Bosch SDL 41 Series Product Description page 35

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.
Använda symboler
�.�
�okumentation
Piktogram i förbindelse med signalorden fara, varning
och se upp är varningsanvisningar som hänvisar till en
indirekt eller möjlig fara för användaren.
Fara!
Direkt hotande fara som kan orsaka allvarlig
kroppsskada eller död.
Varning!
Eventuellt farlig situation som kan orsaka
allvarlig kroppsskada eller död.
Se upp!
Eventuellt farlig situation som kan orsaka
lätt kroppsskada eller större materiell
skada.
!
Obs! – varnar för situationer som eventuellt kan ska-
da SDL 41x / SDL 42x, mätobjektet eller ett objekt i närheten.
Förutom varningsanvisningarna används följande sym-
boler:
i
Info – Användningsinstruktioner och annan nyttig
information.
Uppmaning till aktion i ett steg – uppmaning till akti-
on som består av endast ett steg.
? Delresultat – under en begärd aktion visas ett
delresultat.
"
Slutresultat – i slutet av begärd aktion visas slutre-
sultatet.
�.�
S�� ��� � S�� ���
Avfallshantering
Elektriska och elektroniska apparater inklu-
sive ledningar och tillbehör samt ackumula-
torer och batterier får inte disponeras med
hushållsavfall.
Robert Bosch GmbH
Använda symboler | S�� ��� � S�� ��� | �5
S�� ��� � S�� ��� | �5
2.
Användaranvisningar
�.�
Viktiga anvisningar
Viktiga anvisningar beträffande överenskommelsen av-
seende upphovsmannarätt, ansvar och garanti, använ-
dargruppen och om företagets skyldigheter hittar du i
den separata anvisningen "Viktiga anvisningar och säker-
hetsanvisningar till Bosch Test Equipment". Dessa
ska noggrant läsas och ovillkorligen följas innan SDL 41x / SDL 42x
tas i drift, ansluts och används.
�.�
Säkerhetsanvisningar
Alla säkerhetsanvisningar återfinns i den separata anvis-
ningen "Viktiga anvisningar och säkerhetsanvisningar till
Bosch Test Equipment". Dessa ska noggrant läsas
och ovillkorligen följas innan SDL 41x / SDL 42x tas i drift, ansluts
och används.
�.�
Kompletterande underlag
Alla dokument i serien BSA 43xx / SDL 43xx:
�okument
Användarvägledning
Produktbeskrivning
R Bromsprovbädd BSA 43xx
R Suspension testare
SDL 43x
R Platta för test av toe-in
SDL 410
R IR-fjärrkontroll
Bruksanvisning
R med analogvisning
R med PC
Testbok de / en
Kort anvisning de / en
R BSA 43xx stand alone
R Testlane SDL 43xx
Planeringsmappar de / en
R BSA 43xx stand alone
(ej BSA 436x)
R BSA 436x stand alone
R SDL 43x stand alone
R Testlane SDL 43xx
EU-försäkran om överensstäm-
melse
R BSA 43xx stand alone
R Testlane SDL 43xx
�.�
Konfiguration
!
Alla nödvändiga konfigurationsinställningar liksom
sensorernas kalibrering får endast utföras kundtjäns-
| �5
sv
Beställningsnummer
1 691 696 900
1 691 606 210
1 691 626 210
1 691 636 210
1 691 696 215
1 691 696 010
1 691 706 010
1 691 696 600 / 1 691 696 601
1 691 606 400 / 1 691 606 401
1 691 696 400 / 1 691 696 401
1 691 606 300 / 1 691 606 301
1 691 606 350 / 1 691 606 351
- / -
1 691 696 300 / 1 691 696 301
1 689 974 326
1 698 974 328
|
1 691 636 210
2010-09-17

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425

Table of Contents