Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 65

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
elektrisk verktøy, skifter tilbehør eller legger verktøyet
bort. Disse tiltakene reduserer risikoen for en utilsiktet
start av elektroverktøyet.
d. Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la verktøyet brukes av
personer som ikke er fortrolig med det eller som ikke
har lest disse bruksanvisningene. Elektroverktøy er
farlige når de brukes av uerfarne personer.
e. Vær nøye med vedlikehold av elektroverktøy.
Kontroller om bevegelige deler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, om deler er brukket eller skadet og
andre forhold som kan innvirke på elektroverktøyets
funksjon. Hvis elektroverktøyet er skadet, må det
repareres før bruk. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er
årsaken til mange uhell.
f. Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe egger setter seg ikke så ofte
fast og er lettere å føre.
g. Bruk elektroverktøy, tilbehør, bor osv. i henhold til
disse instruksjonene. Ta hensyn til arbeidsforholdene
og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til
andre formål enn det som er angitt, kan føre til farlige
situasjoner.
5. Aktsom håndtering og bruk av oppladbare
elektroverktøy
a. Lad batteriet kun opp i laderen som er anbefalt av
produsenten. Det oppstår brannfare hvis en lader som er
egnet til en bestemt type batterier, brukes med andre
batterier.
b. Bruk kun riktig type batterier for elektroverktøyene.
Bruk av andre batterier kan medføre skader og brannfare.
c. Hold batterier som ikke er i bruk, unna binders,
mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre
metallgjenstander som kan lage en forbindelse
mellom kontaktene. En kortslutning mellom
batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.
d. Ved feilaktig bruk kan det lekke væske ut av batteriet.
Unngå kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig
kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer
væske i øynene, må du i tillegg oppsøke lege.
Batterivæske som renner ut, kan føre til hudirritasjoner
eller forbrenninger.
6. Service
a. Elektroverktøyet ditt skal alltid repareres av kvalifisert
personell og kun med originale reservedeler. Dette
sikrer at elektroverktøyets sikkerhet opprettholdes.
Ekstra sikkerhetsadvarsler for elektroverktøy
@
Advarsel! Ekstra sikkerhetsadvarsler for
bormaskiner og slagbormaskiner
Bruk hørselvern når du bruker slagbor. Utsettelse for
u
støy kan forårsake hørselstap.
Bruk ekstrahåndtakene som følger med verktøyet.
u
Hvis du mister kontrollen, kan det oppstå personskade.
Hold elektriske verktøy i de isolerte gripeflatene når
u
du utfører arbeid der skjæretilbehøret kan komme
i kontakt med skjulte ledninger eller sin egen kabel.
Kontakt med en strømførende ledning vil gjøre verktøyets
metalldeler strømførende og gi operatøren støt.
Bruk klemmer eller en annen praktisk måte til å feste
u
arbeidsemnet til et stabilt underlag. Arbeidsemnet blir
ustabilt og du mister kontroll dersom du holder det
i hånden eller inn mot kroppen.
Før drilling i vegger, gulv eller tak, må du undersøke hvor
u
ledninger og rør befinner seg.
Unngå å røre borspissen rett etter at du har boret, da den
u
kan være varm.
Dette verktøyet er ikke beregnet til å brukes av personer
u
(inkludert barn) med redusert fysisk, sansemessig eller
mental kapasitet eller mangel på erfaring og kunnskap,
med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring
i bruk av verktøyet av en person som har ansvaret for
deres sikkerhet. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke
leker med apparatet.
Denne instruksjonshåndboken forklarer beregnet
u
bruksmåte. Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen. Bruk av annet verktøy eller tilbehør
kan medføre risiko for skade på person og/eller utstyr.
Vibrasjon
De erklærte vibrasjonsnivåene i avsnittet Tekniske Data /
Samsvarserklæring er målt i samsvar med en standard
testmetode som gis av EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne et verktøy med et annet. Erklært vibrasjonsnivå
kan også brukes i en foreløpig vurdering av eksponering.
Advarsel! Vibrasjonsnivået ved faktisk bruk av
elektroverktøyet kan variere fra erklært verdi, avhengig av
måten verktøyet brukes på. Vibrasjonsnivået kan øke over det
oppgitte nivået.
Når du vurderer eksponering til vibrasjon for å bestemme
sikkerhetstiltak som anbefalt i 2002/44/EF for å beskytte
personer som jevnlig bruker elektroverktøy, bør en estimering
av eksponeringen ta hensyn til de faktiske bruksforholdene og
måten verktøyet brukes på. Dette inkluderer alle deler av
brukssyklusen som f.eks. tidsperioder da verktøyet er slått av
og når det går uten belastning, i tillegg til faktisk arbeidstid.
NORSK
65

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents