Bosch SDL 41 Series Product Description page 55

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
�.6
Ensimmäinen käyttöottokerta
!
Ainoastaan valtuutettu tekninen palvelu saa suorittaa
ensimmäisen käyttöönoton.
i
Kaikkien asennustöiden on oltava valmiit, ennen kuin
huoltoteknikko voi aloittaa omat asennustoimensa.
Lisätietoja löytyy suunnitelumapista.
!
Suunnitelumapissa ilmoitetut tiedot ovat
vähimmäisvaatimuksia, joilla taataan, että SDL 41x / SDL 42x
voidaan asentaa valmiiksi oikein. Vaatimuksia
toteutettaessa on otettava huomioon voimassa
olevat maakohtaiset lait, direktiivit ja standardit.
Robert Bosch GmbH ei vastaa vahingoista, jotka
johtuvat siitä, että maakohtaisesti voimassa olevia
säännöksiä on laiminlyöty.
�.7
Käyttö
SDL 41x / SDL 42x -laitetoiminnot ja käyttö on selostettu
laitekohtaisessa käyttöohjeessa.
Varo myös muita vaaroja!
SDL 41x / SDL 42x-laitteen käytössä voi esiintyä myös
muita vaaroja kuin mitä tässä tekstissä on
käsitelty.
Turvaohjeistoa on noudatettava!
Ks. kohta Ohjeita käyttäjälle.
Käytä henkilökohtaista suojavarustusta!
Robert Bosch GmbH
Kunnossapito | S�� ��� � S�� ��� | 55
4.
Kunnossapito
Tässä kappaleessa käsitellään sellaisia
kunnossapitotöitä, jotka ylläpitäjä voi suorittaa itse.
�.�
Puhdistus ja huolto
!
Vain valtuutettu huoltohenkilökunta saa tehdä huolto-
ja korjaustyöt. Huolto- ja kunnossapitotöiden aikana
on noudatettava kohdassa Turvaohjeita selostettuja
turvateknisiä toimenpiteitä.
�.�
Huoltovälit
Seuraavia huoltotyö- ja määräaikaistarkastusvälejä on
noudatettava:
Komponentti
Puhdistustyöt
�.�
Puhdistustyöt
!
Korkeapainepesuria ei saa käyttää.
Komponentti
Puhdistussuosituksia
SDL 41x / SDL 42x
Epäpuhtaudet (kivet tms.) lakaistaan tai
imuroidaan aurauksen mittalevyltä sen
kunnollisen toiminnan mahdollistamiseksi.
Vedenpoisto
Veden on voitava virrata vapaasti pois,
poistoaukko ei saa mennä tukkoon.
fi
x
x
|
1 691 636 210
2010-09-17

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425

Table of Contents