Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 37

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
�.6
Första drifttagning
!
Endast en autoriserad servicetekniker får genomföra
den första drifttagningen med SDL 41x / SDL 42x
i
Monteringsförutsättningarna måste vara uppfyllda
innan en servicetekniker påbörjar installationen.
Vidare anvisningar återfinnes i planeringsmappen.
!
Uppgifterna i planeringsmappen är minimiangivel-
ser för att säkerställa riktig installation av SDL 41x / SDL 42x.
Speciella nationella bestämmelser måste beaktas!
Robert Bosch GmbH ikläder sig inget ansvar för skador
som uppstår genom att nationella föreskrifter ej
beaktats.
�.7
Manövrering
Manövreringen av SDL 41x / SDL 42x beskrivs i bruksanvisningen.
Varning för restrisker!
Vid användning av SDL 41x / SDL 42x kan restrisker ej
uteslutas.
Beakta säkerhetsanvisningarna!
Se "Användaranvisningar".
Använd personlig skyddsutrustning!
Robert Bosch GmbH
Underhåll | S�� ��� � S�� ��� | �7
S�� ��� � S�� ��� | �7
4.
Underhåll
Detta kapitel beskriver de underhållsarbeten som kan
utföras av kunden.
�.�
Rengöring och service
!
Uteslutande särskilt utbildad personal får utföra
tillsyn och reparation. Beakta säkerhetsåtgärderna
för underhåll och reparation som beskrivs i kapitlet
"Säkerhetsanvisningar".
�.�
Serviceintervaller
Beakta följande intervall för tillsyn och kontroller.
Komponent
Rengöringsarbeten
�.�
Rengöringsarbeten
!
Använd ej högtryckstvättar.
Komponent
Rengöringsanvisningar
SDL 41x / SDL 42x
Sopa eller sug bort föroreningar (t ex ste-
nar) på spårningsplattan för att säkerstäl-
la felfri drift.
Vattenavlopp
Se till att vattenavloppet är fritt och inte
kan täppas till.
| �7
sv
x
x
|
1 691 636 210
2010-09-17

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425