Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 58

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
b. Ett elverktyg med defekt strömbrytare får inte
användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas till eller från
är farligt och måste repareras.
c. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och/eller
batteripaketet ur det motordrivna verktyget innan
inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller det
motordrivna verktyget ställs undan. Denna skyddsåtgärd
förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
d. Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt inte
elverktyget användas av personer som inte är förtrogna
med dess användning eller inte läst denna anvisning.
Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
e. Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att
komponenter inte brustit eller skadats och inget annat
föreligger som kan påverka elverktygets funktioner.
Låt skadade delar repareras innan elverktyget
används på nytt. Många olyckor orsakas av dåligt skötta
elverktyg.
f. Håll skärverktyg skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta
skärverktyg med skarpa eggar fastnar inte så lätt och går
lättare att styra.
g. Använd det motordrivna verktyget, tillbehör och
insatsverktyg etc. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn
till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används
elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga
situationer uppstå.
5. Bruk och skötsel av elverktyg
a. Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat. Om en laddare som är avsedd för en
viss typ av batterier används för andra batterityper finns
risk för brand.
b. Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt
elverktyg. Används andra batterier finns risk för
kropsskada och brand.
c. Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
metallföremål på avstånd från reservbatterier för att
undvika att kontakterna kortsluts. Kortslutning av
batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
d. Om batteriet används på felaktigt sätt finns risk för att
vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med
vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök
dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra
hudirritation eller brännskada.
6. Service
a. Låt endast elverktyget repareras av kvalificerad
fackpersonal och med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets säkerhet bibehålls.
58
Extra säkerhetsvarningar för motordrivna verktyg
@
Varning! Extra säkerhetsvarningar för borrar och
slagborrar
Bär öronskydd vid arbete med en slagborr. Att utsättas
u
för buller kan leda till hörselskador.
Använd hjälphandtagen som levererades med
u
verktyget. Kontrollförlust kan orsaka personskador.
Håll fast sågen endast vid de isolerade handtagen när
u
sågning utförs på ställen där sågtillbehöret kan skada
dolda elledningar eller egen nätsladd. Om sågtillbehöret
kommer i kontakt med en spänningsförande ledning sätts
verktygets metalldelar under spänning vilket kan leda till
elektriska stötar.
Använd klämmor eller något annat praktiskt sätt för
u
att fästa och stödja arbetsstycket på ett stabilt
underlag. Om man håller arbetsstycket med handen eller
mot kroppen blir det instabilt och man kan riskera att
förlora kontrollen över det.
Kontrollera var de elektriska ledningarna och
u
rörledningarna är installerade innan du borrar i väggar,
golv och tak.
Rör inte borrspetsen omedelbart efter det att borren har
u
stannat eftersom den kan vara varm.
Verktyget är inte avsett att användas av personer
u
(inklusive barn) med försvagade fysiska, sensoriska eller
mentala förmågor, eller som saknar erfarenhet och
kunskaper, om de inte får övervakning eller undervisning
i användning av apparaten av någon som ansvarar för
deras säkerhet. Håll uppsyn så att inga barn leker med
apparaten.
Verktygets avsedda bruk beskrivs i denna bruksanvisning.
u
Bruk av tillbehör eller tillsatser, eller utförande av någon
verksamhet med detta verktyg, som inte rekommenderas
i denna bruksanvisning kan innebära risk för personskada
och/eller skada på egendom.
Skakas
De angivna vibrationsemissionsvärdena i tekniska data /
försäkran om överensstämmelse har uppmätts enligt en
standardtestmetod som tillhandahålls av EN 60745 och kan
användas för att jämföra olika verktyg med varandra.
De angivna vibrationsemissionsvärdena kan även användas
för en preliminär beräkning av exponering.
Varning! Vibrationsemissionsvärdet under faktisk användning
av elverktyget kan skilja sig från det angivna värdet beroende
på hur verktyget används. Vibrationsnivån kan överstiga den
angivna nivån.
Vid beräkning av vibrationsexponering för att bestämma
säkerhetsåtgärder enligt 2002/44/EG för att skydda personer

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents