Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 61

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
Borra i byggnadssten (fig. H & I)
För borrning i byggnadssten ska kragen (3) vridas till
u
slagborrsläget, d.v.s. med symbolen mitt för
markeringen (16).
Skjut hastighetsväljaren (5) mot framsidan på verktyget
u
(2:ans växel).
Hastighetsväljaren (fig. I)
För borrning i stål och iskruvning av skruvar ska
u
hastighetsväljaren (5) skjutas mot verktygets bakre del
(1:ans växel).
För borrning i andra material än stål ska
u
hastighetsväljaren (5) skjutas mot verktygets främre del
(2:ans växel).
Borrning och skruvdragning
Välj rotation framåt eller bakåt genom att använda
u
reglaget (2).
Tryck på strömbrytaren (1) för att starta verktyget.
u
Verktygets hastighet beror på hur långt in strömbrytaren
trycks.
Släpp reglaget för att stänga av verktyget.
u
Råd för bästa resultat
Borrning
Utöva alltid ett lätt tryck i borrbitsets längdriktning.
u
Reducera verktygets tryck ytterligare strax innan
u
borrspetsen tränger ut ur arbetsstyckets andra sida.
Använd en träbit under arbetsstycket för att undvika att
u
arbetsstycket spricker.
Använd flatborrbits när du skall borra hål med stor
u
diameter i trä.
Använd HSS-borrbits vid borrning i metall.
u
Använd betongborrbits vid borrning i murverk.
u
Använd smörjmedel vid borrning i andra metaller än
u
gjutjärn och mässing.
För bättre precision bör du slå ett körnslag i mitten av
u
hålet som skall borras.
Skruvdragning
Använd alltid rätt typ och storlek på bitset.
u
Om det är svårt att dra åt skruven kan lite flytande
u
tvättmedel eller tvål anbringas som smörjmedel.
Håll alltid verktyget och bitset i rak linje med skruven.
u
Skötsel
Ditt Black & Decker verktyg har tillverkats för att fungera under
lång tid med ett minimum av underhåll. Med rätt underhåll och
regelbunden rengöring behåller verktyget sina prestanda.
Laddaren behöver inget underhåll förutom regelbunden
rengöring.
Varning! Tag bort batteriet innan underhåll utförs på verktyget.
Tag ur laddarkontakten före rengöring.
Rengör ventilationsöppningarna på verktyget och laddaren
u
regelbundet med en mjuk borste eller torr trasa.
Rengör kåpan regelbundet med en fuktig trasa. Använd
u
aldrig rengöringsmedel med lösnings- eller slipmedel i.
Öppna chucken regelbundet och knacka på den för att
u
avlägsna eventuellt damm som hamnat inuti den.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får inte kastas
bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
Black & Decker-produkt med en ny, eller inte längre behöver
den, ska du inte kasta den i hushållssoporna. Denna produkt
z
skall lämnas till särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter och
förpackningsmaterial kan materialen återvinnas och
användas på nytt. Användning av återvunna material
skonar miljön och minskar förbrukningen av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda
insamlingar av uttjänt elutrustning från hushåll, antingen vid
kommunala miljöstationer eller hos detaljhandlaren när du
köper en ny produkt.
Black & Decker erbjuder en insamlings- och återvinningstjänst
för Black & Decker-produkter när de en gång har tjänat ut.
För att använda den här tjänsten lämnar du in produkten till en
auktoriserad B & D -reparatör/representant som tar hand om
den för din räkning.
Närmaste auktoriserad Black & Decker-representant finner du
genom det lokala Black & Decker-kontoret på adressen i den
här manualen. Annars kan du söka på Internet, på listan över
auktoriserade Black & Decker-representanter och alla
uppgifter om vår kundservice och andra kontakter
www.2helpU.com
Batterier
Black & Decker-batterierna kan laddas många
gånger. Skydda miljön genom att lämna uttjänta
batterier till avsedd uppsamlingsplats.
Låt batteriet laddas ur helt och ta sedan bort det från
u
verktyget.
NiCd-, NiMH- och Li-Ion-batterier kan återvinnas. Lämna
u
dem till inköpsstället eller den lokala återvinningsstationen.
SVENSKA
61

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents