Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 79

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
c. Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet laskevat
sähkötyökalun tahatonta käynnistysriskiä.
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta,
kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden
käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka
eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
e. Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristuksessa
ja että työkalussa ei ole murtuneita tai vahingoittuneita
osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sen
toimintaan. Korjauta mahdolliset viat ennen
käyttöönottoa. Moni tapaturma aiheutuu huonosti
huolletuista laitteista.
f. Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden terät ovat teräviä, eivät
tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
g. Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon
työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin tarkoituksenmukaiseen
käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5. Akkukäyttöisten työkalujen käyttö ja hoito
a. Lataa akku vain valmistajan määrittelemällä laturilla.
Laturi, joka soveltuu määrätyntyyppiselle akulle, saattaa
muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.
b. Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen
sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun
käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
c. Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten
paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista,
ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka
voivat oikosulkea akun koskettimet. Akun kosketinten
välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai
johtaa tulipaloon.
d. Väärästä käytöstä johtuen saattaa paristosta vuotaa
nestettä, jota ei tule koskettaa. Jos nestettä
vahingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta
vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän
lisäksi lääkärin apua. Paristosta vuotava neste saattaa
aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
6. Huolto
a. Anna koulutettujen ammattitaitoisten henkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain
alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Sähkötyökalujen lisäturvallisuusohjeet
@
Varoitus! Porakoneiden ja iskuporakoneiden
lisäturvallisuusohjeet
Käytä kuulonsuojaimia iskuporakoneiden käytön
u
yhteydessä. Altistuminen melulle voi aiheuttaa
kuulovaurioita.
Käytä koneen varusteisiin kuuluvia lisäkahvoja.
u
Koneen hallinnan menetys voi aiheuttaa loukkaantumisen.
Käsittele sähkötyökalua eristävien tartuntapintojen
u
avulla kun teet työtä jossa leikkaustarvike voi joutua
kosketuksiin piilossa olevien sähköjohtojen tai oman
virtajohtonsa kanssa. Jännitteiseen johtimeen
koskettava leikkaustarvike saattaa tehdä työkalun paljaista
metalliosista jännitteisiä ja aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
Käytä ruuvipuristimia tai vastaavaa keinoa, jolla saat
u
kiinnitettyä ja tuettua työkappaleen tukevalle alustalle.
Työkappaleen kannatteleminen käsin tai tukeminen kehoa
vasten voi johtaa kappaleen irtoamiseen ja vaaratilanteen
syntymiseen.
Ennen seinien, lattioiden tai kattojen poraamista tarkista
u
sähköjohtojen ja putkistojen sijainnit.
Vältä poranterän koskettamista heti poraamisen jälkeen,
u
sillä se saattaa olla kuuma.
Henkilöt (lapset mukaan lukien), joilla on fyysisiä,
u
tunnollisia tai henkisiä rajoituksia tai rajallinen kokemus ja
tuntemus, eivät saa käyttää tätä laitetta ellei heidän
turvallisuudesta vastaava henkilö valvo tai ohjaa heitä
laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, etteivät he leiki
koneen kanssa.
Käyttö, johon työkalu on tarkoitettu, on kuvailtu tässä
u
käyttöohjeessa. Käytä vain käyttöohjeessa ja
tuotekuvastossa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita.
Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden
ja/tai aineellisia vahinkoja.
Tärinä
Käyttöohjeen teknisissä tiedoissa ja vaatimustenmukaisuusva
kuutuksessa ilmoitetut tärinän päästöarvot on mitattu
EN 60745-normin vakioiden testimenetelmän mukaisesti ja
niitä voidaan käyttää työkalun vertaamisessa toiseen.
Ilmoitettua tärinän päästöarvoa voidaan myös käyttää
altistumisen arviointiin ennakolta.
Varoitus! Sähkötyökalun tärinän päästöarvo voi varsinaisen
käytön aikana poiketa ilmoitetusta arvosta riippuen siitä, millä
tavalla työkalua käytetään. Tärinän taso voi kohota ilmoitetun
tason yläpuolelle.
Kun tärinälle altistumista arvioidaan, jotta voidaan määrittää
2002/44/EY-direktiivin edellyttämät turvatoimenpiteet
säännöllisesti sähkötyökaluja työssä käyttävien henkilöiden
SUOMI
79

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents