Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 63

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
Reservdelar / reparationer
Reservdelar finns att köpa hos auktoriserade Black & Decker
verkstäder, som även ger kostnadsförslag och reparerar våra
produkter.
Förteckning över våra auktoriserade verkstäder finns på
Internet, vår hemsida www.blackanddecker.se samt
www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker garanterar att produkten är fri från material-
och/eller fabrikationsfel vid leverans till kund. Garantin är
i tillägg till konsumentens lagliga rättigheter och påverkar inte
dessa. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska
Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet.
Om en Black & Decker produkt går sönder på grund av material-
och/eller fabrikationsfel eller brister i överensstämmelse med
specifikationen, inom 24 månader från köpet, åtar sig
Black & Decker att reparera eller byta ut produkten med
minsta besvär för kunden.
Garantin gäller inte för fel som beror på:
normalt slitage
u
felaktig användning eller skötsel
u
att produkten skadats av främmande föremål, ämnen eller
u
genom olyckshändelse
Garantin gäller inte om reparation har utförts av någon annan
än en auktoriserad Black & Decker verkstad.
För att utnyttja garantin skall produkten och inköpskvittot
lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad
senast 2 månader efter det att felet har upptäckts.
För information om närmaste auktoriserad verkstad; kontakta
det lokala Black & Decker kontoret på den adress som är
angiven i bruksanvisningen. En lista på alla auktoriserade
verkstäder samt servicevillkor finns även tillgängligt på
Internet, adress: www.2helpU.com
Besök vår webbplats www.blackanddecker.se för att
registrera din nya Black & Decker-produkt samt för att erhålla
information om nya produkter och specialerbjudanden.
Vidare information om märket Black & Decker och vårt
produktsortiment kan återfinnas på www.blackanddecker.se
SVENSKA
63

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents