Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 71

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
Anvendelsesområde
Din Black & Decker boremaskine/skruetrækker EPC126/
EPC146/EPC186 er designet til bore- og skrueopgaver i træ,
metal og plastik.
Din Black & Decker boremaskine/skruetrækker EPC128/
EPC148/EPC188 er designet til bore- og skrueopgaver i træ,
metal, plastik og blødt murværk. Værktøjet er kun beregnet til
privat brug.
Sikkerhedsinstruktioner
Generelle sikkerhedsadvarsler for værktøjet
@
Advarsel! Læs alle sikkerhedsadvarsler og
instrukser. Hvis nedenstående advarsler og
instrukser ikke følges, er der risiko for elektrisk stød,
brand og/eller alvorlige personskader.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig brug.
Det benyttede begreb "el-værktøj" i nedennævnte advarsler
refererer til el-netdrevne (med tilslutningsledning) eller
batteridrevne maskiner (uden tilslutningsledning).
1. Sikkerhed i arbejdsområdet
a. Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ryddeligt.
Rodede eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
b. Brug ikke el-værktøj i eksplosionstruede omgivelser,
f.eks. hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c. Sørg for, at børn og andre personer holder sig på
afstand, når el-værktøjet er i brug. Hvis man
distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
2. El-sikkerhed
a. El-værktøjsstik skal passe til kontakten. Stikkene må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøj.
Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter
risikoen for elektrisk stød.
b. Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
c. El-værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt.
Indtrængen af vand i el-værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
d. Undgå at ødelægge ledningen. Undgå at bære, trække
eller afbryde el-værktøjet ved at rykke i ledningen.
Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller
maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller
indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e. Hvis el-værktøj benyttes i det fri, skal der benyttes en
forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug.
Brug af en forlængerledning til udendørs brug nedsætter
risikoen for elektrisk stød.
f. Ved anvendelse af et elektrisk værktøj i områder med
damp, anvend da en beskyttende afskærmning.
Denne afskærmning reducerer risikoen for elektrisk stød.
3. Personlig sikkerhed
a. Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver, og
brug el-værktøjet fornuftigt. Man bør ikke bruge
maskinen, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er
påvirket af medicin eller euforiserende stoffer.
Få sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet
kan føre til alvorlige personskader.
b. Anvend sikkerhedsudstyr. Bær altid beskyttelsesbriller.
Beskyttende udstyr, som en støvmaske, skridsikre
sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller ørepropper
anvendt i de rigtige betingelser reducere ulykker.
c. Forebyg umotiveret opstart. Vær sikker på, at
kontakten er slukket før du forbinder kraftkilden og/
eller batteriet, løfter eller bærer værktøjet. Hvis du
bærer på værktøjet med din finger på kontakten eller
starter værktøjet med kontakten slået til indbyder til ulykker.
d. Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden
el-værktøjet tændes. Et værktøj eller en nøgle, der
efterlades i en roterende del i el-værktøjet, kan resultere
i personskader.
e. Overvurder ikke dig selv. Sørg for, at du altid har
sikkert fodfæste og balance. Det gør det nemmere at
kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede
situationer.
f. Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse
beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og
handsker væk fra dele, der bevæger sig. Bevægelige
dele kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
g. Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan
monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af støvopsamling nedsætter risikoen for
personskader som følge af støv.
4. Brug og vedligeholdelse af el-værktøj
a. Undgå at overbelaste el-værktøjet. Brug altid det rette
el-værktøj til opgaven. Med det rigtige el-værktøj udføres
arbejdet lettere og sikrere inden for det angivne
effektområde.
b. Brug ikke el-værktøjet, hvis afbryderen er defekt.
El-værktøj, der ikke kan reguleres med afbryderen,
er farligt og skal repareres.
c. Træk stikket ud af stikkontakten og/eller afmonter
batteriet inden indstilling, tilbehørsudskiftning eller
opbevaring af el-værktøjet. Disse sikkerhedsforanstaltninger
reducerer risikoen for utilsigtet start af værktøjet.
d. Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns
rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige
DANSK
71

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents