Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 67

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
Sett en sekskantnøkkel inn i chucken og gi den et slag
u
med en hammer, som vist.
Fjern sekskantnøkkelen.
u
Fjern chucken ved å dreie den mot klokken.
u
Du setter på chucken igjen ved å skru den inn på
u
spindelen og feste den med festeskruen.
Andre risikoer.
Ved bruk av verktøyet kan det oppstå ytterligere risikoer som
kanskje ikke er inkludert i sikkerhetsadvarslene som følger
med. Disse risikoene kan bli forårsaket av feil bruk, langvarig
bruk osv.
Selv om de relevante sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og
sikkerhetstiltakene blir gjennomført, kan visse gjenværende
risikoer ikke unngås. Disse omfatter:
Personskader som forårsakes av berøring av en
u
roterende/bevegelig del.
Personskader som forårsakes av at en del, et blad
u
eller tilbehør endres.
Personskader som forårsakes av langvarig bruk av et
u
verktøy. Når du bruker et verktøy i lange perioder, må
du sørge for å ta regelmessige pauser.
Svekket hørsel.
u
Helsefarer som forårsakes av innånding av støv som
u
dannes når du bruker verktøyet (eksempel: arbeid
med tre, spesielt eik, bøk og MDF).
Bruk
Advarsel! La verktøyet jobbe med sin egen hastighet.
Ikke overbelast det.
Advarsel! Før drilling i vegger, gulv eller tak, må du
undersøke hvor ledninger og rør befinner seg.
Lading av batteriet (fig. A & F)
Batteriet må lades før første gangs bruk og alltid når verktøyet
ikke lenger fungere effektivt. Når batteriet lades for første
gang, eller etter at det ikke har vært brukt i en periode,
er ladekapasiteten kun 80%. Etter flere ladings- og
utladingsperioder, vil batteriet oppnå full kapasitet.
Batteriet kan bli varmt mens det lades; dette er normalt og
indikerer ikke at noe er feil.
Advarsel! Lad ikke batteriet hvis lufttemperaturen er under
10 °C eller over 40 °C. Anbefalt ladingstemperatur: ca. 24 °C.
Bruke 3-timesladeren
For å lade batteriet (7) må du ta det ut av verktøyet og
u
skyve laderkontakten (10) inn på batteriet.
Koble laderen (9) til stikkontakten.
u
Batteriet blir varmt under lading. Etter omtrent 3 timers lading
er batteriet tilstrekkelig ladet for alminnelig bruk. Etter omtreng
6 timers lading vil batteriet være helt oppladet.
Fjern batteriladeren fra batteriet.
u
Lade med ladestøpslet
Batteriet må være tatt av drillen før det lades.
u
Sett ladestøpslet (8) i kontakten.
u
Sett laderen i vegguttaket.
u
Slå på strømmen.
u
Etter normalt bruk vil en oppladingstid på 3 timer gi nok strøm
til de fleste bruksområder. Lengre ladetid, på opptil 8-10 timer,
kan øke brukstiden betydelig, avhengig av batteriet og
ladingen.
Kople verktøyet fra laderen.
u
Advarsel! Ikke bruk verktøyet mens det er koplet til laderen.
Velge rotasjonsretning (fig. G)
Til drilling og tilstramming av skruer skal verktøyet rotere
forover (med klokken). For å løsne skruer eller fjerne en
blokkert drillbit bruker du rotasjon bakover (mot klokken).
For å velge rotasjon forover trykker du bryteren (2) mot
u
venstre.
For å velge rotasjon bakover trykker du bryteren mot høyre.
u
For å låse verktøyet stiller du bryteren i midtstilling.
u
Valg av funksjon eller vrimoment (fig. H)
Dette verktøyet er utstyrt med en justering for valg av driftsmodus
og for innstilling av dreiemomentet for isetting av skruer. Store
skruer og harde materialer krever en høyere innstilling av
dreiemomentet enn små skruer og myke materialer. Kraven har
en lang rekke innstillinger som passer til forskjellige oppgaver.
For boring i tre, metall og plast stiller du kraven (3) inn på
u
boreposisjon ved å sette drillsymbolet på linje med
merket (16).
For skruing stilles kraven til ønsket innstilling. Hvis du ikke
u
vet hvilken innstilling du bør bruke, gjør du slik:
- Sett kraven (3) på det laveste dreiemomentet.
- Stram den første skruen.
- Hvis koplingen frigjøres før det ønskete resultatet er
oppnådd, øker du innstillingen på justeringen og
fortsetter å stramme skruen. Gjenta dette til du har
oppnådd den korrekte innstillingen. Bruk denne
innstillingen for de resterende skruene.
Boring i mur (fig. H & I)
For boring i mur stiller du justeringen inn (3) på
u
slagborposisjon ved å sette symbolet på linje med
merket (16).
Skyv hastighetsvelgeren (5) mot fronten av verktøyet (2. gir).
u
Hastighetsvelger (fig. I)
For boring i stål og for skruarbeider skyver du
u
hastighetsvelgeren (5) bakover (1. gir).
For boring i andre materialer enn stål skyver du
u
hastighetsvelgeren (5) fremover (2. gir).
NORSK
67

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents