Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 57

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
Användningsområde
Din borrmaskin/skruvdragare från Black & Decker EPC126/
EPC146/EPC186 kan användas till skruvdragning och
borrning i trä, metall och plast.
Din borrskruvdragare från Black & Decker EPC128/EPC148/
EPC188 har tagits fram för skruvdragningstillämpningar och
för borrning i trä, metall, plast och mjukare byggnadssten.
Verktyget är endast avsett som konsumentverktyg.
Säkerhetsregler
Allmänna säkerhetsvarningar för motordrivna
verktyg
@
Varning! Läs alla säkerhetsvarningar och alla
anvisningar. Fel som uppstår till följd av att
varningarna och anvisningarna nedan inte följts kan
orsaka elchock, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Spara alla varningar och anvisningar för framtida
referens. Nedan använt begrepp lverktyg hänför sig till
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna
elverktyg (sladdlösa).
1. Säkerhet för arbetsområdet
a. Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till
olyckor.
b. Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
c. Håll under arbetet med elverktyget barn och
obehöriga personer på betryggande avstånd. Om du
störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över
elverktyget.
2. Elsäkerhet
a. Elverktygets stickkontakt måste passa i vägguttaget.
Ändra aldrig stickkontakten på något sätt. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oförändrade stickkontakter och passande
vägguttag minskar risken för elchock.
b. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större
risk för elchock om din kropp är jordad.
c. Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger vatten
in i ett elverktyg ökar risken för elchock.
d. Misshandla inte nätsladden. Använd inte sladden för
att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för
att dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden
på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar
risken för elchock.
e. Använd endast förlängningssladdar som är godkända
för utomhusbruk när du arbetar med ett elverktyg
utomhus. Om en förlängningssladd avsedd för
utomhusbruk används minskar risken för elchock.
f. Om man måste använda ett elverktyg på en fuktig
plats bör man använda ett uttag som skyddats med en
restströmsanordning (RCD). Vid användning av en
restströmsanordning (RCD) minskar risken för elektriska
stötar.
3. Personlig säkerhet
a. Var uppmärksam, se på vad du gör och använd
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyget när
du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol
eller mediciner. Under användning av elverktyg kan ett
ögonblicks bristande ouppmärksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.
b. Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
skyddsglasögon. Den personliga skyddsutrustningen,
som t.ex. dammfiltermask, halkfria skyddsskor, hjälm eller
hörselskydd, som bör användas under de gällande
omständigheterna minskar risken för kroppsskada.
c. Undvik att verktyget startas av misstag. Kontrollera
att strömställaren står i läge från innan du ansluter till
vägguttaget och/eller batteripaketet, lyfter upp eller
bär verktyget. Det kan vara mycket farligt att bära ett
elverktyg med fingret på strömbrytaren eller koppla det till
nätet med strömbrytaren på.
d. Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.
e. Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid har säkert
fotfäste och balans. På så sätt kan du lättare kontrollera
elverktyget i oväntade situationer.
f. Bär lämplig klädsel. Bär inte löst hängande kläder
eller smycken. Håll hår, kläder och handskar undan
från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och
långt hår kan dras in av roterande delar.
g. Om elverktyget är utrustat med dammutsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, kontrollera att dessa
anordningar är rätt monterade och att de används på
korrekt sätt. Dammuppsamling minskar riskerna för
dammrelaterade olyckor.
4. Bruk och skötsel av elverktyg
a. Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för
det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du
arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
SVENSKA
57

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents