Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 74

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Værktøjet leveres med en dobbelt skruetrækkerbit
i bitholderen (6).
For at fjerne skruetrækkerbitsen fra bitsholderen skal den
u
løftes ud af holderen.
For at opbevare skruetrækkerbitsen skubbes den ind
u
i holderen.
Udtagning og genindsætning af borepatronen (fig. E)
Åbn borepatronen så meget som muligt.
u
Fjern patronens fastholdelsesskrue ved at dreje den med
u
uret med en skruetrækker.
Stram en unbraconøgle (12) ind i borepatronen, og slå
u
den med en hammer som vist.
Fjern unbraconøglen.
u
Fjern borepatronen ved at dreje den mod uret.
u
Sæt borepatronen på plads igen ved at skrue den på
u
spindelen og låse den med borepatronens
fastholdelsesskrue..
Restrisici.
Der kan opstå yderligere restrisici under brugen af værktøjet,
som ikke kan medtages i vedlagte sikkerhedsadvarsler. Disse
risici kan opstå pga. forkert anvendelse, langvarig brug etc.
Selv ved overholdelse af relevante sikkerhedsforskrifter og
anvendelse af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke
undgås. Disse omfatter:
Tilskadekomst forårsaget af berøring af roterende/
u
bevægelige dele.
Tilskadekomst forårsaget af udskiftning af dele, blade
u
eller tilbehør.
Tilskadekomst forårsaget af langvarig brug af et
u
værktøj. Husk at holde pause jævnligt ved brug af et
værktøj i længere tid.
Høreskader.
u
Sundhedsrisici forårsaget af indånding af støv, der
u
genereres ved brug af værktøjet (eksempel: Arbejde
med træ, især, eg, bøg og MDF).
Anvendelse
Advarsel! Lad værktøjet arbejde i dets eget tempo.
Det må ikke overbelastes.
Advarsel! Før der bores i vægge, gulve eller lofter checkes
ledningers og rørs placering.
Opladning af batteriet (fig. A & F)
Batteriet skal oplades, før det tages i brug for første gang, og
derefter skal der genoplades når maskinen virker træg og ikke
længere arbejder med vanlig præstation. Når batteriet oplades
for første gang eller efter en længere periode uden at være
brugt, kan det kun oplades 80%. Efter adskillige opladnings-
og afladningsperioder opnår batteriet fuld kapacitet. Batteriet
74
kan blive opvarmet under opladning; dette er normalt og er
ikke ensbetydende med, at der er problemer.
Warning Batteriet må ikke oplades i omgivelsestemperaturer
på under 10 °C eller over 40 °C.
Anbefalet opladningstemperatur: ca. 24 °C.
Brug af oplader
Oplad batteriet (7) ved at fjerne det fra værktøjet og
u
skubbe opladerholderen (10) på plads på batteriet.
Sæt opladeren (9) i stikkontakten.
u
Batteriet bliver varmt under opladningen. Efter ca. 3 timers
opladning er batteriet tilstrækkelig opladet til brug til generelle
anvendelser. Efter ca. 8-10 timers opladning er batteriet fuldt
opladet.
Fjern opladerholderen fra batteriet.
u
Oplader med opladerstikket
Sørg for at batteriet er monteret på boremaskinen, når det
u
skal lades op.
Sæt opladerstikket (8) i kontakten.
u
Sæt opladeren i stikkontakten.
u
Tænd for kontakten.
u
Efter normal brug vil en opladning på 3 timer give tilstrækkelig
kraft til de fleste formål. Men yderligere opladning i op til
6 timer kan øge anvendelsestiden betydeligt, afhængigt af
batteriets tilstand og opladningsforholdene.
Tag værktøjet fra opladeren.
u
Advarsel! Brug ikke værktøjet, mens det er koblet til
opladeren.
Valg af rotationsretning (fig. G)
Til boring og stramning af skruer benyttes fremadrotation (med
uret). Til løsning af skruer eller fjernelse af blokerede borebits
bruges bagudrotation (mod uret).
Vælg fremadrotation ved at skubbe fremad/bagud
u
omskifteren (2) til venstre.
Vælg bagudrotation ved at skubbe fremad/bagud
u
omskifteren til højre.
For at låse værktøjet sættes højre/venstre omskifteren
u
i midten.
Valg af funktionstilstand eller vridmoment (fig. H)
Værktøjet er udstyret med en krave til valg af funktionstilstanden
og til indstilling af vridmomentet til stramning af skruer.
Store skruer og hårde arbejdsemner kræver en højere
vridmomentindstilling end små skruer og bløde arbejdsemner.
Kraven har mange indstillinger til ethvert behov.
Hvis man vil bore i træ, metal og plastic, indstilles kraven
u
(3) på borepositionen ved at sætte ud for markeringen (16).
Til skruetrækning indstilles kraven på den ønskede
u
position. Hvis ikke man kender den korrekte indstilling,
skal man gå frem som angivet nedenfor:

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents