Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 73

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
Etiketter på værktøjet
Følgende piktogrammer ses på værktøjet:
:
Advarsel! For at mindske risikoen for skader skal
brugeren læse instruktionsmanualen.
Yderligere sikkerhedsanvisninger til batterier og
opladere
Batterier
Man må aldrig forsøge at åbne et batteri.
u
Udsæt det ikke for vand.
u
Det må ikke opbevares i et lokale, hvor temperaturen
u
overstiger 40 °C.
Batteriet må kun oplades ved omgivelsestemperaturer
u
mellem 4 °C og 40 °C.
Oplad kun med den vedlagte oplader.
u
Ved kassering af batterier, skal man følge vejledningen i
u
p
afsnittet "Beskyttelse af miljøet".
Oplad ikke beskadigede batterier.
Opladere
Din Black & Decker lader må kun benyttes til Black & Decker
u
batterier af samme slags som dem, der fulgte med
værktøjet. Andre batterier kan eksplodere og derved
forårsage personskader og skader på ting.
Man må aldrig forsøge at genoplade ikke-opladelige
u
batterier.
Defekte ledninger skal straks udskiftes.
u
Udsæt ikke opladeren for vand.
u
Opladeren må ikke åbnes.
u
$
Opladeren må ikke manipuleres.
u
+
Opladeren er kun beregnet til indendørs brug.
Læs brugsanvisningen, før du tager værktøjet i brug.
-
Laderen slukker automatisk, hvis den omgivende
temperatur bliver for høj. Den termiske frakobling
fungerer kun én gang, hvorefter hele enheden skal
udskiftes.
El-sikkerhed
#
Din oplader er dobbelt isoleret. Derfor er jordledning
ikke nødvendig. Før brug skal det kontrolleres,
at netspændingen svarer til den, der er angivet på
typeskiltet. Forsøg aldrig at udskifte opladerenheden
med et almindeligt netstik.
Hvis el-ledningen er skadet, skal den udskiftes af
u
producenten eller et autoriseret Black & Decker
servicecenter for at undgå ulykker.
Funktioner
Dette værktøj har nogle af eller alle følgende funktioner:
1. Afbryder med variabel hastighedskontrol
2. Forlæns/baglæns-skyder
3. Funktionsvælger / krave til vridmomentjustering
4. Borepatron
5. Hastighedsvælger
6. Bitholder
7. Batteri
Fig. A
8. Opladerstik
9. Lader
10. Opladerholder
Montering
Advarsel! Før montering skal batteriet altid afmonteres.
Isætning og fjernelse af batteriet (fig. B & C)
Sæt batteriet (7) i ved at placere det på linje med
u
værktøjets batteriholder. Dernæst placeres batteriet
i holderen og skubbes på plads.
Tag batteriet ud ved at trykke på udløserknappen (11)
u
samtidig med, at batteriet tages ud af batteriholderen.
Montering af batterihætten (fig. C)
Advarsel! Sæt hætten (12) på batteriet (7) ved transport og
opbevaring.
Montering og demontering af en bore- eller
skruetrækkerbit (fig. D)
Værktøjet er udstyret med en selvspændende patron for at
lette udskiftning af bits.
Fastlås værktøjet ved at sætte fremad/bagud omskifteren
u
(2) i midterposition.
Åbn patronen ved at dreje den forreste del (13) med den
u
ene hånd, mens den bageste del (14) holdes med den
anden.
Sæt bittens skaft (15) ind i patronen, og stram patronen
u
godt til.
DANSK
73

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents