Bosch SDL 41 Series Product Description page 74

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
cs
7� | S�� ��� � S�� ��� | Kontrola provozní bezpečnosti
5.
Kontrola provozní
bezpečnosti
5.�
Zkušební intervaly
Komponenta
Vizuální kontrola
Bezpečnostní kontrola
Kusová kontrola (jen Německo)
5.�
Vizuální kontrola
Při každém zapnutí proveďte vizuální kontrolu.
i
Vestavěná elektronika při každém zapnutí automatic-
ky kontroluje funkce související s bezpečností.
5.�
Bezpečnostní kontroly
Bezpečnostní kontrola, Německo
Provozovatel musí alespoň jednou ročně zkontrolovat
prvky zařízení související s bezpečností (BGV A1,
§39 odst. 1 a 3).
Bezpečnostní kontrola, mezinárodní
Provozovatel musí alespoň jednou ročně zkontrolo-
vat prvky zařízení související s bezpečností. Je třeba
bezpodmínečně dodržovat zákonné předpisy daného
státu.
5.�
Kusová kontrola (jen Německo)
Kusovou kontrolu musí provádět přezkoušení a přísežní
znalci:
R
Před prvním uvedením do provozu autorizovaným
montérem zákazníka.
R
Každé 2 roky (opakovaná kontrola).
R
Bezprostředně (do 4 týdnů) po opravě
SDL 41x / SDL 42x, jestliže byly vyměněny konstrukč-
ní skupiny, které jsou důležité pro měření.
!
Termín následující kusové kontroly musí být na
SDL 41x / SDL 42x viditelně vyznačen.
|
1 691 636 210
2010-09-17
6.
Vyřazení z provozu
6.�
Přechodné odstavení
Při delším nepoužívání:
SDL 41x / SDL 42x zajistěte dřevěnými klíny proti
posunutí v příčném směru.
6.�
Změna místa
Při předání SDL 41x / SDL 42x musí být spolu s ním předána také
úplná dokumentace, která je obsažena v dodávce.
x
SDL 41x / SDL 42x přepravujte jen v originálním obalu nebo v
x
rovnocenném obalu.
x
Odpojte elektrický přívod.
Řiďte se pokyny k prvnímu uvedení do provozu
6.�
�ikvidace a sešrotování
6.�.�
�átky znečišťující vodu
!
Oleje a tuky a rovněž odpad obsahující tuk
(např. filtr) jsou látky znečišťující vodu!
1. Látky znečišťující vodu nesmí být vypouštěny do
kanalizace.
2. Látky znečišťující vodu zlikvidujte v souladu s platný-
mi předpisy.
6.�.�
S�� ��� � S�� ��� a příslušenství
SDL 41x / SDL 42x rozmontujte, roztřiďte podle materi-
álu a zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.
Robert Bosch GmbH

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425

Table of Contents