Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 72

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
cs
7� | S�� ��� � S�� ��� | Popis produktu
3.
Popis produktu
�.�
Použití v souladu s určením
Výstraha před věcnými škodami nebo zraně-
ním osob!
Při použití SDL 41x / SDL 42x v rozporu s určením není
zaručen bezpečný provoz.
SDL 41x / SDL 42x používejte jen v souladu
s určením.
Na SDL 41x / SDL 42x neprovádějte žádné svépomoc-
né přestavby a změny.
SDL 41x / SDL 42x je zvláštní příslušenství ke stanicím pro zkoušení
brzd řady BSA 43xx. SDL 41x / SDL 42x smí být použit výhradně ke
zkoušení sbíhavosti a rozbíhavosti dvoustopých vozidel.
K dalším podmínkám použití v souladu s určením patří
navíc také:
R
Přečtení všech dokumentů k SDL 41x / SDL 42x a jejich dodržo-
vání.
R
Dodržování všech technických údajů pro SDL 41x / SDL 42x a
všechny jeho komponenty.
R
Dodržování bezpečnostních pokynů při všech prová-
děných pracích.
R
SDL 41x / SDL 42x obsluhujte jen odborně.
R
Při všech zkouškách brzd dodržujte správný způsob
práce.
R
Údržbářské práce provádějte včas.
Každé použití nad rámec těchto specifikací je považo-
váno za použití v rozporu s určením a jeho následky
mohou být závažná zranění osob nebo věcné škody. Za
škody, které z něho vyplývají, odmítá výrobce jakékoli
ručení.
�.5
Přehled provedení
Provedení
SDL 410
SDL 415
SDL 425
Tab. 1:
Provedení SDL 41x / SDL 42x
|
1 691 636 210
2010-09-17
x
x
-
-
x
-
x
-
x
-
x
x
�.�
Obsah dodávky
V obsahu dodávky SDL 41x / SDL 42x jsou obsaženy
následující komponenty:
R
Tester sbíhavosti s montážní sadou
R
V závislosti na verzi:
$
Přesný potenciometr s kabelem
$
Čidlo (kmene rozchod) s kabelem
$
Deska pro kompenzace s montážní sadou
�.�
Příslušenství
Jako příslušenství pro SDL 41x / SDL 42x se dodávají
následující komponenty:
Komponenta
Ochrana hran (tester sbíhavosti)
Ochrana hran (tester sbíhavosti s
s deskou pro kompenzace)
�.�
S�� ��� � S�� ���
Obr. 1:
Tester sbíhavosti SDL 410
Obr. 2:
Tester sbíhavosti SDL 410 s deskou pro kompenzace a
ochranou hran
1 Tester sbíhavosti SDL 410
2 Deska pro kompenzace
3 Ochrana hran
SDL 41x / SDL 42x je bočně posuvná ocelová deska. Přesný poten-
je bočně posuvná ocelová deska. Přesný poten-
ciometr nebo čidlo (tenzometrický proužek) měří boční
vychýlení desky pro testování výchylku.
Deska pro kompenzace slouží ke kompenzaci
nežádoucího mechanického pnutí na podvozku před
měřením. Měření je tím pádem reprodukovatelnější.
Objednací číslo
1 691 632 000
1 691 632 001
Robert Bosch GmbH

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425