Download Print this page

Configuratie - Bosch SDL 41 Series Product Description

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.
Gebruikte symbolen
�.�
�ocumentatie
De pictogrammen met de signaalwoorden "Gevaar",
"Waarschuwing" en "Pas op!" zijn waarschuwingen en
verwijzen steeds naar een direct of mogelijk gevaar voor
de gebruiker.
Gevaar!
Direct dreigend gevaar dat zwaar letsel of de
dood tot gevolg kan hebben.
Waarschuwing!
Een mogelijk gevaarlijke situatie die tot zwaar
letsel of de dood kan leiden.
Voorzichtig!
Een mogelijk gevaarlijke situatie die tot licht
letsel of grotere materiële schade kan leiden.
!
Let op – waarschuwt voor mogelijk schadelijke situa-
ties, waarbij de SDL 41x / SDL 42x, het onderdeel of een zaak in
de omgeving beschadigd kunnen worden.
Naast bovengenoemde waarschuwingen worden de
volgende symbolen gebruikt:
i
Info – instructies voor gebruik en andere nuttige
informatie.
Eénstaps handelingsadvies – uit slechts één stap
bestaand handelingsadvies.
? Tussenresultaat – binnen een handelingsadvies
wordt een tussenresultaat aangegeven.
"
Eindresultaat – aan het einde van een handelingsadvies
wordt het eindresultaat aangegeven.
�.�
S�� ��� � S�� ���
Afvalverwerking
Afgedankte elektrische en elektronische ap-
paratuur, inclusief leidingen en toebehoren,
alsmede accu's en batterijen moeten geschei-
den van het huisvuil worden afgevoerd en
verwerkt.
Robert Bosch GmbH
Gebruikte symbolen | S�� ��� � S�� ��� | ��
S�� ��� � S�� ��� | ��
2.
Gebruikersinstructies
�.�
Belangrijke opmerkingen
Belangrijke opmerkingen betreffende overeenkomsten
over auteursrecht, aansprakelijkheid en garantie, over
de gebruikersdoelgroep en over de verplichtingen van
de onderneming vindt u in de aparte handleiding "Be-
langrijke aanwijzingen en veiligheidsinstructies voor
Bosch Test Equipment". Deze moeten vóór inbedri-
jfstelling, aansluiting en bediening van de SDL 41x / SDL 42x zorg-
vuldig worden doorgelezen en beslist in acht worden
genomen.
�.�
Veiligheidsinstructies
Alle veiligheidsinstructies vindt u in de afzonderlijke
handleiding "Belangrijke aanwijzingen en veiligheidsins-
tructies" voor Bosch Test Equipment. Deze moeten
vóór inbedrijfstelling, aansluiting en bediening van de
SDL 41x / SDL 42x zorgvuldig worden doorgelezen en beslist in acht
worden genomen.
�.�
Eveneens geldende documenten
Alle documenten voor de serie BSA 43xx / SDL 43xx
�ocument
Gebruikersinstructies
Produkt beschrijving
R Remmentestbank BSA 43xx
R Suspensie tester SDL 43x
R Sporing testplaat SDL 410
R Infrarood afstandsbediening
Bedieningshandleiding
R met analoge weergave
R met PC
Testboek de / en
Beknopte handleiding de / en
R BSA 43xx stand alone
R Testlane SDL 43xx
Planningsmappen de / en
R BSA 43xx stand alone
(niet BSA 436x)
R BSA 436x stand alone
R Testlane SDL 43xx
EU-verklaring van overeen-
stemming
R BSA 43xx stand alone
R Testlane SDL 43xx
�.�

Configuratie

!
Alle vereiste configuratie-instellingen alsmede de
kalibratie van de sensoren mogen alleen door de
klantendienst worden uitgevoerd.
| ��
nl
Bestelnummer
1 691 696 900
1 691 606 210
1 691 626 210
1 691 636 210
1 691 696 215
1 691 696 010
1 691 706 010
1 691 696 600 / 1 691 696 601
1 691 606 400 / 1 691 606 401
1 691 696 400 / 1 691 696 401
1 691 606 300 / 1 691 606 301
1 691 606 350 / 1 691 606 351
1 691 696 300 / 1 691 696 301
1 689 974 326
1 698 974 328
|
1 691 636 210
2010-09-17

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425