®îááå=íÉêááå=í~á=ëóêàááåK= q~êíì=ÜáÉåçååìëíÉêááå=î~áå=íÉê®å=êÉìå~ëí~> s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®Léó∏êáî®®=â®óíí∏~âëÉäá~=Ó=äçìââ~~åíìãáëî~~ê~> ûä®=í~êíì=é~áâ~ääÉÉå=âááååáíÉííóóå=íÉÜçëÉâçáííáãÉÉå>= fêêçí~Lâááååáí®=íÉÜçëÉâçáíáå=î~áå=âìå=âçåÉÉå=ãççííçêá=çå=éóë®Üíóåóí>= ûä®=âçëâÉ=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=íÉê®®å=é~äà~áå=â®ëáåK= h®óí®=éìÜÇáëí~ãáëÉÉå=Ü~êà~~K m~äçî~ãã~å=î~~ê~>...
 • Page 131 Ñá , i~áííÉÉëÉÉå=í~á=äáë®î~êìëíÉÉëÉÉå=âááååáíÉííóàÉå=ëóãÄçäáÉå= ëÉäáíóâëÉí kçìÇ~í~=â®óíí∏çÜàÉáí~K s~êçáíìë>=mó∏êáî®=íÉê®K s~êçáíìë>=mó∏êáî®=î~êìëíÉK ûä®=í~êíì=í®óíí∏~ìââççåK h®óíí∏çÜàÉ=çå=í~êâçáíÉííì=Éêá=ã~ääÉáääÉK= s~êìëíÉÉí hìî~ëáîìáää~=çå=í~ìäìââç=Éêá=ã~ääÉáëí~=Eâìî~= FK U h®óíí∏~âëÉäá V s~êìëíÉÉåéáÇáå i~áííÉÉå=çë~í NM väÉáëíÉê®=à~=íÉê®åëìçàìë h®®åå®=Éëááå=âìî~ëáîìí= NN q~áâáå~âçìââì hìî~= NO sáëéáä®  NP qÉê®åéáÇáâÉ mÉêìëä~áíÉ NQ h®®ååÉíí®î®=îááé~äçáåíáíÉê®=Ó= N s~äáíëáå é~âëìLçÜìí MLçÑÑ=Z=ëÉáë NR h®®ååÉíí®î®=ê~~ëíáåíÉê®=Ó=â~êâÉ~LÜáÉåç j=Z=éáíç~ëÉåíçI=ëììêáå=â®óíí∏åçéÉìëI=éáÇ®= NS o~åëâ~åéÉêìå~íÉê®=G î~äáíëáå=~ä~ëé~áåÉííìå~=Ü~äì~ã~ëá...
 • Page 132 Ñá h®óíí∏ sáëéáä®=ENOF î~íâ~~=âÉêã~J=à~=î~äâì~áëî~~ÜÇçå= mìÜÇáëí~=ä~áíÉ=à~=î~êìëíÉÉí=ÜìçäÉääáëÉëíá=ÉååÉå= ëÉâ®=âÉîóÉí=í~áâáå~íK= Éåëáãã®áëí®=â®óíí∏âÉêí~~I=â~íëç=â~éé~äÉ= bá=ëçîÉääì=âááåíÉáääÉ=~áåÉâëáääÉK ÊmìÜÇáëíìëÂK hááååáí®=îáëéáä®å=çë~í=íçáëááåë~=ÉååÉå=â®óíí∏®K ^ëÉí~=îáëéáä®=é~áâ~ääÉÉå=î~áÜíÉáëíçJçë~~å=  eìçãK> à~ å~éë~ìí~=âááååá=Eâìî~= JRÄFK  hìî~= h®óååáëí®=à~=éóë®óí®=ä~áíÉ=~áåç~ëí~~å=î~äáíëáJ  ^ëÉí~=âìäÜç=é~áâ~ääÉÉå=EâìäÜçå=åìçäá= ãÉëí~=ENFK=gçë=éóë®óí®í=ä~áííÉÉå=~î~~ã~ää~=  à~ ä~áííÉÉå=åìçäá=î~ëí~íìëíÉåF=à~=â®®åå®= â~ååÉå=ESI=NVÄI=OMÄFI=ä~áíÉ=î~ÜáåÖçáííììK ãó∏í®é®áî®®å=î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK väÉáëíÉê®å=í~á=í~áâáå~åâçìâìå=âááååáíóëW  q®êâÉ®®> Ó m~áå~=â®óíí∏~âëÉäá=î~êìëíÉÉåéáíáãÉÉåI= åááå=Éíí®=ëÉ=å~éë~Üí~~=âááååáK hìäÜç=ERFI=ãáåáäÉáââìêáå=â~åëáLâìäÜç=ENVF= Ó ^ëÉí~=î~êìëíÉÉåéáÇáå=é~áâ~ääÉÉå= à~ ëÉâçáíìëâìäÜç=EOM~F=Éáî®í=ëçîÉääì=â®óíÉíí®J âìäÜççåK î®âëá=ãáâêç~~äíçììåáëë~>= Ó...
 • Page 133 Ñá eáÉåçååìëíÉê®í s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó=äçìââ~~åíìJ s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó=äçìââ~~åíìJ ãáëî~~ê~> ãáëî~~ê~> ûä®=í~êíì=í®óíí∏~ìââççåK=hìå=äáë®®í=~áåÉâëá~I= ûä®=âçëâÉ=ÜáÉåçååìëíÉêáÉå=íÉê®îááå=íÉêááå= â®óí®=~áå~=ëó∏íí∏é~áåáåí~K í~á ëóêàááåK=q~êíì=ÜáÉåçååìëíÉêááå=î~áå=íÉê®å= ^ëÉí~=â~åëá=é~áâ~ääÉÉå=Eâ~ååÉå=åìçäá=  êÉìå~ëí~> à~ âìäÜçëë~=çäÉî~=éáëíÉ=î~ëí~íìëíÉåF= h®®ååÉíí®î®=îááé~äçáåíáíÉê®=Ó= à~ â®®åå®=ãó∏í®é®áî®®åK=h~ååÉå=åçâ~å= é~âëìLçÜìí=ENQF íìäÉÉ=âááååáííó®=âìäÜçå=â~Üî~ëë~=çäÉî~~å= âááååáíóëâçÜí~~å=î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK îááé~äçá=ÜÉÇÉäã®í=à~=â~ëîáâëÉíK hááååáí®=ëó∏íí∏é~áåáå=à~=ëÉå=äáë®çë~= h®®ååÉíí®î®å=îááé~äçáåíáíÉê®å=ãÉêâáåå®íW=  é~áâçáääÉÉåK ÊNÂ=é~âëìáääÉ=îááé~äÉáääÉ i~áí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~~åK ÊPÂ=çÜìáääÉ=îááé~äÉáääÉ  s~äáíëÉ=Ü~äì~ã~ëá=åçéÉìë=î~äáíëáãÉää~K eìçãK>  q®óí®=âìäÜççå=îááé~äçáí~î~í=í~á=ê~~ëíÉíí~î~í= h®®ååÉíí®î®=îááé~äçáåíáíÉê®=Éá=ëçîÉääì=âçî~å=  ~áåÉâëÉíK=qó∏åå®=îááé~äçáí~îá~=í~á=ê~~ëíÉíí~J àììëíçåI=äÉáî®åI=ë®ãéóä∏áÇÉå=í~á=ëìâä~~å= îá~=~áåÉâëá~=ëáë®®å=î~áå=âÉîóÉëíá=ëó∏íí∏J îááé~äçáåíááåK=sááé~äçá=âÉáíÉíóí=éÉêìå~í=î~áå= é~áåáãÉää~=é~áå~ÉåK âóäãáå®K...
 • Page 134 Ñá páíêìëéìëÉêêáå eìçãK>= éìêáëí~~=ëáíêìëÜÉÇÉäã®íI= h®óíí∏®=âçëâÉîá~=çÜàÉáí~> ÉëáãK ~ééÉäëááåáíI=ÖêÉáéáíI=ëáíêììå~íK= hììíáçäÉáââìêá=ëçîÉäíìì=î~áå=éÉêìåçáÇÉå=Eê~~âçJ àÉå=í~á=âÉáíÉííóàÉåFI=éçêââ~åçáÇÉåI=âìêââìàÉåI= eìçãK> íçã~~ííáÉåI=é~éêáâçáÇÉåI=ëáéìäÉáÇÉåI=Ä~å~~J åáÉåI=çãÉåáÉåI=é®®êóå∏áÇÉåI=ã~åëáâçáÇÉåI= h®óí®=ëáíêìëéìëÉêêáåí~=î~áåI=âìå=ëÉå=â~áââá=çë~í= ãÉäçåáÉåI=âááîáÉåI=â~å~åãìåáÉåI=éÉÜãÉ®å= çî~í=é~áâçáääÉÉå=âááååáíÉííóáå®K ã~ââ~ê~å=EÉëáãK=ãçêí~ÇÉää~FI=âÉáíÉíóå=í~á=é~áëíÉJ íìåI=äììííçã~å=ëááéáâ~êà~å=äáÜ~å=é~äçáííÉäììåK hìî~=  i~áííÉÉää~=Éá=îçá=â®ëáíÉää®=Éêáíí®áå=éÉÜãÉ®®= ^ëÉí~=âìäÜç=é~áâ~ääÉÉå=EâìäÜçå=åìçäá=  àììëíç~=EÉëáãK=ãçòò~êÉää~I=ÑÉí~FK à~ ä~áííÉÉå=åìçäá=î~ëí~íìëíÉåF=à~=â®®åå®= ãó∏í®é®áî®®å=î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK hìå=àììëíç=çå=éìçäáâçî~~=EÉëáãK=ÖçìÇ~F=í~á= âçî~~=EÉëáãK=ÉããÉåí~äFI=î~êç=â®ëáííÉäÉã®ëí®= hááååáí®=â®óíí∏~âëÉäá=âìäÜççåK  óäá=P=âÖ=ã®®êá®K ^ëÉí~=ëááîáä®âçêá=é~áâ~ääÉÉå=â®óíí∏~âëÉäááå=  EëáíêìëéìëÉêíáãÉå=à~=âìäÜçå=åìçäá=î~ëí~íìëJ hìå=ÜÉÇÉäãáëë®=EÉëáãK=çãÉå~íI=éÉêëáâ~í=àåÉKF= íÉåF=à~=â®®åå®=ãó∏í®é®áî®®åK= çå=ëáÉãÉåá®=í~á=âáîá®I=éçáëí~=åÉ=ÉååÉå=ÜÉÇÉäJ pááîáä®âçêáå åçâ~å=íìäÉÉ=âááååáííó®=âìäÜçå= ãáÉå=â®ëáííÉäó®K=hìå=â®ëáííÉäÉí=âÉáíÉííó®=í~á= â~Üî~ëë~=çäÉî~~å=âááååáíóëâçÜí~~å= é~áëíÉííì~=äáÜ~~I=éçáëí~=äáÜ~ëí~=äììí=ÉååÉå= î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK...
 • Page 135 Ñá q®êâÉáí®=çÜàÉáí~W eìçãK> Ó bäáåí~êîáââÉáëë~=Éá=ë~~=çää~=äìáí~I=ëáÉãÉåá®= qóÜàÉåå®=âìäÜç=~àçáëë~W í~á=ãìáí~=âçîá~=~áåÉâëá~K Ó âìå=çå=â®ëáíÉäíó=â~áââá~~å=RMM=Öê~ãã~~I Ó bäáåí~êîáââÉÉí=Éáî®í=ë~~=çää~=à®áëá®K Ó ÉååÉå=âìáå=é~ä~í=ìäçííìî~í=âììíáçäÉáââìêáå= Ó eÉÇÉäã®íI=ã~êà~í=à~=îáÜ~ååÉâëÉí=Éáî®í= ~ä~êÉìå~~åK ë~~ çää~=åááå=âóéëá®I=Éíí®=åááëí®=îçá=íìää~= h®óí∏å=à®äâÉÉå ìäçë ãÉÜì~K ^ëÉí~=î~äáíëáå=~ëÉåíççå=MLçÑÑK  Ó ^åå~=âÉáíÉííóàÉå=Éäáåí~êîáââÉáÇÉå=à®®Üíó®= fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~K ÉååÉå=é~äçáííÉäì~I=âçëâ~=åÉ=çî~í=ëáääçáå=  âááåíÉ®ãéá®=à~=äçééìíìäçâëÉëí~=íìäÉÉ= fêêçí~=â~åëá=î~ëí~é®áî®®å=â®®åí®ÉåK  é~êÉãéáK ^ëÉí~=íÉê®åëìçàìë=é~áâ~ääÉÉåK  Ó hìå=äáë®®í=~áåÉâëá~=ä~áííÉÉëÉÉåI=é~äçàÉå= mçáëí~=é~äçáííÉäáà~=âìäÜçëí~K  âçâç=î~áÜíÉäÉÉ=~áå~=ëÉå=ãìâ~~åI=ãáíÉå= mçáëí~=âìäÜç=â®®åí®ã®ää®=î~ëí~é®áî®®åK ...
 • Page 136 Ñá hìî~= hìî~=   ^ëÉí~=âìäÜç=é~áâ~ääÉÉå=EâìäÜçå=åìçäá= ^ëÉí~=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=âìäÜç=é~áâ~ääÉÉå=   à~ ä~áííÉÉå=åìçäá=î~ëí~íìëíÉåF=à~=â®®åå®= EâìäÜçå=åìçäá=à~=âçåÉÉå=åìçäá=î~ëí~íìëíÉåF= ãó∏í®é®áî®®å=î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK à~ â®®åå®=ãó∏í®é®áî®®å=î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK i~áí~=ÜáÉåçååÉíí~î~í=Éäáåí~êîáââÉÉí= q®óí®=~áåÉâëÉíK=   âìäÜççåK j~âëáãáã®®ê®=åÉëíÉáí®=Z=NIR=äáíê~~X=Eã~âëáJ ^ëÉí~=â~åëá=é~áâçáääÉÉå=à~=â®®åå®=ãó∏í®J ãáã®®ê®=âìçÜìîá~=í~á=âììãá~=åÉëíÉáí®=  é®áî®®åK=h~ååÉå=åçâ~å=íìäÉÉ=âááååáííó®= MIQ=äáíê~~FK= âìäÜçëë~=çäÉî~~å=âááååáíóëâçÜí~~å= léíáã~~äá=â®ëáííÉäóã®®ê®I=âááåíÉáí®=~áåÉâëá~= î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK Z=UM=Öê~ãã~~ h®®åå®=î~äáíëáå=~ëÉåíççå=j=à~=éáÇ®=âááååáK ^ëÉí~=â~åëá=é~áâçáääÉÉå=à~=â®®åå®=ãó∏í®J   jáí®=â~ìÉããáå=ä~áíÉ=çå=â®óååáëíÉííóå®I= é®áî®®åK=h~ååÉå=åçâ~å=éáí®®=é~áå~ìíì~= ëáí® ÜáÉåçãã~å=äçééìíìäçâëÉå=ë~~íK íÉÜçëÉâçáííáãÉå=â~Üî~ëë~=çäÉî~~å=ê~âççå= î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíá> hìå=ÜáÉåçåå~í=óêííÉà®I=äçééìíìäçë=ë~~íí~~= çää~=Ü~äì~ã~ëá=àç=Éêáíí®áå=äóÜóÉå=é®®ää®çäçJ s~äáíëÉ=Ü~äì~ã~ëá=åçéÉìë=î~äáíëáãÉää~K...
 • Page 137 Ñá mÉêìëâçåÉÉå=éìÜÇáëíìë hìî~=  sÉÇ®=P=âááååáíáåí®=ìäçëé®áå=à~=éçáëí~=  fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~K  é~äçáííÉäìíÉê®K móóÜá=éÉêìëâçåÉ=éìÜí~~âëá=âçëíÉ~ää~=  mçáëí~=íÉê®çë~=â~åå~ííáãÉëí~K  äááå~ää~K=h®óí®=í~êîáíí~Éëë~=ÜáÉã~å=â®ëáåJ mçáëí~=ë®äÉáââ∏∏å=à®®åÉÉí=Éäáåí~êîáââÉÉí= éÉëììå=í~êâçáíÉííì~=~ëíá~åéÉëì~áåÉíí~K  ë®äÉáâ∏å=éìÜÇáëíáãÉää~K hìáî~~=âçåÉ=äçéìâëáK  h~åå~ííáãÉå=îçáí=éÉëí®=~ëíá~åéÉëìâçJ  hìäÜçå=à~=î~êìëíÉáÇÉå=éìÜÇáëíìë åÉÉëë~K=eììÜÇç=â~áââá=ãììí=çë~í=àìçâJ ëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K=e~êà~~=çë~í=éìÜí~~âëáK s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó=äçìââ~~åíìJ qÉÜçëÉâçáííáãÉå=éìÜÇáëíìë ãáëî~~ê~> q~êíì=óäÉáëíÉê®®å=î~áå=ãìçîáâ~Üî~å=êÉìå~ëí~K s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó=äçìââ~~åíìJ hìå=Éí=â®óí®=óäÉáëíÉê®®I=ë®áäóí®=ëáí®=íÉê®å= ãáëî~~ê~> ëìçàìâëÉëë~K ûä®=âçëâÉ=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=íÉê®®å=é~äà~áå= â®ëáåK=h®óí®=éìÜÇáëí~ãáëÉÉå=Ü~êà~~K q®êâÉ®=çÜàÉ mÉëÉ=íÉÜçëÉâçáíáå=ÜÉíá=â®óí∏å=à®äâÉÉåK= h~áââá=âìäÜçå=çë~í=à~=î~êìëíÉÉí=ERÓTF= à~ äáë®çë~í=EUÓNSX=é~áíëá=îáëéáä®å=î~áÜíÉáëJ páääçáå...
 • Page 138 Ñá jáåáäÉáââìêáå=éìÜÇáëíìë qçáãÉåéáÇÉW ^ëÉí~=î~äáíëáå=~ëÉåíççå=MLçÑÑK  s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó=äçìââ~~åíìJ fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~K  ãáëî~~ê~> hçêà~~=óäáâìçêãáíìâëÉå=~áÜÉìíí~åìí=ëóóK  h®óååáëí®=ä~áíÉ=ììÇÉääÉÉåK ûä®=âçëâÉ=ãáåáäÉáââìêáå=íÉê®®å=é~äà~áå=â®ëáåK=  h®óí®=éìÜÇáëí~ãáëÉÉå=Ü~êà~~K j~ÜÇçääáåÉå=ëóóW vêáíáí=~ëÉíí~~=âìäÜçå=í~á=íÉÜçëÉâçáííáãÉå= jáåáäÉáââìêá=â~åå~íí~~=éìÜÇáëí~~=ÜÉíá=â®óí∏å= é~áâ~ääÉÉå=ä~áííÉÉëÉÉå=ëÉå=çääÉëë~=âóíâÉííóå®= à®äâÉÉåK ë®Üâ∏îÉêââççåK páääçáå=à®äàÉääÉ=à®®åÉÉí=~áåÉâëÉí=Éáî®í=âìáîì=âááååá= qçáãÉåéáÇÉW Éáî®íâ®=ãìçîáçë~í=î~ÜáåÖçáíì=EÉëáãK óêíÉáëë®= ^ëÉí~=î~äáíëáå=~ëÉåíççå=MLçÑÑK  çäÉîáÉå=ÉíÉÉêáëíÉå=∏äàóàÉå í~âá~FK ^ëÉí~=âìäÜç=í~á=íÉÜçëÉâçáíáå=é~áâ~ääÉÉåK  h~åëá=çå=âçåÉéÉëìå=âÉëí®î®K h®óååáëí®=ä~áíÉ=ììÇÉääÉÉåK  ûä®=éÉëÉ=âìäÜç~=à~=â®óíí∏äááí®åí®®=~ëíá~åéÉëìJ hìäÜçLâ~åëáLî~êìëíÉ âçåÉÉëë~I=î~~å=Ü~êà~~=åÉ=éìÜí~~âëá=àìçâëÉî~å= îÉÇÉå=~ää~K=ûä®=à®í®=äáâç~ã~~å=îÉíÉÉåK= e®áêá∏W ^ëÉí~=âìäÜç=âìáîìã~~å=â®óíí∏äááí®åí®=óä∏ëé®áåK i~áíÉ=Éá=â®óååáëíóK j~ÜÇçääáåÉå=ëóóW p®áäóíóë...
 • Page 139 Ñá háÉêê®íóëçÜàÉáí~ p®ãéóä®íI=âìáî~íI=NÓS=âéä m~äçáííÉäÉ=ë®ãéóä®í=åÉäà®®å=çë~~åK  q®ëë®=ä~áííÉÉëë~=çå=ë®Üâ∏J=à~=ÉäÉâíêçåááâJ s~äáíëÉ=~ëÉåíç=ã~ñ=à~=ÜáÉåçåå~K  â~ä~áíÉêçãìëí~=~ååÉíìå=brJÇáêÉâíááîáå= iáÜ~=í~á=ã~âë~I=NMMÓRMM Ö OMNOLNVLbv=ãìâ~áåÉå=ãÉêâáåí®=Eï~ëíÉ= mçáëí~=äáÜ~ëí~=êìëíçíI=äììíI=å~Üâ~=à~=à®åíÉÉíK  ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó= m~äçáííÉäÉ=äáÜ~K tbbbFK=  s~äáíëÉ=~ëÉåíç=ã~ñ=à~=ÜáÉåçåå~K aáêÉâíááîá=~åí~~=éìáííÉÉí=â®óí∏ëí®=éçáëíÉííìàÉå=  hìå=î~äãáëí~í=äáÜ~í~áâáå~åI=í®óííÉÉå= ä~áííÉáÇÉå=é~ä~ìíìëçáâÉìÇÉëí~=à~=Üó∏Çóåí®J  ãáëÉëí®=à~=ëÉ=âçëâÉÉ=â~áââá~=brJã~áí~K í~á é~ëíÉáà~åI=â®ëáííÉäÉ=äáÜ~=óÜÇÉëë®= ã~ìëíÉáÇÉå=â~åëë~K q~êâÉãéá~=íáÉíçà~=âáÉêê®íóëã~ÜÇçääáëììâëáëí~= ë~~í=âçåÉÉå=ãóóà®äí®=ëÉâ®=â~ìéìåÖáå=í~á=âìåå~å= j~åëáââ~ëçêÄÉííá îáê~ëíçëí~I=à®íÉÜìçäíç~ëáçáëí~=î~ëí~~îáäí~= EOÓQ=ÜÉåÖÉääÉF ÜÉåâáä∏áäí®K ORM Ö=é~â~ëíÉã~åëáâçáí~= NMM Ö=íçãìëçâÉêá~= q~âìì NRM ãä=âÉêã~~ q®ääÉ=ä~áííÉÉääÉ=çî~í=îçáã~ëë~=ã~~Ü~åíìçà~å= pÉâçáí~=~áåÉâëá~=åááå=â~ì~å=åçéÉìÇÉää~=ã~ñI= ...
 • Page 140 Ñá máòò~í~áâáå~ mÉêìëçÜàÉ ORM Ö=à~ìÜçà~ NMÓNR Ö=Üááî~~=í~á=½=éìëëáääáëí~=âìáî~Üááî~~= ½=íä=ëçâÉêá~ êáé~ìë=ëìçä~~ O=êâä=∏äàó® NORÓNRM ãä=ä®ããáåí®=îÉíí® s~äâì~áëî~~ÜíçI=OÓS=ãìå~åî~äâì~áëí~ pÉâçáí~=~áåÉâëá~=ÜÉíâÉå=~à~å=åçéÉìJ s~íâ~~=åçéÉìÇÉää~=ã~ñK   ÇÉää~ ãáåK pÉâçáí~=î~äâì~áëî~~Üíç=åçëíÉäÉã~ää~=  s~áî~~=ëáííÉå=í~áâáå~âëá=NÓO ãáåììííá~= åçéÉìÇÉää~=ãáåK  âÉëâá~äìÉÉå=åçéÉìÇÉää~K= hÉêã~î~~ÜíçI=OMMÓRMM Ö j~âëáãáã®®ê®W=P=âÉêí~~=éÉêìëçÜàÉ s~íâ~~=î~~ÜÇçâëá=âÉëâá~äìÉÉå=åçéÉìÇÉää~K  pÉâçáí~=âÉêã~î~~Üíç=åçëíÉäÉã~ää~=åçéÉìJ píêììÇÉäáí~áâáå~  ÇÉää~=ãáåK mÉêìëçÜàÉ pçâÉêáâ~ââìí~áâáå~ ORM Ö=à~ìÜçà~ êáé~ìë=ëìçä~~ mÉêìëçÜàÉ=EÉëáãK=áêíçéçÜà~îìçâ~=Õ=OS=ÅãF P=êâä=∏äàó®...
 • Page 141 Ñá pÉâçáí~=ë~ä~~ííáâ~ëíáââÉÉå=~áåÉâëÉí=íÉÜçëÉJ  eáÉåçååìëíÉê®í âçáííáãÉëë~=à~=äÉîáí®=ã~êáå~Çá=ë~ä~~íáå=é®®ääÉK h®®ååÉíí®î®=îááé~äçáåíáíÉê®=Ó= ^ëÉííÉäÉ=ë~ä~~ííá=ä~ìí~ëáääÉ=à~=ãìêÉåå~=é®®ääÉ=  íìçêÉàììëíç~K é~âëìLçÜìí îááé~äçá=ÜÉÇÉäã®í=à~=â~ëîáâëÉíK= páíêìëéìëÉêêáå h®®ååÉíí®î®=ê~~ëíáåíÉê®=Ó= éìêáëí~~=ëáíêìëÜÉÇÉäã®íI= ÉëáãK ~ééÉäëááåáíI=ÖêÉáéáíI=ëáíêììå~íK â~êâÉ~LÜáÉåç j~âëáãáã®®ê®W=NMMM Ö ê~~ëí~~=îáÜ~ååÉâëÉíI=ÜÉÇÉäã®í= h®óí®=ëáíêìëéìëÉêêáåí~=î~áå åçéÉìÇÉää~ ãáåK à~ àììëíçåI=é~áíëá=âçî~å=àììëíçå= EÉëáãK é~êãÉë~~åáFK= o~åëâ~åéÉêìå~íÉê® sááé~äçá=ê~~Û~í=éÉêìå~í=ê~åëâ~åJ éÉêìåçáÇÉå=î~äãáëí~ãáëí~=î~êíÉåK h®óí®=ÜáÉåçååìëíÉêá® î~áå åçéÉìÇÉää~ ãáåK hììíáçäÉáââìêá m~äçáííÉäÉÉ=Éäáåí~êîáââÉÉí=ë~ä~~ííÉáJ ÜáåI=âÉáííçáÜáåI=â~ëíáââÉáëááå=í~á=äáëìâJ âÉáëááåK h®óí®=âììíáçäÉáââìêá~=î~áå=åçéÉìÇÉää~ ãáåK o~~â~ë~ä~~ííá...
 • Page 142 Ñá p~ä~~ííá=Êsáå~áÖêÉííÉ hÉáííç=ÊlâêçëÜâ~ Eåçáå=Q=ÜÉåÖÉääÉF EQÓS=ÜÉåÖÉääÉF hî~ëëá~I=O=äáíê~~ Q=âÉáíÉííó®I=à®®Üíóåóíí®=éÉêìå~~ PMM=Ö=âÉáííçã~ââ~ê~~=í~á=â~å~åêáåí~~ RMM=Ö=âÉáíÉííóà®=éìå~àììêá~ PÓQ=âÉáíÉííó®I=à®®Üíóåóíí®=éÉêìå~~ O=âÉáíÉííó®=éçêââ~å~~ PÓQ=âçî~âëá=âÉáíÉííó®=ãìå~~ O=ë~ä~~ííáâìêââì~ N=åáééì=êÉíááëÉà®=EUÓNM=âéäF NMM=Ö=ÜÉêåÉáí® P=ë~ä~~ííáâìêââì~ ½=éìêàç~=Eåçáå=RM=ÖF ½=éìêàç~=Eåçáå=RM=ÖF pìçä~~=à~=éáééìêá~ mÉêëáäà~~=à~=íáääá® NMM=ãä=êìçâ~∏äàó® P=êâä=âÉêã~îááäá® m~äçáííÉäÉ=âÉáíÉíóíI=ãìíí~=î~äãááâëá=à®®ÜíóåÉÉí=  éÉêìå~íI=éçêââ~å~íI=éìå~àììêÉí=à~=éìêàçK= páå~ééá~I=ëçâÉêá~ m~äçáííÉäÉ=ëìçä~âìêâìíK m~äçáííÉäÉ=âÉáíÉíóíI=ãìíí~=î~äãááâëá=à®®ÜíóåÉÉí=   éÉêìå~í=à~=â~å~åãìå~íK pÉâçáí~=â~áââá=é~äçáíÉääìí=~áåÉâëÉí=âÉëâÉå®®å=  ë~ä~~ííáâìäÜçëë~=ÜÉêåÉáÇÉå=â~åëë~K= m~äçáííÉäÉ=âìêâìíI=êÉíááëáíI=ã~ââ~ê~=í~á=â~å~åJ  êáåí~K j~ìëí~=ëìçä~ää~=à~=éáééìêáää~K  pÉâçáí~=Üóîáå=âÉëâÉå®®å=âÉêã~îááäáI=ÜáÉåçåJ q~êàçáäÉ=êìçâ~∏äàóå=â~åëë~K ...
 • Page 143 Ñá h~~Ç~=ãÉÜìI=~éêáâççëáí=à~=à®®âììíáçí=íÉÜçJ êáé~ìë=ëçâÉêá~  ëÉâçáííáãÉÉå=à~=ëÉâçáí~=åçáå=PM ëÉâìåíá~= NUM ãä=∏äàó® åçéÉìÇÉää~=mìäëÉK ^áåÉëíÉå=éáí®®=çää~=ÜìçåÉÉåä®ãé∏áëá® j~âÉìí~=ëçâÉêáää~=í~á=Üìå~à~ää~K  pÉâçáí~=â~áââá~=~áåÉâëá~=Eé~áíëá=∏äàó®F=  q~êàçáäÉ=à®®âóäã®å®K  ãììí~ã~=ëÉâìåíá=åçéÉìÇÉää~ ãáåK hóíâÉ=âçåÉ=åçéÉìÇÉääÉ ã~ñI=â~~Ç~=∏äàó®= pìâä~~ã~áíç  Üáí~~ëíá=ëìééáäçå=â~ìíí~=à~=î~íâ~~=åááå=â~ì~åI= Eã~âëáãáã®®ê®F= âìååÉë=ã~àçåÉÉëá=ÉãìäÖçáíììK= NMM Ö=ëìâä~~í~ j~âëáãáã®®ê®W=O=âÉêí~~=éÉêìëçÜàÉ QMM ãä=âììã~~=ã~áíç~ rêÜÉáäìàìçã~ eáÉåçåå~=ëìâä~~=åçéÉìÇÉää~ mìäëÉK  OTM=Ö=Üìå~à~~=Eà®®â~~éáëí~I=R=ø`F iáë®®=âììã~=ã~áíç=à~=ëÉâçáí~K  R=Ö=â~åÉäá~ j~àçåÉÉëá OPM=Ö=ã~áíç~ mÉêìëçÜàÉ...
 • Page 144: Table Of Contents

  Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò ... . .144 óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï SIEMENS. Ìå ìéá ìáôéÜ .....146 Ì’...
 • Page 145 Éä êáèþò êáé Ýëëåéøç åìðåéñßáò êáé ãíþóçò, üôáí åðéâëÝðïíôáé Þ Ý÷ïõí êáôáñôéóôåß ó÷åôéêÜ ìå ôçí áóöáëÞ ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò êáé Ý÷ïõí êáôáíïÞóåé ôïõò êéíäýíïõò ðïõ áðïññÝïõí áðü áõôÞ. Ôá ðáéäéÜ äåí åðéôñÝðåôáé íá ðáßæïõí ìå ôç óõóêåõÞ. ÓõíäÝåôå êáé ëåéôïõñãåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï óýìöùíá ìå ôá óôïé- ÷åßá...
 • Page 146: Ìå Ìéá Ìáôéü

  Éä ¼ôáí äåí ôï ÷ñçóéìïðïéåßôå, öõëÜôå ôï ìá÷áßñé ãåíéêÞò ÷ñÞóçò ðÜíôïôå óôçí ðñïóôáóßá ìá÷áéñéïý. Ìçí ðéÜíåôå óôï Üíïéãìá óõìðëÞñùóçò õëéêþí. Ãéá ôï êáôüðéí óðñþîéìï ôùí õëéêþí ÷ñçóéìïðïéåßôå ìüíïí ôïí ðéåóôÞ. Ìçí ðéÜíåôå ôá êïöôåñÜ ìá÷áßñéá êáé ôéò áêìÝò ôùí äßóêùí êïðÞò. ÐéÜíåôå ôïõò äßóêïõò êïðÞò ìüíï óôçí Üêñç. Êßíäõíïò...
 • Page 147: Åéñéóìüò

  Éä Åñãáëåßá Óçìáíôéêü! 8 ¢îïíáò êßíçóçò 9 ÖïñÝáò äßóêùí Ôï ìðïë (5), ôï êáðÜêé ôï ðïôÞñé ôïõ êüöôç 10 Ìá÷áßñé ãåíéêÞò ÷ñÞóçò ìå ðñïóôá- ãåíéêÞò ÷ñÞóçò (19) êáé ôï ðïôÞñé ìßîåñ óßá ìá÷áéñéïý (20a) äåí åßíáé êáôÜëëçëá ãéá ôç ÷ñÞóç 11 Eñãáëåßï...
 • Page 148 Éä  Åñãáëåßï áíÜäåõóçò (12) Áöáéñåßôå ôïí ðéåóôÞ êáé ðñïóèÝôåôå õëéêÜ áðü ôï Üíïéãìá óõìðëÞñùóçò ãéá óáíôéãß, ìáñÝãêá êáé åëáöñéÝò õëéêþí. &#x