Bosch SDL 41 Series Product Description page 38

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
sv
�8 | S�� ��� � S�� ��� | Kontroll av driftsäkerheten
5.
Kontroll av driftsäkerheten
5.�
Kontrollintervall
Komponent
Okulärbesiktning
Säkerhetskontroll
Detaljkontroll (endast Tyskland)
5.�
Okulärbesiktning
Okulärbesiktiga vid varje tillkoppling.
i
Den inbyggda elektroniken kontrollerar vid varje
tillkoppling automatiskt de säkerhetsrelevanta
funktionerna.
5.�
Säkerhetskontroller
Säkerhetskontroll i Tyskland
Företagsidkaren måste minst en gång om året
kontrollera anläggningens säkerhetsrelevanta anord-
ningar (BGV A1, §39 Abs. 1 och 3).
Internationell säkerhetskontroll
Företagsidkaren bör minst en gång om året kontrol-
lera anläggningens säkerhetsrelevanta anordningar
Dessutom måste resp lands gällande föreskrifter
beaktas.
5.�
�etaljkontroll (endast Tyskland)
Detaljkontrollen måste utföras godkänd och edsvuren
sakkunnig:
R
Före första drifttagningen av en autoriserad kund-
tjänstmontör.
R
Vartannat år (upprepad kontroll).
R
Omedelbart (inom 4 veckor) efter en reparation
av SDL 41x / SDL 42x, om mätningsrelevanta komponenter bytts
ut.
!
Datum för nästa detaljkontroll måste vara placerat
väl synlig på SDL 41x / SDL 42x.
|
1 691 636 210
2010-09-17
6.
Urdrifttagning
6.�
Temporärt urdrifttagande
När testern inte används under en längre tid:
Säkra SDL 41x / SDL 42x mot förskjutning i tvärriktningen med
hjälp av träkilar.
6.�
Byte av arbetsplats
x
Vid överlämnande av SDL 41x / SDL 42x ska den fullständiga doku-
x
mentationen som ingår i leveransen överlåtas.
x
Transportera endast SDL 41x / SDL 42x i originalförpackning
eller likvärdig förpackning.
Frånskilj elanslutningen.
Observera anvisningarna som berör första driftstart.
6.�
Avfallsdisponering och skrotning
6.�.�
Vattenförorenande ämnen
!
Olja och fett liksom olje- och fetthaltigt avfall (t.ex.
filter) är vattenförorenande ämnen!
1. Vattenförorenande ämnen får inte hamna i avloppet.
2. Vattenförorenande ämnen måste hanteras enligt
gällande avfallsföreskrifter.
6.�.�
S�� ��� � S�� ��� och tillbehör
Ta isär SDL 41x / SDL 42x, sortera materialet och hantera enligt gäl-
lande avfallsföreskrifter.
Robert Bosch GmbH

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425

Table of Contents