Gebruik Volgens Bestemming; Algemene Veiligheidswaarschuwingen Voor Elektrisch Gereedschap - Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for EPC126:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NEDERLANDS

Gebruik volgens bestemming

Uw Black & Decker boor/schroefmachine EPC126/EPC146/
EPC186 is bedoeld voor het in- en uitdraaien van schroeven
en voor het boren in hout, metaal en kunststoffen.
Uw Black & Decker schroef/boormachine EPC128/EPC148/
EPC188 is bedoeld voor het in- en uitdraaien van schroeven
en voor het boren in hout, metaal, kunststoffen en zacht
metselwerk. Deze machine is uitsluitend bestemd voor
consumentengebruik.
Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
@
Waarschuwing! Lees alle veiligheidsinstructies
en alle voorschriften. Wanneer de volgende
waarschuwingen en voorschriften niet in acht
worden genomen, kan dit een elektrische schok,
brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies zorgvuldig.
Het hierna gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft
betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het
stroomnet (met netsnoer) of op batterijen (snoerloos).
1. Veiligheid van de werkomgeving
a. Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd.
Een rommelige en een onverlichte werkomgeving kan tot
ongevallen leiden.
b. Werk niet met elektrische gereedschappen in een
omgeving met explosiegevaar, zoals in aanwezigheid
van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen tot ontsteking kunnen brengen.
c. Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2. Elektrische veiligheid
a. De netstekker van het gereedschap moet in het
stopcontact passen. De stekker mag in geen geval
worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in
combinatie met geaarde gereedschappen.
Onveranderde stekkers en passende stopcontacten
verminderen de kans op een elektrische schok.
b. Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde
oppervlakken, bijvoorbeeld buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. De kans op een elektrische
schok is groter als uw lichaam geaard is.
34
c. Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen en
vocht. In elektrisch gereedschap binnendringend water
vergroot de kans op een elektrische schok.
d. Gebruik het snoer niet voor een verkeerd doel.
Gebruik het snoer niet om het gereedschap te dragen,
voor te trekken of om de stekker uit het stopcontact te
trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of in
de war geraakte snoeren vergroten de kans op een
elektrische schok.
e. Gebruik wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt alleen verlengsnoeren die voor
gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik van
een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer
verkleint de kans op een elektrische schok.
f. Gebruik een netvoeding voorzien van een
reststroomvoorziening (RCD) indien het gebruiken
van elektrisch gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is. Gebruik van een reststroomvoorziening
verkleint het risico van elektrische schok.
3. Veiligheid van personen
a. Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van elektrische gereedschappen.
Gebruik elektrisch gereedschap niet wanneer u moe
bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het
gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
b. Gebruik persoonlijke beschermende uitrusting. Draag
altijd oogbescherming. Persoonlijke beschermende
uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen,
een veiligheidshelm of gehoorbescherming, gebruikt voor
geschikte condities, verkleint het risico van verwondingen.
c. Voorkom onbedoeld inschakelen. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de "uit"-stand staat voordat u de stekker
in het stopcontact steekt, de accu plaatst of het
gereedschap oppakt of draagt. Het dragen van het
gereedschap met uw vinger aan de schakelaar of het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening
aansluiten kan tot ongelukken leiden.
d. Verwijder stelsleutels of moersleutels voordat u het
gereedschap inschakelt. Een sleutel in een draaiend
onderdeel van het elektrische gereedschap kan tot
verwondingen leiden.
e. Reik niet te ver. Zorg altijd dat u stevig staat en in
evenwicht blijft. Daardoor kunt u het gereedschap in
onverwachte situaties beter onder controle houden.
f. Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen
bekneld raken in bewegende delen.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents