Övriga Risker - Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for EPC126:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SVENSKA
För förvaring trycker du fast bitset i hållaren.
u
Montering och borttagning av chucken (fig. E)
Öppna chucken så mycket det går.
u
Ta bort chuckens fästskruv genom att vrida den medsols
u
med en skruvmejsel.
Vrid fast en insexnyckel i chucken och slå på den med en
u
hammare enligt bilden.
Ta bort insexnyckeln.
u
Ta bort chucken genom att vrida den motsols.
u
Sätt tillbaka chucken genom att skruva den på spindeln
u
och lås fast den med fästskruven.
Övriga risker.
Ytterligare risker som inte finns med i de bifogade
säkerhetsföreskrifterna kan uppstå när verktyget används.
Dessa risker kan uppstå vid felaktig eller långvarig
användning, etc.
Även om alla relevanta säkerhetsföreskrifter följs och
säkerhetsanordningar används kan vissa ytterligare risker inte
undvikas. Dessa innefattar:
Skador orsakade av att roterande/rörliga delar vidrörs.
u
Skador som uppstår vid byte av delar, blad eller
u
tillbehör.
Skador som orsakas av långvarig användning av ett
u
verktyg. Se till att ta regelbundna raster när du
använder ett verktyg under en längre period.
Skador på hörseln.
u
Hälsofaror orsakade av inandning av damm när
u
verktyget används (exempel: arbete med trä, särskilt
ek, bok och MDF.)
Användning
Varning! Överbelasta inte maskinen, låt den arbeta i sin egen
takt.
Varning! Kontrollera var de elektriska ledningarna och
rörledningarna är installerade innan du borrar i väggar, golv
och tak.
Laddning av batteriet (fig. A & F)
Batteriet måste laddas innan det används första gången och
alltid när verktyget inte längre fungerar effektivt. När batteriet
laddas första gången eller efter en längre tids förvaring är
laddningskapaciteten endast 80%. Efter flera uppladdnings-
och urladdningscyklar uppnår batteriet full kapacitet. Batteriet
kan bli varmt under laddningen; detta är en normal företeelse
och indikerar inte något fel.
Varning! Ladda inte batteriet om lufttemperaturen är lägre än
10 °C eller högre än 40 °C. Rekommenderad temperatur vid
laddning är cirka 24 °C.
60
Användning av laddaren
För att ladda batteriet (7) tar du ut det ur verktyget och
u
skjuter laddningsenheten (10) på batteriet.
Nätanslut laddaren (9).
u
Batteriet blir varmt när det laddas. Batteriet är laddat för
normal användning efter ungefär 3 timmar. Batteriet är
fulladdat efter ungefär 8-10 timmars laddning.
Avlägsna laddningsenheten från batteriet.
u
Laddare med laddningspropp
Se till att batteriet sitter monterat på borren när du skall
u
ladda det.
Sätt laddarkontakten (8) i uttaget.
u
Anslut laddaren till vägguttaget.
u
Sätt på huvudströmmen.
u
Efter normal användning, brukar en laddningstid på 3 timmar
vara tillräcklig för att tillföra de flesta verktyg tillräckligt med
ström. En längre laddningstid, upp till 6 timmar,
ökar användningstiden avsevärt, beroende på batteriet och
laddningsförhållandena.
Koppla bort verktyget från laddaren.
u
Varning! Använd inte verktyget när det är anslutet till
laddaren.
Val av rotationsriktning (fig. G)
När du borrar och drar åt, rotera framåt (medurs). För att dra
ur skruvar eller lossa en borr som har kört fast, rotera bakåt
(moturs).
Välj rotation framåt genom att föra reglaget (2) åt vänster.
u
Välj rotation bakåt genom att föra reglaget åt höger.
u
Spärra verktyget genom att ställa reglaget i mittläget.
u
Val av driftsläge eller moment (fig. H)
Verktyget är försett med en krage för val av driftsläge, och för
att ställa in vridmomentet för iskruvning av skruvar. Stora
skruvar och hårda arbetsmaterial kräver högre vridmoment än
små skruvar och mjukare arbetsmaterial. Kragen kan ställas in
i många olika lägen, för att anpassa vridmomentet.
För borrning i trä, metall eller plast ska kragen (3) vridas
u
till borrningsläget, d.v.s. så att symbolen hamnar i linje
med märket (16).
För skruvdragning ställer du in kragen i önskat läge.
u
Gör så här om du inte är säker på rätt inställning:
- Ställ kragen (3) på det lägsta vridmomentet.
- Dra åt den första skruven.
- Om kopplingen släpper innan önskat resultat uppnås
höjer du vridmomentet och skruvar vidare. Upprepa tills
du nått rätt inställning. Använd denna inställning för de
återstående skruvarna.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents