Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 72

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
DANSK
med el-værktøj, eller som ikke har gennemlæst disse
instrukser, benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis
det benyttes af ukyndige personer.
e. El-værktøj bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontroller,
om bevægelige dele er skæve og ikke sidder fast,
og om delene er brækket eller beskadiget, således at
el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele
repareret, inden el-værktøjet tages i brug. Mange uheld
skyldes dårligt vedligeholdt el-værktøj.
f. Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe
skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere
at føre.
g. Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv.
i overensstemmelse med disse instrukser, og sådan
som det kræves for denne specielle værktøjstype. Tag
hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal
udføres. I tilfælde af anvendelse af el-værktøjet til formål,
som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan
der opstå farlige situationer.
5. Brug og vedligeholdelse af batteriværktøj
a. Oplades kun ved hjælp af ladeaggregater, der er
anbefalet af fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til
en bestemt type batterier, kan udgøre brandfare, hvis det
bruges med andre batterityper.
b. Brug kun el-værktøjet med specifikt fremstillede
batterier. Brug af andre batterier kan øge risikoen for
personskader og er forbundet med brandfare.
c. Batterier, der ikke er i brug, må ikke komme i berøring
med andre metalgenstande som f.eks. kontorclips,
mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små
metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne.
En kortslutning mellem batteripolerne kan medføre
forbrændinger eller brand.
d. Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe væske
ud af det. Undgå kontakt med denne væske. Hvis der
alligevel skulle forekomme kontakt, skylles med vand.
Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Væske fra
batteriet kan give hudirritation eller forbrændinger.
6. Service
a. Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af kvalificerede
fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed bevares el-værktøjets sikkerhed.
Yderligere sikkerhedsadvarsler for værktøjet
@
Advarsel! Yderligere sikkerhedsadvarsler for bor og
slagbor
Brug høreværn, når du bruger slagbor. Udsættelse for
u
støj kan føre til høretab.
72
Brug de hjælpehåndtag, der følger med maskinen.
u
Tab af kontrol kan forårsage lemlæstelser.
Hold altid kun fast på maskinen på de isolerede
u
håndtagsflader, når der skal saves i emner, hvor der er
risiko for, at skæretilbehøret kan komme i kontakt
med strømførende ledninger eller apparatets eget
kabel. I tilfælde af at skæretilbehør kommer i kontakt med
strømførende ledninger, vil metaldelene på værktøjet
være under spænding og give elektrisk stød.
Brug spænder eller en anden praktisk måde til at sikre
u
og støtte arbejdsemnet til en stabil flade. Hvis det
holdes i hånden eller mod kroppen, er det ustabilt og kan
føre til tab af kontrol.
Før der bores i vægge, gulve eller lofter checkes
u
ledningers og rørs placering.
Man skal undgå at røre borespidsen lige efter, at man har
u
boret, idet den kan være varm.
Dette apparat er ikke egnet for at brug af personer
u
(inklusiv børn) med manglende evner, eller viden omkring
produktet med mindre de har modtaget undervisning eller
instruktioner i brug af apparatet fra en person, som er
ansvarlig for sikkerheden. Der skal være opsyn med børn
for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
Det formål, som dette værktøj er beregnet til, er beskrevet
u
i denne brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
udførelse af en anden opgave med dette værktøj end de
her anbefalede kan medføre risiko for personskader og/
eller skader på materiel.
Vibration
De deklarerede vibrationsemissionsværdier, som er angivet
i tekniske data og overensstemmelseserklæring er blevet
udmålt i overensstemmelse med en standardtestmetode
foreskrevet af EN 60745 og kan anvendes til at sammenligne
et værktøj med et andet. De deklarerede vibrationsemissionsv
ærdier kan ligeledes anvendes i en præliminær undersøgelse
af eksponeringen.
Advarsel! Vibrationsemissionsværdien under den faktiske
brug af værktøjet kan variere fra den deklarerede værdi, alt
efter hvilken måde værktøjet anvendes på. Vibrationerne kan
nå op på et niveau over det anførte.
Når vibrationseksponeringen undersøges med det formål at
fastsætte sikkerhedsforanstaltningerne ifølge 2002/44/EF for
at beskytte personer, som regelmæssigt anvender værktøjer
i forbindelse med deres arbejde, bør en måling af
vibrationseksponeringen betænke, den måde værktøjet
anvendes på inklusive alle dele af arbejdscyklussen såsom
tidspunkter, hvor værktøjet er slukket eller kører i tomgang, ud
over det tidsrum hvor det anvendes.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents