Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 68

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
pl
68 | S�� ��� � S�� ��� | Badanie bezpieczeństwa eksploatacji
5.
Badanie bezpieczeństwa
eksploatacji
5.�
Interwały badań
Komponent
Kontrola wzrokowa
Badanie bezpieczeństwa
Badanie indywidualne (tylko Niemcy)
5.�
Kontrola wzrokowa
Przy każdym włączeniu przeprowadzić kontrolę
wzrokową.
i
Wbudowany układ elektroniczny przy każdym włą-
czeniu automatycznie sprawdza funkcje bezpieczeń-
stwa.
5.�
Badania bezpieczeństwa
Badanie bezpieczeństwa w Niemczech
Użytkownik musi co najmniej raz w roku sprawdzać
wszystkie zabezpieczenia urządzenia (BGV A1,
§39 pkt 1 i 3).
Badanie bezpieczeństwa poza Niemcami
Użytkownik musi co najmniej raz w roku sprawdzać
wszystkie zabezpieczenia urządzenia. Należy przy
tym bezwzględnie przestrzegać przepisów prawnych
obowiązujących w danym kraju.
5.�
Badanie indywidualne (tylko Niemcy)
Badanie indywidualne musi przeprowadzać ekspert po-
siadający odpowiednie uprawnienia i certyfikaty:
R
Przed pierwszym uruchomieniem przez autoryzowa-
nego montera serwisu klienta.
R
Co 2 lata (badanie ponowne).
R
Bezpośrednio (w ciągu 4 tygodni) po naprawie
SDL 41x / SDL 42x w przypadku wymiany podzespo-
łów istotnych dla pomiarów.
!
Termin kolejnego badania indywidualnego musi być
umieszczony na SDL 41x / SDL 42x w widoczny
sposób.
|
1 691 636 210
2010-09-17
6.
Wyłączenie z ruchu
6.�
Tymczasowe wyłączenie z ruchu
W przypadku dłuższego nieużywania:
Zabezpieczyć SDL 41x / SDL 42x klinami drewniany-
mi przed przesunięciem w poprzek.
6.�
Zmiana miejsca
W przypadku przekazania urządzenia SDL 41x / SDL 42x
należy przekazać również kompletną dokumentację
x
dostarczoną wraz z urządzeniem.
x
Urządzenie SDL 41x / SDL 42x transportować tylko w oryginal-
x
nym lub zbliżonym do niego opakowaniu.
Odłączyć od zasilania elektrycznego.
Przestrzegać wskazówek dotyczących pierwszego
uruchomienia.
6.�
Usuwanie i złomowanie
6.�.�
Materiały szkodliwe dla środowisk wodnych
!
Oleje i smary jak również odpady zawierające olej i
smar (np. filtry) zaliczają się do materiałów szkod-
liwych dla środowisk wodnych!
1. Nie dopuścić, aby materiały szkodliwe dla środowisk
wodnych przedostały się do kanalizacji.
2. Materiały szkodliwe dla środowisk wodnych należy
utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.�.�
S�� ��� � S�� ��� i akcesoria
Rozłożyć SDL 41x / SDL 42x na części, posortować na
poszczególne materiały i usunąć zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami.
Robert Bosch GmbH

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425