Generelle Sikkerhetsadvarsler For Elektroverktøy - Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for EPC126:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NORSK
Bruksområder
Din Black & Decker drill/skrutrekker EPC126/EPC146/EPC186
er utformet for skruing og boring i tre, metall og plast.
Black & Decker drill/skrutrekker EPC128/EPC148/EPC188 er
konstruert for skruing og boring i tre, metall, plast og mur.
Verktøyet er tiltenkt kun som konsumentverktøy.
Sikkerhetsinstruksjoner
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektroverktøy
@
Advarsel! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Hvis advarsler og instruksjoner ikke
følges, kan det medføre elektrisk støt, brann og/eller
alvorlige skader.
Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidige
oppslag. Uttrykket «elektroverktøy» i alle advarslene
nedenfor gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning)
og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).
1. Sikkerhet i arbeidsområdet
a. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete
arbeidsområder med dårlig belysning kan føre til ulykker.
b. Ikke arbeid med elektroverktøy i eksplosjonsfarlige
omgivelser hvor det finnes brennbare væsker, gass
eller støv. Elektroverktøy forårsaker gnister som kan
antenne støv eller røyk.
c. Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet
brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen.
2. Elektrisk sikkerhet
a. Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i
stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen
som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen
med jordete elektroverktøy. Bruk av originale støpsler
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk
støt.
b. Unngå kroppskontakt med jordete overflater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare for
elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.
c. Utsett ikke elektroverktøy for regn eller fuktighet.
Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen
for elektrisk støt.
d. Unngå uforsvarlig behandling av ledningen.
Elektroverktøyet må aldri bæres eller trekkes etter
ledningen, og trekk heller ikke ut støpselet ved
å rykke i ledningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Med skadde eller
sammenflokete ledninger øker risikoen for elektrisk støt.
64
e. Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må
du kun bruke en skjøteledning som er godkjent til
utendørs bruk. Ved å bruke en skjøteledning som er
egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektrisk
støt.
f. Hvis du må bruke et elektrisk verktøy på et fuktig sted,
må du bruke en forsyning som er beskyttet med en
reststrømsanordning (RCD). Bruk av en RCD reduserer
risikoen for støt.
3. Personsikkerhet
a. Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og vis fornuft
når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk
elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av
narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks
uoppmerksomhet under bruk av verktøyet kan føre til
alvorlige personskader.
b. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr som støvmaske, sko med gode såler, hjelm og
hørselsvern bør brukes for å redusere risikoen for
personskade.
c. Unngå utilsiktet oppstart. Påse at bryteren er i
av-stilling før du kopler til strøm og/eller batteripakke,
plukker opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer et
elektrisk verktøy med fingeren på bryteren, eller hvis du
setter strøm på et verktøy som har bryteren slått på,
inviterer du til ulykker.
d. Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på
elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner
seg i en roterende del kan føre til personskade.
e. Ikke strekk deg for langt. Pass på at du alltid har
sikkert fotfeste og god balanse. Da kan du kontrollere
elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
f. Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna
bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker eller langt
hår kan komme inn i bevegelige deler.
g. Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes på riktig måte. Bruk av
støvavsug reduserer farer i forbindelse med støv.
4. Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy
a. Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk et
elektroverktøy som er beregnet på den type arbeid du
vil utføre. Med et passende elektroverktøy arbeider du
bedre og sikrere i det angitte effektområdet.
b. Ikke bruk elektroverktøyet hvis det ikke lar seg slå på
og av med bryteren. Et elektroverktøy som ikke kan
kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c. Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller kople fra
batteripakken før du utfører innstillinger på et

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents