Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 66

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Etiketter på verktøyet
:
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Advarsel! Bruker må lese bruksanvisningen for
å redusere faren for skader.
Ekstra sikkerhetsforskrifter for batterier og ladere
Batterier
Gjør aldri under noen omstendigheter forsøk på å åpne
u
apparatet.
Batteriet må ikke komme i kontakt med vann.
u
Apparatet må ikke oppbevares på steder hvor
u
temperaturen kan overstige 40 °C.
Må bare lades i lufttemperaturer mellom 10 °C og 40 °C.
u
Må bare lades med laderen som følger med verktøyet.
u
Når batteriene skal kastes, følg instruksene i avsnittet
u
p
"Miljøvern".
Bruk aldri et skadet batteri.
Ladere
Bruk din Black & Decker lader kun sammen med det
u
batteriet som blir levert med verktøyet. Andre typer batterier
kan eksplodere og forårsake person- og materialskader.
Forsøk aldri å lade ikke-oppladbare batterier.
u
Bytt straks ut defekte ledninger.
u
Laderen må ikke komme i kontakt med vann.
u
Laderen må ikke åpnes.
u
$
Ikke undersøk laderen på egenhånd.
u
+
Laderen er kun beregnet på innendørs bruk.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
-
Laderen slår seg av automatisk hvis
omgivelsestemperaturen blir for høy. Varmebryteren
virker bare én gang, og deretter må den byttes helt.
#
Elektrisk sikkerhet
Laderen er dobbeltisolert. Derfor er ikke jording
nødvendig. Kontroller at nettspenningen er
i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Du må aldri forsøke å bytte laderen ut med et vanlig
støpsel.
66
Hvis strømledningen skades, må den skiftes ut av
u
fabrikanten eller et autorisert Black & Decker
servicesenter for å unngå fare.
Egenskaper
Dette verktøyet har noen av eller alle disse funksjonene:
1. Trinnløs strømbryter
2. Bryter for høyre-/venstregange
3. Justering for funksjonsvalg/dreiemoment
4. Chuck
5. Hastighetsvelger
6. Borkroneholder
7. Batteri
Fig. A
8. Laderstøpsel
9. Lader
10. Ladeenhet
Montering
Advarsel! Før montering må du alltid ta ut batteriet.
Montering og fjerning av batteriet (fig. B & C)
Når du skal sette i batteriet (7), holder du det på høyde
u
med holderen på verktøyet. Skyv batteriet inn i holderen,
og trykk til det sitter på plass.
Når du skal fjerne batteriet, trykker du på de to
u
utløserknappene (11) samtidig, mens du drar batteriet ut
av holderen.
Sette på batterihetten (fig. C)
Advarsel! Sett hetten (12) på batteriet (7) før det skal
transporteres eller legges på lager.
Sette på og ta av bor og bits (fig. D)
Dette verktøyet er utstyrt med en nøkkelfri chuck, slik at det
blir enklere å bytte bor og biter.
Lås verktøyet ved å stille bryteren for høyre-/venstregange
u
(2) på midtstillingen.
Åpne chucken ved å dreie den forreste delen (13) med
u
den ene hånden, mens du holder i den bakerste delen
(14) med den andre hånden.
Sett tilbehøret (15) inn i chucken, og stram chucken godt.
u
Dette verktøyet leveres med en tosidig skrutrekkerbits
i bitsholderen (6).
For å fjerne bitsen, løfter du den ut av holderen.
u
For å oppbevare bitsen trykker du den godt inn i holderen.
u
Montere og fjerne chucken (fig. E)
Åpne chucken så mye som mulig.
u
Fjern skruen som holder fast chucken, ved å dreie den
u
med klokken ved hjelp av en skrutrekker.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents