Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 59

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
som regelbundet använder elverktyg i arbetet, bör en
beräkning av vibrationsexponeringen ta med i beräkningen de
faktiska användningsförhållandena och sättet verktyget används,
inkluderande att man tar med i beräkningen alla delar av
användningscykeln, förutom själva "avtryckartiden" även t.ex.
när verktyget är avstängt och när det går på tomgång.
Märken på verktyget
:
Följande symboler finns på verktyget:
Varning! För att minska risken för skador måste
användaren läsa igenom bruksanvisningen.
Tillkommande säkerhetsanvisningar för batterier
och laddare
Batterier
Försök aldrig öppna.
u
Låt inte batteriet komma i kontakt med vatten.
u
Förvara inte laddaren i utrymmen där temperaturen kan
u
överstiga 40 °C.
Ladda endast inom temperaturområdet 10 °C till 40 °C.
u
Ladda endast med laddaren som medföljer.
u
När batterierna kasseras skall instruktionerna i kapitlet
u
p
"Miljöskydd" följas.
Försök aldrig ladda ett skadat batteri.
Laddare
Använd Black & Decker-laddaren endast för att ladda
u
batteriet i det verktyg det medföljde. Andra typer av batterier
kan explodera och förorsaka person- och materialskador.
Försök aldrig ladda icke-uppladdningsbara batterier.
u
Byt genast ut skadade sladdar.
u
Låt inte laddaren komma i kontakt med vatten.
u
Öppna inte laddaren.
u
$
Gör ingen åverkan på laddaren.
u
+
Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.
Läs bruksanvisningen före bruk.
-
Laddaren stängs automatiskt av om
omgivningstemperaturen blir för hög.
Temperatursäkringen fungerar bara en gång och
måste sedan bytas.
Elsäkerhet
#
Laddaren är dubbelisolerad; jordledare är således
överflödig. Kontrollera alltid att nätspänningen
överensstämmer med typskylten. Försök aldrig att
ersätta laddningsenheten med en vanlig nätkontakt.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren
u
eller en godkänd Black & Deckerserviceverkstad för att
undvika en risksituation.
Detaljbeskrivning
Verktyget har en del eller samtliga av nedanstående funktioner.
1. Steglös strömbrytare
2. Reglage höger-/vänstergång
3. Lägesväljare/krage för justering av vridmoment
4. Chuck
5. Hastighetsomkopplare
6. Bitshållare
7. Batteri
Fig. A
8. Laddarkontakt
9. Laddare
10. Laddningsenhet
Montering
Varning! Tag alltid bort batteriet innan montering.
Montering och avlägsnande av batteriet (fig. B & C)
Montera batteriet (7) genom att rikta det efter hållaren på
u
verktyget. Skjut sedan in batteriet i hållaren tills det klickar
fast.
Avlägsna batteriet genom att trycka på knappen (11) och
u
samtidigt dra ut batteriet ur hållaren.
Montering av batterikåpan (fig. C)
Varning! Sätt kåpan (12) över batteriet (7) för transport och
förvaring.
Isättning och borttagning av borr och skruvbits
(fig. D)
För att det ska vara lätt att byta borr och bits är verktyget
försett med en snabbchuck.
Lås verktyget genom att ställa reglaget (2) i mittläge.
u
Öppna chucken genom att vrida den främre delen (13)
u
med en hand medan du håller den bakre delen (14) på
plats med den andra handen.
Sätt i bitshållaren (15) i chucken och drag åt chucken
u
ordentligt.
Verktyget levereras med ett dubbelsidigt skruvbits
i bitshållaren (6).
För att ta ut bitset, drar du ut det ur hållaren.
u
SVENSKA
59

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents