Download Table of Contents Print this page

Black & Decker EPC126 Original Instructions Manual page 36

Hide thumbs Also See for EPC126:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen
u
(inclusief kinderen) met beperkt lichamelijk, zintuigelijk of
geestelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij hen de supervisie of instructie is gegeven omtrent
het gebruik van de machine door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op
kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat
gaan spelen.
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze
u
handleiding. Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
en/of materiële schade uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik het instrument uitsluitend volgens
bestemming.
Vibratie
De verklaarde trillingsafgifte in het gedeelte van de technische
gegevens / conformiteitsverklaring zijn gemeten volgens een
standaard testmethode vastgesteld door EN 60745 en kan
worden gebruikt om apparaten met elkaar te vergelijken.
De verklaarde trillingsafgifte kan ook worden gebruikt in een
voorlopige beoordeling van blootstelling.
Waarschuwing! De waarde van de trillingsafgifte tijdens
daadwerkelijk gebruik van elektrisch gereedschap kan
afwijken van de verklaarde waarde afhankelijk op wat voor
manieren het apparaat wordt gebruikt. Het trillingsniveau kan
toenemen boven het aangegeven niveau.
Bij het bepalen van de trillingsblootstelling ter vaststelling van
de veiligheidsmaatregelen vereist door 2002/44/EG - ter
bescherming van personen die werkmatig geregeld elektrisch
gereedschap gebruiken - dient een inschatting van de
trillingsblootstelling de feitelijke gebruikscondities en
bedieningswijze in acht te nemen, inclusief alle onderdelen
van de bedieningscyclus, zoals het uistchakelen van het
apparaat en het onbelast laten lopen alsmede de trekkertijd.
Labels op de machine
:
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Waarschuwing! De gebruiker moet de handleiding
lezen om risico op letsel te verkleinen
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor accu's
en opladers
Accu's
Probeer nooit een accu te openen.
u
Stel de accu niet aan water bloot.
u
Bewaar accu's niet op plaatsen waar de temperatuur
u
hoger kan worden dan 40 °C.
Laad accu's uitsluitend op bij een omgevingstemperatuur
u
36
tussen 10 °C en 40 °C.
Laad accu's uitsluitend op met behulp van de
u
meegeleverde oplader.
Volg bij het weggooien van accu's de instructies in de
u
p
paragraaf "Milieu" op.
Probeer nooit een beschadigde accu op te laden.
Opladers
Gebruik uw Black & Decker oplader uitsluitend voor het
u
opladen van accu's van het meegeleverde type. Andere
accu's kunnen scheuren en zo letsel en materiële schade
veroorzaken.
Probeer nooit niet-oplaadbare accu's op te laden.
u
Laat een defect netsnoer onmiddellijk vervangen.
u
Stel de oplader niet aan water bloot.
u
Open de oplader niet.
u
$
Doorboor de oplader niet.
u
De oplader is uitsluitend bedoeld voor gebruik
+
binnenshuis.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
-
De oplader wordt automatisch uitgeschakeld als de
omgevingstemperatuur te hoog wordt. De
thermische beveiliging kan maar één keer worden
geactiveerd en moet daarna worden vervangen.
#
Elektrische veiligheid
Uw oplader is dubbel geïsoleerd;
een aardaansluiting is daarom niet noodzakelijk.
Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met
het voltage op het typeplaatje. Vervang de oplader
nooit door een netstekker.
Indien het netsnoer is beschadigd, dient het ter
u
voorkoming van gevaren te worden vervangen door de
fabrikant of een erkend servicecentrum.
Onderdelen
Al naar gelang de uitvoering beschikt deze machine over de
volgende onderdelen.
1. Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2. Links/rechts-schakelaar
3. Modusselectie/koppelstelkraag
4. Boorhouder
5. Snelheidskeuzeschakelaar

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents